2016

(Klicka här för 2015, här för 2014, här för 2013, här för 2012, här för 2011, här för 2010, här för 2009, här för 2008, här för 2007, här för 2006, här för 2005, här för 2004, här för 2003, här för 2002, här för 2001, här för 2000, här för 1999, här för 1998 och här för 1997)

Januari - mars - april - maj - juni - juli - augusti - september - oktober - november - december

December

30 - 2016 - ett år av handling

Så rubricerar talespersonen för Östtimors regering tillika ordförande i ministerrådet Agio Pereira sitt nyårsbudskap 2016.

Han börjar meddelandet med

När 2016 går mot sitt slut tänker regeringen tillbaka på ett handlingens år och ser fram mot 2017 med engagemang och förtröstan.
Det här året har regeringen förblivit fokuserad på att tillhandahålla de tjänster, den inriktning och den lagstiftning som behövs för att fullfölja sitt program och fortsätta Östtimors utvecklingsfärd enligt den strategiska utvecklingsplanen för 2012-2030.
Regeringsprogrammet erkänner att varje nations sanna tillgångar är dess befolknings styrka och att maximering av hälsa, utbildning och livskvalitet för det östtimoresiska folket är centralt för att bygga ett rättvist och progressivt samhälle.

Avslutningsvis konstaterade Agio Pereira att regeringen, alltid medveten om sitt ansvar mot Östtimors folk, har arbetat hårt för att leverera resultat grundade på sitt program. Det här året har utmärkts av resultat som ger landet en god utgångspunkt inför 2017. Regeringen erkänner att det alltid finns mer att göra men tar tillfället i akt för att gratulera alla till deras insatser för att utveckla och bygga landet och bekräftar sitt förtroende för Östtimors folk och vår nations framtid.

Du kan här läsa nyårsbudksapet (på engelska) i sin helhet …

Källa: Pressmeddelande från Östtimors regering

21 - Vackert en dag, oberört nästa

Va, ingen golfbana? Att marknadsföra Östtimor som en turistdestination kan vara utmanande

Läs Sara Curries reportage i Inside Story genom att klicka här …

Sara Currie har just doktorerat om turism i Östtimor och har arbetat som rådgivare åt landets turistministerium.

16 - Pressmeddelande från Timor-Leste Human Rights Defenders Network Nytt!

I samband med den internationella människorättsdagen den 10 december 2016 skulle Human Rights Defender Networks vilja göra följande uttalande:

Rede Defensor Direitus Umanus – the Human Rights Defenders network (Människorättsförsvararnas nätverk) är ett nytt nätverk av NGO:er i Östtimor som arbear med mänskliga rättigheter. Det grundades i juni 2016 och har för närvarande nio (9) medlemmar och är öppet för andra NGO:er som skulle vilja delta.

Nätverkets mål är att skydda civilsamhällets utrymme för att förrätta sina plikter att bidra till främjande och skydd av mänskliga rättigheter, fred och nationell utvecklinga. Som FN:s generalsekreterare betonade i sitt uttalande till människorättsdagen 2016 så beror fred, uthållig utveckling om mänskliga rättigheter av varandra.

Vi erkänner att utrymmet för civilsamhället i Östtimor fortfarande är brett och det finns regelbundet samarbete mellan oss och statliga enheter. Olyckligtvis är situationen annorlunda i många länder i världen, också i Asien. I en del andra länder, till exempel, drabbas människorättsförsvarare av förföljelse, hot, fängslande, några har försvunnit eller dött. Vi uttrycker vår solidaritet med dem och deras familjer på den internationella människorättsdagen. Det här året, i januari, drabbades andra människorättsförsvarare av hotelser i samband med besök av Indonesiens president för att inte kräva ansvar för allvarliga brott under ockupationen. I mars 2016 uttalade tre (3) av FN:s särskilda rapportörer sin oro över händelsen till regeringen och sökte information om händelsen. Tyvärr svarade regeringen inte. Vi uppskattar regeringens åtagande gentemot FN:s människorätts råd - gjorda under den periodiska översynen (Universal Periodic Review) - den 3 november 2016 att den i framtiden kommer att svara på brev från FN:s människorättsorgan, såsom särskilda rapportörer. Nätverket vill gratulera regeringen för dess deltagande i översynenn i Genève och vi hoppas att regeringen snart kommer att diskutera rekommendationerna till Östtimor från mmånga länder i olika frågor.

Några rekommendationer avseende säkerhetssektorn. Nätverket menar att säkerhetssektorn, särskilt Östtimors polis och väpnade styrkor (PNTL and F-FDTL) är nyckeln för att säkra fred och stabilitet samt säk värna mänskliga rättigheter i vårt älskade land. PNTL har en nyckelroll för hjälp under de nationella valen 2017, som vi alla hoppas kommer att vara fria och rättvisa. F-FDTL har också en viktig roll för att hjälpa PNTL vid behov. Vi vädjar till PNTL att fortsätta delta i utbildning i mänskliga rättigheter och till F-FDTL att starta om ett utbildningsprogram i mänskliga rättigheter, som görs upp av PDHJ (National Human Rights Institution - Nationella instutitionen för mänskliga rättigheter).

Nätverket kräver också starkare ansvar för påstådda brott mot de mänskliga rättigheterna begångna av säkerhetsstyrkorna, särskilt under de gemensamma operationerna 2014 och 2015, samt för nya fall som inträffade 2016. Vi beklagar att det inte finns någon klar information om huruvida utredningar pågår, vilka utredningsresultaten är eller om rättsliga och disciplinära åtgärder har vidtagits. Vi är medvetna om att PNTL och F-FDTL planerar att betrakta disciplin som mycket viktig, men vi kräver att när överträdelser begås åtgärder för offren vidtas så att rättvisa utkrävs och att nya överträdelser förhindras. På detta sätt kommer våra styrkor att bli mer professionella, vilket är väsentligt, och säkra lämplig säkerhet under de nationella valen nästa år.

Dessa fall omfattar:

Därför kräver vi av staten:

 1. Kräv att PNTL och F-FDTL utför grundliga utredningar av fall med påstådda brott mot de mänskliga rättigheterna och fallen av mord nämnda ovan, så att organisatörerna av sådana fall kommer att underkastas disciplinära åtgärder och formell rättsskipning
 2. Kräv att PNTL och F-FDTL fortsätter att delta i utbildningen om mänskliga rättigheter för att säkra att deras åtgärder respekterar universella mänskliga rättigheter
 3. Kräv att PNTL och F-FDTL tillämpar ett rigoröst och professionellt disciplinärt system på dem som begår påstådda brott för att hålla värdena på mänskliga rättigheter och rättvisa högt för att garantera deras medlemmars professionalism och för att stärka befolkningens tilltro till de två instutitionerna.
 4. Kräv att parlamentet upprättar en utredningskommission för att finna organisatörerna av de mordfall som nämns ovan för att överlämna dem till domstolarna för att dömas
 5. Kräv av åklagarämbetet att det uträttar sin funktion som ansvarigt för straffåtgärder och utreder anklagelserna ovan och överlämnar resultaten till domstolen.

Human Rights Defenders Network är berett att samarbeta med alla instutitioner för att bidra till främjandet och skyddet av mänskliga rättigheter för alla människor i Östtimor.

Tack för er uppmärksamhet.
Dili den 16 december 2016

Medlemmar i nätverket och andra intresserade ideella organisationer:

 1. Jose Luis de Oliveira (AJAR)
 2. Honorio de Almeida (A-HAK)
 3. Manuela Leong Pereira (ACbit)
 4. Merita do Rosario F. Correia (ALFeLa)
 5. Luis Ximenes (BELUN)
 6. Luis de Oliveira Sampaio (JSMP)
 7. Nelson Belo (Fundasaun Mahein)
 8. Feliciano de Araujo (F.CODIVA)
 9. Gaspar Afonso (AHMDTL)
 10. Celestino Gusmao (La'o Hamutuk)
 11. Evangelinho G. Pereira (RDDU)

Källa: Rede Defensor Direitus Umanus (RDDU)
Rua: Farol, Dili Karaketu, Timor-Leste
Nu. telefone (+670) 77345564 / 7759596

08 - Ny ordbok för tetum

Det finns nu en ny ordbok för turism och mat med termerna på tetum, engelska och portugisiska. Du hittar den på en webbplats som Dilis institut för teknologi har, http://www.tetundit.tl/.

01 - Östtimoresiska barnmorskor vill ha utbildning för att möta alarmerande antal av kvinnomisshandel

Barnmorskor från Östtimor säger att de vill ha bättre utbildning för att möta det alarmerande antalet fall av kvinnomisshandel de ser i sitt arbete. En utfrågning av timoresiska barnmorskor visar att de är bäst skickade för att ta itu med kvinnomisshandel, men saknar färdigheter och kunskaper för att göra det. Forskningen väntas bli del av en ny kursplan för barnmorskor och andra hälsoarbetare i Östtimor.

Ett radioprogram från ABC med:

Källa: Felicity James/ABC 2016-12-01 18:50:00

01 - Samarbete EU-Östtimor

Ett nyhetsblad om samarbetet mellan den Europeiska Unionen och Östtimor har nu kommit ut med sitt novembernummer, det sjätte. Du kan läsa det (på engelska) här …

November

10 - ETAN ger bakgrundsinformation om Santa Cruz-massakern

Den fullständiga texten finns på http://etan.org/factsheets/santa_cruz.htm.

Några utdrag:

De sköt på oss meddetsamma, säger han. Jag var i främsta raden och kastade mig ner på marken för att undvika kulorna. Jag såg två av mina vänner ymningt blödande, döende. Jag tänkte Jag kommer också att dö. En kula hade träffat mig i ryggen och jag förlorade medvetandet. - Levi Corte-Real Bucar
Den 12 november 1991 sköt och högg indonesiska soldater hundratals fredliga demonstranter i Dili i Östtimor. Soldaterna öppnade eld mot en fredlig minnesmarsch som hade omvandlats till en demonstration för självständighet som krävde självbestämmande och protesterade mot grymheter begångna av den indonesiska militären. Chega!, rapporten från Östtimors kommission för sanning, mottagning och försoning skriver att Oberoende uppskattningar sätter antalet dödade så högt som 271, 250 som saknade. Hundratals arresterades och fängslades efteråt.
Ali Alatas, Indonesiens utrikesminister, kallade massakern en vändpunkt i vår diplomati i Östtimorfrågan. Utomlands visades bilder som visade våra soldater skjutande på protesterande och misshandlande reportrar. Sedan dess har internationellt politiskt stöd varit avtagande. Länder som tidigare stödde oss avara chockerade.

Rapporteringen i media av dödandet skapade ett exempellöst tillfälle att skapa ett tryck från gräsrötter. Santa Cruz-massakern inspirerade många runt jorden att arbeta för rättvisa åt det östtimoresiska folket, enligt John M Miller, nationell koordinatör för East Timor and Indonesia ActionNetwork (ETAN).

Globalt så ökade stödet för Östtimor kraftigt som svar på massakern. I USA bildades ETAN snart efter dödandet. Aktivister samlades med åsikten att det för en förändring i Östtimor krävdes att USA:s stöd för den indonesiska ockupationen måste upphöra.

På den 25:e årsdagen av Santa Cruz-massakern kräver East Timor and Indonesia ActionNetwork följande:

 1. Förenta Nationerna, Indonesien, Östtimors regering och det internationella samfundet måste motsätta sig straffriheten för brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser begångna under den indonesiska ockupationen av Östtimor av:
 2. Det internationella samfundet borde ta itu med bristen på ansvar hos människor anklagade för brott mot mänskliga rättigheter genom att skapa en internationell tribunal som på ett trovärdigt sätt kan ställa de för Santa Cruz-massakern och andra brott mot mänskligheten begångna av Indonesien under dess illegala ockupation av Östtimor ansvariga inför rätta.
 3. President Jokowi måste uppfylla sina kampanjlöften att ta itu med brott mot de mänskliga rättigheterna under och efter Suhartos diktatur, även skapandet av trovärdiga juridiska processer för att undersöka och beivra dödanden som Santa Cruz-massakern.
 4. Den indonesiska regeringen måste ge direkt kompensation till överlevande och de mördades familjer under Santa Cruz-massakern.
 5. USA måste be det timoresiska folket om ursäkt för sitt stöd till den indonesiska militären under invasionen och ockupationen av Östtimor. Deborde också ompröva sitt nuvarande säkerhetsstöd till Indonesien medan så många militära och politiska ledare inte har ställts till svars för sin inblandning i brott mot mänskliga rättigheter.

Ytterligare läsning

Källa: ETAN

07 - IMF avslutar besök i Östtimor

Reservation. Pressmeddelanden vid slutet av uppdrag omfattar uttalanden av IMF-anställda som uttalar preliminära resultat efter en besök i ett land. Åsikterna i detta uttalande är IMF-anställdas och utgör inte nödvändigtvis IMF:s styrelses. Detta uppdrag kommer inte att tas upp till diskussion i styrelsen.

Ovanstående sades av Yu Ching Wong vid avslutningen av ett uppdrag från den internationella monetära fonden (IMF), som hon ledde. Gruppen besökte Östtimor den 24-28 oktober 2016 för att undersöka den senaste ekonomiska utvecklingen och diskutera regeringens politik. Gruppen har mött finansminister Santina Cardoso, Östtimors centralbanks ställföreträdande chefer Nur-Aini Djafar Alkatiri och Sara Lobo Brites samt andra högre tjänstemän, diskuterade med representanter för den privata sektorn och civilsamhället liksom utvecklingspartner.

Vill du läsa resten av pressmeddelandet hänvisar vi till källan (på engelska).

Källa: Pressmeddelande/IMF

Oktober

13 - Efter domstolsbeslut, Australien och Östtimor diskuterar havsgräns

Australien och Östtimor har en överenskommelse om den omstridda havsgränsen i de på naturtillgångar rika vattnen mellan sina länder, som mål, sade en domstol i torsdags och signalerade att en överenskommelse skulle kunna nås till nästa september.

Hemliga möten mellan de två länderna har varit mycket produktiva och kommer att fortsätta det nästa året, sade den permanenta skiljedomstolen i Haag i ett uttalande.

Domstolen beordrade obligatorisk medling i fallet förra månaden efter att Östtimor begärt processen trots invändningar från Australien, som förhandlade ett vinstdelande avtal som sköt upp möjligheten till fastläggandet av gränsfrågan ända till 2056.

Australien spelade en avgörande roll i Östtimors frigörelse från Indonesien 2002 och förhandlade kort därefter om uppdelning av inkomsterna för det stora olje- och gasfältet Greater Sunrise. Östtimor kallar uppgörelsen orättvis.

Alla var överens om att vi skulle försöka få en överenskommelse inom tidsramen för försoningsprocessen, sade domstolen med avseende på den obligatoriska medlingen. Den processen ska vara avslutad den 19 september 2017.

Jag var mycket nöjd över att se sådan vilja på bägge sidorna att mötas i en anda av samarbete, sade Peter Taksoe-Jensen, som ledde skiljedomsförhandlingarna.

