2012

(Klicka här för 2011, här för 2010, här för 2009, här för 2008, här för 2007, här för 2006, här för 2005, här för 2004, här för 2003, här för 2002, här för 2001, här för 2000, här för 1999, här för 1998 och här för 1997)

Januari - februari - mars - april - maj - juni - juli - augusti - september - oktober - november - december

December

31 - Presidentens nyårsbudskap Nytt!

2013 års nyårsbudskap från hans excellens republikens president Taur Matan Ruak

Östtimors älskade folk,

låt oss alla förbereda oss för ett nytt år av arbete som fortsättning på 2012, då vi uppnådde viktiga mål för landet.

Under året när vi firade den tionde årsdagen av återupprättandet av självständigheten, genomförde tre valprocesser med högt valdeltagande, en ny president tillträdde, parlamentet började sin tredje mandatperiod och den femte regeringen tillträdde.

Dessa framgångar åtföljdes av en fredlig och stabil miljö. Förenta Nationernas uppdrag i Östtimor avslutades. Vårt land flyttade sig ut ur säkerhetsrådets förmynderskap. Dessa framgångar är skäl till belåtenhet.

Men i ingången till 2013 återstår viktiga utmaningar: att bekämpa fattigdom, dra full fördel av landets naturtillgångar, utveckla en hållbar ekonomi och uppnå en bättre livskvalitet.

Trots olika åsikter och övertygelser, vilket är naturligt och positivt, är vi alla överens om att vi måste arbeta för att få ett större välbefinnande och bygga ett bättre liv.

Vad måste vi göra för att detta ska ske? Det är den fråga jag vill att ni uppmärksammar. Vi måste alla bidra för att det ska finnas ett svar.

Först har vi utmaningen att kommunicera mellan dem som styr och dem som styrs. Vi måste förbättra denna kommunikation.

Målet för kommunikation mellan dem som styr och dem som styrs är att förbättra statens och samhällets prestation, att förbättra landets förhållanden. Vi måste lära oss att lyssna på varandra, ge andras uppfattningar uppmärksamhet.

För det handra så måste vi integrera civilsamhället och alla medborgare i nationsbygget. Vi behöver en ny modell för deltagande.

Vi är redan självständiga sedan tio år och alla medborgares deltagande krävs för att uppnå landets mål. Vårt samhälle tycker om att hävda tättigheter. Men att bygga ett bättre land, med bättre livskvalitet, måste medborgarna i grund och botten ägna uppmärksamhet åt plikter och ansvar. Uppfattningen som ser regeringen som ansvarig för allting och medborgarna som iakttagare bidrar inte till utveckling. Vi behöver en ny modell för deltagande med mobilisering av medborgare och deras ansvar för nationsbyggandet.

För det tredje måste vi bekämpa improvisation och kvacksalveri.

Vi måste använda våra intellektuella förmågor och tekniker, omsorgsfullt och effektivt, för att planera och ha förmågan att genomföra vad vi har planerat. Det finns ingen brist på timoresiska ättlingar med teknisk och intellektuell förmåga: vad som saknas är större fasthest och organisation. Improvisation och empiri är inte tillräckliga för att möta utvecklingens utmaningar.

Slutligen måste vi vid vårt samhälles barm fostra samarbete och laganda.

Samarbete enar samhället. Med laganda kommer vi att vara i stånd att göra mer än när vi arbetar ensamma. Bara med samarbete kan vi uppnå de önskade resultaten och uppnå sociala förändringar med större välbefinnande i hela landet.

Vårt land behöver öka de offentliga tjänsterna i distrikten, så att hela staten når ut dit där majoriteten av befolkningen finns.

Landet behöver skapa fler utvecklingspoler, stärka ekonomin i regionerna och skapa sysselsättning.

Vi måste mobilisera jordbrukare och investera för att öka markens produktivitet och marknadsföringen av deras produkter och minska beroendet av livsmedelsimport.

Landet behöver bättre infrastruktur för att skapa förhållanden som attraherar privata investeringar, diversifiera ekonomin och minska beroendet av oljeekonomin.

Detta arbet kommer endast att lyckas om vi lyssnar på intressenter i hela landet, om vi mobiliserar samhället och arbetar hårt, om vi fullföljer planerna och engagerar medborgarna i ett lagarbete.

Älskade östtimoresiska folk,

landet fortsätter att av oss alla kräva vår hängivenhet, beslutsamhet och hårt arbete. Ni kan räkna med att presidenten kommer att arbeta med civilsamhället, med regeringen och andra självständiga myndigheter för att gemensamt övervinna utmaningarna och erövra nya segrar för Östtimor.

Jag kommer att arbeta tillsammans med var och enför att hjälpa till med att göra 2013 till ett betydelsefullt år för utveckling och förbättring av levnadsvillkoren. Emellertid är skapandet av en välbefinnandets framtid i era händer.

Låt oss arbeta tillsammans som ett lag och göra Östtimor till ett starkare och rikare land.

Till alla timoreser, inom landet och bosatta utomlands, jag sänder er min omfamnig och mina välgångsönskningar för det nya året, fred, lycka och välstånd.

Källa: Presidentämbetet

31 - FN:s fredsbevarande uppdrag avslutat och Östtimor fortsätter mot en ljusare framtid

New York. Förenta Nationernas fredsbevarande uppdrag i Östtimor avslutades idag, när dess mandat upphörde och med betydande framsteg i etableringen av fred och säkerhet i landet.

Det timoresiska folket och dess ledare har visat mod och orubblig föresats att övervinna stora utmaningar. Även om det återstår mycket arbete i framtiden, är det ett historiskt ögonblick med erkännande av redan gjorda framsteg. Det sade Finn Reske-Nielsen, tillförordnad särskild representant för generalsekreteraren i Östtimor och chef för FN:s integrerade uppdrag i Östtimor (UNMIT) i ett pressmeddelande.

Det sydostasiatiska landet har fått utstå en lång och ofta våldsam väg mot självständighet och demokrati efter det formella lösgörandet från Indonesien 2002 och sedan det först kom upp på FN:s säkerhetsråds dagordninge för 37 år sedan.

Efter ytterligare ett utbrott av dödliga strider 2006 skapade FN:s säkerhetsråd UNMIT ­ det ersatte tidigare fredsbevarande och politiska uppdrag här och upprätthöll tillfälligt lag och ordning samt offentlig säkerhet tills Östtimors nationella polis kunde återupprättas och återta sin roll.

Sedan dess har landet gjort framsteg på vägen mot demokrati. I år firade Östtimor tioårsdagen av sin självständighet, valde en ny president och höll parlamentsval , som i stort sett var fredliga och hölls på ett ordnat sätt - och som föranledde UNMIT:s väntade och slutliga tillbakadraganden.

Vid ett besök i Östtimor i augusti lovordade generalsekreterare Ban Ki-moon dess folk för de framsteg det gjort sedan återupprättandet av självständigheten och berömde regeringen för konsolideringen av säkerhetssektorn som kommer att vara i stånd att skydda landet efter UNMIT:s avslutning. I ett möte nyligen applåderade säkerhetsrådet de anmärkningsvärda resultat som gjorts av det lill landet under det gångna årtiondet.

När jag först kom till Östtimor 1999 härjades landet av strider och politiskt kaos och skakades av en intern flyktingvåg och lidande, konstaterade Reske-Nielsen i sina kommentarer. Det har varit ett privilegium att följa Östtimors väg ut ur dessa svåra tider, mot fred, stabilitet och en ljusare, säkrare framtid.

FN-mannen påpekade att trots framgången återstår utmanigar och även om UNMIT avslutas, kommer världsorganet att fortsätta sitt partnerskap med Östtimor.

När fredsbevararna avreser, ser vi fram emot en ny fas i den här relationen som fokuserar på social och ekonomisk utveckling, sade han.

De flesta av UNMIT:s anställda har lämnat Östtimor. En liten grupp kommer att vara kvar under de första månaderna av 2013 för att avsluta återstående uppgifter, som också omfattar avvecklingen. Reske-Nielsen kommer att vara FN:s koordinatör på plats och chef för UNMIT:s avveckling till den 31 mars 2013.


För fler detaljer gå till UN News Centre, http://www.un.org/news.

Källa: UN News Service

31 - FN lämnar Östtimor 13 år efter omröstning

Dili. Förenta Nationerna avslutade sitt fredsbevarande uppdrag i Östtimor i måndags och lämnade landet utan något direkt säkerhetsstöd för första gången efter att ett anfall av politiskt och etniskt våld 2006 nästan krossade dess svaga regering.

De senaste veckorna har de sista av en styrka på 1.600 poliser och soldater från länder runt om världen lämnat landet inför det formella slutet på uppdraget, vilket är en betydande milsten på landets väg efter självständigheten från Indonesien 1999.

Förenta Nationerna och andra utländska utvecklingsorganisationer kommer att vara kvar i landet för att stödja dess utveckling de kommande åren. Det har olje- och gastillgångar, men dessa skapar inte de arbetstillfällen som behövs i ett land med 1,2 miljoner [invångare], av vilka över 60 procent är under 18. Utbildningssystemet stöder inte utvecklingen av människor med de färdigheter som krävs för att ändra detta.

...

Förenta Nationerna organiserade 1999 en folkomröstning, som resulterade i en överväldigande majortet för självständighet men också våld och förstörelse genom retiererande indonesiska soldater och deras milisombud. FN administrerade landet direkt fram till 2002, när det formellt blev en stat.

Ett FN-uppdrag upprättades för att bistå landets knappast existerande stats- och säkerhetsinstitutioner. Uppdraget avslutades 2005. Men våldet och det politiska kaoset 2006, som också inbegrep ett mordförsök på presidenten av en tidigare rebell [Mordförsöket skedde 2008. Tommy Pollák/Östtimorkommittén] ledde till en ny omgång av fredsbevarare i landet. Mycket av FN:s arbete har varit fokuserat på att utbilda landets egen polis och armé och säkerhetsläget har nu förbättrats.

Det är ett känsloladdat ögonblick att säga adjö till dem och vi hoppas att de kan återförenas med sina familjer efter månader och år av stationering i Östtimor, sade Östtimors ställföreträdande polischef Afonso de Jesus i lördags. Vare sig ni tycker om det eller inte, så är Östtimors nationella polis redo att ta sitt ansvar.

President Taur Matan Ruak nämnde avslutningen av FN-uppdraget i sitt nyårsttal till nationen och sade i detta att landet nu åtnjuter fred och stabilitet.

Källa: AP

31 - Framsteg ger avslutning av FN:s fredsbevarande uppdrag i Östtimor

Dili. Förenta Nationernas integrerade uppdrag i Östtimor (United Nations Integrated Mission in Timor-Leste - UNMIT) avslutas idag, när säkerhetsrådets mandat upphör efter att betydande framsteg gjorts med att upprätta fred och säkerhet i landet.

UNMIT:s slut avslutar mer än ett decennium av FN:s fredsbevarande och politiska uppdrag i landet 37 år efter att Östtimor först kom upp på säkerhetsrådets dagordning.

Finn Reske-Nielsen, tillförordnad särskild representant för generalsekreteraren i Östtimor och chef för UNMIT, sade: Det timoresiska folket och dess ledare har visat mod och orubblig föresats att övervinna stora utmaningar. Även om det återstår mycket arbete i framtiden, är det ett historiskt ögonblick med erkännand av redan gjorda framsteg.

När jag först kom till Östtimor 1999, härjades landet av strider och politiskt kaos samt skakades av flyktingvågor och lidande. Det har varit ett privilegium att följa Östtimors väg ut ur dessa svåra tider mot fred stabilitet och en ljusare, säkrare framtid.

Utmaningar återstår fortfarande och det är därför som UNMIT:s avslutning inte kommer att betyda slutet på partnerskapet mellan Östtimor och Förenta Nationerna. När fredsbevararna avreser, ser vi fram emot en ny fas av detta förhållande, som fokuserar på social och ekonomisk utveckling.

Alla UNPOL-anställda och de flesta civilanställda kommer att ha lämnat Östtimor när december är slut. En liten grupp kommer att vara kvar de första månaderna av 2013 för att avsluta återstående uppgifter, inklusive avveckling.

Finn Reske-Nielsen kommer att tjänstgöra som Förenta Nationernas koordinatör på plats och chef för UNMIT:s avvecklingsgrupp till den 31 mars 2013.

UNMIT upprättades som svar på den interna kris, som skakade landet och drev bortåt 150.000 människor på flykt 2006, för att tillfälligt upprätthålla lag och säkerhet tills Östtimors nationella polis kunde återupprättas och återta sin roll.

För mer information var god kontakta: Joana Camargo Saraiva, +670 77230466, camargosaraiva@un.org eller gå till http://unmit.unmissions.org eller http://www.momentum.tl.

Om momentum.tl

Momentum gjordes av Förenta Nationernas integrerade uppdrag i Östtimor (United Nations Integrated Mission in Timor-Leste - UNMIT) 2012 som en hyllning av de resultat som uppnåtts av Östtimors folk sedan det påbörjat sin väg mot självständighet 1999.

Omfattande flera hundra fotografier och intervjuer samt omkring 40 exklusiva videor, som speglar många spekter av liv, kultur och framsteg i Östtimor sedan 1999, är www.momentum.tl en multimedial webbplats.

Bland det unika materialet på webbplatsen kan Du se:

Källa: Pressmeddelande/FN:s nyhetstjänst

19 - Säkerhetsrådet berömmer Östtimors framsteg på väg mot demokrati

Östtimor. Medan Förenta Nationerna avvecklar sitt fredsbevarande uppdrag i Östtimor lovordade säkerhetsårdet idag de anmärkningsvärda framsteg som det lilla sydostasiatiska landet gjort under sin övergång från en kolonial enklav till en självständig och demokratisk stat under det senaste årtiondet.

Säkerhetsrådet välkomnar de avsevärda framsteg som har gjorts av Östtimor när det gäller att stärka instutitionella och mänskliga resurser hos statliga instutitioner, sade rdet i ett ordförandeuttalande utfärdat av ambassadör Mohammed Loulichki från Marocko, som är rådets ordförande under december.

Med konstaterandet att Östtimor också har gjort framsteg inom sektorerna säkerhet, rättsväsende och förvaltning, som spelar avgörande roller för att garantera stabilitet och främja demokrati, fortsatte ambassadör Loulichki att berömma landet för de nyligen framgångsrikt hållna president- och parlamentsvalen, som, sade han, hade hjälpt till med att konsolidera Östtimors demokratiska instutitioner.

Östtimor har utstått en lång och ofta våldsam väg till självständighet och demokrati sedan det formellt bröt sig loss från Indonesien 2002. Efter ytterligare ett utbrott av dödliga strider 2006, satte FN upp den fredsbevarande operationen, som är känd som FN:s integrerade uppdrag i Östtimor (UN Integrated Mission in Timor-Leste - UNMIT) för att ersätta flera tidigare uppdrag i det asiatiska landet.

Sedan dess har landet gått framåt på vägen till demokrati. I år firade Östtimor 10-årsdagen av sin självständighet, valt en ny president och hållit parlaments val, som i stort sett var fredliga och hölls på ett ordnat sätt som föranlett UNMIT:s väntade och definitiva tillbakadragande.

I sitt uttalande gratulerade säkerhetsrådets ordförande regeringen och alla timoreser till deras orubbliga samarbete och medverkan med FN-närvaron i landet föresloga att UNMIT:s neddragning och principen om nationellt ägarskap skulle kunna tjäna som en framtida modell för gemensamt samarbete för andra FN-uppdrag runt världen.

Säkerhetsrådet understryker betydelsan av fortsatt stöd till Östtimor, när det påbörjar nästa steg för sin utveckling, efter UNMIT, fortsatte Loulichki och tillade att rådet också välkomnar generalsekreterarens pågågende engagemang med landet när det försöker att bevara och konsolidera sina fredsbyggande framsteg.

UNMIT:s neddragning rapporteras fortskrida snabbt och den återstående FN-personalen väntas lämna landet före den 31 december.

Källa: FN:s nyhetstjänst

18 - Tre miliser dömda till sex, befälhavaren för BMP till 16 års fängelse

Tre tidigare milismän och en tidigare befälhavare för Besi Merah Putih (BMP - Red White Iron på indonesiska) dömdes av Dilis distriktsdomstol till mellan sex och 16 års fängelse.

Rättegången hölls den 11 december i år.

Den anklagade tidigare milismannen, Faustino Filipe de Carvalho, dömdes till sex års fängelse för brott begångna 1999, när han var bychef i Ulmera och befälhavare för BMP, för att olagligen ha deporterat civila från sukun Ulmera till Västtimor i Indonesien samt olagliga fängslanden av kvinnor och barn från Ulmera.

Den åtalade Miguel Soares (en aktiv milisman från Besiten) dömdes till nio års fängelse för dråp av en civilist vid namn Francisco Bras.

Däremot dömdes den åtalade Salvador de Jesus (befälhavare för Besi Merah Putih i Kasait) till 16 års fängelse efter att det bevisats att han dräpt Felix Barreto och Francisco Bras.

