2021

(Klicka här för 2020, här för 2019, här för 2018, här för 2017, här för 2016, här för 2015, här för 2014, här för 2013, här för 2012, här för 2011, här för 2010, här för 2009, här för 2008, här för 2007, här för 2006, här för 2005, här för 2004, här för 2003, här för 2002, här för 2001, här för 2000, här för 1999, här för 1998 och här för 1997)

Januari - mars - april

April

04 — Under vatten, Östtimor står inför nya utmaningar att hindra virusspridning Nytt!

Singapore. Redan inför ett oroande nytt utbrott av covid-19 har Östtimor drabbats av förödande översvämningar och jordskred, som krävt minst 11 liv, förstört vägar, broar och hus samt satt huvudstaden Dili under vatten.

Det sydostasiatiska landets statssekreterare för civilskydd, Joaquim Gusmão Martins, sade till The Sydney Morning Herald och The Age on Sunday att myndigheterna försökte skilja de många evakuerade invånarna i evakuationscentralerna på inrådan av hälsomyndigheterna i ett försök att hindra viruset.

Dilis befolkning på 220.000 beordrades in i en lockdown förra månaden liksom invånarna i städerna Baucau och Viqueque efter en oroande ökning av smittspridningen.

Landet har tidigare motstått pandemin bra — och har fortfarande inte noterat något dödsfall med coronavirueset. Men till råga på en spets i antalet fall de senaste veckorna har naturkatastrofen i Dili och på sydkusten skapat en annan stor utmaning för Australiens närmaste granne.

Flygbilder filmade av drönaroperatören Machel Silveira gav ett intryck av omfattningen av översvämningen i huvudstaden och Martin sade sent på söndagen att 11 personer hade omkommit och fler än 500 hus har hittills skadats eller förstört.

På måndag ska Östtimor få sin första sändning av vaccin genom Covax-programmet för utvecklingsländer. Men huruvida ett plan med AstraZenecas doser ombord kan landa kommer att bero på tillståndet på den översvämningskänsliga internationella Presidente Nicolau Lobato-flygplatsen. Vägar och broar har förstörts av störtfloder.

Vi hoppas att få vaccinet i morgon om flygplatsen inte är översvämmad, sade Martin.

Han sade att myndigheterna var bättre förberedda att hantera de stigande vattnen efter att översvämningar förra året föranlett dam att skapa sex permanenta evakueringscentra i Dili. Skolor, stängda under lockdownen, har också använts för att hysa evakuerade.

Men det ökande antalet med viruset — för en månads sedan hade Östtimor bara haft något mer än totalt 100 fall under pandemin och antalet är nu över 700 — är en större komplikation för åtgärderna.

Martins sade att han på söndagen hade träffat hälsovårdsministern och den integrerade krishanteringsgruppen, som har hanterat covid-19 i landet, om behovet av att hålla människor socialt distanserade i skydden.

Nu har vi uppmaningen från krishanteringsgruppen att åtskilja klusteren i [evakuerings-]centra. Nu arbetar vi med det, sade han.

Alex Tilman, en av Förenta Nationernas utvecklingskoordinatörer i östtimor, postade ett fotografi av ett översvämmat lager, vilket han sade skulle ta emot vaccinet efter dess ankomst på måndag.

Många vägar har förstörts, broar är också förstörda, det finns många hus som hamnar under vatten, sade Tilman till Herald och The Age.

Källa: Chris Barrett/The Sydney Morning Herald

Mars

16 - Länkar till officiell covid-19-information från Östtimor

För att sprida information till allmänheten har regeringen en webbplats för covid-19, https://www.covid19.gov.tl/en/.

Där finns nya diagram som visar fall och var de finns.

En mobilapp har utvecklats så att du kan hålla dig underrättad om antalet fall, antalet testade och i karantän samt beloppet använt för covid-19-ågärder av regeringen.

Var god och titta på webbplatsen och dela länken med så många som möjligt, så attallafår tillgång till fakta och officiell information.

Informationen finns på tetum och engelska.

Mobilapparna finns här:

Apparna är informationsappar, inte smittspårningsappar. De visar samma information som webbplaten, men på ett sätt bättre anpassat till mobiler.

De samlar inte in någon information.

Informationen kommer från officiella källor publicerade av hälovårdsministeriet.

02 - Östtimor förlänger undantagstillståndet till den 2 april

President Francisco Guterres Lú Olo utfärdade den 1 mars, på regeringens begäran, dekret som förlänger undantagstillståndet i Östtimor med 30 dagar från den 4 mars till den 2 april 2021.