Bägge sidor ska ha beröm för sin vilja att gå förbi tidigare oenigheter och arbeta hårt för att skapa förhållanden som bidrar till att nå en uppgörelse.

Östtimor vände sig till domstolen för en skiljedom som skulle kunna fastställa gränsen genom olje- och gasfältet Greater Sunrise. Östtimor har sagt att australiskt spionage på dess diplomater gör att den senaste överenskommelsen om den är felaktig.

Östtimor menar att gränsen ska ligga halvvägs mellan sig och Australiien, som hade hävdat att fastställande av gränsen på detta sätt skulle kunna få Indonesien att också föröska ändra sina havsgränser för att vinna ägande av omstrida oljefält.

Greater Sunrise innehåller uppskattningsvis 5,1 biljoner kubikfot gas och 226 miljoner fat kondensat, även om gränstvisten och låga gaspriser betyder att dess utveckling stoppats.

Källa: Anthony Deutsch/World News

13 - Jordbävningar och tsunami övervakas i realtid 24 timmar 7 dagar i veckan

Dili. Petroleum- och geologiinstitutet (Instituto do Petróleo e Geologia - InstitutoPúblico - IPG) är stolt över att kunna tillkännage övervakning av jordbävningar och tsunamin 24 timmar 7 dagar i veckan. Det är ett samarbete mellan IPG och Östtimors nationella direktorat för meteoroligi och geofysik med generöst stöd från globalt välkända instutitioner för realtidsövervakning av jordbävningar och tsunamin som RIMES, GEOFON, BMKG, CTBTO och University of South California. IPG:s realtidsövervakning dygnet runt av jordbävningar och tsunamin är det första övervakningssystemet i Östtimor som använder den senaste programvaran som är brett spridd inom seismologin, SEISCOMP3, för insamling av seismologiska dta och överföring av dessa via internet.

Invigningen av övervakningssystemet kommer att hållas den 14 oktober 2016 i Petroleum- och geologiinstitutets kontor, Rua Delta 1, Aimutin, Comoro. Invigningen väntas förrättas av ministern för offentligaarbeten, transporter och telekommunikation med gäster från Östtimors regering och myndigheter samt media.

IPG:s ordförande Helio Guterres sade att realtidsövervakningen dygnet runt 7 dagar i veckan av jordbävnngar och tsunamis är en insats av IPG för att hjälpa regeringen i Östtimor att få en bra förståelse för risken för jordbävningar och tsunamis, plattrörelser och övervakning av aktiva förkastningar i Östtimorregionen, som kan användas av ansvariga myndigheter för utvecklingsändamål.

Det här arrangemanget understryker IPG:s ansvar för realtidsövervakningen av jordbävningar och tsunamis vars data samlas in från IPG:s seismiska stationer och de globala nätverken IRIS, GEOFON, BMKG, CTBTO och RIMES för att sedan tillgängliggöras för Östtimors nationella direktorat för meteorologi och geofysik för vidare spridning till allmänheten.

Om IPG

Petroleum- och geologiinstitutet (IPG) är en östtimoresisk offentlig institution, bildad i enlighet med förordning nr 33/2012 av den 18:e juli med syfte att registrera, producera, hantera, lagra och sprida information om geologisektorn, inklusive information om möjligheteran för oljetillgångar, gas- och mineralutvinning. Det har också till uppgift att koordinera och främja aktiviteter med syfte att ge geologisk information, inklusive havsgränser och upprättandet av ett nationellt register över Östtimors geologiska naturtillgångar. För mer information om IPG gå till www.ipg.tl.

För mer information kontakta

Källa: Pressmeddelande/IPG

12 - Radio Maubere - den hemliga länken mellan ockuperade Östtimor och omvärlden

Brian Manning tog som sin uppgift att upprätta och driva Radio Maubere, en hemlig radiolänk mellan Darwin och det ockuperade Östtimor under 1970- och 1980-talen.

Under många år var det den enda länk timoreserna hade till omvärlden.

Trots de många av indonesiska styrkor dödade timoreser på tröskeln till Australien, så försökte Canberra att stoppa Radio Maubere.

Australiska myndigheter beslagtog sändaren, Manning skaffade en ny, myndigheterna beslagto den och så höll det på, en katt och råtta-lek.

Men de problem Manning och hans medhjälpare hade i Australien var ingenting mot de faror de som var i andra änden utsatte sig för, ibland kunde man höra gevärseld i bakgrunden.

När journalister smugglade ut filmbilder från Santa Cruz-massakern 1991 såg världen i bilder den sorts illdåd som Radio Maubere hade rapporterat i åratal. Det blev en vändpunkt i konflikten.

2011 fick Manning, Wesley-Smith och andra ett formellt erkännande när den timoresiska regeringen hedrade dem officiellt.

Läs hela artikeln (på engelska), som är illustrerad med flera foton, klicka här.

Källa: Jack Kerr/Earshot/ABC/Radio National

September

30 - Ny färjeterminal i Dili

Projektstart för flyttning av färjeterminalen i Dilis hamn

Den 30 september 2016 hölls en ceremoni i utrikesministeriet för att skriva under avtalet om projektet för snabb flyttning av färjeterminalen i Dilis hamn. Ceremoninvar organiserad av utrikesministeriet och deltagarna var Eiji Yamamoto, Japans ambassadör i Östtimor, Hideaki Matsumoto, representant för JICA i Östtimor, Gastão Francisco de Sousa, minister för offentliga arbeten, transport och samfärdsel, Roberto Sarmento de Oliveira Soares, vice utrikesminister och Constantino Soares, ordförande för APORTIL.

Japans regering kommer att ge Östtimor ett bidrag på 2,197 miljarder yen (omkring 21,97 miljoner dollar) för att finansiera projektet. Dess syfte är att bidra till att öka de ekonomiska aktiviteterna i Östtimor genom att flytta färjeterminalen från den östra till den västra sidan av Dilis hamn för säkra effektiva och säkra passagerartransporter.

Den nuvarande färjeterminalen på den östra sidan av Dilis hamn står inför svårigheter med säkerhten för passagerare därför att vägaran för passagerare och containers skär varandra. Östtimors regering har därför bett Japans regering om bidraget för att flytta färjeterminalen.

Vid ceremonin uttryckte ambassadör Yamamoto att Jag hoppas verkligen att fullföljandet av projektet kommer att betyda att människor kan använda färjeterminalen med större säkerhet och effektivitet och att det kommer abidra till utveckling av landets industrier och turism.

Efter underskriften av avtalet kommer detaljkonstruktionen att göras under de kommande månaderna och det förväntas att byggandet kommer att start i mitten av 2017 och vara 22 månader. Arbetet omfattar byggandet av en pir med två 100 meter långa tilläggsplatser, plattformar och annan utrustning som belysning, vattenförsörjning, elkraft, brandposter och säkerhetsutrustning. Den här piren kommer att ha plats för två färjor samtidigt, Nacroma och vilken annan färja som Östtimors regerings skulle kunna anskaffa i framtiden.

När projektet är klart förväntas det bidra till ökdad säkerhet och effektivare användning av Dilis hamn och utveckling av landets ekonomi och turism genom att underlätta människors rörelsemellan Dili och andra destinationer, också Oeccusse och Atauro.

För fotografier från ceremonin hänvisar vi till vår Facebooksida Embassy of Japan in Timor-Leste.

Källa: Pressmeddelande från Japans ambassad i Östtimor

30 - Vårnumret av Alolas nyhetsbrev har kommit

Alola Australien, därav vårnumret, är stödorganisationen för den östtimoresiska stiftelsen Alola grundad av Kirsti Sword Gusmão. Stiftelsen stöder kvinnor och barn på Östtimor.

Du kan läsa nyhetsbrevet här …

29 - Förberedelserna för manövern Harii Hamutuk 2016 pågår

Ingenjörer från F-FDTL, Australiens och Förenta Staternas militär samt de japanska självförsvarsstyrkorna förbereder sig för att genomföra manövern Harii Hamutuk mellan den 3 oktober och den 4 november 2016. Under manövern kommer ingenjörerna att färdigställa infrastrukturella utvecklingsprojekt vid militärbaserna Hera och Metinaro liksom i Metinaro-distriktet.

Deltagare från de fyra nationerna kommer att arbeta tillsammans med att bygga militära anläggningar för att öka F-FDTL:s förmåga liksom att förbättra hälsovårdsanläggningar i Metinaro, som är avgörande för området. Manövern Harii Hamutuk kommer att ge F-FDTL:s ingenjörer tillfälle att arbeta tillsammans med ingenjörsgrupper från Australien, USA och Japan och utveckla ledarskap och tekniska färdigheter.

2015 deltog över 100 män och kvinnor i manövern Harii Hamutuk och i år ska manövern bli ännu större. Det kommer deltagare från Australiens 1 Combat Engineer Regiment, Förenta Staternas flotta, Förenta Staternas marinkår och den japanska självförsvarsstyrkan. För första gången kommer manövern också att ha deltagare från Förenta Staternas armé. Australien, Japan och Förenta Staterna kommer att skicka kunniga yrkesmän och yrkeskvinnor för att ge bistånd och utbildning till F-FDTL:s ingenjörer och andra F-FDTL-enheter.

Även om manövern Harii Hamutuk fokuserar på ingenjörs- och byggnadsarbete kommer den i år också att ge F-FDTL färdigheter i utbildning av fystränare och hantering av anläggningar och mindre motorer.

Förra året byggdes under manövern Harii Hamutuk fragångsrikt två klassrum och förläggning och tvättrum vid Heras flottbas samt förbättringar vid Heras hälsovårdscentral. Dessa projekt var bland de dussintals infrastrukturella utvecklingsprojekt som utfördes under manövern. F-FDTL:s ingenjörer fick en bred utbildning, bland annat i murning, snickeri, elarbeten, rörmokeri och transporter.

Utbildningsmöjligheter såsom manövern Harii Hamutuk förblir en väsentlig del av Australiens nuvarande försvarssamarbetsprogram, Förenta Staternas försvarssamarbete och den japanska självförsvarsstyrkans program för säkerhetssamarbete i Östtimor. Denna gemensamma utbildning visar det uthålliga samarbetet mellan Australien, Förenta Staterna och Japan för att stödja Östtimors försvars kapacitetstillväxt.

Källa: Pressmeddelande från Australiens försvar

27 - Han ger gratis vård åt 200 patienter per dag - Doktor Dan på Östtimor

I Läkartidningen har Pouya Ghelichkhan skrivit en artikel om Dan Murphys klinik i Barro Pinte i Dili med ovanstående rubrik. Du kan läsa artikeln här …

Ghelichkhan har tidigare skrivit om hälsovården i Östtimor i två artiklar i Merdeka & ÖsttimorInformation. Se sidan om tidningen och numren 67 och 68.

26 - Östtimor tillkännager världens största förbättring av hälsoindexet

Dili. En större studie presenterad i Förenta Nationerna onsdagen den 21 september och publicerad i den medicinska tidskriften Lancet har placerat Östtimor som landet med den största förbättringen av 188 länder av de hälsorelaterade måtten i utvecklingsmålen (Sustainable Development Goals - SDG) för perioden 2000-2015.

Studien, med titeln Measuring the health-related Sustainable Development Goals in 188 countries: a baseline analysis from the Global Burden of Disease Study 2015, granskade data för att uppskatta de 188 ländernas prestation avseende 33 hälsorelaterade indikatorer för perioden 1990-2015. Den här granskningen av det gångna bidrar till att skapa en grund mot vilken de nya SDG-indikatorerna kan betraktas.

Studien säger att ändringa av det hälsorelaterade SDG-indexet i Östtimor till stor del beror på förbättringar av generella hälsoåtgärder, kompetent förlossningsvård, tillgodosedda behov av modern födelsekontroll, dödlighet för nyfödda och barn under fem år, tillväxthämning hos barn, minskad risk för förorenat vatten och avlopp samt dödsfall på grund av krig eller konflikt.

Den betonar också att de senaste åren har hälsovårdsreformer och finansiering varit överst på dagordningen i Östtimor, omfattande även hälsovårdsministeriets införande av det grundläggande hälsovårdspaketet (Basic Health Services Package) och sjukhusvårdspaketet (Hospital Services Package).

Denna världens största förbättring måster firas samtidigt som vi erkänner att det fortfarande finns mycket att göra. Östtimors plats i listan är nu 122 av de 128 mätta länderna.

Regeringen har genomfört större hälsovårdsprogram sedan februari 2015 för att åstadkomma att detta utmärkta framsteg inte bara bevaras utan påskyndas. Den nationella vaccinationskampanjen mot mässling, röda hund och polio som når 96% av barnen under 15 år, införandet av det stora paketet för primärvården, familjehälsoprogrammet och framtagandet och godkännandet av lagarna för kontroll av tobak med sin utbildningskampanj och stödaktiviteter är några av huvudpunkterna.

Regeringens talesperson, minister Agio Pereira, noterade att erkännas som att ha åstadkommit de största förbättringarna inom hälsovården påminner om att vi är på rätt väg. Vi använder detta slags uppmuntran för att fortsätta med ännu mer kraft för att förbättra hälsovård och bälbefinnande hos vårt folk.

Källa: Pressmeddelande/Östtimors regering

25 - Östtimors utvecklingsdilemma

[Originalet har här ett fotografi av agronomen Peter Dougan på besök hos ett jordbruk han bistår i Östtimors högland taget av Hamish McDonald.]

Gleno. När vi kör längs en väg full med potthål t från den här lilla staden upp i de svala bergen i Östtimor, stannar Peter Dougan för att titta på kaffebär utlagda på presenningar av lokala odlare.

Dougan, en australisk agronom, pekar på variationen i färg, från grön till rödaktig, på bären - ett tecken på att de plockats utan urskillning, ännu omogna frukter som inte ger det bästa kaffet från bönorna i dem. Färgerna visar också otillräcklig gödning av jorden runt buskarna, som har tillåtits växa utan att beskäras och gödslas.

Dougan påpekar att 1974, det sista hela året som Portugal styrde detta land som sitt imperiums längst bort belägna, producerade Östtimor 40.000 ton fint Arabica-kaffe. Nu, efter 24 år indonesiskt styre, tre år av FN-överhöghet och 14 år självständighet, producerar det bara 10.000 ton.

Kvaliteten är den sämsta i världen, tilläger han, även om timoresiskt kaffe har fått en särskild stämple tack vare sin frihet från konstgödsel och sin försäljning genom fair trade-nätverk. Du kan sälja en mängd dåligt kaffe om det är certifierat som ekologiskt och fair trade, sade han.

Efter att ha flyttat till 2013 för att starta ett företag kallat FarmPro arbetar Dougan med småbrukare i den här höglandsregionen för att förbättra avkastningen och kvaliteten på deras kaffe och deras frukt och grönsaker, som han säljer åt dem till snabköp, restauranger och hotell nere i Dili.

[Originalet har här ett fotografi från staden Ermera i hjärtat av Östtimors kaffeodlingar taget av Hamish McDonald.]