Domarna lästes upp av domarna doktor Ana Paula Fonseca, doktor Antonio Gomes och doktor Antonio Quantes, doktor Jose Landim var åklagare och doktor Jose da Silva offentlig försvarare.

Källa: Jornal Independente

18 - Budgeten för 2013 rör sig mot sunt förstånd

Anpassning av http://laohamutuk.blogspot.com/2012/12/2013-state-budget-moves-toward-sanity.html, som också innehåller diagram och länkar.

De nhär veckan kommer Östtimors regering att skicka sitt förslag till statsbudget för 2013 till parlamentet för godkännande. La'o Hmutuk uppskattar att Östtimor inte längre kommer att ha den näst snabbast växande statsbudgeten i världen. Anslagen i den nya budgeten är mer i linje med Östtimors begränsade olje- och gasreserver. Medan vi väntar på budgetböckerna med detaljerna, så granskar vi helhetsbilden.

Regeringen har just utfärdat ett pressmeddelande som sammanfattar ministerrådets möte, som godkände 2013 års budget, som anslår 1.798 miljoner dollar, enligt följande:

Nya anslag och lån uppgår till 1,34 miljoner dollar, en betydande och välkommen återhållsamhet avseende snabb budgetökning.

Den totala storleken på 2013 års budget kommer att bli 1,8 miljarder dollar, omkring lika mycket som 2012 års budget efter den sista justeringen. Verkställda utbetalningar 2012 kommer troligen att vara mindra än 1,4 miljarder dollar, så utgifterna 2013 visar fortfarande en betydande ökning.

Den största ändringen är på inkomstsidan. I stället för att ta ut 1,5 miljarder dollar ur oljefonden som 2012, så kommer 2013 års budget bara att ut 1,1 miljarder. Detta är nästan 5% av Östtimors uppskattade -Leste's anticipated oljetillgångar och är fortfarande mer än de 3% uppskattad hållbar inkomst, även om det är mindre ohållbart än de 6,7% regeringen tog ut ur oljefonden under 2012. La'o Hamutuk uppskattar denna rörelse i riktning mot fiskalt ansvar och hoppas att den kommer att fortsätta.

Resten av det icke oljebaserade budgetgapet kommer att fyllas 453 miljoner dollar överförda av medel som inte använts av Infrastruktur- och Humankapitalutvecklingsfonderna i slutet av 2012. Infrastrukturfonden började sin verksamhet 2011 och hade 132 miljoner dollar över i slutat av det året, som överfördes till 2012. Under 2012 avsatte regeringen ytterligare 707 miljoner för fonden att finansiera ambitiösa fleråriga megaprojekt. Men bara omkring 14% av infrastrukturfondens medel avsatta till annat än elektrifiering för 2012 hade betalats ut i mitten av december med ytterligare 25% avsatta.

På utgiftssidan av 2013 års budget kommer löner och inköp av varor ochtjänster att öka avsevärt jämfört med 2012. Transfereringar (pensioner, förmåner för veteraner, etc.) ökades nyligen i oktobers tilläggsbudget och kommer att ligga kvar på denna höga nivå. Investeringarna kommer att krympa, kanske som ett erkännande att några av de mest orealistiska föreslagna projekten inte kommer att gangna Östtimor eller är omöjliga att genomföra med så ambitiösa tidplaner.

Medan vi firar förändringen till fiskal realism, väntar vi på mer inforamation de närmaste dagarna. Följ La'o Hamutuk's webbplats med 2013 års budget för uppdateringar, analyser och dokument.

Källa: La'o Hamutuk - The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
Rua dos Martires da Patria, Bebora, Dili
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste (Östtimor)
telefon +670 332 1040, +670 7723 4330
epost info@laohamutuk.org webb www.laohamutuk.org

15 - Australisk polis lämnar Östtimor

Australien drog tillbaka sina sista återstående poliser från Östtimor i lördags nu när de internationella styrkorna avslutar 13 års närvaro i Asiens yngsta stat, i vilken tusentals har dött i politiska oroligheter.

De åtta australiska polismännen, som tjänstgjort i FN-polisen, steg i huvudstaden Dili ombord på ett flygplan till Darwin som en del av Förenta Nationernas förberedelser att officiellt avsluta sitt fredsbevarande uppdrag den 31 december.

De utländska styrkorna började dra sig ut ur landet på allvar i oktober, när FN återlämnade ansvaret för polisarbetet till staten, som nyligen firat ett decenniums formell självständighet, vilken avslutade Indonesiens 24-åriga, brutala ockupation.

Uppdragets australiska polischef Charmaine Quade uttalade förtroende för att Östtimor kan hantera sin egen säkerhet efter framgångsrika val i år och en ny regering.

Australisk polis har varit där för att bidra till den östtimoresiska polisens utveckling och professionalisering och den kompetens polisen har visat är ett vittnesmål för hur långt de har kommit, sade hon.

Avvecklingen kommer efter att den Australienledda internationella stabiliseringsstyrkan (International Stabilisation Force - ISF) avslutade sina säkerhetsorganisationer i november och börja dra tillbaka några av sina 390 soldater från landet.

Australien hade sedan 2006 tidvis 50 poliser i Östtimor under FN, med 33 stationera det här året enligt ett bilateralt kapacitetsuppbyggnads program.

Utländska fredsbevare kommer först till landet 1999, när dödligt våld flammade upp i samband med landets folkomröstning om självständighet.

Omröstningen avslutade Indonesiens ockupation under vilken uppskattningsvis 183.000 människor -- då en fjärdedel av befolkningen -- dog genom strider, av sjukdomar och av svält.

Det enda mer större våldet i det fattiga landet, som omfattar hälften av ön Timor och har 1,1 miljoner invånare, sedan dess har varit ett misslyckat mordförsök på den dåvarande presidenten Jos´e Ramos-Horta och premiärminister Xanana Gusmão 2008.

Quade sade att den sista gruppen australiska poliser, som ska lämna Östtimor, också kallat Timor-Leste, ser fram mot att bli återförenade med sina kära.

De har helt kunnat fokusera på sina roller och plikter här hos FN eftersom de har haft stöd och förståelse hemifrån.

Källa: Valentino de Sousa/AFP

13 - Livsmedelsförsörjningen i Östtimor, Papua Nya Guinea och Stilla havsländer och territorier

Ur översikten

Östtimor

Det är talande att bönder i Östtimor har en välkänd hungersäsong (tempu rai hamlaha), när grödorna växer, men inte är färdiga för skörd (ibland från september eller oktober fram till mars) som sammanfaller med arbetskrävande gallring för nästa omgång grödor.

Studien av Modesto Lopes och Harry Nesbitt visar att, på många sätt, livsmedelsförsörjningsproblemen i Östtimor är av ett traditionellt slag: ofruktbar jord, svedjejordbruk utan gödsel som leder till mycket ogräs och små skördar, användning av traditionella sorter som i sig ger låg avkastning. Det finns ganska få överkomliga teknologier tillgängliga för att öka produktiviteten, medan dålig infrastruktur gör marknadsutbyte svårt och dyrt.

Några av botemedlen är traditionella: gedigen forskning för att få fram mer framgångsrika agronomiska tekniker och frö- och växtsorter och sedan få dem spridda till jordbrukarna.

Den östtimoresiska regeringen har förbundit sig att stödja jordbruksforskning och stöds av en rad bi- och multilaterala bidragsgivare (inklusive det australiska centrumet för internationell jordbruksforskning, Australian Centre for International Agricultural Research - ACIAR). Forskningen går framåt på flera fronter:

SoL-programmet har genomfört fältförsök och identifierat en rad för-och plantsorter ägnade för förhållandena i Östtimor. Hittills har programmet släppt 10 förbättrade sorter av grödor som majs, jordnötter, ris och sötpotatis. De potentiella avkastningsförbättringarna från dessa förbättrade sorter varierar mellan 20 och 160% (jämfört med sorter som för närvarande odla).

Om förbättringar av denna storleksordning uppnås på gårdsnivå, så har de potential för att väsentligt förbättra möjligheterna att säkra livsmedelsförsörjningen i Östtimor. Bevis (genom deltagande i demonstrationsförsök på gårdar) antyder att fleratalet (omkring 70%) av jordbrukshushållen fortsätter att använda de förbättrade sorterna, vilket visar att utsikterna för en höggradig användning är mycket goda.

Tidiga bevisar antyder också att majsförsörjningen kan vara på väg att förbättras (med minskande mått på brist). Dessutom tycks breda sociala indikatorer bekräfta denn trend för en rad grödor.

Källa: Templeton D (redaktör): Food security in East Timor, Papua New Guinea and Pacific island countries and territories.
ACIAR Technical Reports No. 80.
Australian Centre for International Agricultural Research, Canberra 2012. 53 sidor.

13 - Tidigare justitieministern Lobato fick fem års fängelse

Appellationsdomstolen har ändrat domen att låsa in tidigare justittieministern Lucia Lobato i fängelse i fem [Borde stå tre och ett halvt år enligt kommande stycken. Tommy Pollák] år.

Före appellationsdomstolens utslag dömde Dilis distriktsdomstol Lobato till tre och ett halvt års fängelse, men appellationsdomstolen utökade straffet till fem år.

Domstolen dömde ministern skyldig till korruption enligt vilken staten skulle förlorat 97.350 dollar.

Lobato utsågs av sitt part PSD att bli justitieminister, när AMP-regeringen (Parliamentary Majority Alliance) var vid makten.

Källa: Suara Timor Loro Sa'e enligt Timor-Leste Media Development Center

12 - Justitieminister uteblev från domstolsförhör

Justitieminister Deonisio Babo Soares har inte efterkommit en kallelse från Dilis distriktsdomstol att infinna sig till ett domstolsförhör angående ett krav från hans de-facto maka för betalning av underhåll till deras ettårige son Melvin da Costa Babo Soares.

Luisa da Costas advokat, Paulo Remedios, sade att hans klient hade blivit tvingad att kräva underhållet från justitieministern för deras sons, som är i moderns omvårdnad, grundläggande behov.

Remedios förklarade att sektion 1758 av Östimors nya civillag klart föreskriver en förälders lagliga plikter och skyldigheter avseende finansiellt stöd för ett barns uppfostran, mat och skolgång.

Deonisio Babo har förfelat att komma till domstolen idag. Det har inte kommit någon förklaring till domstolen för att han försummat att komma till dagens domstolsförhör. Rättens tjänstemän har informerat oss om att de i laga tid har informerat honom om dagens domstolsförhör, men Babo har förfelat att komma enligt kallelse, sade han till journalister utanför Dilis distriktsdomstol, i tisdags, den 12 december 2012.

Remedios tillade att rättens förhörsdatum fick förskjutas till klockan 9 den 9 januari 2013 på grund av justitieministerns uteblivande. Han förklarade att alla omfattas av lagen och måstefölja den oavsett sin ställning i samhället, vare sig han är advokat eller minister och när man är förälder, så måste man fullfölja sitt ekonomiska ansvar för sitt arns uppfostran.

Luisa hade flera möten med Deonisio Babo utan framgång innan denne blev justitieminister för att försöka lösa frågan om hans ekonomiska bidrag till deras son, men har till slut tvingats att ta frågan till domstol för avgörande, sade Remedios till journalister.

Luisa da Costa arbetade i England från 2010 tills justitieministern bad henne återvända till Östtimor samma år och paret fick en son, Melvin, tillsammans i augusti 2011, men separerade i mars 2012, när Babo lämnade henne och deras son Melvin.

Källa: Timor Post

06 - Det här datumet 1975: Ford & Kissinger ger Suharto grönt ljus för Östtimorinvasion

Vår historia börjar 1965, när en USA-stödd militärkupp störtar Sukarno, hjälte från Indonesiens självständighetskamp mot holländsk kolonialism och landets förste president. Sukarno begick det fatala misstaget att vara en glödande anti-imperialist som smidde en nationell enhetsallians med kommunistpartiet. Han blev vederbörligen avlägsnad och ersattes snabbt av general Suharto, en pålitlig anti-kommunist som hyllades av Lyndon B. Johnsons administration. Johnson såg Suharto som en naturlig allierad i det kalla kriget, trots att han var en akutoritär härskare.

I själva verket uppmuntrade och möjliggjorde USA Suhartoregimens fasansfulla våldsdåd. Den amerikanska ambassaden i Jakarta, till exempel, försåg Suhartos säkerhetsstyrkor med dödslistor på misstänkta kommunister; CIA-agenter strök metodiskt namn på dessa listor när Suhartos motståndare - många utan några band till kommunism - mördades i tusental. Om detta sade den amerikanske diplomaten Robert J. Martens att de dödade antagligen en massa människor och jag har förmodligen en mängd blod på mina händer. Men det är inte bara av ondo.

När Suharto konsoliderade sin makt massakrerades fler än 500.000 indoneser i vad som New York Times kallade ett av de mest barbariska massdödandena i modern politisk historia. Floder var bokstavligen fyllda med kroppar. Men Washington blundade och överöste den vänskapliga regimen i Jakarta med hundratals miljoner dollar i bistånd och vapen.

Biståndet fortsatte under Nixon- och Fordadministrationerna. Ett decennium efter Suhartos blodiga kupp fick Östtimor, en liten enklav med 550.000 invånare belägen på den längst österut belägna spetsen av den indonesiska arkipelagen, sin självständighet från Portugal. Rädd för att Östtimor skulle hamna under kommuniststyre drog Suharto upp planer för en invasion. Dessa händelser sammanföll med ett Asienbesök av president Gerald Ford och utrikesminister Henry Kissinger, som anlände till Jakarta efter ett topmöte med Kinas kommunistdiktator Mao Zedong.

Den 4 december tog Kissinger emot ett telegram från utrikesministeriet som informerade om Indonesiens plan att invadera den nyligen självständiga staten. Suharto, som alltid hade varit en pålitlig USA-allierad, tog själv upp ämnet under mötet med Ford och Kissinger nästa dag. Vi vill ha er förståelse, begärde Suharto, att om vi finner det nödvändigt agera snabbt eller dratiskt mot Östtimor.

Vi kommer att förstå och kommeer inte att pressa er i denna sak, svarade president Ford. Vi förstår problemet och de avsikter ni har, tillade han. Invasionen, som också stöddes av den regionala makten Australie, gavs i själva verket grönt ljus av Ford och Kissinger. Kissinger konstaterade att användningen av USA-tillverkade vapen skulle kunna skapa problem och tillade Det beror på hur vi förklarar det; huruvida det är i självförsvar eller en utländsk operation. Han vädjade till Suharto att avsluta sitt uppdrag snabbt. En hög indonesisk general försäkrade honom att hela affären kommer att vara klar på tre veckor.

Vad som följde var ett av de stora massmördandet på 1900-talet. Dagen efter att Ford och Kissinger välsignade Suhartos planer påbörjade indonesiska styrkor en massiv, brutal invasion av det lilla Östtimor. Elitenheter såsom den ökända Kopassus visade vägen. Massmördande, tortyr och våldtäkter decimerade bokstavligen befolkningen under anfallets första månader; i februari 1976 hade omkring 60.000 av Östtimors 670.000 invånare dött. I juli annekterade Indonesien Östtimor med USA:s stöd. Men Förenta Nationerna erkände aldrig detta och inte heller den marionettregering, som installerades av Jakarta, och antog en resolution som krävde brådskande aktion för att skydda portugisiska Timors territoriella integritet och dess folks oförytterliga rätt till självbestämmande.

1977 flyttade Jimmy Carter, som förkunnade mänskliga rättigheter som vår utrikespolitiks själ, in i Vita huset och ökade USA:s militära bistånd till den mordiska Suhartoregimen trots att dödsiffrorna i Östtimor närmade sig 100.000. Washington levererade 90 procent av de vapen den indonesiska militären använde för att begå fruktansvärda våldsdåd mot människorna i Östtimor. En massiv bombkampanj sopade bort hela byar från kartan. Koncentrationsläger och en avsiktlig kampanj av massvält användes i ett försök att underkuva östtimoresiskt motstånd. Allt medan USA:s stöd för Suhartos folkmordsregim fortsatte och biträdande utrikesminister Richard Holbrooke lovordade diktatorn för att ha tagit steg för att öppna Östtimor för väst. För övrigt badar Östtimor i olja och naturgas.

1989 hade hissnande 30 procent av Östtimors befolkning uplånats som ett resultat av det USA-stödda kriget, vilket gör dödandet till ett bland de värsta under det blodigaste seklet i människans historia. Under hela konflikten begick den indonesiska militären systematiskt tortyr, våldtäkter och mord på oskyldiga män, kvinnor och barn. Förenta Staterna ströp slutligen den militära hjälpen till Suhartoregimen efter Santa Cruz-massakern 1991, under vilken regimens soldater öppnade eld mot bönegudstjänst för en dödad student på en begravningsplats full med folk och dödade fler än 270 människor och krossade sårade överlevandes skallar med stenar.

Suhartoregimen föll slutligen 1998, vilket banade vägen för återupprättandet av demokrati i Indonesien. Fyra år senare vann Östtimor sin självständighet. Men den indonesiska militären fortsatte att brutalt förtrycka uppror i den utsträckta arkipelagen med 230 miljoner människor med elitförband som det fruktade Kopassus, som kidnappar, torterar, våldtar och mördar otaliga tusenden civila i Aceh, Västpapua och annorstädes.