Östtimor har registrerat totalt 113 bekräftade fall av covid-19. Av dessa har 90 tillfrisknat och de övriga 23 är förnärvarande sjuka.

Källa: Pressmeddelande/Östtimors regering

Januari

27 - Parlamentet godkänner förlängning av undantagstillståndet

Dili. Parlamentet har auktoriserat president Francisco Guterres Lú Olo att utfärda ett nytt undantagstillstånd för 30 dagar. Omröstningen gav 50 röster för, inga mot och tre nedlagda.

Det nya undantagstillståndet ska börja den 2 februari och vara till den 3 mars 2021.

Källa: Evaristo Soares Martins/Tatoli

21 - Östtimor: FN-rapport bekräftar allvarliga undernäringsproblem i landet

Östtimor har några av värsta måtten på undernäring, särskilt för barn och kvinnor i fruktbar ålder, i hela Sydostasien och Stilla havs-regionen enligt en ny rapport från Förenta nationerna.

Rapporten, publicerad i torsdags och framtagen av åtskilla FN-organ, visar att fallen av undernäring är över 40 % i Östtimor, den högsta i Sydostasien och den tredje högsta i hela Asien, bara lägre än Nordkoress och Afghanistans.

Dessa uppgifter är en del av rapporten Asia Pacific Regional Analysis on Food Security and Nutrition 2020: Mother and Child Diets at the Centre for Nutrition Improvement, som publicerats gemensamt av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FN:s barnfond, FN:s livsmedelsprogram och Världshälsoorganisationen.

I studien har Östtimor den näst högsta andelen försvagade eller ‘bortslösade’ barn (barn under fem som är underviktiga för sin längd, vilket avspeglar akut undernäring), dvärgväxt eller hindrade i växten (barn under fem som är underviktiga för sin ålder, vilket avspeglar kronisk undernäring), förhållanden som påverkar 57 % av timoresiska barn under fem, bara under Papua Nya Guineas siffror (66 %).

När det gäller dvärgväxt har Östtimor det högsta talet av alla analyserade länder, med mycket stor förekomst, över 50 % bland barn yngre än fem år.

De diagram där Östtimor klarar sig bäst gäller stark fetma med bara 1,6 % en av de lägsta i hela regionen.

Trots det visar rapporten att stark fetma i den vuxna befolkningen har fördubblats från 10 till över 20 % sedan 2000.

Rapporten uppskattar att, globalt, omkring 350,6 miljoner människor i Stilla havsregionen eller 51 % av alla var undernärda 2019 med 74,5 miljoner försvagade barn under fem och dvärgväxt hos 31,5 miljoner.

Situationen försämrades, enligt studien, på grund av covid-19-pandemin, som påverkade matförhållandena för nästan två miljarder människor i regionen, som redan före pandemin inte hade pengar för att betala för hälsosam kost.

Uppskattningar pekar på en ökning med 14,3 % i förekomsten av moderat eller allvarlig försvagning av barn under 5 års ålder, vilket är lika med ytterligare 6,7 miljoner barn, på grund av covid-19-pandemin, säger den.

Rapporten har också tittat på näringstillståndet för barn mellan 6 och 23 månader avseende tre kriteria, Minimum Food Diversity (MDD), Minimum Meal Frequency (MMF) and Minimum Acceptable Diet (MAD)1.

I Östtimors fall får bara 13,3 % av barnen en minimalt acceptabel diet, bara 27,6 % når en minimalt varierad diet och mindre än hälften, 45,6 % har en minimal måltidsfrekvens.

Data visar att läget varierar mellan landets landsbygdsområden med en MDD-frekevens på 41 % i urbana områden mot bara 23 % på landsbygden. När det gäller MMF har Östtimor en av de värsta indikatorerna i regionen ty bara 53 % av barnen i städer och 43 % på landsbygden når detta mål.

När det gäller konsumtionen av ägg och färsk mat hos barn i åldern 6 till 23 månader visar data att bara 46,2 % av barnen gör så i Östtimor, kraftigt under de 75 % som är genomsnitt i Sydostasien och Stilla havs-regionen.

Procentsatsen barn i den här åldern som inte äter färsk frukt och grönsaker är 35,1 % i Östtimor, också över genomsnittet på 23 % i Sydostasien och Stilla havs-regionen.