En typisk kaffeodlare har en halv hektar med buskar, från vilka han får omkring 100 kg bär och tjänar omkring 150 dollar. Potentialen för avkastningen är 1.000kg per hektar, sade Dougan, underförstått att dessa bönder skulle kunna tjäna fem gånger mer än de nu får.

Det här är ett exempel på det som många analytiker ser som en alarmerande trend i detta unga lands ekonomiska utveckling: Medan regeringen i det relativt välmående Dili är besatt av storskaliga projekt, försummar den det tålmodiga småskaliga arbete som skulle kunna lyfta den fattiga mängden människor på landsbygden genom program som utbidlning av kaffeodlare och reparation av deras vägar.

Östtimor ficke en bra start på sin självständighet 2002, när det styrde intäkter från två olje- och gasfält utanför sin sydkust till en oljefond, som investerade i New York och vars värde har varit runt 16,5 miljarder dollar de senaste två åren, omkring åtta gånger bruttonationalprodukten (BNP) och 40 gånger BNP utan oljans och gasens andel.

Men de senaste åren, under ledning av den tidigare ledaren av gerillan Jose Xanana Gusmão och sedan Rui Maria de Araujo, den nuvarande premiärministern, har regeringen stoppat in ansenliga belopp i ett storskaligt petroleumbaserat industriprojekt på den oländiga sydkusten, Tasi Mane.

Projektet bygger på att naturgas i ledningar leds iland från ett stort fält, kallat Greater Sunrise, under havsbotten som upptäcktes av ett konsortium lett av australiska Woodside Petroleum. Men konsortiet har i åratal dragit sig för de tekniska svårigheterna med en ledning längs en havsbotten som sänger sig ner till en 3.000 meter djup grav mellan fältet och Östtimors kust. Efter kollapsen för oljepriset i slutet av 2014 har Woodside i varje fall tappat intresset för nya gasprojekt.

Sjöfartspolitik

Ytterligare en svårighet för projektet är att Gusmão, en tidigare president och premiärminister som kvarstår i regeringen som minister för planering och strategiska investeringar, nyligen har återupptagit en gammal dispyt med Australien om en för 50 år temporär havsgräns avtalad 2006, som placerar 80% of Greater Sunrise i Australiens ekonomiska zon.

I augusti initierade Östtimor en förhandling om förlikning inför den permanenta skiljedomstolen (Haagtribunalen - Permanent Court of Arbitration, PCA) i Haag i ett försök att återuppta förhandlingar om gränser. Hittills har dock Canberras konservativa regering fortsatt att insistera på att 2006-års avtal är ett bra avtal för Dili eftersom det tillerkänner Östtimor 50% av inkomsterna från Greater Sunrise oberoende av gränsen.

Dispyten skulle kunna bli ännu mer komplicerad: Några analytiker menar att ett överförande av jurisdiktionen för Greater Sunrise skulle kräva inblandning av Indonesien, som ockuperade Östtimor efter att den portugisiska administrationen lämnat territoriet, eftersom Australien redan har överfört fiskerättigheterna i vattnet ovanför gasfältet till Jakarta.

Trots dessa osäkerheter fortsätter Östtimors regering att räna med att gasen landas i Östtimor. I juli ökade Araujo regeringens planerade utgifter under 2016 med 391 miljoner dollar till totalt 1,953 miljarder dollar inklusive 193 miljoner för Tasi Mane.

Däremot är de planerade utgifterna för hälsovård, utbildning och jordbruk drygt 200 miljoner dollar - för en extremt fattig befolkning som troligen växer från nuvarane 1,2 miljoner till omkring 2,1 miljoner i mitten av seklet. Många utstår nu tre månaders matbrist mellan skördarna enligt den Dili-baserad ideella organisationen La'o Hamutuk.

Petroleum är framtiden, jordbruk det förgångna, är hur La'o Hamutuks forskare Niall Almond förklarar det politiska tänkandet.

Minskningen av oljefonden kommer att vara 1,675 miljarder dollar i år, mer än tre gånger den uppskattade uthålliga intäkten på 545 miljoner dollar grundat på utdelning på investeringar och intäkter från de existerande oljefälten, som närmar sig att bli tömda om omkring sex år.

Det går utöver allt som vi hittills har sett, sade Almond. Det har så uppenbart ignorerat riktlinjen för uthållig inkomst.

[Originalet har här ett foto av tidigare premiärministern och Fretilins partisekreterare Mari Alkatiri taget av Hamish McDonald.]

La'o Hamutuk menar att fonden skulle kunna vara tömd inom mindre än de 10 år de prognostiserade förra året. Mari Alkatiri, som grundade oljefonden som Östtimors förste premiärminister, gav Nikkei Asian Review till och med en ännu starkare varning.

Med den höga utgiftsnivån tror vi att utan en klar politik för att styra landet, så kommer vi inom sju år från nu inte att ha någonting i oljefonden, sade han.

Arbetet har redan börjat på en motorväg för 1,5 miljarder dollar och en marin underhållsbas för 860 miljoner i Suai för att stödja anläggningen för flytande naturgas, oljeraffinaderiet och petrokemiska fabriker som man tänkt sig längs sydkusten som en del av drömmen om Tasi Mane.

Två andra stora projekt är också omtvistade. Ett är en ny containerhamn i Tibar, för närvarande en liten vik med en liten kaj 15 km väster om Dili, där Bollore Africa Logistics, ett franskt bolag, ska bygga för 378 miljoner dollar mot att i gengäld få30 års rätt till driften med statligt garanterade intäkter. Regeringen bidrar med 129 miljoner dollar, plus vägar och andra anläggningar.

Alkatiri, inte längre i regeringen och kritisk till stora offentliga utgifter, är trots detta styrande för ett annat ambitiöst schema för att utveckla Östtimors enklav Oecusse på Indonesiens västra halva av öns norra kust, som som ett regionalt centrum. Detta projekt omfattar en flygplats, hotell, sjukvårdscentrum och förbättrat jordbruk i omgivningen, med en regeringsfinansiering på 280 miljoner dollar under fem år.

[Originalet har här ett foto av Östtimors president Taur Matan Ruak taget av Hamish McDonald.]

Dessa stora projekt blir alltmer ifrågasatta. President Taur Matan Ruak, en vördad tidigare gerillaledare, försökte att lägga in sitt veto mot årets budget, men röstades ner av parlamentet, i vilket Gusmãos parti CNRT nu styr i en koalition med hans tidigare rivals Fretilin. I februari anklagade presidenten partierna för att enas för att dela upp regeringsämbeten.

De använder inte enhälligheten för att lösa frågor; de använder den för makt och privilegier, sade Taur. Broder Xanana tar hand om Timor medan broder [Alkatiri] tar hand om Oecusse.

Mottagaren av Nobels fredspris och tidigare presidenten José Ramos-Horta tvivlar också på Tasi Mane-projektets värde. Jag skulle vara med, stödja och applådera sådana projekt om vi bortom varje tvivel visste att vi hade 10, 20 olje- och gasfält i Timorsjön, att Timorsjön myllrade av riggar, sade han i en intervju.

Ramos-Horta menar att hans land skulle få det bättre med en alternativ utvecklingsstrategi. Jag skulle ha föredragit snabbare utveckling av vår turistsektor - inte med stora femstjärninga hotell, utan snarare genom att öka utnyttjande av ekoturism, att få unga turister, sade han.

Många människor har betänligheter beträffande ryggsäcksturister. Men det är de som verkligen gör av med pengar i de fattiga samhällena därför att de stannar i enkla gästhus, äter det som serveras i de små restaurangerna och de äter saker som produceras lokalt, medan på den höga, femstärniga nivån nästan allting är importerat.

Araújo, som svarade på frågor per epost, säger att de stora kapitalsatsningarna i år är för strategiska investeringar i humankapital och grunläggande infrastruktur. Uttag ur oljefonden kommer att gå ner till den uppskattade hållbara intäkten omkring 2020. Om inga offentliga investeringar görs nu för att maximalt utnyttja privata investeringar, kommer det inte att bli någon ekonomisk transformation och diversifiering, sade han.

Tankesättet förbryllra utländska biståndsgivare. Världsbanken och den asiatiska utvecklingsbanken anses vara mot Tasi Mane. La'o Hamutuk och andra kritiker säger att containerhamnen i Tibar är onödig, eftersom den existerande hamnen i Dili är i drift bara få timmar dagligen, långt under sin kapacitet.

Alkatiri tycks fortfarande leta efter investerare för Oecusse, även om han säger att han har avvisat ett anbud från Kina att överta hela projektet och dessutom ett kasino som föreslagits av en europeisk grupp.

Valets inverkan

Argumenten kommer att dyka upp i parlamentsvalen som ska hållas omkring maj nästa år. Taur, som ofta reser i landets 13 distrikt och officiellt är partipolitiskt obunden, ser ut att förbereda sig för valrörelsen, när hans ämbetstid som president går till ända i februari, som kandidat för Folkets befrielseparti (People's Liberation Party) grundat av Aderito Soares, tidigare kommissionär för antikorruption.

Det skulle skapa en kamp mellan tre deltagare, de två andra är Gusmãos CNRT och Fretilin. Alkatiri, som är Fretilins generalsekreterare, säger att partiet kommer att satsa allt för att vinna en absolut majoritet för att skydda oljefonden. Alla koalitionssamtal är möjliga efter valet.

Alkatiri tror att Gusmão kommer att använda Australiens påstådda röveri av Östtimors havsresurser mycket i sin kampanj. Xanana har berättat det här: Om ni litade på mig förut, så lita på mig nu för jag kommer att ge er medianlinjen.

Det skulle vara politik presenterad som en fortsättning på befrielsekampen, som om inget land vore komplett utan slutgiltiga havsgränser, sade Alkatiri. Det härär den sorts politikersom vi har här, sade han. De vet vad människor vill höra och om du går ut offentligt mot det så kommer du att vara slut….

La'o Hamutuk är oroliga för att tiden rinner ut för en debatt. Om inte de offentliga utgifterna minskas till en hållbar nivå, kommer landet att stå inför en ekonomisk kris inom mindre än 10 år om, vilket verkar vara troligt, gas från Greater Sunris inte kommer att flyta innan de existerande fälten är tömda och oljefonden är tömd för misslyckade projekt som kommer att vara dyra att underhålla. Icke-oljebaserad BNP bygger till stor del på offentliga utgifter som kommer från olja.

Almond, analytiker hos La'o Hamutuk, säger att det finns en känsla av stabilitet och framsteg i Dili där välklädda arbetare fyller Timor Plaza, galleria, hotell och kontor byggt av den Darwin-baserade fastighetsentreprenören Jape Kong Su, en etniskt kinesisk handlare som var bland flyktingarna från inbördesstriderna när det portugisiska styret avslutades 1975.

Men det kommer att falla sönder ganska snart efter att oljan tagit slut, om det inte finns annan sysselsättning, sade Almond. Jag försöker att berätta det mina unga timoresiska vänner, men de förstår inte alls allvaret i situationen.

I bergen vid Gleno retar Dougan också upp sig på att när penningknipan för de offentliga utgifterna i Dili, som indirekt skapar efterfrågan på hans jordbruksprodukter, kommer om några år, medan investeringar i färdigheter, jordbruksstöd, vägar och transporttjänster till marknader som Singapore ligger efter. Tiden börjar rinna ut, sade han. Fönstret stängs.

Källa: Hamish McDonald/Nikkei Asian Review

24 - Östtimors premiärminister i FN

Se premiärminister Rui Maria de Araújo tala (tolkad till engelska)i FN:s generalförsamling den 2016-09-24. Filmen är 21 minuter lång.

23 - Informationskampanj inför lokalvalen

Dili. Regeringen kommer att genomföra en allmän informationskampanj om den nya lagen om sucos och de kommande lokalvalen, som ska hållas den 29 oktober 2016. Ministeriet för statens administration och sekretariatet för val (STAE) riktar sig mot alla 13 distrikt i Östtimor och till landets 442 sucos och 2.225 aldeias (byar) för att förbereda valmanskåren för detta betydelsefulla utövande av medborgarnas demokratiska rättigheter.

Den 29 oktober kommer röstberättigade i varje aldeia välja en kvinnlig och en manlig delegat att representera sin aldeia i det lokala suco-rådet, sin aldeia-ledare och suco-chefen. Regeringen och den nya suco-lagen uppmuntrar kvinnors deltaganade i ledande roller inom byarna, också kandidatur till aldeia-ledare och suco-chef.

Vart och ett av landets 442 suco-råd kommer därpå att sammanträda den 30 oktober för att avgöra det slutgiltiga resultatet av valet av suco-ledare. Om en andra rond krävs för detta, så kommer det att äga rum den 13 november.

Beroende påbehovet av en andra omgång röstning om suco-ledare, kommer suco-råden att sammanträdaantingen den 9 eller 24 november för att välja en lian-na'in (traditionell ledare) och en manlig och kvinnlig ungdomsrepresentant till sitt råd.

Varje suco-råd kommer sedan att vara komplett med suco-ledaren, sucons aldeia-ledare, en kvinnlig och en malig delegat från vart och ett av aldeierna, en kvinnlig och en manlig ungdomsrepresentant för sucon och en lian-na'in.

Den fullständiga kalendern för de lokala valen finns på regeringsportalen.

Som en del av decentraliseringsprocessen har sucos haft en ledande roll i utformandet och genomförandet av lokala infrastrukturprojekt inom det nationella utvecklingsprogrammet för sucos (PNDS) och planeringen av kommunal utveckling (IMDP). Kapacitetsuppbyggnad och strukturella förberedelser har också på allvar börjat för att skapa grunde för lokal representation på kommunal nivå de kommandeåren. Dessa åtgärder för decentralisering grundar sig på Östtimors konstitution och den strategiska utvecklingsplanen för åren 2011-2030 och utgör en viktig del av regeringens program.

De närmaste valen efter de kommande lokala valen i år kommer presidentvalet under första halvan av 2017 att bli, varefter parlamentsvalen följer.

Regeringens talesperson, minister Agio Pereira, tackade alla i förväg för deras engagemang i de kommande lokalvalens demokratiska process och konstaterade tillfället att rösta i hemlighet och värdighet på lokal representanter enligt vår önskan är en möjlighet som inte gavs vårt folk under kampens långa år. Det är därför vi uppskattar denna möjlighet att utöva våra svårvunnademokratiska friheter de kommande veckorna.

Källa: Pressmeddelande/Regeringstalespersonen

22 - Fionas 100 kilometersutmaning den 25 september

Söndagen den 25 september kommer Fiona att springa de 100 km från Luta Ba Futuru i Same till Dili, Östtimors huvudstad.

Resan tar 5 till 6 timmar med bil en bra dag. Fiona springer för att samla in pengar, men också för att fästa uppmärksamheten på hur svårt det är att ta sig fram i Östtimor på grund av vägarna, terrängen och avlägsenheten hos landsbygden i vilken 70% av befolkningen lever. Hon hoppas att visa hur svårt det är att erbjuda tjänster i denna miljö och hur viktiga säkra och pålitliga transporter är för människor som arbetar där, för att åstadkomma kommunal utveckling och hälsovård för dessa människors liv.