Studenter, fackföreningsmedlemmar, människorättsaktivister, självständighetskämpar, till och med västjournalister har skoningslöst varit måltavlor för avrättning av enhetens officerare. Kopassus-soldater deltog entusiastiskt i - många vittnen säger ledde - 1998-års massvåldtäkter och mord på hundratals kinesisk-indonesiska kvinnor och flickor, av vilka många brändes levande efter att ha blivit sexuellt utnyttjade.

Chockerande återupptog president Barack Obama banden med Kopassus 2010. Medan det är sant att enhetens värsta våldsdåd ligger bakåt i tiden, fortsätter Kopassus att begå förfärliga människorättsbrott. I november 2010, just när president Obama anlände till Indonesien, där han lovordade landet som en modell för religiös tolerans, avslöjade hemliga dokument som läckt ut från Kopassus att enheten fortfarande var inblandad i kidnappningar och mord och som måltavla hade kristna kyrkor i självständighetsbenägna Västpapua. Doumenten avslöjade också att Kopassus stridgrupp definierade obeväpnade civila, också kristna ledare, som statens huvudfiender och därmed mål för avrättning. Offer för Kopassus brutalitet tiggde Obama att inte återuppta banden med den mordiska enheten; deras vädjanden stötte på döva öron.

Inte mycket har ändrats, tycks det, sedan president Ford och Henry Kissinger, som precis som Obama fått Nobels fredspris, gav Suharto klarsignal att börja sin mordiska invasion av Östtimor 1975.

Källa: Brett Wilkins/Moral Low Ground - ASIA/PACIFIC

05 - Sjukvården får massivt tillskott när över 400 läkare examineras

Díli. Förra veckan var en särskild vecka för firande i Östtimor. Bland de större märkesdagarna var firandet av självständighetsförklaringen, årsdagen av Manufahi-revolten (se sidan 5 i Merdeka & ÖsttimorInformation nr 53 - PDF) och ett firande som ägde rum i Dilis kongresscentrum måndagen den 26 november, när fler än 400 timoresiska studenter utexaminerades som läkare.

Var och en av dessa studenter har framgångsrikt avslutat sin slutexamen efter fyra års studier på Kuba och två års studier vid Östtimors universitet. De ansluter sig nu till de 80 nu praktiserande läkare som utexaminerades 2010/2011. Ytterligare 90 studenter kommer att göra om sin slutexamen i april 2013 och i slutet av 2013 kommer 250 studenter till att undergå sin slutexamen efter sina studier på sex år. Man antar att det år 2016 kommer att finnas fler än 1.000 timoresiska medicinare, som praktiserar som fullt kvalificerade läkare i Östtimor.

Detta för Östtimor verkligen anmärkningsvärda resultat bara tio år efter återupprättandet av självständigheten har uppnåtts med stöd, investering och samarbete med Kuba. Närvarande vid ceremonin var premiärminister Xanana Gusmão, som talade och bad Kubas ambassadör i Östtimor att till Kubas president, regering och folk framföra både sin personliga tacksamhet och alla timoresers tacksamhet. Premiärministern sade

Jag kan inte glömma att nämna hur tacksamma vi är för att Kuba så generöst har tagit emot dessa hundratals unga människor, berikat dem med kunskap och teknisk utbildning så att de kan fullgöra sina förpliktelser mot sitt folk inom medicinen.

I sitt tal sade den kubanske ambassadören Luis Julián Laffitte Rodríguez att han mindes mötet i februari 2003, när Xanana Gusmão, José Ramos-Horta och Mari Alkatiri träffade överbefälhavaren Fidel Castro i Malaysia.

Han noterade att det var i det ögonblicket Kubas bistånd till Östtimor föddes; det materialiserades genom utsändandet aven brigad sjukvårdsarbetare som gav medicinskt bistånd, utdelandet av stipendier till unga timoreser för att studera medicin på Kuba och tekniskt bistånd för att eliminera analfabetismen i Östtimor.

Före denna examination förra veckan hade Östtimor 13 specialistläkare, 139 allmänläkare, 1.271 sjuksköterskor och undersköterskor, 427 barnmorskor och 416 sjukvårdstekniker.

I sitt tal till studenterna var premiärministerna uppriktig, när han beskrev de utmaningar som ligger framför dem som bilden av Östtimor med tio års självständighet. Han fortsatte med att dra upp riktlinjerna för att angripa dessa utmanigar inom ramen för den strategiska utvecklingsplanen och i regeringens femårsprogram.

Premiärministern förklarade att vi kommer att fortsätta med tunga investeringar i mänskliga resurser tills vi nått målet att ha minst en läkare, två sjuksköterskor, två barnmorskor och en laboratorietekniker i varje suco (med minst 2.000 invånare) i landet.

Å Kubas vägnar rådde ambassadören studenterna att Nu kommer ni säkert att stå inför stora utmaningar och behov i landets distrikt och sucoer, där ni kommer att placeras. Ni måste vara goda läkare, mycket mänskliga mot era patienter och särskilt göra allt för att rädda liv.

Premiärminister Gusmão summerade stundens betydelse:

Examineringen av så många av landets söner och döttrar inom sjukvårdsektorn, som är så väsentlig för vårt folk, är ett skäl för ett stort firande och förnyat hopp för framtiden.

Källa: Pressmeddelande/Ágio Pereira, regeringens talesperson

05 - En fabrik i Timor? Fem länder där korruptionen är på väg ut

Var vänlig ge mig kuvertet

Varje år upprättar Transparency International sin lista Corruption Perceptions, som rangordnar 176 länder efter hur korrumperade deras folk tror att offentliganställda är. För affärsmän skulle ett bättre namn kanske vara listan över bruna kuvert för de ofta oundvikliga mutorna till offentliganställda för att starta eller driva affärer i olika länder.

Så här kommer de goda nyheterna. Följande länder har flyttat sig mest uppåt på listan över uppskattad korruption de senaste 12 månaderna; ju högre upp ett land står, desto mindre korrumperade är dess tjänstemän. De har fortfarande en lång väg att gå och förblir plågade av fattigdom och korruption. Men framsteg har gjorts i Östtimor, São Tomé och Príncipe, Mongolien, Armenien och Filippinerna. Här finns den fullständiga undersökningen.

Uppfattningen att offentlig korruption har minskat i dessa länder beror huvudsakligen på ändringar i styret, med nya ledare som lovar att bekämpa korruption. Här följer en närmare titt:

Östtimor (113:e plats från 143: förra året), också känt som Timor-Leste, är en tidigare portugisisk koloni gränsande till Indonesien känd för sin extrema fattigdom och regelbundna våldsutbrott. Det har också rikliga olje- och gasreserver. Landet blev självständigt från Indonesien 2002, men har förblivit bräckligt. Demokratiska val i juli förlöpte fredligt. Och regeringen har vunnit popularitet genom att jaga stora internationella oljebolag för det den påstår är miljarder dollar i obetalda oljeskatter. Timors hopp upp i rangordningen är genant för Indonesiena, som ser sig självt som mer civiliserat än sin granne men rasade ner till 118:e plats i Transparency Internationals rangordning i år från 100:e 2011.

Källa: Naomi Rovnick/Quartz

04 - Presidenten välkomnar gemensam styrelse för FN-organ

Republikens president Taur Matan Ruak välkomnade den gemensamma styrelsen för UNDP, UNFPA och UNOPS till presidentpalatset i Dili i måndags (3/12). Delegationen, åtföljd av Finn Reske-Nielsen, leddes av Sveriges FN-ambassadör Mårten Grunditz. Mötets syfte var att diskutera förslag beträffande det framtida samarbetet mellan FN och Östtimors regering.

Statsöverhuvudet utnyttjade tillfället för att tacka FN-organen för det stöd de har gett Östtimors folk på flera områden. Han tillade att han ser fram mot att stärka detta partnerskap för att stödja staten och regeringen i framtida utmaningar, eftersom det gemensamma målet är att kämpa mot fattigdom.

Vid samma tillfälle räknade presidenten upp Östtimors huvudutmaningar: landet uppfattas som bräcklig av det internationella samfundet, fattigdom och arbetslöshet, den statliga administrationens funktion i otillgängliga områden, infrastrukturernas kvalitet, den nationella ekonomins beroende av externa källor, utbildningssystemets kvalitet och organisationen av det administrativa systemet. Som president känner jag mig inte skamsen över att berätta om detta för er. Jag har sagt till regeringen och folket att det är en skam, att förändringar behövs, sade presidenten.

Styrelsens besök i Östtimor äger rum mellan den 3 och 7 december och det syftar till att definiera ett ramverk för samarbetet mellan FN-organen och Östtimors stat och regering efter det definitiva tillbakadragandet av Förenta Nationerna vid årets slut.

Styrelsen består av representanter ur följande länders ständiga FN-delegationer i New York: Sverige, Österrike, Kongo, Burkina Faso, Indonesien, Antigua, Barbuda, Ryssland och Vitryssland.

Källa: Pressmeddelande/Presidentämbetet

Det är Sverige som under 2012 leder arbetet i styrelsen för FN-organen UNDP, UNFPA och UNOPS. I spetsen för uppdraget står Sveriges FN-ambassadör Mårten Grunditz som den 9 januari valdes till ny ordförande i den gemensamma styrelsen för FN:s utvecklingsprogram (UNDP), FN:s befolkningsfond (UNFPA) och FN:s organisation för projektservice och upphandlingsfrågor (UNOPS).

Källa: Tre frågor till Mårten Grunditz (2012-01-17 Regeringens webbplats)

November

30 - Officiellt överlämnande av UNMIT:s tillgångar till Östtimors regering

Tal av statsekreteraren för stöd till och främjande av den privata sektorn, Veneranda Lemos, vid det officiella överlämnandet av UNMIT:s tillgångar i Maliana till Östtimors regering den 30 november 2012

Vi tillfället var följande närvarande:
Clark Toes, Chief of Mission Support, United Nations Integrated Mission in Timor-Leste
Tony Duarte, Chief of Staff of the State Secretary for the Support and Promotion of the Private Sector
Evangelina Guterres, National Director for State Patrimony, Ministry of Finance
Domingos Martins, District Administrator of Maliana
Punya Rao, Chief of Regional Office of Maliana District, UNMIT
Inácio, Deputy Chief of PNTL Maliana
chefer för sucos och aldeias
invånare i Maliana.

God morgon!

Östimor är tacksamt för bidraget och de fredsskapande ansträngningarna av de män och kvinnor som har arbetat hand i hand i Förenta Nationernas uppdrag i Östtimor.

Genom åren har Östtimors regerings och FN:s liksom det timoresiska folkets aktiva deltagande i satsningarna bidragit till en atmosfär av fred och lugn.

Östtimor är redo att stå på egna ben och måste för omvärlden bevisa att vi inte bara är i stånd att leva sida vid sida med våra grannar utan också att vi kan garantera dessa fred och lugn och våra kommande generationer.

Var och en av oss måste bli en agent för fred och utveckling om vårt land ska ha framgång.

Med certifieringen av det fulla återställande av Östtimors nationella polis den 31 oktober 2012 - som ett resultat av en väl övervägd utvärdering genom UNMIT, erkände det internationella samfundet att vår nationella polis är fullt kapabel att genomföra alla polisupgifter över hela landet.

Idag markerar överlämnandet av UNMIT:s tillgångar i Maliana till Östtimors regering vid årets slut att de män och kvinnor som har tjänstgjort professionellt i Östtimor kommer att återvända till sina hemländer - i vetskap om att de i sina repektive tjänster har bidragit till utvecklingen av vårt älskade land. Det är inte bara vi, som timoreser, som stolt kan kalla detta land vårt, utan också de som har räckt oss sin hand ska betrakta Östtimor som en del av sitt livsverk.

Eftersom finansministeriet ansvarar för fördelningen av statens egendom, är det vår fasta förvissning att dessa tillgångar kommer att bli väl använda och underhållas under hela sin livstid.

Östtimors regering förväntar sig att framtida samarbeta med FN efter UNMIT:s uttåg kommer att ske genom nära, innnovativt samarbete med de kvarvarande av FN:s fackorgan.

Trots att han inte är här idag skulle jag vilja uppriktigt lovorda och visa min uppskattning av Finn Reske-Nielsens, tillförordnad särskild representant för generalsekreteraren i Östtimor och chef för UNMIT, exemplariska ledarskap när det gäller att avsluta ett mycket framgångsrikt och anmärkningsvärt uppdrag. För hans passion, mod och hängivenhet att genom FN tjäna de behövande vilket fört honom till Östtimor.
Vi är alla tacksamma för att UNMIT har kommit, men vi förväntar oss också att de erfarenheter ni fått här, kommer att bli enormt värdefulla för andra länder i behov av FN-ingripandens.

Källa: Tony Duarte, stabschef och kabinettsrådgivare

30 - FN lanserar banbrytande multimediawebbplats om Östtimor

Dili. Förenta Nationerna lanserade idag en banbrytande ny multimediawebbplats, Momentum.tl, som hedrar det som uppnåtts av Östtimors folk sedan de började sin självständighets väg 1999 och markerar FN:s fredsbevarares uttåg från Östtimor efter 13 år.

Lanseringen sker efter att FN:s säkerhetsråd bekräftat att Förenta Nationernas integrerade uppdar i Östtimor (United Nations Integrated Mission in Timor-Leste - UNMIT) kommer att dra sig ur Östtimor den 31 december.

Med hundratals fotografier och intervjuer och 55 exklusiva videor, som belyser varje aspekt av livet, kulturen och framstegen i Östtimor efter folkomröstningen (Popular Consultation) 1999, är webbplatsen Momentum.tl den första i sitt slag för ett fredsbevarande uppdrag.

Webbplatsen Momentum.tl omfattar:

Vid lanseringen av webbplatsen sade, genom ett meddelande på den, FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon: Östtimors folk har visat en orubblig föresats att anta stora utmaningar och landets ledare har visat visdom och ansvar vid ledandet av landet genom prövotider. När vi ser framåt mot de många återstående uppgifterna, kan vi inspireras av dessa framgångar.

Den här mulitmediautställningen visar den energi som Östtimor och dess folk ger kultur och firande, fredliga val, utbildning, sport, gatuliv och marknader - alla aspekter av den nya statsbyggnad, som kommer att fortsätta in i framtiden. Jag hoppas att alla de som ser det kommer att inspireras att ta itu med de många globala problem vi står inför.

Trots att UNMIT avslutas kommer Förenta Nationerna förbli ståndaktiga i vårt stöd till Östtimors folk och regering, när de bygger en bättre framtid.

För mer information se UNMIT:s webbplats www.unmit.org eller skicka ett ebrev till unmit-media@un.org.

Källa: Pressmeddelande/UNMIT

28 - Presidentens tal vid minneshögtiden för hudraårsdagen av Dom Boaventrua och 37-årsdagen av självständighetsförklaringen

Tillsvidare återger vi den engelska versionen av talet.

REMARKS BY H.E. PRESIDENT TAUR MATAN RUAK
ON THE COMMEMORATION OF THE CENTENARY OF DOM BOAVENTURA
AND THE 37TH ANNIVERSARY OF THE PROCLAMATION OF INDEPENDENCE

Same, 28 November 2012

Excellencies.

Beloved People of Timor-Leste

I begin by embracing all ye people of Timor-Leste as we are about to start this ceremony that marks the 100th anniversary of the death of liurai Dom Boaventura and the 37th anniversary of the proclamation of independence.

I embrace the sons and daughters of Manufahi, birthplace of Dom Boaventura and proclaimer Xavier do Amaral, and thank you all for the hospitality and warm welcome extended to our many guests from Timor-Leste and beyond.

I note with satisfaction that for the first time we are celebrating the 28th November in a district outside Dili. Also for the first time, we welcome the elders of the 13 districts in the celebrations under the motto Nahe Biti Bo'ot - Forgeting the Past, Looking to the Future. I salute our elders and hail our unity regarding the future of Timor-Leste.

We are commemorating historical events that had great importance in shaping the identity of the Timorese nation.

Soon, we will also celebrate the 500th anniversary of the first meeting between Timorese and Portuguese, whose missionaries first shared the Christian faith with our ancestors. From the long contact with Portugal and the Portuguese we kept in our hearts Christianity and the Portuguese Language.

The Portuguese Language unites the Timorese people to a family of peoples that gave us friendship and international support during the liberation struggle and continued after the restoration of independence to accompany and support us in building our state. I welcome the Head of a State of a CPLP country, President Jorge Fonseca, from Cape Verde, who honors us by coming to Same to join in our celebration.

We evoke the struggle of liurai Dom Boaventura against the colonial power. Although his fight launched a powerful challenge to the colonial administration, it did not achieve the consensus of the kingdoms at the time and ultimately turned out to be the first step of a long journey.

Our society's aspiration of freedom did not die with Dom Boaventura and it fell to our own generation the sacred duty of finally achieving this ancient dream of ours.