Data indikerar också att procentsatsen i Östtimor av barn under sex månader som enbart får bröstmjölk är 44 % vilket är 14 % mer än genomsnittet i Sydostasien och Stilla havs-regionen. Av dessa bröstmjölksuppfödda barn får omkring 62,4 % det fortfarande till sitt första levnadsår.

Rapporten konstaterar också en ökning i förekomsten av anemi [blodbrist] hos kvinnor i fertil ålder från omkring 35 % till över 40 % sedan 2000. I fallet med barn under femhar läget förvärrats betydande från mindre än 40 % 2000 till mer än 60 % 2016, den högsta andelen av alla länder det året.

Studien pekar också på de höga kostnaderna för en del åldersgruppers adekvata kost.

Som ett exempel, data från Baucau, Timors andra stad, där dagskostnaden för en tonåring är 2,45 dollar, tre och en halv gång genomsnittskostnaden för vuxna.

Procentsatsen familjer i Östtimor som inte har råd med en ordentligt näringsriktig diet överstiger 63 % enligt rapporten.

Östtimor har fortfarande den näst minsta andelen vitamintillskott för barn mellan 6 och 59 månader — bara 6 % — under de 62 % i grannlandet Indonesien.

still has the second lowest rate of vitamin supplements for children aged six to 59 months – only 66 % – below the 62% in neighbouring Indonesia.

Källa: LUSA

Not

 1. Uppgifterna sammanställs i The Demographic and Health Surveys (DHS) Program av USAID [Tommy Pollák/Östtimorkommittén].

18 - Vice inrikesministern går emot PNTL

Den 9 januari 2021 uttryckte vice inrikesminister Antonio Armindo, som nominerades av KHUNTO-partiet, till media sin syn på avskedandet kommissionären för Östtimor nationella polis (National Police of Timor-Leste — PNTL), Faustino da Costa, (Tempo Timor, 9 januari 2021). Men vice-ministern förklarade inte tydligt motiveringen bakom avskedandet av kommissionären som högste chef för PNTL.

Enligt PNTL:s befordringsreglemente från 2009 borde mandaten för PNTL:s högsta och näst högsta chefer belöpa sig på en period om minst fyra år och kunna förnyas en gång för ytterligare en fyraårsperiod. Enligt förordningen om PNTL från 2009 börjar processen för att nominera eller avskeda chefer med en begäran från PNTL:s högsta råd till den för säkerhetsfrågor ansvarige ministern, nämligen inrikesministern. Ministerrådet godkänner (eller avvisar) sedan nomineringen eller avskedandtet som föreslagits av inrikesministern.

Poliskommissionär Faustino da Costa nominerades som högste chef för PNTL i regeringsresolution 13/2019 den 20 mars 2019 och tillträdde sin befattning de n 27 mars fören period på fyra år, som kommer att sluta den 27 mars 2023. Som nämnts ovan uttalade vice inrikesminister Antonio Armindo den 9 januari 2021 offentligt att kommissionär da Costas mandat upphävs tidigare.

Enligt inrikesministeriets skrivelse 062/MI/VII/2020 den 22 juli 2020 begränsas befogenheterna för vice inrikesministern till följande:

 1. Auktorisera anmälningar och deltagande av anställda på praktikplatser, vid kongresser, seminarier, kolloquier, möten, utbildningskurser och andra liknande initiativ som äger rum i Portugal eller utomlands samt behandlingen av de motsvarande avgifterna;
 2. Auktorisera tilldelning och betalning av lönetillägg som anställda är berättigade till;
 3. Auktorisera utgifterna för anställdas måltider;
 4. Godkänna semesterlistan, komma överens om om samma för god serviceo och godkänna eller underkänna anställdas frånvaro;
 5. Auktorisera åtgärder avseende hantering av budgeten för den nationella polisens tjänster, nämligen underskrift av betalningsorder;
 6. Auktorisera avsättning och underhåll av det arbetande kapitalet liksom betalningen av utgifter å dess vägnar;
 7. Auktorisera begäran om förskott i enlighet med aktiviteter som finns i den årliga serviceplanen;
 8. Auktorisera arbetsresor för personal inom landet eller utomlands oavsett transportmedel liksom behandlingen av utgifter motsvarande resor och uppehälle och betalning av motsvarande traktamenten;
 9. Auktorisera rekvisition av transporter;
 10. Auktorisera personal för att köra statliga fordon och använda hyrbilar, när det är oundgängligt och tjänsten så krääver;
 11. Auktorisera förverkligandet av utgifter, starta inköpsprocedurer, tilldelning och underskrift av offentliga kontrakt i enlighet med lagen utom för de som gäller anskaffandet av vapen;
 12. Underteckna anställningsavtal för bestämda perioder, avtal för användning av professionella tjänster, begäran om viss-tids-tjänster och begäran om anställningar.