Fiona kommer att avsluta springandet i Dive Timor sent på söndagseftermiddagen - var snälla och hälsa henne där och hjälp till att fira detta personliga maraton.

Den här insamling är till förmån för MotoAid, som stöder lokal hälsovård på motorcykel.

MotoAid har åtagit sig att förbättra tillgången till hälsovård och kommunal utveckling för människor som lever i avlägsna landsbygdsområden med begränsad tillgång till service. MotoAid lär hälsovårdspersonal på motorcykel att:

För mer information, eller för att skänka pengar, gå till webbplatsen motoaid.org.au.

Källa: Sheila Boston

21 - Vem kan leda FN?

José Ramos-Horta (tidigare utrikes- och premiärminister samt president i Östtimor) pläderar i en artikel han skrivit i nättidningen The Worldpost för den tidigare portugisiske premiärministern Antonio Guterres som ny generalsekreterare för FN.

Läs hela artikeln här …

20 - President Taur Matan Ruaks tal vid parlamentets öppnande den 20 september 2016

Läs president Taur Matan Ruaks tal (på engelska) vid parlamentets öppnande den 20 september 2016 här …

14 - Caritas delar ut hjälp till hungriga familjer i Östtimor

Dili. Bondby på avlägsen ö nära svält efter att ha drabbats av förödande torka.

[Här har originalet ett foto av poliser som hjälper till med att förbereda hjälp, som verkligen behövs, till hungriga bönder på ön Atauro.]

Caritas Dili i Östtimor har börjat fördela nödhjälp till nästan 100 bondfamiljer drabbade av torka så att de står inför akut matbrist på en avsides belägen ö.

Torkan, orsakad av fenomenet El Niño, har påverkat 92 familjer - omkring 460 människor - som bor på ön Atauro, 25 kilometer norr om huvudstaden Dili.

De överlever bara genom att äta cassava och löv, berättade Caritas Dili-direktör, fader Adrian Ola Duli, för ucanews.com den 13 september.

Tre ton ris och snabbnudlar, liksom mjölk och matolja delades ut till drabbade familjer tidigareden här månaden.

En ekumenisk grupp kallad Oekumene, i vilken bland andra hundratals kristna indonser ingår, är bland dem som donerat förnödenheter, sade han.

Gruppen, hemmahörande i Dili, bildades 2006 och är delaktig i olika sociala aktiviteter såsom att hjälpa fattiga familjer.

Oekumene arbetar med konkreta åtgärder för att hjälpa behövande, sade fader Duli och tillade att förnödenhetr också samlas in från enskilda och lokala organisationer.

Fader Duli sade att Caritas Dili liksom lokala myndigheter och affärsmän undersöker sätt att ge familjerna alternativa inkomstkällor, så att de inte ska behöva vara beroende enbart av jordbruket för att överleva.

Både affärsmännen och de lokala myndigheterna kommer att vara viktiga för detta därför att Caritas kan inte göra mycket feftersom vi inte har tillräckligt med pengar, sade han.

Fader Hermenigildo de Almeida från församlingen Our Lady of Fatima på Atauro sade att familjernas på ön belägenhet har blivit trängande.

De kommer troligen att stå inför en lång tid med lite mat, om inte regnen kommer snart.

Källa: Thomas Ora/ucanews

Augusti

24 - Tour de Timor och Dili Marathon

Det stora etapploppet på cykel, MTB, Tour de Timor kommer att gå 13 till 17 september. Lite senare, den 8 oktober, kommer Dili Marathon att springas.

17 - Runt ön Atauro finns fler arter än någon annanstans

Conservation International har hittat 642 arter runt den östtimoresiska ön Atauro, en del tros vara nyupptäckta.

Atauro ligger i det som kallas Koralltriangeln och 24 km norr om Dili och är 23 km lång med en befolkning på 8.000 människor.

På nätet har The Guardian en längre artikel med härliga bilder om artrikedomen i vattnet runt Atauro.

I Conservation Internationals blogg humanature finns också ett kortare inlägg om resultatet av Conservation Internationals kartläggning av arterna runt Atauro.

Källor:

15 - Polisens våldsanvändning ökar

Fundasaun Mahein (FM) har kontinuerligt följt disciplinen inom PNTL de senaste åren. Frågor om discipli och laglydnad borde vara prioriterade eftersom PNTL måste vara ett exempel med sitt uppträdande. Detta därför att de som poliser har ett mandat att säkra medborgarnas säkerhet och trygghet och skydda dessas rättigheter enligt de villkor som konstitutionen och lagarna ger. De mekanismer polisen använder borde vara grundade på konstitutionen och laglydnad, snarare än hot, fysisk agression och användningen av dödligt våld.

FM:s granskning visade att sådana situationer har blivit fler de senaste åren, också våld mellan poliser, fysiska angrepp på försvarsmaktspersonal, journalister, läkare och fattiga. Ledande politiker och statstjänstemän har anlitat egna säkerhetsvakter för att säkra sin säkerhet, någonting som polisen borde stå för. En incident i veckoslutet belve en fråga av allmänt intresse var användningen av polisens onödiga våld mot en lokal journalist i Dili liksom en annan incident i Covalima, där en medlem av Border Patrol Unit (UPF, gränspolisen) sköt en psykiskt sjuk man till döds den 3 augusti 2016.

FM beklagar dessa handlingar och fördömer kraftigt PNTL och insisterar på att allvarlig uppmärksamhet ska ägnas dessa fall och att disciplinära åtgärder ska tillämpas rigoröst. Inte heller falsk rapportering av poliser är acceptabel, vilket nyligen förekommit i Dili, när en trafikpolis slog en journalist som fotograferade polisens arbete. PNTL:s befäl avvisade dessa anklagelser, men enligt övervakningskameror så slog polisen i fråga journalisten.

När det gäller mordfallet i Covalima så informerade PNTL:s högsta befäl lokala media med Den döde mannen är tokig och förorsakade sin familj problem, därför kallade familjen omedelbart på hjälp från polisen, när polisen anlände och försökte att lugna ner mannen (den döde mannen) hötte han mot och visade fysisk aggresivitet mot polisen; sedan svarade polisen i självförsvar och sköt honom.

FM kräver att PNTL:s kommando genomför en grundlig undersökning av detta fall för att avgöra sanningen om vad som verkligen hände. Verkligheten visar att polisens svar slutade med en civil person dödad av ett polisvapen. Av händelsernas kronolig kan vi se att polisen var medveten om offrets historia av psykisk sjukdom när familjen kontaktade dem och borde ha haft en strategi för att fredligt lösa situationen utan att behöva tillgripa dödligt våld.

Det här betyder inte att polisen inte kan använda våld och sina vapen för att hantera situationer enligt PNTL-förordninge 2009, artikel 5, om användningen av vapen. När det gäller störande av allmän ordning och fred är användningen av våld tillåten, och när detta är otillräckligt, kan andra medel användas för att bryta ner olagligt motstånd mot PNTL:s personal, när denna utför sina plikter. Våld kan till yttermera visso endast användas för att avvärja en omedelbar och olaglig agggression i självförsvar eller försvar av andra människor och efter att alla medel att övervinna motstånd mot utövandet av deras funktioner efter att ha utfärdat en explicit varning.

Riktlinjerna föranvändning av våld och vapen stärks också av förordning 43/2011, 21 september, Legal Regime on the Use of Force. Artikel 3 anger att 1 Tjänstemän ansvariga för att upprätthålla lagen ska uppföra sig enligt kriterier för förhandling, medling, övertalning och fredlig lösning av konflikter och att 2 Användningen av våld ska bara tillåtas när medel för en fredlig lösning av konflikten har uttömts. Artikel 5 i lagen betonar också att det är tjänstemännens ansvar att skydda inblandade människor först och och använda alla fredliga medel före användningen av vapen. Artikel 6 säger också att fysiskt våld måste användas för att stoppa misstänkta innan man tillgriper andra medel. Slutligen betonar artikel 7 att Användningen av våld genom vapen av något slag ska bara vara tillåten när användingen av andra mindre allvarliga medel är omöjlig eller visar sig vara otillräcklig.

När det gäller användningen av vapen har FM alltid förordat att PNTL rigoröst måste kontrollera och genomföra sitt ansvar avseende användningen av våld; när var och hur kan de använda sina vapen? Därför att det harit många incidenter i vilka PNTL-poliser har missbedömt omständigheterna under vilka de kan använda sina vapen. Incidenterna nyligen avslöjar att den typiska PNTL-reaktionen oftast är att dra vapen och använda hot, snarare än att handla enligt utbildningen någonting staten har investerat betydande resurser i.

Detta avslöjar att genomförandet av de operationella riktlinjerna om användningen av våld förblir problematisk och att institutionella ändringar måste göras av PNTL, mer disciplin måste tillämpas på det operationella planet. Om detta inte sker, så är faran att PNTL-anställda använder sin egen tolkning av laglydnad snarare än den som krävs av konstitutionen och lagen. Olovlig användning av våld borde inte ignoreras eftersom det skulle uppmuntra en straffrihetskultur och potentiellt låta PNTL-anställda handla utom lagen.

FM är bekymrat att sådana handlingar av PNTL kommer att undergräva allmänhetens förtroende för PNTL som instutition och minska de goda tjänster och ansträngningar som PNTL hittills har utfört. F-FDTL:s vice stabschef, brigadgeneral Filomeno de Jesus Paixo, har uttryckt oro över att det finns en systematisk satsning av en grupp som är stark inom PNTL med avsikten att förstöra relationen mellan dessa två instutitioner. Detta efter en incident i vilken en grupp från PNTL:s BOP (Public Order Battalion) och UEP (Special Police Unit) använde fysiskt våld mot en medlem av F-FDTL.

FM:s granskning av PNTL:s handlande från 2014 till 2016 avslöjar att de har använt överdrivet våld mot befolkningen, lokala ledare, medicinsk personal, studenter, journalister, en medlem av F-FDTL, inom PNTL och slutligen vid en mentalsjuk ung mans död.

 1. Två från BOP-UEP när en polisman slog en av deras kollegor från BOP-UEP i Dili i april 2014.
 2. En från BOP-UEP med en annan från PROVOST slog en man (Bosco Lobato) i Tasi-Tolu-Dili i maj 2014.
 3. En PNTL-polis slog en annan polis fru i Baucau i juni 2014.
 4. En från BOP-UEP anföll en polis från Comoro-stationen i juni 2014.
 5. En från BOP-UEP slog en taxiförare i rondellen Comor-Dili i juni 2014.
 6. En från BOP-UEP avlossade sitt vapen och träffade människor under en fest i Santa Cruz, Dili, i augusti 2014.
 7. En från BOP-UEP slog människor i Audian-Dili i maj 2015.
 8. En från UPF slog en militär från F-FDTL i Batugade-Bobonaro i september 2015.
 9. En från BOP-UEP knivhögg och slog en man (Mario Soares) i Bairo-Pite-Dili i november 2015.
 10. En från BOP-UEP använde våld mot en sjukvårdare i Maliana-Bobonaro i december 2015.
 11. En från BOP-UEP förgrep sig sexuellt på en kvinna och använde fysiskt våld mot en ung man i Bairo-Pite-Dili i januari 2016.
 12. En från BOP-UEP använde fysiskt våld mot en universitetsstuden (UNITAL) i Colmera-Dili i januari 2016.
 13. En från UPF slog en man i Oe-cusse i mars 2016.
 14. En från BOP-UEP använde fysiskt våld mot en militär från F-FDTL i Dili i maj 2016.
 15. Den officiella bypolisen använde fysiskt våld och hotade en lokal ledare i Fahiria-Aileu i juli 2016.
 16. En från trafikpolisen angrep fysiskt en lokal journalist i Collmera-Dili i juli 2016.
 17. En från UPF sköt en mentalsjuk man till döds i Covalima i augusti 2016.

Det är totalt 18 [17 enligt ovan Tommy Pollák/Östtimorkommittén] fall som FM har registrerat. 11 incidenter med BOP-UEP inblandat och UPF, trafikpolisen och OPS i övriga. FM är okcså oroat över att andra liknande incidenter äger rum i andra samhällen, vid gränsen till Västtimor och i Oe-cusse där dessa enheter också finns.

Många människor har yttrat sina betänkligheter över handlingar av poliser i BOP-UEP och UPF, som ibland agerar likadant när det gäller att använda våld även när våld inte behövs. En annan uppfattning är att det finns enheter inom PNTL, som till exempel UEP, med några delar som bildar paramilitära grupper inom PNTL.

UEP anskaffar också tyngre vapen och utbildar i användning av extremt våld snarare än att fokusera på att upprätthålla laglydnaden, skydda mänskliga rättigheter och genomföra kommunalt polisarbete. Det betyder en farlig ändring till en mer paramilitär sorts polisarbete av UEP, en som varken är effektiv eller lämplig.

Vanliga PNTL-poliser använder emellertid filosofin och strategin för samhällstillvänt polisarbete mera effektivt. Denna sorts polisarbete har prioriterats av regeringen och PNTL i den strategiska planen för 2014-2018, med PNTL:s antagande av den polisfilosofi som kallas VIP (visibility, involvement and professionalism).

De frågor som behandlats ovan är en utmaning för PNTL:s nya ledare, som nu tjänstgjort mer än ett och ett halvt år, att leda genom exempel och främja en högre disciplinär standard och bättre efterlevnad av polisutnämningen. Det är viktigt att PNTL som institution visar större uppmärksamhet för laglydnad och vidtar kraftigare disciplinära åtgärder mot de anställda som inte uppfyller sina åtaganden, därför att PNTL:s roll är att tjäna och skydda människor inom ramen för sitt mandat enligt konstitutionen och parlamentet.

FM rekommenderar att:

 1. PNTL:s ledning måste utvärdera PNTL:s utbildningsprocess för uppträdande och disciplin.
 2. PNTL:s ledning behöver tillämpa en disciplinär mekanism rigoröst när det gäller poliser som bryter mot laglydnaden. Men denna process ska tillämpas transparent både för disciplinära åtgärder mot poliser och för brottsfall och borde vara ansvariga gentemot allmänheten snarare än bara institutionen.
 3. PNTL:s ledning behöver kontrollera de vapen som används av poliser under tjänstetid.

För mer detaljer i denna fråga, var vänlig och kontakta:

Källa: Abel Amaral/Fundasaun Mahein

04 - Östtimors olympier

Tre östtimoreser deltar i de olympiska spelen i Rio de Janeiro

Källa: Pressmeddelande/Östtimors regering

Juli

19 - Krav på att Indonesien ska erkänna östtimoresers krav

Kupang. Många östtimoresiska medborgare är fortfarande strandsatta i Kupang, Västtimor, åratal efter en FN-folkomröstning som gav Östtimor sjävständighet.

Timor Aswa'in Union kongress (Untas) i Kupang avslöjade att många invånare i de två länderna har berövats sin rätt till välfärdstjänster.