In 1974, the Fretilin leadership came here to visit and listen to the widow of Dom Boaventura - a gesture that sixty-two years after his death shows the strength of this liurai's ideas. It is reported that the elderly widow commented to her visitors that "the loricos are singing again" meaning the renaissance of hope and the joy that the new nationalism brought to Timorese hearts.

In fact, we had to fight yet another 24 years before the loricos could sing in freedom. But the people were now united and firm in this struggle. Those were 24 years to reclaim a victory already attained - 24 years we set out to regain our independence. The posthumous award of the Order of Dom Boaventura to our sorely missed Nicolau Lobato is a tribute to his decisive leadership and the inspiration he is for our generation and future generations.

Past divisions overcome, in 2002 we were already united in a new national project.

We won independence because we learnt to unite. As I said elsewhere, from our history and my own experience in the fight I take the lesson that divisions among Timorese facilitated the occupation in the ancient as in the recent past. The unity of the people led to victories even against the odds. Timor-Leste won through the resolve and unity of our people.

The Restoration of Independence 10 years ago, which paved the way for reconciliation, was born of a democratic act - the 1999 referendum imposed through the sacrifice and strong will of our people.

The peace and national reconciliation we achieved is paramount to consolidating stability and attain our development goals. They were also fundamental to our country's seamless integration in the international community. The first democracy born in the 21th century, Timor-Leste, has achieved successful regional and international integration.

Reconciliation has also allowed us to build good neighborly relations of friendship and cooperation from the very beginning with countries of our region, including our closest neighbors.

We have built strong relationships with Indonesia and Australia, both at bi-lateral and multi-lateral levels, which contribute to the strengthening of regional security and stability and the combat and prevention of transnational crime in the region. We have dynamic bi-lateral relations with all our ASEAN neighbors, particularly with The Philippines, Malaysia, Thailand and Singapore and we look forward to deepen our regional insertion through our country's accession to ASEAN. The Restoration of Independence broadened cooperation with the fraternal countries of the CPLP, an organization that Timor-Leste will have the honor of chairing in the 2014-16 biennium.

We have close relations with China and the United States, whose Secretary of State Mrs. Hillary Clinton this year honored Timor-Leste with her visit, and also with Japan, Republic of Korea, New Zealand, Brazil, Cuba, Portugal, Ireland, the European Union and many other states within it. I renew my congratulations on the award of this year's Nobel Peace Prize to the European Union.

The Nobel corresponds to the recognition of the European Union's - and of the European Communities' which preceded it - irreplaceable role in the development for more than 60 years of peaceful cooperation among states and in building an unprecedented zone of security and well-being in Europe, which has larger positive impacts on international relations.

I want to express my gratitude to our many development partners who contribute or have contributed to the realization of our projects through the United Nations, the UNDP and other international agencies or bilaterally.

Timor-Leste and the United Nations have established an exemplary partnership. I salute Mr. Finn Reske-Nielsen, UN Secretary-General Ban Ki-moon's acting special representative and the UNMIT staff for the smooth phased withdrawal of the mission that is underway. Close cooperation with the United Nations will continue under a new form adjusted to the new peaceful, stable situation we achieved and focused on institutional strengthening and economic development.

Excellencies

Beloved people of Timor-Leste

The unity of the people was the strategic condition for victory and the restoration of Independence. Today, unity remains a strategic condition for the success of our national design of building of a better future.

We fought to achieve safety and wellbeing for the Timorese people. The time has come to give full meaning to independence and to improve the people's safety and wellbeing we need to develop our country.

Timor-Leste has abundant resources. To take advantage of these resources and build a safer and more prosperous country we need unity and hard work. As I said when I took office, the gifts of nature must be watered with the sweat of our effort. In the past, victory demanded blood and struggle. Today, victory requires sweat and toil. To win the new battles before us we need time, unity of purpose and the work of all.

To fulfill the tasks ahead of us the participation of every single citizen is necessary.

The state must urgently improve our schools. But without family engagement to support children's education, schools will not achieve the best possible results.

The state is extending our public health care network. In 2013, we will have close to a thousand Timorese doctors working across the country. But without the mobilization of families, it will not be possible to reduce mosquito bites and ensure the necessary cleanliness of homes and village environment to reduce disease and improve health.

National investment in agriculture to increase production and improve conservation and commercialization of farm products and ensuring greater food security to our country is fundamental to strengthen our sovereignty and reduce economic dependence. But to yield full results, investments must involve the participation of farmers themselves.

Greater attention is required to areas of our country that government services have yet to reach. We must invest in regional development poles to stimulate local economies and enhance job creation. Roads must improve quickly. We have to work on bringing to the districts quality infrastructures, quality water, sanitation, electricity, internet, better schools.

Only enhancing citizen participation we can ensure that public projects are properly implemented and public infrastructures and services put to good use.

Citizen participation is essential to expand the private sector of our economy, which is indispensible to create the jobs our country needs.

The youth, veterans and other active and dynamic groups are yet to be fully integrated into the national economy. Their economic inclusion is paramount to our development.

The people are not mere spectators of the development of the country. The people must own the development process to the benefit of the community.

To rally citizens and civil society, justice is necessary. We must build upon the country's resources and redistribute wealth fairly.

To win the battles for more safety and wellbeing, we need to work with honesty and live simply. We should respect traditional values , while we benefit of modern scientific and technological knowledge to better develop the country and improve wellbeing.

I call upon everyone to join together and work with integrity, honesty and willingness to sacrifice, so that we use the nation's wealth to truly develop the economy, reduce poverty and build a better, more secure and more prosperous country.

May God bless the people of Timor-Leste and ye all.

Thank you.

Källa: Presidentämbetet

27 - Australien och Östtimor: Illustration av New Deals fördelar

Östtimors finansminister, Emilia Pires, träffade utrikesminister Bob Carr och AusAID-tänstemän i Canberra i förra veckan för en genomgång av Australiens biståndsprogram för Östtimor. De diskuterade också genomförandet av New Deal för engagemang i bräckliga stater.

Minister Pires har varit finanminister sedan 2007 och är ansvarig för Östtimors byrå för biståndseffektivitet. I dessa roller har hon blivit en högröstad förespråkare för hållbar utveckling både i Östtimor och annorstädes. 2010 valdes minister Pires till ordförande för g7+. g7+ är en internationell grupp med 18 länder, som har gått samman för att ge röst åt de unika utmaningar som bräckliga och av konflikter påverkade stater ställs inför. Nyligen utsågs minister Pires av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon till medlem i den panel av eminenta personer, som ska identifiera en ny uppsättning av utvecklingsnormer för att ersätta milleniemålen efter 2015.

Minister Pires har varit verksam förespråkare för ett nytt angreppssätt i arbetet med internationella bidragsgivare för att avskaffa fattigdom och underutveckling. Som en del av sitt ledarskap i g7+ har minister Pires kämpat för ett nytt sätt för internationell utveckling känt som New Deal för att hjälpa bräckliga och av konflikter påverkade länder att ta ansvaret för sin egen framtid. New Deal kräver att mottagarregeringar tar mer kontroll över utvecklingen i sina länder och att bistånd samordnas med lokala prioriteter. Det handlar om att avsluta monologen till oss och börja dialogen med oss, sade minister Pires.

Australien och Östtimor var bland de första länderna i världen att underteckna New Deal vid högnivåforumet om biståndseffektivitet i Busan förra året. Enligt överenskommelsen stöder AustralienÖsttimors egna utvecklingsmål, som de är skissade i dess strategiska utvecklinsplan för 2011-2030. Detta har satt timoresiska prioriteringar i centrum för Australiens biståndsprogram för Östtimor.

Minister Pires prisade Australien för dess löfte att låta sitt biståndsprogram följa Östtimors prioriteringar. Australien har varit en utomordentlig biståndsgivare för Östtimor och New Deal, sade minister Pires.

New Deal sätter beslut ledda och ägda av landet kompletterade med målinriktat och hjälpsamt stöd från partner i främsta ledet av utvecklingslösningar. Detta gör internationellt bistånd effektivare genom att minska spill och överlappning och stödja värdländer att ge fattiga bättre tjänster.

Genom att arbeta nära tillsammans för att ta itu med Östtimors behovär våra gemensamma ansträngningar fokuserade på att nå gemensamma mål, sade minister Pires.

Australiens biståndssamarbetet med Östtimor

Australi förblir Östtimor största biståndsgivare. När FN-missionen och den internationella stabiliseringsstyrkan drar sig tillbaka från landet får Australiens biståndssamarbete en mer framskjuten ställning. När vi ser framåt har Australien förpliktat sig att:

Australien är stolt över att vara en partner till Östtimor och pionjär när det gäller New Deal. Trots att det återstår mycket att uträtta är vi förvissade om att vi har den rätta modellen för att ge den timoresiska regeringen det stöd den behöver för att skapa positiva förändringar för sitt folk.

Mer information

Australiens biståndprogram för Östtimor

Källa: Arlindo Soares/AUSAID

22 - Australien avslutar säkerhetsuppdrag i Östtimor och drar tillbaka trupp

Australien har i tysthet avslutat sitt militära uppdrag i Östtimor, när flaggan officiellt halades efter 13 år vid en ceremoni i Dili.

Uppdraget avslutas officiellt idag även om australisk personal kommer att vara kvar till och med april nästa år för att skicka tillbaka utrustning till Australien, stänga baser och återlämna egendom och byggnader till den östtimoresiska regeringen.

Australien kommer att upprätthålla pågående militära relationer genom militärt samarbetsprogram. Den australiska federala polisen (AFP) kommer också att fortsätta bistå lokal polis.

Australien skickade den första truppen till Östtimor 1999 och nu är det 400 kvar under Förenta Nationernas internationella stabiliseringstyrka (ISF).

ISF bildades 2006 efter vitt spridda civila oroligheter, som gjorde att den östtimoresiska regeringen bjöd in australiska och andra utländska styrkor att återvända för att återställa ordningen.

Försvarschefen general David Hurley sade att ISF skulle avsluta säkerhetsoperationerna och börja skicka tillbaka utrustning och personal till Australien och Nya Zeeland, som nu hade omkring 60 personer i ISF.

Under mer än sex år har den internationella stabiliseringsstyrkan skapat säkerhet i vår nära granne och goda vän, sade han till soldater, som paraderade i Dili igår.

Vi har bevittnat det framgångsrika genomförande av nationella val, bildandet av en ny regering och vi firade 10-årsdagen av självständighetens återupprättande. Vart och ett av dessa visar tydliga framsteg.

Östtimors premiärminister Xanana Gusmão tackade de avresande soldaterna å sin regerings och sitt folks vägnar.

Som ett resulat så ser vi nu på framtiden med optimism och hopp, sade han.

ISF:s avslutning representerar också en ny etapp för vårt land i vilken vi måste ta ansvar för vår egen säkerhet och för vårt lands framtid.

24 australiska poliser är arbetar fortfarande i FN-polisen.

Källor: AAP/The Australian
AFP/MSN

20 - Dokument om 2011-års statsfinanser

Nu på morgonen kommer Östtimors finansminister att möta parlamentskommittén för statsfinanser (Kommitté C) för att diskutera statsfinanserna 2011. Nästa vecka kommer kommittén att skriva en rapport till parlamentet för diskussion i början av december innan de börjar analysera budgetförslaget för 2013.

Människor berömmer ofta Östtimors höga transparensnivå och en mängd information om statens finansiella aktiviteter och landetsekonomi är faktiskt tillgänglig. För att göra den enklare att använda har La'o Hamutuk samlat många relevanta dokument och lagt upp dem på vår webbplats. Det skyddar också mot teknisla eller politiska svagheter, som skulle kunna göra dem oåtkomliga. Vi har skannat och/eller översatt några som bara finns på papper eller inofficiellt.

Olyckligtvis har vi ännu inte kunnat få en del nyckelmaterial - så som den senaste översikten över utgifter och inkomster och elva av Deloittes senaste granskningar av inköpsförfaranden i 13 statliga myndigheter. Om någon kan hjälpa oss att få tag på dessa eller andra relevanta dokument, så var vänliga och kontakta La'o Hamutuk.

La'o Hamutuks startsida (one-stop-shop) för 2011 finns på http://www.laohamutuk.org/econ/OGE11/CGA11/LHsubComCGSA2011Nov12.htm.

Hittills omfattar den [Beskrivningarna av dokumenten har inte översatts. Tommy Pollák/Östtimorkommittén]:

Källa: La'o Hamutuk - The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
Rua dos Martires da Patria, Bebora, Dili
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste (Östtimor)
telefon +670 332 1040, +670 7734 0965
epost cscheiner@igc.org webb www.laohamutuk.org

16 - Många timoreser förlorar sina jobb, när FN-mandatet upphör

Parlamentsledamöter säger att många timoreser kommer att förlorain sina arbeten när Förenta Nationernas integrerade uppdrag i Östtimor upphör i december.

När FN lämnar Östtimor kommer många människor att förlora sina arbeten och det kommer att påverka landets ekonomi, sade Estanislau da Silva (Fretilin) i parlamentet igår.

da Silva uppmanade regeringen att undersöka frågan och anställa en del av dessa erfarna människor som arbetat för FN.

Adozinda (Frenti Mudanca) sade att avslutningen av FN-mandatet kommer att påverka timoresers ekonomi på så sätt att människor, som hyrt ut sina hus till FN-tjänstemän, inte kommer att kunna hyra ut sina hus i fortsättningen.

Källa: Suara Timor Loro Sa'e

16 - Milismän dömda till långa fängelsestraff

Dilis distriktsdomstol har dömt tre tidigare medlemmar av Besi Merah Putih-milisen, Faustino Filipe, Salvador och Miguel Soares, för allvarliga brott 1999.

De tre befanns skyldiga till att ha dödat två offer i byn Ulmera, Bazartete i Liquisa-distriktet. Straffen blev fängelse mellan 15 och 30 år enligt brottsbalkens artikel 124.

Besi Merah Putih var en milismän beväpnad av indonesisk militär före och efter folkomröstningen 1999.

Källa: Suara Timor Loro Sa'e

16 - FN förbereder sina anställda för övergång

Tiotals miljoner dollar har östs in i Östtimors ekonomi av FN varje år, men det kommer att ta slut när FN-uppdraget avslutas i slutet av året.

Hundratals timoreser anställda av FN kommer att tvingas hitta nya arbeten och landets BNP väntas lida.

Men Förenta Nationerna har förberett sina anställda för övergången och tjänstemän säger att effekterna inte kommer att vara betydande.

Korrespondent: Stephanie March

Talare: Gary Gray, UNMIT:s tillförordnade personalchef och politiska direktör; Ana Teresa Sequeira, FN-anställd; Michael McGovern, affärsägare.

March: När FN-missionen lämnar landet i slutet av året, tar den med sig en del eftertraktade jobb. 900 timoreser direkt anställda av FN, kommer att bli arbetslösa.

Ytterlgiare 1.300 säkerhetsvakter anställda av ett privat bolag kontrakterat av FN kommer också behöva uppdrag någon annanstans. Gary Gray är tillförordnad personalchef för Förenta Staternas mission.

Gray: Och sedan kan Du uppenbarligen lägga till människornas egna hushållsanställda, om de har hus. Jag skulle gissa att det kanske är ett par hundra, ett par hundra människor inblandade där.

March: Han säger att det kommer att märkas, men att påverkan inte blir stor.

Gray: FN:s totala engagemang i ekonomin år omkring 50 miljoner dollar. Jag tror att det är viktigt att sätta det i proportion till hela ekonomin. Om Du tittar på BNP, så hade vi 4,1 miljarder i BNP i Östtimor 2010. Så det är en ganska liten procentandel, det är bara omkring en procent av BNP.

March: Överallt där Förenta Nationerna satt in en mission vet det att missionen kommer att upphöra en dag. I Östtimor har FN förberett de anställda för den dag de finner sig vara utan anställning.

Gray: Mer än 90 procent av våra anställda har deltagit i det program vi kallat National Staff Certification (certifiering av lokalanställda), i vilket vi har erbjudit ett antal utbildningskurser på alla möjliga områden, som informationsteknologi, översättning och tolkning, administraiton, till och med skapandet av småföretag.

March: Ana Teresa Sequeira har arbetat för FN i fem år i informationskontoret.

Sequeira: När jag hör att mitt kontrakt kommer att ta slut snart känner jag mig lite ledsen, därför att jag inte tror att jag kommer att få ett jobb snart. Men lyckligtvis har jag ett jobb som mediachef.

March: Tror Du att det kommer att bli lätt för Dina kollegor att få arbete?

Sequeira: Jag tror att alla mina kollegor i kommunikations- och informationskontoret jag tror har tillräckliga kunskaper för att hitta nya jobb när FN-uppdraget är slut.

March: Finns det tillräckligt med arbeten i Dili just nu eller är jobben få och det är långt mellan dem?

Sequeira: Jag tror att det bara är få och en del kollegor söker fortfarande arbeten.

March: Det är inte bara de direkt av FN anställda som kommer att bli påverkade. Gary Gray igen …

Gray: Det kommer att påverka vissa sektorer mer, uppenbarligen i restaurangerna runt Dili, där Du kan se att en stor andel av människorna kommer från FN-sidan.