Således, enligt skrivelsen ovan, är vice inrikesministerns avskedande av PNTL-chefen inte inom ramen för den förres kompetens. Dessutom uttalade den nuvarande premiär- och inrikseministern Taur Matan Ruak tillfrågad om avksedandet av journalister att han inte hade fått någon information om den här frågan (Tatoli, 14 januari 2021). Det antyder att vice inrikesministern har bristande förståelse för utnämnings- och avskedningsförfarandena och försöker att ingripa i frågor, som ligger utanför hans akutoritet, dessutom fifrågasätter det vic-ministerns lojalitet till sina överodnade, särsklit inrikesministern och premiärministern.

FM är extremt oroat över den senaste tidens åtgärder av vice-ministern, inte bara när det gäller det föreslagna avskedandet av PNTL-chefen, men också de politiskt motiverade rekryteringarna av PNTL_medarbetare och andra åtgärder, som strider mot eisterande lagar och förordningar. Dessa kontroverser borde tjänas som en varning om den möjliga upplösningen av PNTL:s institutionella hierarki. Vi påminner vice-ministern att processen för polise att nå de högsta chefsnivåerna inte är någonting lätt, särskilt jämfört medvice-ministerns uttalande till media avseende chefens avskedande.

Vidare så kan vice-ministerns senast intervention länkas till tidigare beslut avseende PNTL-anställda i migrationsmyndigheten, som var inblandade i korruptionsfall under den föregående inrikesministerns, Filomeno Paixão mandat. Medan PNTL-ledningen utfärdade disciplinära och straffrättsliga snktioner mot dessa poliser, när Antonio Armindo tillträdde sin nuvarande position som vice-minister återtog han dessa poliser tillbaka till migrationsmyndigheten och avfärdade därigenom ledningens tidiare beslut i strid med de tillämpliga lagarna för PNTL.

Därför ber vi politikerna: hur mycket längre kommer ni att tolerera dessa åtgärder mot PNTL eller politiker som avsiktligt försöker försvaga PNTL genom beslut drivna av partiintresse?

För att ta itu med dessa allvarliga problem rekommenderar Fundasaun Mahein att politimakare vidtar följande åtgärder:

 1. Premiärministern måste avskeda Antonio Armindo från hans uppgifter som vice inrikesminister eftersom hans åtgärder utgör en risk för den nationella stabiliteten och integriteten hos statliga instutitioner som PNTL.
 2. Parlamentets kommitté B ska kräva att vice inrikesministern hålls ansvarig för sitt uttalande om avskedandet av PNTL-chefen och startar en parlamentarisk undersökning för att undersöka vice-ministerns åtgärder och avsikter.

För mer detaljer om denna fråga, var god kontakta:

Källa: Fundasaun Mahein

15 - Santos blåser nytt liv i Östtimors Bayu-Undan

Santos har godkänt en investering på 235 miljoner dollar för utfyllnadsborrningar som kommer att förlänga livet på undervattensfältet Bayu-Undan utanför Östtimors kust. Som en följd kommer den av Santos ledda exportanläggningen för LNG [Liquid Natural gas - flytande naturgas Tommy Pollák/Östtimorkommittén] i Darwin, som matas av det åldrande fältet, inte behöva stängas eftersom ny gastillgång utvecklas.

Produktionen från Bayu-Undan förväntades ursprungligen att avslutas 2022 utan nya investeringar. Men Santos, som blev fältets operatör i maj 2020 efter att ha köpt ConocoPhillips andel, antyder att skulle kunna finnas mer spelrum att förlänga livet för investeringen.

[Originalartikeln innehåller betydligt mer, delvis av teknisk karaktär. Klicka på källansgivelsen nedan för att läsa den.]

Källa: Damon Evans/Energy Voice

13 - 400 indonesiska soldater till gränsen mot Östtimor

Klicka här för en kort video (med indonesiskt ljud och text).

Soldaterna stationeras vid gränsen mot enklaven Oecusse med uppdrag att bevara säkerheten. Stationeringen är planerad att vara 9 månader.

01 - Nytt år

Än så länge har vi inte skrivit några notiser från 2021. Notiser från föregående år når du via länkarna högst upp på sidan.