Untas ordförande Eurico Guterres sade till The Jakarta Post, när kongressen avslutades i måndags att man hade rekommenderat den indonesiska regeringen att upprätthålla banden med Östtimor och andra länder.

Den tredje kongressen, tillade Eurico, valde också enhälligt ordförande och generalsekreterare för mandatperioden 2016-2019. Eurico valdes till ordförande, Florencio Mario Viera till generalsekreterare och Filomeno de Jesus Hornay till ordförande för den konsultativa styrelsen.

De andra ämbetena kommer att organiseras inom de kommande 30 dagarna, sade Eurico.

I framtiden, sade Eurico, kommer Untas att kämpa för att lösa de frågor som tidigare invånare i Östtimor står inför i Indonesien med diplomatiska medel. Untas kommer att kräva dessa rättigheter med fredliga medel och upprätthålla kontakt med regeringen för att lösa frågorna.

Om den indonesiska rgeringen tvingar någon, kommer Untas säkerligen att ta ställning. Om regeringen vill repatriera, så borde den ta hänsyn till de berörda människornas rättigheter, sade Eurico.

När det gäller indonesiska medborgares tillgångar i Östtimor, tillade Eurico, att Untas kommer att kämpa genom den indonesiska regeringen.

För närvarande, sade Eurico, att enligt Central Statistics Agencys data, så lever 42.000 tidigare östtimoresiska medborgare i Indonesien utanför Västtimor medan antalet tidigare östtimoresiska medborgare i Västtimor är 15.600 familjer.

Så det totala antalet tidigare Östtimoresiska invånare som lever i och utanför Västtimor är omkring 100.000. Men antalet måste bekräftas, sade han.

En tidigare östtimoresisk medborgare som bor i Belu-distriktet på gränsen till Östtimor, Patrisius Mau, uttalade fullt stöd för de ansträngningar Untas, som agerar som en paraplyorganisation för tidigare medborgare i Östtimor, gör.

Enligt honom, så har Östtimor trots att det blev en suverän stat för ett dussin år sedan, misslyckats med att ge sitt folk välstånd. Untas medlemmar i Östtimor stöder också Untas stådnpunkt att avv isa resultatet av folkomröstningen 1999, sade han.

Källa: Djemi Amnifu/The Jakarta Post

19 - En ny blogg - Timorpratika: Vetenskap och matematikundervisning i Östtimor

Om den här bloggen

Jag arbetar med en grupp av förstelärare i vetenskap och matematik, som träffade för första gången 2009 och har ägnat sig åt innovativ lärarutbildning och kursplaneutveckling åt åt Östtimors nationella UNESCO-kommission, som är en halvt sstatlig organisation med band till utbildningsministeriet. Vi kallar oss själva SESIM, en förkortning av det på tetum storslagna Center for the Study of Science and Mathematics (Centrum för studier av vetenskap och matematik). Vi är runt 15 läarare/utbildare i vår grupp, fem på heltid och övriga lärare på heltid med tillåtelse att ta ledigt när vi genomför utbildningar.

2014 gjorde SESIM en omfattande revision av läroplanerna för matematik och vetenskap i klasserna 7, 8 och 9. Vi markerade mindre relevanta delar av de föreliggande kursplanerna som frivilliga och lade till omkring 20 praktiska och förhörs-aktiviteterför varje år både i matematik och vetenskap. Dessa aktiviteter utvecklades här för användning av timoresiska lärare. Vi beskrev dessa praktiska aktiviteter i en Praktisk handbok för varje ämne och vi skrev också lärarhandledningar och arbetsböcker för eleverna till kursplanen.

Nu är vi mitt i en två år lång utbildning som kommer att nå nästan varje högstadieläarer i matematik och vetenskap. Vi hjälper dem att genomföra var och en av aktiviteterna en i taget och diskuterar sedan med dem hur de ska genomföra aktiviteterna med sina elever. Vi besöker också varje skola för att handleda och följa lärarnas framsteg. I det här projektet stöds vi av utbildningsministeriet, UNESCO och KOICA, Koreas internationella utvecklingsorganisation.

Jag arbetar också direkt för utbildningsministeriet tillsammans med viceministerna på olika områden av kursplaner och lärarfortbildning.

Det kan ta några dagar att få upp bloggen, men jag kommer att skriva med detsamma när något händer.

Lär dig mer om Östtimors historia och USA:s stöd till och delaktighet i den våldsamma ockupationen här.

Inlägg [med många härliga foton från Östtimor Tommy Pollák/Östtimorkommittén]

Källa: Curt Gabrielson

15 - EU-ambassadörens avskedsvisit hos president Taur Matan Ruak

Dili. President Taur Matan Ruak tog i måndags i presidentpalatset emot den Europeiska Unionens ambassadör Sylvie Tabesse för en avskedsvisit.

Ambassadör Sylvie Tabesse uttrycket sin tacksamhet för partnerskapet upprättat mellan Östtimor och den Europeiska Unionen. Presidenten tog tillfället i akt att lovorda Sylvie Tabesse för hennes ledarskap och tackade EU för dess stöd till Östtimor.

Efter mötet med presidenten berättade diplomaten för pressen att EU kommer att bidra Östtimor med 95 miljoner euro fram till 2020. Ambassadören tillade att EU årligen överför 20 miljoner euro för att stödja programmet för landsbygdsutveckling och bidrar till att stärka förvaltningen av de offentliga finanserna.

Landsbygdsutveckling är viktig för att den leder till ekonomisk diversifiering, den skapar arbetstillfällen för ungdomar och möjliggör motorfordonstrafik. Det resulterar i en hållbar och inkluderande nationell utveckling, sade ambassadör Sylvie Tabesse.

Diplomaten tillade att EU kommer att fortsätta att stödja Östtimor med utbildning i portugisiska språkfärdigheter.

I slutet av avskedsvisiten överlämnade presidenten en souvenir till Sylvie Tabesse för att visa Östtimors uppskattninge av hennes insatser.

Källa: Pressmeddelande/Östtimors presidentämbete

13 - Östtimoresisk präst kritiserar rekordstor arbetslöshet

Regeringens brist på planering och fel fokus i utbildningen gör att antalet arbetslösa ökar, säger fader Joao Soares.

[Originalet har här ett foto av ungdomar vid datorer som examineras i slutet av en datorkurs i ett av kyrkans utbildningscentrum i Dili. Tommy Pollák/Östtimorkommittén]

Ledaren för ungdomskommissionen i Dilis stift har kritiserat den östtimorsiska regeringen för att inte göra tillräckligt för att minska arbetslösheten.

Arbetslösheten ökar men regeringen skapar ingen [plan] för att minska den, kommenterade fader Joao Soares enligt ucanews.com den 13 juli en nyligen publicerad regeringsrapport om Östtimors höga arbetslöshetstal.

Statssekreteraren för yrkesutbildning och sysselsättning rapporterade att arbetslösheten har nått 11% på grund av begränsade arbetstillfällen och antalet unga som söker arbete ökar.

Kyrkan har engagerat sig för att hjälpa till genom att erbjuda fortbildning för ungdomar, men det lovar inte arbetstillfällen utan bara utbildning, sade fader Soares.

Regeringen måste skapa arbetstillfällen, sade prästen och tillade att kyrkan vill att unga människor inte blir beroende av regeringsbidrag.

Enligt prästen har omfattande urbanisering och migration till Dili försummat den enorma potentialen för arbete i jordbrukssektorn.Landsbygden behöver fler människor för arbete i jordbruket, men människorna kommer till Dili i stället, sade han.

Kyrkan har visat sin oro och föreslagit lösningar genom seminarier och diskussioner med regeringen, tillade fader Soares.

Kyrkan har också erbjudit hjälp genom fler utbidlningscentra i Dili för att ge ungdomar färdigheter i bilbranschen, byggnadsbranschen, snickeri, elbranschen, svetsning och rörmokeri.

Orlando da Silva Casamiro, 25, koordinatör för stiftets utbildningscentrum sade att arbetslösheten i Östtimor är så akut att till och med universistetsexaminerade inte har arbeten.

Det är för att utbildningssystemet bara fokuserar på teori, inte på att göra de examinerade redo för arbete, sade Casamiro som tidigare arbetade för en ideell japansk organisation.

Konkurrens i globaliseringens tidevarv kräver färdigheter, inte bara klassrumsteori, sade han till ucanews.com.

För att tillgodose sådana behov utbildar kyrkans centra också ungdomar på så skilda områden som språkfärdigheter - särskilt engelska och portugisiska, datorer och IT.

Förra året tog det emot 200 människor och i år deltar ytterligare 283 människor. Kurserna löper över tre perioder varje år.

Martinha Gaviota Martins Gomes, 19, som går i en datorklass vid centret sade att ett problem hon står inför är att regeringen föredrar anställda som är äldre och outbildade.

Regeringen borde anställa yngre människor som har bättre färdigheter, sade hon.

Källa: Thomas Ora/ucanews.com

13 - Godkänn inte budgetändringen!

Anpassat från http://laohamutuk.blogspot.com/2016/07/lh-to-pn-dont-approve-budget.html, som innehåller diagram och fler länkar.
En PDF-version av detta inlägg finns på http://www.laohamutuk.org/econ/OGE16/Ret/LHSubmissionPNOR12Jul2016En.pdf på engelska och på http://www.laohamutuk.org/econ/OGE16/Ret/LHSubmissionPNOR12Jul2016Te.pdf på tetum.
Mer information och dokument om 2016-års budget med den föreslagna ändringen (med budgetdokument och rapporter från parlamentskommittéer) finns på http://www.laohamutuk.org/econ/OGE16/15OGE16.htm.

På eftermiddagen den 12 juli började Östtimors parlament att diskutera ett regeringsförslag att utöka 2016-års budget med 391 miljoner dollar och ta ut mer än tre gånger det hållbara beloppet från oljefonden i år. På natten godkände de enhälligt budgetändringen. De kommer att avsluta röstningen om varje post innan de tar sommarferier på fredag. Även om parlamentet inte har bett om synpunkter, vädjar La'o Hamutuk dem om att avvisa förslaget, som kommer att använda pengarna på fysiska infrastrukturprojekt, varav åtskilliga med tvivelaktiga vinster.

Det av La'o Hamutuk något redigerade inlägget kan du läsa här (på engelska) …

Källa: La'o Hamutuk - The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
Rua D. Alberto Ricardo, Bebora, Dili
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste (Östtimor)
telefon +670 332 1040, +670 7723 4330
epost laohamutuk@gmail.com webb www.laohamutuk.org

11 - The Dili Weekly

Sammanfattningar av artiklar i The Dili Weekly den 7 och 11 juli 2016.

Utbildningscentra för att öka läskunnigheten

Utbildningsdepartementet har upprättat nio byutbildningscentra i år med syfte att förbättra studiemöjligheterna för analfabeter.

Heinekens fabrik färdig till 25%

Bygget av Heinekens nya fabrik (bryggeri) i Metinaro är nu färdigt till 25% enligt bolagets chef Florentino Jimmychayono.

Regeringen föreslår socialförsäkring för arbetare

Ministeriet för social solidaritet föreslår en lag om socialavgifter för arbetare i Östtimor för pensioner och olycksfallsförsäkring.

Regeringen introducerar e-pass för timoresiska medborgare

Östtimor planerar att införa elektroniska pass för att förbättra säkerhten för medborgare som reser utomlands.

WHO säger att Östtimor gör goda framsteg i hälsosektorn

Världshälsoorganisationens (WHO) regionala chef i Sydostasien, Poonam Khetrapal Singh, sade att de tre största framgångarna i Östtimors hälsovård sedan självständigheten är minskning av barandödligheten, goda framsteg i utrotandet av malaria och förbättringar av hälsovårdens infrastruktur.

11 - Orättvisa är ett val

Runtom världen sakna miljoner barn tillgång till de byggstenar de behöver för att växa upp till hälsa och styrka. Vaccinationer, omvårdnand av nyfödda, riktig föda och utbildning - delar av grunden för ett produktivt och framgångsrikt liv - är utom räckhåll för många.

Misslyckande att nå dessa barn nu kommer att underblåsa cykler av missgynnade generationer som kommer att äventyra deras framtid, deras samhälles framtid och världens framtid. Vi har ett tydligt val att göra: investera i snabbare framsteg för barnen på efterkälken eller stå inför konsekvenserna av en betydligt mer uppdelad och orättvis värld 2030.

Dessa konsekvenser är överväldigande att begrunda - med nuvarande utveckling till exempel, kommer 167 miljoner barn att 2030 fortfarande leva i extrem fattigdom, 69 miljoner barn yngre än 5 år kommer att ha dött av huvudsakligen orsaker som kan förebyggas och fler än 60 miljoner barn i grundskoleålder kommer inte att gå i skolan.

Här i Östtimor har barns liv förbättrats avsevärt under de senaste åren, med fler spädbarn och barn som överlever sin femårsdag och med fler barn som vaccinerad och går i skolan. Men viktiga utmaningar måste fortfarande mötas för att ytterligare hävda alla barns rättigheter i landet.

I Östtimor omfattar dessa utmaningar bland andra otillräcklig kvalitet på undervisning och skydd av barn liksom otillräckliga sanitära anläggningar. Många skolor och hälsovårdscentraler saknar fortfarande lämpligt vatten och avlopp och när det gäller allmän tillgång till förbättrat dricksvatten och avlopp finns det anmärkningsvärda skillnader mellan stad och land. En annan viktig utmaning hänför sig till undernäring bland barn under underr fem år även om andelen i växten hämmade barn (små i förhållande till åldern) mellan 2009 och 2013 enligt Östtimors mat- och näringsundersökning 2013 (TLFNS) minskade med ehla 8% från 58,1 till 50,2%, medan förtvining och undervikt också minskade avsevärt. Emellertid fann samma studie att undernäring förekom i olika grad i olika saamhällen, med undantag för Dili och Lautem var förekomsten av i växten hämmade i andra samhällen varierade från 46,5 till 65,0%.

Dock, denna ojämlikhet - skillnaderna mellan och inom samhällen - är inte oundviklig för barn. Den är ett resultat av val som vi gör som ett samhälle och som ett världssamfund.

Att minska gapen mellan rika och fattiga är någonting vi kan uppnå. Som UNICEF:s nya rapport om barnens ställning i världen (State of the World's Children 2016 report) visar finns det steg vi kan ta så att varje barn, till och med ett som föds i den mest utmanande omgivningen, får den vård och utbildning han eller hon behöver för att överleva och utvecklas. Det handlar till syvende och sist om den politik vi för och den inställning vi har.

Beslutsfattare, biståndsorgan och ideella organisationer borde förbinda sig att följa en uppsättning principer som främjar jämlikhet. Dessa principer börjar med att använda data för att identifiera och spåra de barn som gör de minsta framstegen och sedan styra investeringar först till dessa barn för att hjälpa dem att komma ikapp.