March: Medan många företag har förberett sig för det här i åratal, så väntar en del sig fortfarande hårda tider framöver. Michael McGovern, ägaren till Dili Beach Hotel, säger att 50 procent av hans affärer kommer från Förenta Nationerna.

Mcgovern: Jag väntar mig att 2013 kommer att bli extremt svårt, mycket mycket svårt.

March: Han har hoppats att turistsektorn skulle ta fart, men säger att höga flygpriser från Australien gör det omöjligt för resande.

Mcgovern: Allt vi nu kan göra är att minska antalet anställda och skära ner kostnaderna, vi har 36 rum och en mycket stor restaurang och bar, så vi väntar oss att rumsuthyrningen minskar med 50 procent.

March: Och hur mång av de anställda tror Du att ni måste göra er av med?

Mcgovern: Troligen, till att börja med 20 procent. Vi har 60 anställda.

March: Förenta Nationernas fredsbevarare drog sig ut ur Östtimor en gång tidigare - 2005 - med katastrofala följder.

2006 drogs landet ner i en våldsvåg och den australiska armén och FN återvände. Medan det inte är helt säkert hur de lokala styrkorna kommer att klara av det den här gången, så säger Gary Gray att han tror att FN:s uttåg är av godo.

Gray: Helhetsbilden är mycket positiv, därför att det faktum att vi drar oss ut är en indikation på landets stabilitet liksom att vi klarade av året med valperioderna. Folk var oroade för att det skulle bli en riskfylld tid, men vi kom igenom den mycket bra och läget är mycket lugnt och har förblivit lugnt.

Källa: ABC

09 - Två gånger Indonesien i DN

Dagens Nyheter har idag två artiklar som berör Indonesien.

Statsminister Reinfeldt åker till Burma och Indonesien i helgen där han tillsammans med svenska näringslivsföreträdare ska främja svensk export. Kommer han att ta upp Indonesiens brott mot mänskliga rättigheter nu i Papua och tidigare i Östtimor?

Han kan få en historielektion om Indonesien genom att läsa den den andra DN-artikeln: Nicholas Wennö: The act of killing bäst på dansk dokufrossa. Dokumentärfilmen The act of killing handlar om gangsters som ledde dödspatruller i Indonesien 1965-1966, när general Suharto grep makten och omkring en miljon människor mördades. Filmen visades vid öppningen av Köpenhamns dokumentärfilmfestival Cph:Dox.

04 - La'o Hamutuk - öppet brev till FN:s säkerhetsråd

La'o Hamutuk överlämnade nyligen brevet nedan till FN:s säkerhetsråd, som förbereder sig för sin sista debatt om Östtimor den 12 november; en PDF-version med fotnoter kan laddas ner från http://www.laohamutuk.org/Justice/LHUNSC4Nov2012en.pdf.

Vi har också analyserat vad folk har talat om i säkerhetsrådets debatter om Östtimor de senaste 13 åren -- se http://laohamutuk.blogspot.com/2012/11/what-interests-un-security-council.html eller http://www.laohamutuk.org/Justice/SecurityCouncilDebatesNov12.pdf.


La'o Hamutuk
Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
Rua Martires da Patria, Bebora, Dili, Timor-Leste
Tel: +670 332 1040 email: info@laohamutuk.org Website: www.laohamutuk.org

4 november 2012

Medlemmar av Förenta Nationernas säkerhetsråd
Dili, Östtimor och New York, New York, USA

Ärade medlemmar av Förenta Nationernas säkerhetsråd:

Vi välkomnar er delegation till Östtimor och hoppas att det här brevet blir användbart för er, när ni håller säkerhetsrådets sista debatt om Östtimor på 21-årsdagen av Santa Cruz-massakern nästa vecka.

Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis (La'o Hamutuk) är en lokal NGO, som har följt Förenta Nationernas aktiviteter i Östtimor sedan 2000. Både det här landet och er organisation har åstadkommit mycket under den här perioden, som är hälften så lång som de 24 år under vilka timoresiska människor uthärdade och motstod den brutala, olagliga indonesiska militärockupationen.

östtimors folk och dess anhängare kommer alltid att vara tacksamma för det som FN gjorde 1999 för att få slut på ockupationen och tillåta återupprättandet av den Demokratiska republiken Östtimor vars medborgare nästan alla åtnjuter fred, fysisk säkerhet och sociala och politiska rättigheter. Men mycket återstår att göra och vi fruktar att säkerhetsrådet och det internationella samfundet kommer att vara mindre engagerade i stöd till Östtimor i framtiden, när vårt folk fortsätter att kämpa för att få slut på straffrihet, uppnå inkluderande ekonomisk och social rättvisa samt tillämpa laglydnad för alla människor.

Under det senaste årtiondet har La'o Hamutuk ofta ksrivit till säkerhetsrådet och sammanträtt med FN-tjänstemän för att uppmuntra FN och dess medlemsstater att leva upp till idealen i uttryckta i FN-stadgan och av varje generalsekreterare och kommissionär för mänskliga rättigheter, som har besökt vårt land.

Den senaste rapporten om UNMIT från generalsekreteraren (S/2012/765) och premiärministerns brev till säkerhetsrådet (S/2012/736) beskriver den stabilitet och demokrati, som råder i Östtimor idag och hyllar som sig bör de framgångar som uppnåtts av Förenta Nationerna och Östtimors regering. Men vi tror att väsentligt stöd fortfarande krävs för att Östtimors folk ska kunna njuta de politiska, ekonomiska och sociala rättigheter som alla människor förtjänar. Vi vädjar till Förenta Nationerna, dess organ och det internationella samfundet i stort att fortsätta arbetet med vår stat och vårt folk, när vi fortsätter att få bukt med följderna av århundraden av kolonisation och årtionden av krig och illegal ockupation. Det kommer att bli en lång, utmanande färd.

Straffrihet bryter löften och undergräver laglydnaden

La'o Hamutuk och Östtimors nationella allians för en internationell tribunal har ofta bett det internationella samfundet att uppfylla löftena och rekommendationerna från många timoreser, indoneser, FN-kommissioner och experter - att avskaffa straffriheten för dem som begick allvarliga brott under den 24-åriga indonesiska ockupationen. Som ni vet, bryter denna straffrihet mot Förenta Nationernas grundläggande principer.

För tre månader sedan sade generalsekreteraren till vår polisakademi att Östtimor har på bara skinnet och smärtsamt erfarit den förödelse som kan vara följden av ett sammanbrott för laglydnad och samhällsordning. Han har rätt - en demokratisk stat, som försöker att fungera med laglydnad har bara funnits här i tio år. Ansvar, grundat på lagar och utkrävt genom juridiska processer, är den enda effektiva vägen för Östtimor att ge vårt folk säkerhet. När stora brottslingar åtnjuter straffrihet, särskilt de som skyddas av mäktiga personer eller institutioner, kommer andra att störa den allmänna ordningen - antingen begå brott eller ta hämnd på egen hand.

Generalsekreteraren påminde er om att

Ansträngningar borde fokuseras på åtgärder och sätt att … främja ansvar även när det gäller brott mot mänskligheten och andra allvarliga brott …

Den särskilde rapportören om extrem fattigdom och mänskliga rättigheter var mera konkret i sin rapport i maj 2012 till rådet för mänskliga rättigheter:

[Att] avsluta straffrieht är en väsentlig förutsättning för att säkra stabilitet, fred och uthållighet. Den särskilde rapportören uppmuntrar staten att vidata åtgärder för att säkra att rättvisa efter konflikten och försoning prioriteras och att ett juridiskt ramverk skapas för att säkra att de för allvarliga brott under konflikten ansvariga ställs till svars för sina dåd och att offren för dessa brott är i stånd att få ersättning. Hon påminner också Indonesiens regering, Förenta Nationerna och det internationella samfundet om den roll de måste spela när det gäller att se till att förövarna av brott under den indonesiska ockupationen ställs inför rätta.

För sju år sedan utvärderade en FN-kommission med experter indonesiska, timoresiska och internationella juridiska processer för allvarliga brott begångna 1999. Även om denna kommissions slutsatser överlämnades till rådet 2005, har de aldrig diskuterats och vi hoppas att ni kommer att läsa dem igen före mötet i nästa vecka. Vi redovisar utdrag här, därför att det kan vara den sista chansen för säkerhetsrådet att angripa denna gapande brist.

Experterna kom, bland annat, fram till att:

[D]et finns frustration bland människorna i Östtimor över oförmågan hos [Serious Crimes and Special Panels] juridiska process att ställa dem utanför landets jurisdiktion, särskilt åtalade på hög nivå, inför rätta. På liknande sätt finns det en oro över att den överväldigande majoriteten av lagöverträdare dömda av Special Panels är från Östtimor.
Expertkommissionen drar slutsatsen att processen för allvarliga brott ännu inte har uppnått fullt ansvarstagande av dem som bär det största ansvaret för allvarliga brott mot mänskliga rättigheter begångna i Östtimor 1999.
[B]risten på tillgång till bevis och misstänkta i Indonesien är en viktig utmaning som hindrar framsteg i processerna för allvarliga brott i Östtimor. … [D]et finns inget utlämningsfördrag eller … ömsesidiga ramverk för juridiskt bistånd för att möjliggöra gripandet och överföringen av åtalade, som nu är på fri fot. Det är mindre troligt att Indonesiens och Östtimors regeringar frivilligt skulle ingå sådana arrangemang i det nuvarande politiska klimatet.
Expertkommissionen konstaterar att den juridiska processen i den för detta särskild domstolen [i Indonesien] inte var effektiv när det gällde att ge offren för allvarliga brott mot mänskliga rättigheter och Östtimors folk rättvisa.

Experterna fann att Östtimor självt inte kan uppnå ansvarighet ens för brott begångna 1999 - än mindre för brott begångna mellan 1975 och 1998 - utan närvaro av en utländsk komponent. Experterna beklagar det godtyckliga stoppet den 1 januari 1999 i sitt mandat (bibehållet i det nuvarande mandatet för Serious Crimes Investigation Team); de kan inte hjälpa att måste tänka på sammanhanget som ledde till situationen 1999, särskilt omfattningen av och allvaret i grymheter begångna före 1999 under Indonesiens 24 år långa styre över Östtimor.

Experternas rekommendationer har legat vilande under sju år. Deras slutsats upprepar praktiskt taget varje relevant faktasökande kommissions:

Om de nämnda rekommendationerna giltiga för Östtimor och Indonesien inte följs av respektive regering inom de rekommenderade tiderna [sex månader] eller inte upprätthålls av säkerhetsrådet, rekommenderar expertkommissionen att säkerhetsrådet antar en resolution enligt kapitel VII i Förenta Nationernas stadga för att skapa en särskild internationell brottstribunal för Östtimor placerad i en tredje stat.

Slutligen avslutar experterna:

Under loppet av detta arbetehar kommissionen granskat alla relevanta förhållanden omkring de händelser som ägde rum i Östtimor 1999, när oskyldiga barn, kvinnor och män massakrerades utan nåd. Kommissionen önskar att betona den extrema grymhet med vilken dessa dåd begicks och att efterverkningarna av dessa händelser fortfarande belastar det timoresiska samhället. Läget kräver inte bara sympati och gottgörelser utan också rättvisa.
Inget brott mot mänskliga rättigheter, inget intrång i mänsklig värdighet och inget tillfogande av smärta och lidande för medmänniskor borde tillåtas förbli ostraffat. Trots att vi ser dygden av förlåtelse och att den kan vara rättfärdigad i individuella fall, så skulle förlåtelse utan rättvisa för umbäranden i det tysta och påtvingat lidande vara en akt av svaghet snarare än av styrka.
Det internationella samfundet är fullt medvetet om historien av mord, våldtäkter, tortyr och försvinnanden av östtimoreser 1999 och tidigare. Det är brott som sträcker sig längre Östtimors och Indonesiens regeringars ansvar. Det är brott som gäller mänsklighet. Rapporten från expertkommissionen kan ge det sista tillfället för säkerhetsrådet att säkra att ansvar utkrävs av de för dessa grova brott mot mänskliga rättigheter och mänskligt lidande i en massiv skala ansvariga och ge Östtimors folk rättvisa.

Samtycke till straffrihet för allvarliga brottbegångna av indonesiska aktörer mot östtimoresiska människor mellan 1975 och 1999 förråder det globals samförståndet att sätta stopp för straffrihet, som uppnåddes i Rom-stadgan, besudlar Förenta Nationernas rykte och äventyrar säkerhet och laglydnad i Östtimor, Indonesien och resten av världen.

Vi tror att ni delar vår sorg över UNTAET:s, UNAMET:s, UNOTIL:s och UNMIT:s misslyckande att uppfylla detta åtagande och hoppas att ni kommer att fortsätta att söka nya vägar för det internationella samfundet att garantera varaktig respekt för och tillämpning av internationell rätt också för brott begångna innan den internationella brottmålsdomstolen (International Criminal Court - ICC) skapades 2002.

Östtimor behöver fortfarande ert stöd

La'o Hamutuk är överens med vår premiärminister om att Östtimor inte längre behöver utländska fredsbevarande styrkor. Även om vi skulle föredra att kvarstå på säkerhetsrådets dagordnig , så accepterar vi att rådet kommer att följa en begäran från en suverän stats överhuvud. Icke desto mindre hoppas vi att FN:s säkerhetsråd och sekretariat kommer att fortsätta att följa utvecklingen här.

Trots att generalsekreterarens rapport ignorerar det, så visar nyare undersökningar att fler människor lever i fattigdom idag än när UNMIT startades för sex år sedan oaktat miljarder av dollar som använts av regeringen och tvåsiffriga ökningar i Östtimors BNP. Det blir alltmer uppenbart att det mesta av dessa pengar gagnar en liten andel av befolkningen.

De flesta människorna i det här snabbt växande landet lever i jordbruksområden utan formell anställning, effektiv hälsovård, pålitlig vattenförsörjning eller ekonomiska möjligheter. Inflation försvårar deras liv ytterligare, medan Dilis glittrande galleria, nytt vägunderhåll och nya regeringspalats inte gör något för dem. Vår regering har prioriterat subvention av elkraft, vilket oproportionellt gynnar rika människor som har många elektriska apparater.

Regeringens National Strategic Development Plan 2011-2030 satsar Östtimors framtid på en oljeinfrastrukturdröm för många miljarder dollar, som kan komma att ge få jobb, liten utdelning på investeringar och är beroende av den osannolika landbaserade LNG-anläggningen för Sunrise-fältet. Vi ber FN-experter at hjälpa oss att hitta en lättare uppnåbar, hållbar och inkluderande väg ut ur resursfällan.

Östtimor är en av de ekonomier som är mest beroende av oljeexport i världen, med omkring 75% av vår ekonomi och mer än 95% av statsinkomsterna från olje- och gasexport. Vår betalningsbalans med oljan borträknad 2011 var negativ med 1,38 miljarder dollar. Varuhandeln är ännu mer obalanserad, under 2011 importerade Östtimor för 139 miljoner dollar, medan icke-oljeexporten bara var på 13 miljoner dollar (87% var kaffe).

De här siffrorna representerar omfattande och växande mänsklig osäkerhet. Undernäring är redan utbrett. Även om mödra-, barn- och spädbarnsdödligheten har minskat efter den indonesiska ockupationen, har de förblivit oacceptabelt höga och Östtimor har långt till att uppnå mänsklig säkerhet. Som den särskilde rapportören rapporterade:

[F]attigdom består trots betydande ansträngningar och åtskilliga framgångsrika program och ekonomisk tillväxt och utveckling har inte gynnat alla timoreser lika. Regeringen måste koncenterera sina åtgärder på sociala och ekonomiska principer som säkrer inkluderande och jämlik tillväxt och utveckling för hela befolkningen. För detta måste den öka ansträngningarna att diversifiera den icke-oljebaserade ekonomin, bygga uthålliga industrier och säkrea bevarandet av naturresurser för framtida generationer.

Under 2011 tog Östtimors regering emot 3,2 miljarder dollar för icke-förnybara olje- och gastillgångar, en resurs som kan vara förbrukad 2024. Om nuvarande politik fortsätts kommer hela petroleumfonden att vara tömd innan dess, tunga skuldåterbetalningar kommer att vara påbörjade och dubbelt så många unga människor som 2012 kommer att tillföras arbetsstyrkan varje år.

Om våra unga människor inte har fått en gedigen utbildning och den formella ekonomin inte kan anställa dem, kommer vi inte att vara säkra. Aggressiva polis- och militärstyrkor uppbyggda på den FN-utbildade PNTL, kan kanske uppnå säkerhet för de få förmögna genom att undertrycka det fattiga flertalet utan hänsyn till det som är kvar avlaglydnad. Om allmän värnplikt har införts kommer tiotusentals militärt utbildade unga män vara arbetslösa utan några statliga medel för att avlöna dem som soldater eller veteraner. Dagens ungdomsproblem kommer att betraktas som barnlekar.

Ingen vill ha den här framtiden för Östtimor och vi är besvikna över att UNMIT och dess föregångare liksom Östtimors utvecklingspartner inte har gjort mer för att förhindra den, men det är inte för sent. Var goda och sök sätt för att hjälpa vårt folk - övergett av de flesta i världen mellan 1975 och 1998 - att uppnå verklig säkerhet genom att uppnå hållbar, jämlik och inkluderande ekonomisk utveckling.

Hjälp oss att delta i det globala samfundet

Med tillbakadragandet av FN-missionen från Östtimor och avförandet från säkerhetsrådets dagordning, är vi oroade för att Östtimors relationer med världen kan komma att försvagas.

Vår regering prioriterar 7+:s bräckliga stater och de portugisiskspråkiga ländernas samfund, kanske för att det här landet ska kunna vara en stor fisk i en liten damm. Den betonar inträde i ASEAN, våra större och mera välmående asiatiska grannar, som envist stödde Indonesien olagliga ockupation. ASEAN:s handelsföljder kan göra det ännu svårare att utveckla vår egen ekonomi.

Vi uppskattar att många av de andra 170 medlemsstaterna i Förenta Nationerna stödde oss under vår kamp för självständighet och efter 1999. Vi värderar biståndet från kärngruppen i FN-högkvarteret, de många länder som har suttit i säkerhetsrådet sedan 1999 och våra utvecklings- och handelspartner.

1999 och 2002 delade FN:s alla medlemsstater Östtimors stolthet över att rösta bort den olagliga ockupationen och skapandet av den första nya staten i det nya milleniet. När vi fortsätter den här resan, navigerar i farliga vatten, hoppas vi att Östtimors folk kan räkna med er fortsatta vänskap och solidaritet. Var goda och låt inte vår nation försvinna ur era tankar, även om det inte längre är på rådets dagordning.

Tack.
Högaktningsfullt
Inês Martins, Mariano Ferreira, Juvinal Dias, Charles Scheiner
La'o Hamutuk

Källa: La'o Hamutuk - The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
Rua dos Martires da Patria, Bebora, Dili
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste (Östtimor)
telefon +670 332 1040, +670 7723 4330
epost info@laohamutuk.org webb www.laohamutuk.org

Oktober

26 - Massaker resulterar i 5 döda på grund av marktvist

En fruktansvärd massaker inträffade i byn Ailok Laran i Atabae igår (den 25/10/2012). Fem människor dödades och fem blev allvarligt sårade. De sårade vårdas i sjukhuset Guido Valadares i Dili. Enligt en rapport i Tempo Semanal är de döda en man och en kvinna 30 -40 år gamla och tre barn i åldern tre till 12 år.

Enligt en exklusiv intervju i Tempo Semanal med chefen för Östtimors polis i Bobonaro-distriktet, John Belo, överföll okända personer med maskerade ansikten invånarna i två hus med machetes och dödade fyra av invånarna omedelbart. Den femte dog i morse på sjukhuset.

Vittnen på sjukhuset sade att modern till ett spädbarn, som också anfölls, försökte att rädda sitt barn, men det sårades av ett machetehugg på vänster sida av halsen. Barnets mor dödades.

Polischefen i Bobonaro berättade inte om orsaken till blodbadet, därför att fallet fortfarande utreds.

Området är nu under kontroll tack vare det snabba ingripandet av Maliana-polisen, specialstyrkorna och sjöpolisen.

Bloggen Timor Hau Nian Doben lade upp information, som den fått i ett emejl, det här hände på grund av en marktvist och en kampsportgrupp anföll människorna i deras hem.

Det tycks mig som om det här är en konflikt mellan människor som flydde till Indonesien 1999 och nu återvänder för att återta sin mark. I 90% av dessa fall är polisen inblanda, står det i emejlet.

Källor: Timor Hau Nia Doben, Tempo Semanal. Karta i originalet från United Nations Transitional Administration in East Timor.

Källa: Warren L. Wright/East Timor Law and Justice Bulletin

25 - Försvunnet polisvapen har dykt upp hos premiärminister Gusmão

NGO:er kräver utredning för att avslöja sanningen: Försvunnet vapen som senare dök upp i premiärministerns ägo måste förklaras för att skingra allmänhetens oro.

Fundasaun HAK (Människorättsstiftelsen) och ANTI (Alliance for an International Tribunal)har krävt att Östtimors nationella polis (PNTL) för allmänheten förklarar hur det kommer sig att ett vapen, som anmälts som förlorat av en polis för några månader sedan, har dykt upp i premiärminister Kay Rala Xanana Gusmãos ägo?

Joao Almeida Fernandes, forskare hos Fundasaun Mahein, sade till journalister att det måst bli en utredning om omständigheterna beträffande det vapen som anmäldes som förlorat för några månader sedan och skapade utbredd oro, för att skingra allmänhetens oro i frågan.

Det vapen som förlorades för några månader sedan har nu dykt upp i premiärministerns ägo. PNTL och andra myndigheter ansvariga för denna fråga måster för allmänheten förklara de fullständiga omständigheterna i frågan, så att får veta sanningen om hur utredningen går och hur vapnet nu har dykt upp i premiärministerns ägo, för att skingra allmänhetens oro i frågan, sade Joao Fernandes, när han intervjuades i sitt kontor i Balide i onsdags, den 24 oktober.

En parlamentsledamot i kommittén för försvar och säkerhet, kommitté B, Duarte Nunes, har också hävdat att det förlorade vapnet nu är i premiärministerns ägo.

Vi kan inte kommentera det förlorade vapnet, därför att vapnet nu har hittats och överlämnats till premiärministern, sade Duarte Nunes.

Enligt Nunes har den fullständiga rapporten om det förlorade vapnet avslutats.

Longuinhos Monteiro, chef för Östtimors polis: Vapen har inga fötter att gå med. Vem som än förlorat det eller vem som än stulit de måste ställs till svars.

Monteiro tillade att han fortfarande inte vet var det förlorade vapnet finns, även om han har informerats om att vapnet nu finns hos premiärministern.

Det är till och med bättre (att vapnet finns hos premiärministern) och det som är viktigt är att det inte senare dyker upp i händerna av en ond person. Problemet är inte bara att det var förlorat. Som jag har sagt upprepade gånger, ett gevär har inga fötter för att gå sin väg. Jag kan inte kommentera, därför att jag ännu inte har informerats och vapnet ännu inte överlämnats till poliskommandot. Så är det. Det finns två frågor. En är polismannens, som förlorade vapnet, ansvar. Den andra är den persons, som stal vapnet, ansvar, sade Longuinhos Monteiro.

Han tillade att det borde bli två utredningar om det förlorade vapnet. En om den person som förlorade vapnet och den andra om den som stal vapnet. Enligt polischefen har utredningarna inte avslutats.

Källa: Jornal Diario Nacional och TVTL News

17 - Uppdragen i Östtimor och på Salomonöarna avslutas

Nya Zeelands försvarsstyrka planerar tillbakadragandet av sin personal från Östtimor och Salomonöarna.

När Nya Zeelands försvarsstyrka (NZDF) förbereder tillbakadragandet av soldater från Afghanistan i slutet av april, närmar sig två andra utlandsuppdrag, i Östtimor och Salomonöarna, också slutet.

Det är nästan 80 personer från NZDF, som tjänstgör i Östtimor, som en del av den av Australien ledda internationella stabiliseringsstyrkan (International Stabilisation Force (ISF) och hos Förenta Nationerna.

En taleskvinna för NZDF sade att ISF och FN drar ner sina styrkor i Östtimor de kommande månaderna efter framgången med valen i juli.

En så kallad theatre extraction-grupp kommer att ersätta Nya Zeeland-kontingenten i Östtimor nästa månad.

Gruppen kommer att tillsammans med Australiens försvarsstyrka (ADF) säkra ett ordnat tillbakadragande av NZDF:s utrustning, sade taleskvinnan.

Men NZDF kommer att fortsätta att närvara i Östtimor för överskådlig tid, med fem personer, som kommer att fortsätta att handleda timoresisk militär i utbildning av handeldvapen, logistik, administration och engelska.

Och den stabila säkerhetsmiljön på Salomonöarna kommer troligen att innebära tillbakadragande av den militära komponenten i Regional Assistance Mission Solomon Islands (RAMSI) i mitten av nästa år.

44 NZDF-anställda tjänstgör på Salomonöarna och plutonen kommer att ersättas av en liten högkvartersgrupp i slutet av november.

Taleskvinnan sade att på liknande sätt som i Östtimor kommer NZDF och ADF att arbeta tillsammans med en plan för ett synkroniserat tillbakadragande.

354 NZDF-anställda deltar i 14 operationer och FN-uppdrag i 12 länder.

Källa: NZCity

17 - Militärpolis lär ut viktiga färdigheter till militärpolis och ambassadvakter

Dili, Östtimor. Vare sig det gäller att vaksamt stå mot en ambassads väggar eller att hålla ett falköga på allting under ett livvaktsuppdrag, så är chefens personliga säkerhet viktigast.

Marinsoldater från militärpolisenheten, Combat Logistics Battalion, 15:e marina expeditionsenheten (15th Marine Expeditionary Unit - MEU), arbetade tillsammans med USA-ambassadens vakter och militärpolis från Östtimors försvarsstyrka den 11-15 oktober.

MEU:n och Peleliu Amphibious Ready Group var i landet för att genomföra övningen Krokodil 12, som är utformad för att främja interoperabilitet och samarbete mellan de två länderna, get tillfälle till utbyte av kunskaper och lärande av varandra liksom att skapa personliga och professionella relationer. De hjälpte också i humanitära insatser för att förbättra hälsa och tandstatus hos lokalbefolkningen.

I tre dagar fokuserade marinsoldaterna på ett spektrum av våld med användning av kontroller med mekaniska hinder eller gemensam hantering. Den första nivån för att stoppa en motståndare och få vederbörande att lyda säkerhetspersonalens begäran är en muntlig tillsägelse. Den andra nivån är fasthållning, som följs av icke-dödande vapen som pepparsprej, batongslag eller elpistol. Dödligt våld är den aggressivaste och minst önskade nivån.

Fasthållning är det första fysiska steget, när man försöker att få någon att göra det man vill, sade korpral Justin Dryer, militärpolis, CLB, 15th MEU. Om de inte stannar efter muntliga varningar, måste man få dem att lyda. De kommer att stanna, när det gör ont, sade den 22-årige från Lanscaster i Kalifornien.

När motståndaren är kuvad och under kontroll genomför militärpolisen eller medlemmar av PSD kroppsvisitationer för att leta efter allt som skulle kunna vara ett hot mot någon i säkerhetsgruppen. Militärpoliserna använder vrid och tryck-metoden, som är en teknik som säkrar att de genomför en mycket fullständig genomsökning.

Vi lärde dem skillnaden mellan snabba och lugna, genomtänkta visiteringar och att bara avkänning inte hittar gömda ting som trådar, strömbrytare eller papper med känsliga uppgifter, sade Dryer.

När man vaktar en ambassad måste säkerhetsgruppen försäkra sig om att varje fordon som kör genom grindarna har genomsökts efter allt farligt och marinsoldaterna diskuterade skillnaden mellan en snabb och en noggrann, genomtänkt genomsökning och den riktiga användningen av de olika genomsökningsslagen.

På en särskild träningsplats visade marinsoldaterna militärpolisen från den östtimoresiska försvarsstyrkan olika scenarier för att inskärpa betydelsen av säkerhet för den person de ska skydda.

Vi arbetade för att få dem att förstå nödvändigheten av att lägga märke till allt ovanligt eller något som verkar misstänkt, sade sergeant George Zeek, militärpolis, CLB, 15th MEU. Deras jobb är att se till att ingen kommer in [i skyddsområdet], sade den från Hamilton, Ohio, bördige.

Av de säkerhets vakter och smilitärpoliser som deltog i utbildningen had många liten eller ingen utbildning i säkerhetsteknik. Marinsoldaterna tror att det är bra för deras utbildning eftersom de inte har några dåliga vanor som måste arbetas bort.

Vi började att lära dem marinkårens standard, sade Sanchez, som ursprungligen är från Colorado Springs, Colorado. Vi ser till att vi ger dem god vägledning och repeterar och de lär sig det rätt första gången.

Marinsoldaterna på båda utbildningsställena menar att den här soretnes övningar är bra för båda länderna.

Vi visar våra ansikten och erbjuder vänskap till en ny regering, som de skapar. Vi är här för deras säkerhets skull och för att främja lag och ordning, sade Sanchez.

Källa: Artillerisergeant Jennifer Antoine/15th Marine Expeditionary Unit

17 - Australiens militär på randen av stort tillbakadragande

Det australiska försvaret (Australian Defence Force - ADF) står på randen till sitt största tillbakadragande på årtionden, när uppdragen i Afghanistan, Östtimor och Salomonöarna närmar sig sitt slut.

Övergången till av afghaner lett säkerhetsansvar var på rätt väg, när den framgångsrika avslutningen av valen i juli markerade en vändpunkt för det långvariga uppdraget i Östtimor.

Omkring 400 australiska soldater är i Östtimor och man väntar sig att deras uppdrag kommer att avslutas under första hälften av 2013.

Försvarets chef general David Hurley sade att planeringen för tillbakadragandet av den Australien-ledda internationella säkerhetsstyrka pågick parallellt med den planerade neddragningen av FN-uppdraget.

Det här kommeratt bli en stegvis övergång till östtimresiska myndigheter i nära konsultation och koordination med Östtimor, FN, Australien och Nya Zeeland, sade han vid ett senatsförhör in Canberra i onsdags.

General Hurley sade att det australiska bidraget på 100 soldater till det regionala biståndsuppdraget i Salomonöarna (Regional Assistance Mission to the Solomon Islands - RAMSI) också närmar sig slutet.

Försvaret arbetade med RAMSI och internationella partner från Nya Zeeland, PNG och Tonga som utgör den kombinerade styrka 635 för att utveckla en övergångsstrategi som tar hänsyn till säkerhetsläget.

Allt detta betyder att ADF står på randen till en stor förändring i sitt operationella tempo, sade general Hurley.

Vi kommer att behöva erbjuda nya utmaningar för att upprätthålla intresset och behålla vårt folk, sade han.

Viktigast är att vi i framtiden kommer att behöva erbjuda en miljö som säkrar att våra medarbetare har goda tillfällen till en givande och bestående militär karriär, när vi förbereder ADF för framtiden.

Under tiden kommer ADF inom kort att skicka 65 RAAF flygplatsförsvarare för att överta säkerheten och tillträdeskontrollen vid basen i Tarin Kowt i Afghanistans Oruzgan-provins.

General Hurley sade att det skulle sammanfalla medtillbakadragandet av den slovakiska säkerhetsplutonen, som hade säkerhetsansvaret sedan mitten av 2010.

Dessutom har två australier varit placerade hos de japanska självförsvarsstyrkornas ingenjörsenhet i Juba, Sydsudan, för samband med andra organisationer till exempel Förenta Nationerna.

Medan ADF tidigare har arbetat med japanerna i Östtimor och Irak, så är det här uppdraget karakteriserats av en mycket tätare arbetsrelation, sade han.

Källa: AAP/The Australian

15 - India Co. BLT 3/5 övar tillsammans med Östtimors försvarsstyrkor

15:e Marina expeditionsenheten

Östtimor. Efter förflyttning genom vattenströmmar och den tysta natten är de två grupperna av krigare redo att fortsätta mot sitt mål.

Det mekaniserade amfibieskyttekompaniet tillhörande den 15:e marina expeditionsenhetens (15th Marine Expeditionary Unit - MEU) markstridsstyrka genomförde en räd tillsammans med den östtimoresiska försvarsstyrkan som en del av övningen Krokodil 12 den 13 oktober 2012.

Krokodil 12 tjänar som den första övningen på schemat under MEU:s expedition, som började den 17 september. Under hela övningen kommer styrkorna tt delta i olika arrangemang med fältövningar och aktiviteter för att skapa civila relationer ämnade att stärka relationen mellan USA och Östtimor.

Övningen Krokodil 12 har varit en unik erfarenhet för marinsoldaterna i India-kompaniet, sade kapten Andrew P. Broughton, kompanichef för India-kompaniet, BLT 3/5, 15th MEU. Det här varit ett utmärkt tillfälle för oss att arbeta tillsammans med utländsk militär, tillade den 31-årige i Portland, Oregon, födde.

India-kompaniet, Battalion Landing Team 3/5 utförde en räd med F-FDTL för att utvärdera de främmande soldaternas färdigheter.

Försvardepartementet definierar en räd som en operation för att temporärt erövra ett område för att säkra information, förvirra en motståndare, fånga personer eller erövra utrustning eller förstöra en förmåga och avslutas med ett planerat tillbakadragande.

Indiakompaniets uppdrag var att hindra fiendens förmåga att operera i området.

Under en räd delas styrkorna upp i en anfallsdel, som tjänar som huvudstyrka, en säkerhetsdel, som besätter blockerande ställningar och en eldunderstödsdel, som ger undertryckande maskingevärseld till den anfallsdel som utför räden. India-kompaniets andra plutons ledarfartyg var tilldelat till F-FDTL som rådgivare.