Rättvisa är inte ett nollsummespel. Varje barn borde göra framsteg. Men ökande investeringar i dem som börjar med den största nackdelen är det bästa sättet att försäkra sig om att varje barn får en rättvis chans att nå samma nivå. Detta är ett utprovat sätt att vägleda investeringar, en UNICEF-studie 2010 visade att ett jämlikhetsfokuserat angreppssätt kan påskynda framstegen mot globala hälsomål och kan vara kostnadseffektivt i länder med låg inkomst och hög dödlighet.

Samtidigt är det viktigt att de berörda har ett integrerat angreppssätt. Det innebär att ta iut med de överlappande brister och utmaningar barn möter. När ett barn inte har tillgång till ordentlig hälsovård till exempel, kommer troligen hans eller hennes förmåga att lära sig minska.

Det är viktigt att minskning av ojämlikhet inte enbart handlar om utgifter. Det gäller att ta innovativa grepp på gamla problem ocha nvända ny teknik för att hjälpa till med att förse de mest behövande med resurser. Det handlar också om att engagera samhällets medlemmar och familjer därför att de närmast barnen kan ha det största inflytandet.

En av de viktigaste lärdomarna från de senaste 15 åren är att angreppssätt som fokuserar på allmänna framsteg inte utjämnar skillnader som utsätter de fattigaste barnen för de största riskerna. Som ett resultat, om vi inte gör en samlad ansträngning för att hjälpa de mest utsatta, kommer de troligen att bli efter när de mer lyckligt gynnade fortsätter att göra framsteg.

Om några få korta månader kommer världen att fira den första årsdagen av överenskommelsen om de hållbara utvecklingsmålen (Sustainable Development Goals). I september förra året samlades fler än 200 ledare i Förenta Nationerna i New York och kom överens om en historisk rad mål med syfte att åstadkomma betydande framsteg avseende hhälsa, utbildning, fattigdomsminskning och hållbarhet till 2030.

När regeringar världen runt - inklusive vår egen - betänker hur de bäst ska uppfylla sina åtaganden för målen, måste de anlägga en jämlikhetssyn.

Jämlikhet har fått ny angelägenhet. Klimatförändringar förvärrar farorna för de mest utsatta barnen: globalt lever fler än en halv miljard barn i områden med extremt stor förekomst av översvämningar och nästan 160 miljoner lver i områden med mycket allvarlig eller extremt allvarlig torka. Samtidigt utsätter regionala konflikter och våld samt den pågående flyktingkrisen fler och fler barn för extrema faror och berövar dem vad de behöver för att utvecklas.

I detta utmanande landskap måste vi komma ihåg att ojämlikhet inte är oundviklig - om vi väljer att ta det riktiga angreppssättet, kan de sämst ställda barnen få en chans att förverkliga sina drömmar om ett bättre liv.

Källa: Desiree Jongsma/UNICEF:s representant i Östtimor

08 - Arbetslösheten i Östtimor når 11%

Arbetslösheten i landet har nått 11%, med huvudsakligen utbildade bland de arbetslösa enligt en undersökning 2013 av statssekretariatet för yrkesutbildning (SEPFOPE).

SEPFOPE:s generaldirektör Jacinto Barros Gusmao sade att arbetslösheten ökar varje år på grund av de begränsade arbetstillfällena i Östtimor.

Det är sant att arbetslööshetssiffrorna stiger varje år därför att Timor fortfarande saknar industri och vi bara har Heineken- och Timor Cementfabriken, sade Gusmao i sitt kontor i Kaikoli, Dili.

Han sade att många bolag i den privata sektorn också kämpar finansiellt och därför inte är i ettläge för att öka antalet anställda. Men, sade han, regeringen anstränger sig för att hitta arbeten för de arbetslösa i Sydkorea, Australien och andra länder.

Vi har talat med entreprenörer i Malaysia, Kina, Macao, Japan, Nya Zeeland och vi försöker att hitta vägar att skicka våra människor att arbeta där därför att industrin i Östtimor fortfarande är begränsad, sade han.

Han sade att arbetslöshet är ett växande socialt problem och de ansvariga myndigheterna behöver vidta åtgärder för att lösa frågan annars finns det risk för att den kan leda till instabilitet i landet.

Gusmao uppmanade också den privata sektorn att investera mera i jordbruk, turism och fiske, eftersom dessa sektorer har potential att sysselsätta stora antal personer.

Emellertid sade parlamentsledamoten Eladio Faculto att han trodde att arbetslösheten i Östtimor i verkligheten var större än 11% eftersom många människor arbetar i kortvariga eller tillfälliga anställningar.

Det (arbetet) är bara är kortvarigt och beror av projektet. När projektet väl är klart kommer de att vara arbetslösa och det finns ingen uthållig arbetsmarknad, sade han. Han uppmanade också regeringen att investera kraftigt i andra sektorer för att hjälpa till med att minska arbetslösheten.

Källa: Paulina Quintao/Dili Weekly

05 - Trafficking 2016 i Östtimor, rapport från USA:s regering

Vi ger här en kort sammanfattning av Östtimoravsnittet i USA:s utrikesdepartements rapport om trafficking i världen.

Östtimor - skikt 2

Östtimor är både källa och mål för män, kvinnor och barn som tvingas till tvångs- och sexarbete. Kvinnor och flickor skickas til Indonesien som hushållsslavar. Kvinnor och flickor och ibland också unga män luras till huvudstaden med löften om bättre arbeten eller utbildning och utsätts för trafficking eller hushållsslaveri. Utländska kvinnor riskerar påtvingad prostitution i Östtimor. Inblandade i traffickingen ärindonesiska och kinesiska brottssyndikat. Poliser kan ta emot mutor och har iakttagits som kunder i bordeller.

Regeringen lever inte helt upp till minimumstandarden för eliminering av trafficking, men har gjort betydande ansträngningar för att uppnå den.

Rekommendationer för Östtimor

Upprätta, genomför och utbilda tjänstemän i formella procedurer för att identifiera offer i befolkningens riskgrupper såsom prostituerade, hushållsarbetare och migranter på fiskefartyg.

Lagförande

Regeringen har informerat mer om sitt arbete mot trafficking än föregående år, men har inte tillhandahållit fullständig statistik eller tillräckligt med detaljer för att det skulle varit möjligt att verifiera alla rapporterade fall av trafficking. Myndigheterna har undersökt 12 fall av misstänkt trafficking och åtalat 6 misstänkta för trafficking.

Skydd

Regeringen visade ökade ansträngningar för att skydda offer. Regeringen har dock inte get utländska offer något alternativ till utvisning till länder i vilka den kan utsättas för umbäranden eller straff.

Förebyggande åtgärder

Regeringen har visat ökade insatser för att förebygga trafficking. Den har genomfört en utbildningskampanj i sju skolor spridda över hela landet. En arbetsgrupp har upprättat en plan för att bekämpa trafficking. Regeringen har varken gett sin diplomatiska personal utbildning om trafficking eller vidtagit åtgärder för att minska efterfrågan på tvångsarbete eller prostituerade.

Källa: Office To Monitor and Combat Trafficking in Persons

05 - Regeringen tillkännager nationella prioriteter för 2017

Dili. Premiärminister Rui Maria de Araújo, har tillkännagett regeringens nationella prioriteter för 2017, jordbruk (bekämpning av hunger och undernäring), hälsovård, utbildning, vatten och avlopp, grundläggande infrastruktur och valen nästa år.

Dessa nationella prioriteter för 2017 passar in i det vidare planeringsramverket Östtimors strategiska utvecklingsplan för 2015-2017. Premiärministern konstaterade att de identifierades genom det arbete regeringen har gjort för att integrera Förenta Nationernas nya hållbara utvecklingsmål (SDGs) i all planering och budgetering för 2017.

En regeringsgrupp upprättad efter att målen SDGs antagits av Förenta Nationerna förra året har analyserat alla 17 mål och kartlagt hur de kan uppnås i Östtimor. Gruppen arbetar i nära koordination och konsultation med alla regeringsorgan, ideella organisationer och utvecklingspartner och har i uppdrag att sprida information om dessa vägar för att nå SDGs och att arbeta med intressenter för att följa utvecklingen och redovisa resultat.

Premiärministern förklarade att 2017-års nationella prioriteter innebär att regeringen kommer att fokusera på SDG nummer 2 (livsmedelsförsörjning), nummer 4 (utbildning) och nummer 9 (infrastruktur) och ägna uppmärksamhet åt andra mänskliga utvecklingsmål såsom hälsovård (SDG nummer 3), jämlikhet (SDG nummer 5) och vatten och avlopp (SDG nummer 6). Det lugna genomförandet av presidentvalet under första halvan av 2017 och det påföljande parlamentsvalet under årets andra halva är en praktisk prioritet under 2017.

Premiärministern sade att Östtimors regering är djupt kommittad att uppnå målen och måtten för de hållbara utvecklingsmålen.

Källa: Regeringens talesperson

04 - La'o Hamutuks kommentarer till utvecklingspartnernas möte

För första gången sedan 2012 har inte några talare från civilsamhället satts upp på den årliga givarkonferensens dagordning. Därför har La'o Hamutuk delat ut en skriven kommentar till deltagarna. Du kan läsa den här … eller ladda ner den (PDF med alla diagram) från http://www.laohamutuk.org/econ/16TLDPM/LHCommentTLDPM4Jul2016en.pdf.

Fler dokument från 2016-års Timor-Leste and Development Partners Meeting finns på http://www.laohamutuk.org/econ/16TLDPM/16TLDPMindex.htm.

Juni

22 - Nästan hälften av Östtimors alla bönder odlar förädlade sorter

Nästan en av två bönder som odlar spannmål i Östtimor odlar en eller flera förädlade sorter. En undersökning av 700 jordbrukshushåll tidigare i år genomförd av programmet Seeds of Life i 60 slumpvis utvalda sucos i landets 13 distrikt visade att 48% av de utfrågade bönderna odlade en eller flera förädlade sorter av majs, ris, jordnötter, kassava och sötpotatis. Detta är en beaktansvärd ökning av antalet förädlade sorter jämfört med för 5 årsedan, när andelen var 18%.

2007 släppte jordbruks- och fiskeriministeriet för första gången frön och plantor för sju förädlade sorter: två majssorter, en rissort, en jordnötssort och tre sorter sötpotatis. Dessa sorter ger 25-150% mer än de vanliga lokala sorterna utan någon förändring av hur de odlas - hade provats i flera år av programmet Seeds of Life på försöksstationer och hundratals bondeåkrar över hela landet. Sedan 2007 har MAF, programmet Seeds of Life och många andra internationella och nationella organisationer fördelat förädlade förn och planteringsmaterial till östtimroesiska bönder. Det finns också mer än ett tusen grupper som odlar frön för sina medlemmar och grannar samt, vid mitten av 2016, 69 kommersiella fröporoducenter registrerade hos MAF. Antalet frisläppta sorter ökades nyligen från 7 till 19, inklusive två sorter kidneybönor och två sorter mungböna.

Undersökningen fann att den största graden av användning av förädlade sorter gällde majs, 44% av alla bönder som odlar majs odlar antingen sorterna Sele, Noi Mutin eller Nai, eller en kombination av dessa. Användningen av förädlade rissorter var 21%, av sötpotatis 10%, av jordnötter 6% och av kassava 5%. Nästan alla önder som odlar förädlade sorter planerar att fortsätta med detta.

Hushåll som odlar förädlade sorter upplever mindre matbrist än hushåll som inte odlar förädlade sorter, 54% av hushåll som odlar förädlade sorter sade att de hade upplevt matbrist mellan februari 2015 och januari 2016 jämfört med 69% av hushåll som inte odlar förädlade sorter. Långsiktiga användare kan också tjäna mer pengar genom att sälja matgrödor än hushåll som inte odlar dem.

Förra året genomförde programmet Seeds of Life också studier av påverkan från: samarbete med andra organisationer, genderfrågor, miljöfrågor, kapacitetsuppbyggnad och finansiella och ekonomiska analyser av programmet Seeds of Life.

Mer detaljerad information om Seeds-of-Life slutrapport och de olika påverkansstudierna finns på http://www.seedsoflifetimor.org/research/reports-and-studies.

Källa: Luc Spyckerelle
Social Science / Monitoring & Evaluation Advisor
Seeds of Life - Fini ba Moris
Ministry of Agriculture and Fisheries
P.O. Box 221, Dili, Timor-Leste
webbplats seedsoflifetimor.org, Facebook www.facebook.com/seedsoflifetimor

17 - Den orapporterade torkan - El niños verkan i Östtimor

Önationen Östtimor har varit i torkans grepp sedan det drabbades av ett av de värsta El niño-vädren hittills.

Med den tredje högsta andelen undernärda barn i världen, 70% av befolkningen beroende av jordbruk baserat på nederbörd och mer än fyra månader till nästa regntid, är torkan skäl för oro.

Torkan har lett till brist på vatten och mat över hela landet och orsakat missväxt, minskade inkomster för familjer och 70.000 boskapsdjurs död. Familjer saknar måltider, barns skolgång avbryts och varje dag vandrar flickor och kvinnor långt för att samla vatten, en del från smutsiga källor.

El Niños påverkan i Afrika och andra regioner i Asien är väldokumenterad. Men läget i Östtimor har till stor del undgått uppmärksamhet.

Fem medlemmar av Humanitarian Partnership Agreement (HPA), Plan International, OXFAM, World Vision, Caritas Australia och CARE, utvärderade tillsammans situationen med hjälp av Australia Aid. Plan International har nu gjort en kort film för att varna för de ptentiellt förödande följderna av torkan på för timoresiska barn, familjer och samhällen; samhällen som redan kämpar för sin överlevnad.

3½-minuters filmen, filmad i maj och släppt på världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka, handlar om de människor som drabbats i Lautem och Saui; två av de fem av El niño-torkan värst drabbade samhällena.

Julmiro Manuel, som deltagit i HPA:s utvärdering sade: Vi är vana vid hungerperioder i Östtimor. Men i år har bristen på regn gjort läget mycket värre. Familjer äter mindre, säljer sina tillgångar och lånar pengar för att överleva. Barn är särskilt sårbara, eftersom ett stort antal redan är undernärda.

Plan Internationals landschef, Terence McCaughan, sade: Plan International, CARE, OXFAM, World Vision International och Caritas Australien agerar mot torkan med vattentransporter, utdelning av vattentankar, reparation av vattenkranar och ledningar, fördelning av utsäade som tål torka och förbättring av skördelager, men pengarna är begränsade mer behöver göras för att stödja Östtimors folk i den här kritiska tiden.

Noter för redaktörer:

Källa: Pressmeddelande/Plan International, WorldVision, Oxfam, Care, Caritas Australia

Maj

09 - Indonesien döper 14 öar

Kupang. Provinsadministrationen i East Nusa Tenggara (NTT) [Västtimor ingår i provinsen NTT. Tommy Pollák/Östtimorkommitté] kommer att döpa 14 små öar på gränserna till Australien och Östtimor föratt förhindra anspråk på öarna från angränsande länder.

En ceremoni är planerad till den 14 maj. Guvernör Frans Lebu Raya och kommendören för Kupangs örlogsbas brigadgeneral Siswoyo Santoso kommer att närvaro vid ceremonin.