Övningen var en häftig ny erfarenhet, sade F-FDTL-löjtnanten Octavio Sarmento, befälhavare för anfallsdelen. Vi lärde oss en mängd taktiker som bakhåll, patrullering och korsandet av farliga områden.

F-FDTL agerade som huvudstyrka, medan delar av India-kompaniets vapenpluton ingående i tredje plutonen tjänade som eldunderstödsdelen och första plutonen som säkerhetsdel.

Den här räden gav oss ett tillfälle att mäta färdigheterna hos F-FDTL, sade sergeant Jon P. Andujo, gruppchef för första gruppen i andra plutonen av India-kompaniet. Var och en av gruppcheferna tjänstgjorde som rådgivare till deras gruppchefer under räden, tillade den 23-årige i Albuquerque, New Mexico födde.

Bortsett från utvärderingarn så gav räden de två styrkorna ett tillfälle att lära känna varandra på ett personligt och professionellt plan.

Krokodil 12 gav mina marinsoldater och mig förståelse för en annan kultur, sade Andujo. Dessutom, att se på vilket sätt de lever gjorde att jag verkligen uppskattar det sätt vi lever på hemma, sade femårsveteranen.

Genom en räcka kurser, benämnda träningsstid, kommer India-kompaniet att arbeta med olika grundläggande infanterifärdigheter för att hjälpa F-FDTL att bli en mer självsäker och duglig styrka.

F-FDTL är en styrka under utveckling och genom vår rådgivning tror jag att vi kan hjälpa dem att bli en bättre militär enhet, sade Andujo.

India-kompaniet är ett av tre skyttekompanier som utgör BLT 3/5, den 15:e MEU:ns markstridsdel.

Den 15:e MEU:n är för närvarande utskeppad som en del av Peleliu Amphibious Ready Group, när de tjänstgör som landets havsbaserade snabbinsatsstyrka Marine Air Ground Task Force för Western Pacific Deployment 12-02.

Källa: USA:s försvar

11 - Video från Internationella valutafonden: Partnerskap för förändring: Östtimor

Timoresiska politiker och tjänstemän samt utvecklingspartner beskriver hur Internationella valutafondens tekniska bistånd har lagt grunden för att effektivare och tydligare hantera Östtimors nyfunna oljerikedomar i en video från Internationella valutafonden.

Talare:

Det här är länken till videon http://www.youtube.com/watch?v=ojcAb7VPKdA.

10 - Timor Telecom firar 10-årsdagen med sänkta avgifter

Timor Telecom tillkännagav vid en presskonferens den 10 oktober införandet av lägre taxor och särskilda upplägg för företag, när det firar sin 10-årsdag. Enligt verkställande direktören Manuel Capitao Amaro, taxor för familjer och unga människor kommer att införas med perspektivet att erbjuda kunder billigare priser och fler förmåner. Inom ramen för firandet planerar Timor Telecom också att öppna nya butiker, införa nya bredbandstariffer och ta fler social initiativ för leveranser av persondatorer. Sedan 2002 har operatören investerat 103 miljoner dollar i utvecklingen av telekominfrastrukturen i landet och har för närvarande 632.500 kunder.

Källa: telecompaper

10 - La'o Hamutuks yttrande om tilläggsbudgeten

La'o Hamutuk presenterade på eget initiativ idag för det östtimoresiska parlamentets ledamöter, när de började debattera tilläggsbudgeten för det andra halvåret (Orsamentu Retifikativu) i plenum, ett eget yttrande. Du kan läsa yttrandet på tetum på http://laohamutuk.blogspot.com/2012/10/komentariu-ba-pn-kona-ba-orsamentu.html eller ladda ner en engelsk översättning från http://www.laohamutuk.org/econ/OR12/SubLHOR2012en.pdf. För mer information och dokument om själva tilläggsbudgeten hänvisar vi till http://www.laohamutuk.org/econ/OR12/12OR2012.htm. Nedan finns vårt yttrande, utan fotnoter och länkar, på engelska [översatt till svenska].

Yttrande från La'o Hamutuk till RDTL:s nationella parlament över förslaget till tilläggsbudget för andra halvåret 2012
10 oktober 2012

Innehåll

Först, La'o Hamutuk vill gratulera det nyvalda tredje parlamentet och hoppas att denna lagstiftande församling kommer att fungera väl till förmån för alla människor i Östtimor. I juli skrev vi ett brev till er, när var och en av er lovade att representera vårt folk och vi hoppas att vårt brev och detta yttrande kommer att stärka vår relation och kommunikation i framtiden.

I motsats till tidigare år har ingen parlamentskommitté bjudit in ideella organisationer, som La'o Hamutuk, att delta i offentliga utfrågningar eller att kommentera denna tilläggsbudget. Men genom detta yttrande ger vi nedanstående kommentarer med förhoppning om att de kommer att hjälpa er att fatta visa och goda beslut för Östtimors framtid.

Det här tillägget kommer att öka utgifterna i budgeten för 2013

I det föreslagna budgettillägget för andra halvåret 2012 står det att det inte kommer att öka statens totala utgifter och kommer att minska budgeten för infrastrukturfonden som källa för ytterligare statsutgifter 2012.

Men olyckligtvis är denna budgetjustering som om regeringen lånade pengar från Tasi Mane-projektet och anslaget för att installera kontantelmätare i 2012-års statsbudget och planerade att betala tillbaka detta lån i den kommande budgeten för 2013.

Därför kommer denna justering i verkligheten att lägga till 54 miljoner dollar till de 1.674 miljoner, som parlamentet redan har godkänt. Även om detta är ett relativt litet belopp, borde vi granska det noga, därför att det kommer att skapa förpliktelser att utöka Östtimors budget i framtiden.

I våra tidigare inlagor till parlamentet har vi ofta förklarat att Östtimor bara har en begränsad mängd naturresurser. Om vi förbrukar dem snabbt och oförnuftigt, kommer vi att tömma våra oljetillgångar -- vår huvudsakliga inkomstkälla -- och skapa problem för framtida generationer. Idag är många nöjda med vår oljefond, men vi kan ite vara stolta över den om vi inte säkrar att pengarna kommer till hela folkets nytta.

Den 29 augusti sade finansminister Emilia Pires att skatteramen för budgetåret 2013 kommer att minska till 1,3 miljarder dollar. Vi uppskattar denna ändring av budgetutvecklingen, som vi har pläderat för för att hjälpa Östtimor att undvika att drabbas hårdare av resursförbannelsen mycket.

Inflationen ökar här snabbt därför att offentliga utgifter ökas varje år utan ökande inhemsk produktionskapacitet. Därför föreslår vi att parlamentet granska statliga utgifter noggrannare för att minska onödiga utgifter och stödja Östtimors ekonomi.

Det verkliga tillägget är större än 54 miljoner dollar

Regeringen, media och parlamentet säger att denna tilläggsbudget bara omfattar 54 miljoner dollar i nya utgifter. Olyckligtvis visar en närmare granskning att detta är fel. Regeringen säger att 50 miljoner förs över från Tasi Mane-projektet och 4 miljoner från EDTL.

Lao Hamutuk har dragit slutsatsen att de verkliga nya utgifterna är på totalt 64 miljoner dollar exklusive överföringar. Vår webbplats har en tabell med nya tilldelningar och de ursprungliga samt utbetalningar hittills. För att förstå alla tillägg måste man granska varje rad i budgetbokens bilaga 1 (sidorna 29-46), inte bara summorna som omfattar både minskningar och ökningar.

Vi tror att parlamentet borde granska detta, innan det godkänner budgeten för att på ett meningsfullt ansvara för att budgeteringen grundas på effektivitet och verkan, för att i detalj dela upp intäkter och utgifter för att kunna granska statsfinanserna.

Därför borde parlamentet kräva att regeringen ger allmänheten mera detaljerad och omfattande information om nya utgifter i detta tillägg för att garantera transparens och ansvar inför allmänheten, så som det stadgas i konstitutionens artiklar 401 och 41.

Budgeten verkar fortfarande inte för jämställdhet

Därför att mäns och kvinnors roller är olika i samhället, gynnar en del budgetposter ett kön mer än det andra. Till exempel gynnas kvinnor mer av hälsovård och vattenförsörjning på landsbygden, medan män gynnas mer av vägar, industriell infrastruktur och pensioner för veteraner. Vi menar att denna tilläggsbudget kommer att ytterligare öka budgetens positiva verkan för män.

Regeringens föreslagna ökningar prioriterar fortfarande inte sektorer som motsvarar vanliga människors behov eller hållbara sektorer. De avsätter de mesta medlen till veterander, polis, militär och reserven för oförutsedda händelser - men skär ned program i utbildningssektorn.

Tilldelningen till social skolaktion i utbildningsministeriet för program omfattande skolmåltider minskas med 3 miljoner dollar utan förklaring till varifrån pengarna tas.

Vi tror att ni redan vet att Östtimor har problem när det gäller utbildningens kvalitet för våra barn. Den ursrpungliga statsbudgeten för 2012 avsatte bara 7,2% för utbildning, mindre än i andra sydostasiatiska och utvecklingsländer.

Det här tillägget fortsätter att förbise att prioritera utbilldning även om 1,7 miljoner dollar kommer att aanvändas för att bygga upp skolor, som skadats av naturkatastrofer. Även om det är klart att vi behöver skolbyggnader, är det inte tillräckligt att bara bygga skolbyggnader. Vi behöver större investeringar för att öka utbildnignsresurserna, särskilt lärare, laboratorier och bibliotek, för att bidra till att utveckla och förbättra utbildningskvaliteten i Östtimor.

Olyckligtvis är årets avsättning för veteraner större än avsättningen för barn som är Östtimors framtid. Vi uppmuntrar parlamentet att begrunda grunden för Östtimors framtida utveckling, som kräver investeringar i utbildning idag.

Om vi fortsätter på detta sätt, kommer vår budget inte att motsvara kvinnors behov, särskilt inte fattiga landsbygdsmänniskors. Den ignorerar fem års arbete av regeringen genom statssekretariatet för främjande av jämställdhet med utländska organisationer och civilsamhällhet för att främja politik som främjar jämställdhet, som ett element med social och ekonomisk rättvisa. Vi fortsätter att uppmuntra er, särskilt som parlamentet har 30% kvinnliga ledamöter (den högsta representationen i Asien) och vi hoppas att er beslutsamhet kommer att hjälpa det fattiga flertalet av Östtimors människor.

Överföring av pengar rättfärdigar tvivel på Tasi Mane-projektet

Vi ser detta tillägg som ett tecken på att Tasi Mane-projektet är svårt att genomföra. Detta tecken motsvarar vårt yttrande över den ursprungliga statsbudgeten för 2012, som konstaterade: Vi förblir tvivlande över det potentiella utfallet av denna investering, som kanske inte kommer att ha någon havsverksamhet att försörja. Bayu-Undan kommer troligen att försörjas från Australien tills det sinar 2024 och Kitan - det lilla oljefältet som just börjat producera - kommer att vara tom 2016. För närvarande planerar inte några oljebolag att borra fler hål i den ärliggande Timorsjön, även om nästa års budrunda skulle kunna skapa nytt intresse.

Därför tror vi också att oklar ekonomisk och social avkastning, markkonflikter och andra social frågor är hinder för Tasi Mane-projektet. Även om detta projekt inte har prioritet i det här budgettillägget, skulle vi vilja öka ledamöternas medvetande om att Östtimor i verkligheten behöver en djup analys av dena vkastning vi kommer att få från investering i detta projekt, som kommer att kosta miljarder dollar av vårt folks pengar under åtskilliga år. Om vi inte prioriterar denna kostnads-nytto-analys, kommer vi bara att kasta bort pengarn utan någon nytta för de flesta människorna i Östtimor, särskilt dem som bor i projektområdet och ombes att offra sin utkomst och sina barns och barnbarns framtid för detta ambitiösaa projekt.

Vi håller med om att staten borde föra över pengar från Tasi Mane-projektet till mer nödvändiga och produktiva sektorer, såsom utbildning, hälsovård och jordbruk. Sådana områden är närmare människors liv. Dessutom föreslår vi att parlamentet inte återför dessa medel till Tasi Mane-projektet i budgeten för 2013 och inte gör av med mer i framtiden.

Vi borde inte sätta upp vardagsaktiviteter i snabbfilen

Det här tillägget lägger till 2,4 miljoner dollar för Östtimors nationella polis (PNTL). Den föreslagna justeringen är avsedd för lokala resor, studiegrupper, bränsle, utrustningsunderhåll, tekniskt bistånd och mat. Utöver till PNTL avsätter ministeriet för försvar och säkerhet ytterligare 2,9 miljoner dollar för utbildning av flottister, underhåll av och bränsle för fordon, löner åt rådgivare, kontorsstädning, radiokommunikation och andra driftkostnader. Det avsätter också 1,1 miljoner dollar för att betala Lifese-bolaget, som hade ett kontrakt för att bygga den tillfälliga flotthamnen för F-FDTL i Hera, som är kontroversiell idag på grund av arbetets dåliga kvalitet. La'o Hamutuk ser att dessa ändringar inte är brådskande utan kostnader för vardagsaktiviteter som inte borde ligga i den årliga statsbudgeten.

I lokala media medgav statsekretariatet för säkerhet att dessa utökade avsättningar behövs på grund missförhållanden inom PNTL. PNTL-ledningen hanterade inte utgifter med hänsyn till medel anvisade av parlamentet. En sådan ändring försämrar styrnigen och hanteringen av själva statsbudgeten och vi menar att ändringar som inte är brådskande borde göras i statsbudgeten för 2013 om några månader.

Därför föreslår vi att alla statliga instutitioner främjar ansvar, när det gäller att använda budgetmedel.Östtimor borde inte vara självgott med en utgiftspolitik, som inte följer den av parlamentet godkända planen. Parlamentet borde inte tolerera sådan felaktig hushållning i framtiden.

Idag kan vi fylla vår budget och hantera underskotten, därför att pengar flödar in från oljeinkomster, men när dessa resurser tömts, kommer vi inte längre ha ekonomisk och social stabilitet, som används för att rättfärdiga orealsistiska utgifter, vilket är en del av resursförbannelsen.

Parlamentet borde kräva mer information om reserven för oförutsedda händelser

I den ursprungliga budgeten för 2012 hade regeringen avsatt 21,2 miljoner dollar för oförutsedda händelser. Den föreslagna tilläggsbudgeten skulle öka avsättningen med 6,1 miljoner, men innehåller ingen information om hur dessa medel använts till dags dato eller hur de kommer att användas under de tre sista månaderna av 2012.

Idag visar portalen för budgetransparens att regeringen har använt 1,6 miljoner av de 21,2 miljonerna i denna reserv, men det återstående saldot är bara 2,6 miljoner. Olyckligtvis ger varken portalen eller rapporten om andra kvartalets budgetutgifter någon tydlig information om vart de andra 17 miljonerna tagit vägen.

Vi tror att parlamentet kan be regeringen förklara hur 18,6 miljoner från reserven för oförutsedda utgifter har använts de senaste nio månaderna och varför reserven behöver mer pengar.

Pengar för veteraner: deras rätt eller att hålla ett vallöfte?

Den största delen av årets ändring är 26,9 miljoner mer för pensioner för frihetskampens veteraner utöver de 79,8 miljoner avsatta i den ursprungliga budgeten för 2012. Den föreslagna ändringen ger inte några goda skäl till varför detta belopp behöver ökas.

Hittills 2012 har regeringen gjort av med 78,2 miljoner på veteranpensioner. Finansministeriet har just offentliggjort rapporten över det andra kvartalets budgetutgifter, som visar att av de 78,2 miljonerna har 62,2 förbrukats under januari-juni, när Östtimor höll president- och parlamentsval.

Den Europeiska Unionens valobservatörer har just lämnat sin rapport om parlamentsvalet och nämner sambandet mellan utbetalningar till veteranser och valet. På sidan 17 i denna rapport står det: Den 6 juni, dagen efter att kampanjen börjat, tillkännagav statssekreteraren för veteranfrågor, Marito Reis, att regeringen skulle börja utbetalningen av förfallna pensioner till fler än 27.000 motståndsveteraner och deras familjer den 15 juni. … Beslutet … antyder att regeringen kan ha använt fördelen av att vara i regeringsställning för att för CNRT vinna en del av valmanskåren som man identifierat som viktig för framgång för partiets kampanj. … Även om det är lagligt i Östtimor, så är det inte i överensstämmelse med internationell praxis för demokratiska val.

Vi tror att dessa krigare, vårt obeoendes verkliga hjältar, förtjänar uppmärksamhet från staten, men vi är också mycket oroade för att denna justering används för att uppfylla politiska partiers löften. Om den Europeiska Unionens rapport är korrekt, så är denna budget inte grundad på effektivitet och verkningsfullhet enligt kraven i artikel 145.2 i konstitutionen. Därför föreslår vi att parlamentet frågar regeringen huruvida dessa utbetalningar hade ett politiskt mål. Det är dessutom viktigt för allmänheten att veta varför avsättningen för veteraner ökar varje år. I den ursprungliga budgeten för 2012 beräknas utbetalnigarna till veteraner öka med 4% årligen fram till och med 2016; kommer tillägget på 26,9 miljoner i den här justeringen att utöka budgeten för 2013 med 28,0 miljoner? Vi föreslår att parlamentet inte godkänner tillägget innan det här är färklarat.