Namnen ges för att förhindra anspråk från grannländerna, sade talesmannen för Kupangs örlogsbas kapten Johan Hariyanto till The Jakarta Post i söndags.

Provinsen består av 1.192 öar, av vilka 92 är namnlösa. I verkligheten har, enlig Johan, dessa öar namn givna av lokalbefolkningen, men de är inte registrerade av respektive regionala myndigheter.

Han tillade att ge icke döpta öar namn ska säkra baspunkter i Indonesiens kustlinje och att underlätta för marinen att försvara nationens territorialvatten.

Namnen, sade han, skulle bestämmas enligt regeringsförordning (PP) 38/2002 om baspunkterna i Indonesiens baslinjer.

Johan sade att det finns fem öar i NTT lokaliserade vid de yttersta punkterna av indonesist territorium direkt på gränserna till Australien och Östtimor. De fem öarna är Ndana i Rote Ndao-distriktet, Batek i Kupang-distriktet, Menggudu och Salura i East Sumba-distriktet och Dana i Sabu Raijua-distriktet.

Källa: The Jakarta Post

April

28 - Över 50% av timoresiska barn lider av undernäring

Över 50% av timoresiska barn i åldern upp till 5 år lider av undernäring enligt data för 2013 publicerade av hälsoministeriet.

Verkställande direktören för Together We Help Each Other (HIAM) hälsovårdsorganisation, Rosaria Martins da Cruz, sade att de höga andelarna undernäring beror på brist på kunskap om mat och näringsvärden.

Andra faktorer är också kultur, tradition, tillgång till rent vatten och familjeinkomst. Det betyder att hälften av timorsiska barn lider av underrnäring och det är ett stort problem, som borde få prioritet, sade da Cruz i USAID:s kontor i Farol, Dili.

Utbildning är nyckeln till att bekämpa undernäring i Östtimor, sade hon, eftersom det skulle hjälpa samhällena att bättre förstå hur man ska sätta ihop en diet och skydda sin hälsa.

Nutritionisten Heather Grieve sade också att det är viktigt att investera i näringsprogram eftersom det har den största påverkan på barns fysiska och intellektuella växt. Hon sade att kortväxta och underviktiga barn i större omfattning riskerar svårigheter att lära sig senare i livet och också är mer mottagliga för infektioner och sjukdomar.

Forskning om mat och näringslära i Östtimor visar att undernäringsandelen för barn var 50,2% 2013, en minskning på nästa 8% jämfört med en folkräkning med hälsofrågor 2010, som visade en andel på 58%.

Men den nationella direktören för folkhälsa, Pedro Canisio, beskrev minskningen som betydelselös och att reducering av undernäring kvarstår som en huvudprioritet för ministeriet.

Han sade att undernäring är kopplat till flera faktorer, bland annat dålig utbildning, matbrist och brist på tillgång till rent vatten och därför krävde insaatser från flera ministerier.

Nuförtiden delar vi ut A-vitamin och Combantrin [en medicin mot inälvsmask Tommy Pollák/Östtimorkommittén] för barn under fem år för att hjälpa dem att undvika brist på mikronutrienter, sade han. Ministeriet delar också ut kosttillägg, som majsmjöl, till gravida och ammande kvinnor för bekämpa undernäring.

USA-ambassadens vice chef, Katherine Dueholm, sade att hennes regering fortsätter att lova hjälpa Östtimor att minska undernäringen genom förbättringar inom jordbrukssektorn.

USA:s regering har avsatt 90,2 miljoner dollar för det avancerade jordbruksprogrammet för att utbilda bönder om moderna jordbruksmetoder.

Vi stöder jordbrukssektorn genom det avancerade jordbruksprogrammet, som ger tekniskt bistånd till bönder för att öka landets produktion, sade hon.

Källa: The Dili Weekly

25 - Sjukhus i Baucau klart

Hälsårdsminister Maria do Ceo Sarmento Pina da Costa sade idag att bygget av Baucaus sjukhus, Baucau Referral Hospital, nu var klart, men att det ännu inte är invigt.

Källa: The Dili Weekly

17 - Kampanj: Ren strand, hälsosam miljö

Jordbruks- och fiskeriministeriet organiserar Kampanj: Ren strand, hälsosam miljö i Dili söndagen den 17 april 2016.

Från 07:30 till 12:00 kommer frivilligorganisationer och frivilliga att med hjälp av olika myndigheter rensa stranden vid bron Bidau-Santana i Lecidere.

Det här initiativet är en del av insatserna för Östtimors ordförandeskap i CPLP och stöds av premiärministerkontoret, UASC, FONGTIL/Civil Society, Movimento Tasi Mos, União da Juventude Haburas, Orient Foundation, bland andra NGO:er och CAFE (utbildningsministeriet), portugisiska skolan i Dili, miljöministeriet, Hälsovårdsministeriet, MoFAC-CPLP bland andra organisationer.

Källa: Pressmeddelande/Östtimors regering

17 - 72 % av landsbygdsorterna har rent vatten

72 % av landsbygdsbyarna i Östtimors 13 distrikt har nu tillgång till rent vatten enligt statssekretariatet för vatten och avlopp (SAS)

Klicka på källänken för att läsa hela artikeln (på engelska).

Källa: The Dili Weekly Newspaper

12 - Kvinnlig representant i FN

Östtimors nya permanenta FN-representant, Maria Helena Lopes de Jesus Pires, presenterade idag sin fullmakt för FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon.

Maria Helena Pires är född 1966 och har en akademisk examen från New Englands universitet i North South Wales, Australien.

Källa: Pressmeddelande från FN

07 - Överföringar från oljefonden gav budgetöverskott 2015

Överföringar från oljefonden gjorde att 2015-års budget i Östtimor gav ett överskott på 471 miljoner dollar enligt ett uttalande i onsdags från finansministeriet i Dili.

Finansministeriets nyhetsbrev för det tredje kvartalet av 2015 anger att det enligt rapporter utan oljefondens bidrag, regeringens huvudsakliga inkomstkälla, 2015 blivit ett underskott på 835 miljoner dollar.

Den timoresiska statens oljeinkomster var förra året 1,306 miljarder dollar, från biståndsgivarnas fond kom 139 miljoner dollar och därutvöer hade staten icke-oljerelaterade inkomster på 122 miljoner dollar.

Totalt tog staten ut 1,278 miljarder dollar ur oljefonde, av detta motsvarade 638 miljoner den uppskattade hållbara inkomsten (Estimated Sustainable Income - RSE) och de återstående 640 miljonerna var uttag över detta hållbara värde.

Skatter utgjorde den största delen (72%) av de icke-oljerelaterade inkomsterna. Inkomstskatt ökade 0,7% till 53 miljoner dollar, skatter på varor och tjänster minskade med 5,4% till 60 miljoner dollar och skatten på internationell handel föll med 9,5% till 12 miljoner dollar.

Källa: macauhub/RTL

Mars

28 - Uppdatering om El Niño: majsskörden har börjat i bergen

Nederbördsmönstret har fortsatt med tillräckligt med regn i bergen men otillräckligt eller lokalt regn längs kusten. Många bönder i bergen har börjat skörda. Många risfält har planterats sent eller löper riska att inte plateras det här året. Ett antal områden längs de norra och södra kusterna fortsätter att uppleva små regnmängder.

Källa: Seeds of Life

22 - Tusentals östtimoreser belägrar Australiens ambassad i Dili

Den australiska ambassaden i Dili belägrades av timoreser som krävde en permanent havsgräns i den olje- och gasrika Timorsjön.

Minst 10.000 människor samlades utanför den australiska ambassaden i Dili i tisdags för att protestera mot Australiens ståndpunkt om medianlinjen för olja och gas i Timorsjön. Så lyder bildtexten under ett fotografi från Dili a Wayne Lovell.

Östtimors tidigare president och premiärminister, Xanana Gusmão, uppmanade timoreser att kontakta 10 andra människor för att delta i protesten, en av de största i hamn- och huvudstaden efter att landet röstade för självständighet från Indonesien 1999.

Protesterande i Dili kräver att Australien förhandlar om havsgränsen i Timorsjön. Så lyder bildtexten under ett ytterligare fotografi av Wayne Lovell.

I ett tal på kvällen för protesten sade Xanana, en hjälte från Östtimors självständighetsrevolution, att timoreserna måste stå fast och samstämmigt kräva att Canberra förhandlar med Östtimor.

Östtimor hävdar att det har förlorat omkring 5 miljarder dollar i roylaties och skatteinkomster i Timorsjön sedan självständigheten, tillräckligt för att finansiera hela budgeten i tre år.

Det unga landet som täcker östra hälften av ön gör hävdar att största delen av olje- och gastillgångarna i Timorsjön - värda omkring 40 miljarder enbart i royalties och skatter - skulle ligga inom dess territorium om havsgränserna avspeglade FN-konventionens om havslagar normer, ett argument som Australien avvisar.

Protesterande utanför den australiska ambassadens grindar i Dili. Så lyder bildtexten under ett ytterligare fotografi av Wayne Lovell.

Bland organisatörerna av protesten fanns studentledare och veteraner från Östtimors långa kamp för självständighet.

Många tidigare östtimoraktivister från Australien har också i denna vecka planerade protester i Melbourne, Sydney, Adelaide, Jakarta, Manila och Kuala Lumpur för att markera årsdagen av Australiens avslutning av erkännandet av den internationella domstolens jurisdiktion över havsgränser.

De protesterande ropade händerna bort från Timors olja och förhandlingar nu samt krävde att fallet ska återföras till domstolen medan timorsesiska säkerhetsstyrkor vaktade ambassaden.

Havsgränsen har länge varit en stridsfråga i Östtimor. Så lyder bildtexten under ett fotografi av demonstranter med en banderoll av Wayne Lovell / Timor Photography.

Som ett stort och mäktigt land i regionen borde Australien inte använda sin makt för att fortsätta att stjäla vår framtid från Timorsjön, sade Juvinal Dias, en av protestens organisatörer från Rörelsen mot ockupationen av Timorsjön.

Australien borde komma till förhandlingsbordet med en hedervärd avsikt att förhandla med Östtimor.

Sympasitörer med de protesterande påminde om de offer östtimorser gjorde under andra välrdskriget för att hjälpa Australien. Tänk på det Australien. Fler än 40.000 östtimoreser dog under andra världskriget när de hjälpte till att bekämpa den japanska flottan … östtimoreserna vill inget annat än det som är rätt, skrev Alex Tilman, tjänsteman i Östtimors premiärministers kansli.

Australiens ambassadör i Dili, Peter Doyle, sade om protesterna: Australien tror på rätten till fredlig protest och litar på att Östtimors regering kommer att garantera ambassadens, dess personals och besökares äkerhet.

En komplicerad serie överenskommelser om vinstdelning har tillåtit en del utveckling av olja och gas i Timorsjön att fortsätta även om Australien inte har löst frågan om havsgränsen med Östtimor.

Premiärminister Malcolm Turnbull erbjöd förra månaden att hålla uppriktiga och öppna diskussioner med Östtimor om gränsen men gjorde halt inför Dilis krav på formella och förutsättningslösa samtal för att kommaur återvändsgränden.

Turnbull sade att Australiens sedan länge intagna position är att stödja avtal som stöder den nuvarande delningen av tillgångar i området och förhandlades fram i god tro och i enlighet med internationella lagar.

Oppositionens talesperson i utrikesfrågor, Tanya Plibersek, tillkännagav i år att en Laborregering skulle förhandla om en ny gräns i god tro och underställa dispyten internationell dömande om bilaterala samtal inte leder till resultat.

Labors ändring avslutade ett tvåpartikonsensus i havsgränsfrågan, en stor irritations Australiens relationer med Östtimor.

Läs mer på http://www.smh.com.au/world/thousands-of-east-timorese-besiege-australian-embassy-in-dili-20160322-gnob5x.html#ixzz43e09J4c8 och följ oss på Twitter, @smh, och på Facebook, sydneymorningherald.

Källa: Lindsay Murdoch/Sydney Morning Herald

20 - Destruktiv utveckling i Timors särskilda ekonomiska zon

I början av 2013 tillkännagav Östtimors regering att den skulle skapa en särskild ekonomisk och social marknadszon (ZEESM) i Oecusse-distriktet. Mark har tagits ifrån befolkningen utan tydlig kompensation eller ordentlig process föratt bygga infrastruktur avsedd att möjliggöra utländska investeringar, som regeringen hoppas kommer att omvandla enklaven till ett regionalt centrum för transporter, turism och industri komplett med lyxhotell, en internationell flygplats och ett nytt kraftverk. Planerna omfattar satsningar på 4,11 miljarder dollar under de kommande 30 åren för att förverkliga denna vision och av dessa ska 1,36 miljarder tas från offenliga medel och resten från det privata näringslivet (La'o Hamutuk 2015). För detta har enklaven satts under ett nytt styre känt som Special Administrative Region of Oecussi-Ambeno. Dess ledare, den tidigare premiärministern Mari Alkatiri, utsågs av Östtimors president för en obegränsad tid och är inte direkt ansvarig inför människorna han regerar över. Privat har männsikor ur lokalbefolkningen indikerat att detta, kombinerat med hans beväpnade säkerhetsmän, har gjort honom till en frånvarande och onåbar figur för många.

Den här uppsatsen grundar sig på etnografiskt fältarbete utfört mellan juli 2014 och maj 2015. Under denna period levde jag i ett område påverkat av projektet och deltog i distriktets bönders och fiskares dagliga liv. Jag avser att visa hur ZEESM upplevs av Oecussis agrara majoritet, ett perspektiv till stor del osynligt för utomstående.

Källa: Michael Rose

18 - Rapport om El Ninos följder i Östtimor

CARE, Plan International, OXFAM och World Vision har publicerat en rapport om hur Östtimor påverkas av den torka som följer i El Ninos spår.

Här nedan ger vi en översättning av sammanfattningen, observationer och rekommendationer. Hela rapporten finns att ladda ner från http://reliefweb.int/report/timor-leste/humanitarian-partnership-agreement-hpa-agency-assessment-el-nino-impacts-timor.

Sammanfattning av iakttagelser:
Alla samhällen i Östtimor har påverkats i någon mån, men följderna varierar betydligt.

I alla områden …

I värst påverkade områden …

Sammanfattning av rapportens rekommendationer till regeringen och andra myndigheter:

Rekommendationer för olika sektorer:

Källa: ReliefWeb

Januari

26 - Wärtsilä ska optimera kraftverk i Östtimor

Wärtsilä, marknadsledare för kompletta livscykellösningar för marina och energimarknader, undertecknade i november 2015 ett femårigt kontrakt för drift och underhåll med administrationen för den särskilda zonen Oecusse avseende kraftverket Inur Sakato Östtimor. Partnerskapet optimerar kraftverkets prestanda och livscykel. Drift och underhållskontraktet minskar verkets driftkostnader och förbättrar den finansiella förutsägbarheten och riskhanteringen. Dessutom kommer Wärtsilä att utbilda verkets anställda.

Wärtsilä tar fullt ansvar för anläggningens drift och underhåll för att säkerställa säker, effektiv och pålitlig tillgång på elkraft. Ett drift- och underhållskontrakt med Wärtsilä ger omfattande förvaltning av tillgångarna som tillgodoser kundens behov av drift-, lednings- och underhållstjänster samt prestandagarantier.

Inur Sakato-kraftverket är en av de först etablerade delarna i Östtimor. Kraftverket på 17,3 MW är huvudleverantör av el för hela Oecusse-distriktet. Inur Sakato-verket drivs av fyra Wärtsilä 34DF-maskiner.

Inur Sakato-verket, som kan drivas med två olika bränslen, kommer att drivas av lättolja, men kan i framtiden konverteras till naturgas.

Källa: PennEnergy/Wärtsilä Corporation

25 - Jokowi, glöm inte brotten mot mänskligheten, säger ANTI

A-N-T-I - ALIANSA NASIONÁL TIMOR-LESTE BA TRIBUNÁL INTERNASIONÁL - TIMOR-LESTE NATIONAL ALLIANCE FOR AN INTERNATIONAL TRIBUNAL

Sekretariat:
La'o Hamutuk, Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
Rua dos Martires da Patria, Bebora, Dili, Timor-Leste
Tel: +670-3321040 och +670-77432621
epost: atino@laohamutuk.org och lanarra.del@gmail.com
webbplats: www.laohamutuk.org

Vi välkomnar Indonesiens president till Östtimor, men kan inte glömma fallen med brott mot mänskligheten

Stoppa straffriheten och konsolidera demokrati och mänskliga rättigheter

Även om vi fortfarande gråter och är sorgsna på grund av de oläkta såren i våra kroppar, är vi också glada över besöket av Indonesiens president med ett åtagande att söka en lösning av de allvarliga brotten begångna under den olagliga ockupationen från 1975 till 1999. Vi hoppas att detta besök kan tjäna som ett första steg att lösa brotten mot mänskligheten, för vilka det slutliga ansvaret ännu inte utkrävts.

Grymma handlingar och omänsklig behandling begångna av den indonesiska militären mot Östtimors folk har ännu inte utplånats från våra minnen. Huvudledarna för dessa allvarliga brott är fortfarande fria, upprepar liknande brott i Västpapua, på Moluckerna och annorstädes i Indonesien. Det indonesiska folket har nu en president utan en militär karriär, men tidigare officerare som var inblandade i allvarliga brott har fortfarande makt och inflytande på den indonesiska regeringen, som stänger varje väg mot rättvisa för allvarliga brott.

Många rapporter, också rapporten Chega!, återger information om olika brott av den indonesiska militären mot det timoresiska folket. Dessa brott omfattar tortyr, dödande, påtvingade försvinnanden och förnekandet av civila, politiska, ekonomiska och sociala rättighete. [1]

Under 24 år förekom otaliga brotts. Till exempel, efter att ha förstört Falintils underhållsbas 1978, tvingade indoneiska soldater och deras timoresiska kollaboratörer civilbefolkningen in i koncentrationsläger. Alla inblandade vet hur svårt läget var. Under denna koncentration tilläts inte icke-stridande att odla eller producera mat åt sig och sina familjer. Människor svalt och led av allvarlig undernäring och många dog. Människor nekades mat, utbildning och hälsovård, vilket skapade strukturell fattigdom som består än idag.

Även om rättegångar för några allvarliga brott har genomförts i Dili och Jakarta för fall från 1999 [2], har rättvisa ldrig skipats och ingen juridisk lösning har nåtts för människor, offer eller det internationella samfundet. [3] Av förövarna, som planerade och ledde dessa brott, har bara två timoreser fått fängelse och många fortsätter att leva i frihet från trovärdiga rättegångar, till exempel Prabowo Subianto, Wiranto och andra generaler, som hittills har undgått rättegångar.

Vi vet att de demoratiska processerna i Indonesien fortsätter att göra framsteg, därför att människor och journalisster fritt tar upp fallen från 1965-1967 i det offentliga. Vi hoppas att den indonesiska regeringen är villig att beivara andra brott i det förgångna enligt nationella och internationella lagar och mekanismer. Vi fortsätter [4] att vädja till bägge staterna - Östtimor och Indonesien, liksom Förenta Nationerna - att diskutera Chega!-rapporten tillsammans med Sannings- och vänskapskommissionen (Commission of Truth and Friendship - CTF) för att börja förverkligandet av rekommendationerna i rapporten, i synnerhet upprättandet av en Kommission för saknade människor. Det har gått nästan 10 år och de två regeringarna har ännu inte på allvar börjat uppfylla sina förpliktelser enligt CTF:s rekommendationer. Vi glömmer inte de många löftena från det internationella samfundet att det kommer att upprätta en internationell tribunal om de två staterna sviker att avsluta straffriheten för allvarliga brott.

Vi litar på att Joko Widodo respekterar lagen, demokrati och mänskliga rättigheter och vi frågar hur vi kan arbeta tillsammans för att övervinna det oerhörda utmaningar som förhindrar att Timors och Indonesiens folk uppnår dessa mål.

Som aktivister för mänskliga rättigheter fortsätter vi och det timoresiska folket tillsammans med aktivister och människor från Indonesien att främja demokrati i Indonesien och rättvisa för Östtimors folk.

Tack.

Dili den 25 januari 2016

 1. http://www.cavr-timorleste.org/chegaFiles/finalReportPort/07.9-Direitos-Economicos-e-Sociais.pdf
 2. http://www.asser.nl/upload/documents/DomCLIC/Docs/NLP/Indonesia/Silaen_Judgement_12-8-2002.pdf
 3. http://www.cavr-timorleste.org/chegaFiles/finalReportPort/08--Responsabilidade-e-Responsabilizacao.pdf
 4. http://www.laohamutuk.org/Justice/JusticeIndex.html#InternationalCrimes

22 - Bobby Boye i fängelse, överklagar dom

Anpassning av http://laohamutuk.blogspot.com/2016/01/boye-in-prison-appeals-sentence.html, som också omfattar diagram och länkar till dokument.

Den nigeriansk-amerikanske advokaten/rådgivaren Bobby Boye, dömd för att ha lurat Östtimor på mer än 3,51 miljoner dollar, har börjat avtjäna sitt 6-åriga fängelsestraff. Med frigivning efter gott uppförande kommer han att släppas den 18 februari 2021.

I april förra året erkände Boye sig skyldig som en del i en förhandlingsprocess för att undvika en rättegång som skulle ha avslöjat information om hans brott för offentlighetens granskning. Han lovade också att betala Östtimor för den skada som orsakats av att han fått regeringskontrakt med sitt icke-befintliga bolag och som rätten och hans kom överens om var 3,51 miljoner dollar. La'o Hamutuk uppskattar att Boyes bedrägerie kostat Östtimor omkring 50 gånger detta belopp, även om domstolen och åklagarna inte besvarade La'o Hamutuks förslag.

Trots att han erkänt sin skuld och lovat återbetalning var Boye tydligen förvånad över att han fick maximistraffet enligt de federala straffreglerna. Efter att domen avkunnats i oktober avskedade han sin av skattebetalarna betalade offentlige försvarare och anlitade en egen advokat. Den 16 november sade Boyes nye advokat Michael Confusione att han hade för avsikt att överklaga domen och att den borde vara på kort eller ingen fängelsetid eftersom Östtimorerhöll tjänster i gengäld för de bedrägliga utbetalningar Boye fick.

Den 25 november gjorde Confusione och åklagarna inlagor om påskyndande av överklagningsprocessen, men de bifölls inte. Den 21 december beordrade Third Circuit Court of Appeals att Confusione kommer med sitt överklagande före den 21 januari 2016 och tiden utökades senare till den 3 februari.

Den 21 januari> diskuterade en annan uppsättning inlagor huruvida överklagande skulle avvisas summariskt. Confusione hävdade att det långa straffet är ett justitiemord men åklagarna hävdade att det var helt utan stöd av argument, något rättsfall eller några fakta. Hittills har domstolen inte medgivit ett summariskt avvisande och djupgående förhandlingar kommer att börja nästa månad, huvudsakligen skriftligt. La'o Hamutuk har samlat nyckeldokumenten i överklagandefrågan på http://www.laohamutuk.org/econ/corruption/Boye/Appeal/AppealDocsComplete22Jan2016.pdf.

La'o Hamutuk fortsätter att hoppas att ansvariga östtimoresiska myndigheter kommer att utreda vilka andra som var inblandade i Boyes brott, särskilt timoresiska tjänstemän och vidta lämpliga åtgärder för att åtala dem. La'o Hamutuk har sammanställt en mängd information om dessa brott och den juridiska processen i USA på http://www.laohamutuk.org/econ/corruption/Boye/14BoyeCase.htm, och kommer att uppdatera den fortlöpande.

Källa: La'o Hamutuk - The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
Rua dos Martires da Patria, Bebora, Dili
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste (Östtimor)
telefon +670 332 1040, +670 7723 4330
epost info@laohamutuk.org webb www.laohamutuk.org

18 - Kinesisk örlogsflottilj besöker Östtimor

Dili. Östtimors tidigare president Xanana Gusmão sade i söndags att en kinesisk örlogsflottiljs besök visar vänskap och fred.

Gusmäo besökte jagaren DDG-152 Jinan, som tillsammans med två andra örlogsfartyg kommit till Dili i lördags för ett officiellt femdagarsbesök, och sade: Det är ett stort nöje att välkomna Kinas örlogsfartyg till Östtimor.

Efter att ha blivit informerade av det kinesiska örlogsfartygets stab sade den 69-årige tidigare presidenten att han var imponerad av den kinesiska marinens kapacitet.

Jag tror att Kinas marins segling runt jorden inte görs för att visa styrka utan för att stärka vänskapen mellan länder och folk.

Kinas ambassadör i Östtimor Liu Hongyang beledsagade Gusmão under besöket.

Besöket var den kinesiska marinens första i Östtimor sedan Östtimor blivit en suverän stat 2002.

Den kinesiska flottiljen 152, som består av en jagare, en fregatt och ett förrådsfartyg, välkomnades av Östtimors försvars- och säkerhetsminister Cirilo Jose Cristovao, den kinesiske Östtimorambassadören och fler än 500 representanter från lokala kinesiska bolag och studenter.

Minister Christovao sade vid välkomnandet att detta första besök av en kinesisk örlogsflottilj definitivt kommer att ytterligare främja de bilaterala banden och försvarssamarbetet samt vara av betydelse för världsfreden och reginonal stabilitet.

Befälhavaren för den kinesiska flottiljen, Wang Jianxun, sade att besöket kommer att förbättra den ömsesidiga vänskapen, särskilt samarbetet mellan de två ländernas flottor.

Efter välkomstceremonin gick östtimoreser och kineser ombord på jagaren Jinan och fregatten Yiyang.

Flottiljen är på väg runt jorden sedan augusti 2015, då den avslutade ett eksortuppdrag i Adenbukten. Östtimor är dess 13 hamn efter en 10 dagar lång segling från Brisbane i Australien.

Källor: An/Xinhua och Li Yan/Xinhua

16 - Varför skulle Östtimor vända sig till Portugal?

Under några dagar har en debattartikel av Jordan Peterson, Borde östtimor vända sig mot Portugal, diskuterats i epostlistan east-timor, som hanteras av ETAN.

Det finns goda skäl till att Östtimor inte kommer att återupprätta konstitutionella band med sin forna kolonialmakt, säger Ken Westmoreland. Läs dem (på engelska) i hans artikel i The Diplomat här …

15 - Kontrovers om budgeten för 2016

Medan en stor del av världen firade helg, så hände en del betydande saker i Dili. Budgeten för 2016 antogs av parlamentet den 18 december och skickades till presidenten för godkännande. Den 29 december lade presidenten in sitt veto mot budgeten. Ping-pongen fortsätter i januari.

Vi [Se nedan beträffande vem som avses. Tommy Pollák/Östtimorkommittén] har skrivit ett blogginlägg om några av de underliggande frågorna, om ni vill ha lite bakgrundsfakta.

Här finns bloggen www.monashintimor.org/blog …

I inlägget understryker vi 4 huvudpunkter med oenighet/kontrovers:

Viktiga frågor utan enkla svar.

Källa: Brett Inder/Monashuniversitetet

11 - Hunger hotar i Västtimor

I indonesiska Västtimor, East Nusa Tenggara (NTT), har regnen som normalt ska falla nu uteblivit. Därför finns det en stor risk för att skörden blir dålig. Detta skulle kunna leda till matbrist i området.

Källa: Yohanes Seo/TEMPO.CO

08 - Regeringen vidhåller budgeten, åter enhälligt antagen

Dili. Idag försvarade regeringen ledd av premiärminister Rui Maria de Araújo budgeten för 2016 i parlamentet. För andra gången försvarade ledamöterna helhjärtat sitt godkännand av lagstiftningen om 2016 års budget. Parlamentets talman, Vicente Guterres, kommer nu att åter överlämna lagen, oförändrad, till republikens president Taur Matan Ruak för godkännande. Enligt sektion 88 [2] i konstitutionen Om, inom 90 dagar, parlamentet bekräftar sitt beslut genom en omröstning med absolut majoritet av sina ledamöter fullt utövande sina funktioner, ska presidenten skriva under beslutet inom 80 dagar efter att ha erhållit det.

Efter en lång och noggrann budgetprocess som ägde rum under 2015 röstade parlamentet enhälligt för att godkänna 2016 års budget den 18 december 2015. Budgeten gick sedan till republikens president för kungörelse. Sedan utövade sin konstitutionella rätt att inlägga sitt veto och skickade ett meddelande till parlamentet med en begäran om en ny utvärdering av lagen. Presidenten frågade efter ett beaktande av budgetökningar på vissa områden och minskningar på andra. Han uttryckte också sin oro för budgetens hållbarhet.

Parlamentet måste enligt konstitutionen hålla en endagsdebatt i frågan och antingen ändra lagen budgeten] i enlighet med detta eller bekräfta beslutet. Idag bekräfta parlamentet enhälligt sitt beslut.

Talespersonen för regeringen, minister Agio Pereira, betonade vid en reflektion över uttalandena av många parlamentsledamöter idag de ovärderliga lektionerna i demokrati och den djupa respekten för grundpelarna för Östtimors självständighet som visades under dagens debatt. Det faktum att parlamentet valde att bekräfta beslutet av den 18 december, utan att göra ändringar i budgeten för att ta hänsyn till presidentens önskningar, och beslutet att åter överlämna samma budget för godkännande till presidenten vittnar om integriteten hos planerings- och godkännandeprocessen för budgeten. Enligt konstitutionen är regeringen och parlamentet självständighetens grundpelare ansvariga för planeringen av, debatten om och godkännandet av budgeten, innan den överlämnas till presidenten för utfärdande.

Källa: Ministerrådets ordförande och regeringens talesperson
Pressmeddelande/Östtimors regering