Slutord

La'o Hamutuk är alltid redo att dela uppfattningar och fortsätta diskussioner med parlamentsledamöter och det gäller även denna halvårsändring och den kommande budgeten för 2013. Vi är också redo att dela våra tankar om andra frågor som berör Östtimors utveckling.

Källa: La'o Hamutuk - The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste (Östtimor)
telefon +670 332 1040, +670 7734 0965
epost info@laohamutuk.org, webb www.laohamutuk.org

08 - Inget Kinainflytande i Timor säger Ramos-Horta

Östtimors förre president José Ramos-Horta har avvisat vad han säger är australiska antydningar att hans land närmar sig Kina.

Vid en föreläsning på Tasmaniens universitet sade Ramos-Horta att Östtimor avvisat anbudet om biliga lån från Kina och skämtade att den nyblivna supermakten hade mer inflytande över Australien.

I Afrika rusar alla för att ta billiga lån från Kina … vi gör oss lite för svårtillgängliga för att tas, sade han.

Så det är inte som akademiker vid ANU (Australian National University) antyder, (att) det är ett växande kinesiskt inflytande.

Nobelpristagaren sade att det enda kinesiska bidraget till hans land hade varit hjälp med att bygga tre regeringsbyggnader - försvars- och utrikesministerierna och presidentpalatset.

Gör det att landet hamnar under kinesiskt inflytande? frågade han.

Hur det med Australien? Det säljer nästan allt till Kina.

ANU bekymrar sig inte över det.

De är oroade över tre byggnader som Kina byggt i Östtimor.

Men Ramos-Horta sade att hans land hade ett utmärkt förhållande med den asiatiska giganten.

I Kina har jag mött timoreser som talar mandarin bättre än Kevin Rudd, skämtade han.

Den tidigare utrikes- och premiärministern samt presidenten, som överlevde ett mordförsök 2008, sade att landets nya generations-regering under nationalhjälten Xanana Gusmão inte hade något annat val än att lyckas.

Han sade att förbättringar inom utbildning och hälsovård och minskning av fattigdomen är avgörande.

Han måste leverera, sade Ramos-Horta.

Vårt folk har väntat alltför länge på enkelt rent vatten, att få några få elektriska lampor hemma för att kunna studera på kvällarna.

Kommer han att kunna? Jag tror det, så länge som regeringen är absolut lojal mot honom och så länge som våra utvecklingspartner flyttar sin uppmärksamhet, energi och resurser till områden där de kan göra skillnad.

Källa: David Beniuk/AAP

05 - USA-trupper övar i Östtimor

Hundratals marinsoldater och flottister från Camp Pendleton kommer att öva med sina motsvarigheter i det sydostasiatiska landet Östtimor med början nästa vecka.

Soldaterna från Pendletons 15:e Marine Expeditionary Unit avreste för några veckor sedan på fartyg från den i San Diego baserade amfibiegruppen Peleliu.

Arbetet med de östtimorsiska soldaterna börjar på onsdag i övningar kallade Crocodilo 2012.

Ett uttalande från expeditionsgruppen säger att styrkorna kommer att delta i olika fältmanövrer och samhällsaktiviteter ägnade att stärka relationerna mellan USA och Östtimor, också känt som Timor-Leste.

Arbetet omfattar också utbildning av militärpolis, övningar med små båtar, djungelkrigsutbildning, flygrelaterade manövrer och gemensamma planeringsscenarier.

Utbildning jämsides med försvarsstyrkorna skapar ett stort tillfälle att dela kunskap, etablera personliga och yrkesmässiga relationer och stärka våra militär och civila relationer med Östtimor, sade överste Scott D. Campbell, expeditionsstyrkan befälhavare.

Fartygsgruppen Peleliu omfattar bland andra fartyg USS Rushmore och USS Green Bay.

Källa: Mark Walker, mlwalker@nctimes.com/North County Times

05 - Förbättrade internationella relationer och ökad synlighetför Östtimor efter FN-möten

Díli. Premiärministerna har återvänte efter ett framgångsrikt besök i Förenta Staterna, där han och hans delegation genomförede tt ambitiöst program med tal och möten på hög nivå under Förenta Nationernas generalförsamlings 67:e session i New York.

Ett central möte både för Östtimor och g7+ var det parallella evenemanget på hög nivå kallat The New Deal: g7+ Perspectives and Experiences, vid vilket premiärminister Kay Rala Xanana Gusmão och Liberias president Ellen Johnson-Sirleaf delade på ordförandeskapet. Det här evenemanget, för vilket Afghanistans, Liberias och Östtimors var värdar, fick viktiga åhörare och ett imponerande deltagande fråån många regioner med starka inlägg, som demonstrerade g7+ starka stämma och ledarskap. Tillsammans med ordförande ingick Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesiens president, Julia Gillard, Australiens premiärminister, Laurent Salvador Lamothe, Haitis premiärmiinister, Gordon Darcy Lilo, Solomonöarnas premiärminister, Zalmai Rassoul, Afghanistans utrikesminister, och Christian Friis Bach, Danmarks biståndsminister.

Utöver bidragen från panelen gjorde många ministrar från g7+-länder inlägg, som betonande freds- och statsbyggnadens roll i konfliktdrabbade länder. Slutsatserna från diskussionerna vid detta evenemang planeras ingå högnivåpanelens arbete för att forma Förenta Nationernas utvecklingsplan för tiden efter 2015.

Lärdomarna från Östtimors resa mot fred och återhämtning, som delgavs g7+-evenemanget, togs också upp av premiärminister Gusmão i hans tal till Förenta Nationernas generalförsamling, ett viktigt tillfälle att uppdatera medlemsstaterna om de nationella framstegen. Premiärministern konstaterade att 2012 markerar inte precis slutet på ett kapitel i vår fredsbyggnadshistoria - utan, särskilt, början på ett nytt - ett kapitel om pågående stärkning av instutitioner för att få fart på nationell utveckling. Hans tal räknade sedan upp nyckeelementen i regeringens femårsprogram och och förklarade sedan hur de förhåller sig till Östtimors strategiska utvecklingsplan för 2011-2030. Med UNMIT:s avslutning vid årets slut betonade premiärminister Xanana Gusmão att nuvarande relationer kommer att vägledas av New Deals principer, som förordas av g7+ och kännetecknas av innovation, dynamik och effektivitet.

I avslutningen av sitt tal i generalförsamlingen reflekterade premiärminister Xanana Gusmão över de 38 år som Östtimor har trampat i FN:s korridorer och påminde medlemsstaterna om att Mänsklig värdighet måste vara kärnan i beslut om problem som beör vår planet. Vi måste ha en övergripande känsla för mäns och kvinnors rädslor, lidanden, förtvivlan och kamp för överlevnad i hela världen.

Medan premiärministern var i New York deltog han i en hyllning av Indonesiens president Susilo Bambang Yudhoyono för hans ledarskap i Initiativet Koralltriangeln om korallrev, fiske och livsmedelsförsörjning. Evenemanget belyste de starka vänskapsbanden mellan Östtimor och Indonesien. I sina kommentarer konstaterade premiärminister Gusmão att Östtimor enligt regeringens femårsprogram kommer att fortsätta att arbeta tillsammans med andra signatärer av CTI-deklarationen för att skydda korallrev och fiske. Han pekade också på handlingsplanerna utvecklade för nationalparken Nino Konis Santana och formaliseringen av den nationella vattenkulturstrategin som viktiga steg för att säkra bibehållandet av Östtimors dyrbara naturmiljö.

Premiärministern gratulerade den indonesiske presidenten för hans ledarskap och kommenterade den djupa, mångfasetterade och framåtblickande relation som ha skapats med Östtimor.

Under USA-besöket deltog premiärminister Gusmão också i ett högnivåevenemang och fredsskapande i vilket han anslöt sig till Förenta Nationernas generalsekreterare Ban Ki-moon och premiärministrarna i Australien och Bangladesh när det gäller vägar till hållbar fred och säkerhet. Premiärministern talade om Östtimors erfarenheter från fredsskapande och statsbyggnad och betonade utmaningarna och mekanismerna, som användes för att ta itu med grundorsakerna till bräckligheten samt behovet av lokalt ägande och ledarskap för att säkra att alla intressenter bidrar till fred och utveckling.

Under USA-besöket deltog premiärministern i lanseringen av initiativet Utbildning först (Education First Initiative) tillsammans med många stats- och regeringschefer. I ett anförande vid mottagningen som markerade lanseringen av detta initiativ sammanfattade premiärministern de framsteg som gjorts på utbildningsområdet i Östtimor och de många utmaningar som kvarstår samt betonade vi är fast beslutna att ge våra unga människor chansen till en bättre framtid.

Utöver dessa nyckelevenemang och tal var det åtskilliga bilaterala möten för premiärministern och ett fullspäckat program både för utrikesministern, omfattande bland annat möten med CPLP-ministrar, och finansministern, som deltog i ett antal evenemang i samband med hennes roll i generalsekreterarens rådgivande högnivåpanel med 26 medlemmar om utvecklingsprogrammet för tiden efter 2015.

Talespersonen för den femte konstitutionella regeringen konstaterade att premiärministern och delegationen har fullföljt ett fullmatat program för det senaste besöket för att maximalt profilera och främja Östtimors partnerskap i det internationella samfundet. Stärkandet av våra internationella vänskapsband och den ökade synligheten av och förståelsen för Östtimor tjänar landets intressen.

Källa: Pressmeddelande/Ágio Pereira, +670 7723 0011, govtlmedia@gmail.com, talesperson för Östtimors regering

01 - Kolonialism, kultur och gender i Östtimor

Inga timoresiska kulturvärden har begränsat kvinnors möjligheter att delta i någonting (rituellt, cermoniellt, kulturellt, socialt, politikst, ekonomiskt). Kapacitet är n knepig fråga … Om man inte har tillräckliga färdigheter, kan män eller kvinnor inte delta bra i diskussionen av allmänna angelägenheter. Det betyder inte att deras intressen avfärdas. Timoresisk kultur definierar manliga och kvinnliga roller utna syftning på eller begränsning med hänsyn till gender utom i mycket särskilda fall (som i vissa riutella seder). Det betyder att en man eller kvinna kan yttra manliga eller kvinnliga önskningar eller angelägenheter. Timoresisk kultur definierar visserligen kvinnor på ett mer husligt, rituellt, symboliskt, tyst, fruktsamt, orörligt, fredligt och lugnt sätt. Men det hindrar inte kvinnor från att delta på den manliga-politiska arenan med politisk makt och utöva manlig makt eller att utöva kvinnlig auktoritet om de väljer det. Det betyder också att män kan delta i (eller göra) kvinnligt arbete som att soru tais, laga mat, tvätta kläder, etc … Det är denna stora flexibilitet som har gjort att timoresisk kultur överlevt interna och externa påtryckningar.

I den traditionella sfären, före européernas ankomst, finns det muntliga referenser till ett egalitärt samhälle (tempu rai diak [den lugna tiden], kallade våra föräldrar det på tetum), i vilket män och kvinnor jämlikt fritt deltog i rituella, sociala, kulturella, politiska och ekonomiska aktiviteter på ett balanserat sätt. Det låter vettigt därför att de (män och kvinnor) i sina små samhällen delade samma kunskap. Kunskapsbalans mellan män och kvinnor. Lugna tider fanns i det förgångna, en stabil social ordning upprättad av våra outbildade förfäder, när män och kvinnor betraktades som likar även om de forfarande var nakna som en tidig kinesisk skribent skrev.

När européerna kom på 1600-talet, så var det värsta de gjorde att slå sönder den lokala sociala ordningen genom ett nära samarbete med grindvakterna (de lokala liurais) och beordrade dem att agera som kungar i västliga feodala eller kungliga system. Detta program för att upplösa den sociala ordningen genomfört genom grindvakterna, som i sin ursprungliga roll skyddade människorna, men nu arbetade för att försvara de koloniala smutsiga, gömda intressen. I genomförandet av detta program för att upplösa den sociala ordningen utsåg de ofta fel människor för att utöva politisk makt, vilket visat sig katastrofalt för lokala värden och befolkningen. Timoreserna blev förvirrade därför att deras social ordning förstörts och ersatts med kolonial social ordning, som ofta var främmande för deras egen världsbild. Den koloniala försökte inte bara tygla lokala idéer och kunskap utan utbildade också de koloniserade timoreserna att tycka illa om sig själva, att hata och och avvisa sin egen kultur, att tänka negativt om sina traditionella värderingar, att bortse från sin egen kunskap, att tolka barlaki som en handling för att sälja och köpa kvinnor i en ekonomisk betydelse , att betrakta sitt trossystem på ett negativt sätt så att kolonialmakten bätter kan kolonisera lokalbefolkningen. Detta fenomen finns fortfarande idag i Östtimor.

I källan finns här ett foto: Män utför kvinnligt arbete, att väva (soru) tais.

I källan finns här ett foto: Två kvinnor representerande sin klan utövar manlig makt, när de förhandlar med en annan klan. Det här fotot visade också att kvinnor i Östtimor kan bli Lia Nain i traditionella aktiviteter.

Fotografiet av de två kvinnorna har en intressant historia, som jag vill förmedla till alla.

Fotot togs den 11 juni 2012 (under min farbors begravningsceremoni) i mitt hus i Ahabu'u, Suco Babulo, Uatolari, Viqueque. Det här var en mycket intressant förhandling att då observera för mig. Förhandlingen berörde min familj som hustrutagarna (fetosan, livtagaren) i ett underordnat läge och de två kvinnorna representerar hustrugivaren (umane, livgivaren) i ett överordnat läge. Det är intressant att lägga märke till hur idéen om gender, den manliga makten och den kvinnliga auktoriteten, dynamiskt visade sig i förhandlingen därför att det var två män (min bror och min farbror) som representerade hustrutagaren (de manliga värdena) i ett underordnat läge till de två kvinnor, som representerade hustrugivaren (dekvinnliga värdena) och var i ett överordnat läge i det timoresiska äktenskapsförhållandet. Det är med detta som grund som förhandlingen äger rum. Gender (män eller kvinnor) var mindre viktigt här. Om vi sätter in denna situation i en modern jämlikhetsdiskussion, så blir den en känslig fråga.

För det andra, de två kvinnorna kom från en annan språkgrupp (makasae från Ossu i det här fallet) och min egen språkgrupp är naueti. Underligt nog genomfördes hela förhandlingen på makasae, därför att min bror och min farbror talar makasae flytande medan de två kvinnorna inte kan tala vårt språk. Många människor kan inte följa diskussionen, därför att det makasae de använde är en nivå högre än det vardagliga makasae, nästan som ett rituellt språk. När den ena parten samtyckte till den andra partens åsikt, sade de ai loloro (överenskommet).

Källa: Josh Trindade

September

29 - Östtimorflyktingar återvänder hem

Dussintals människor från Östtimor, som tog sin tillflykt till provinsen för 13 år sedan med ett minimum att hjälp från de indonesiska myndigheterna, har lämnat flyktinglägret Naibonat för att återvända hem.

Repatrieringen genomfördes av Center for Internally Displaced Persons (CIS), Grupu Fila Knua Timor Leste och Forum of Care for Women and Children (FPPA) i Belu, ett indonesiskt distrikt som gränsar till det lilla landet som utropade sin självständighet den 20 maj 2002.

De flyktingar som avvisade att bli indonesiska medborgare återvänder hem till Baucau över Atambua och kommer till Östtimor genom gränsövergången i Motaain, sade Merry Djami, som arbetar för CIS, i fredags.

Flyktingarna sade frivilligt bestämt sig för att återvända hem med förhoppningen att de ska kunna återförenas med sina släktingar göra något meningsfullt för sitt land.

Jag vill dö i det land jag är född i, sade 70-åriga Norberta da Costa da Gama.

Faria, 34, uttryckte sin tacksamhet till de indonesiska myndigheterna, som har stött de östtimoresiska flyktingarna under deras uppehåll i provinsen. Hon tackade också lokalbefolkningen som ställt mark för odling till deras förfogande.

Källa: The Jakarta Post (pappersutgåvan, sidan 5)

28 - Regeringen ska utveckla gränsområdena i NTT

Den centrala regeringen avsätter 825 miljarder rupier (91,6 miljoner USA-dollar) i år för att utveckla infrastrukturen i distriktet Belu, Västtimor, som gränsar till Östtimor.

Medlen kommer att fördelas genom 23 ministerier och institutioner för att särskilt utveckla områden längs gränsen till Östtimor, sade inrikesminister Gamawan Fauzi i Kupang i torsdags vid ett möte med provinsledare från hela arkipelagen.

NTT Guvernören i provinsen East Nusa Tenggara (Nusa Tenggara Timur - NTT - som omfattar huvudöarna Flores, Sumba och Västtimor), Frans Lebu Raya, har tidigare vädjat till centralregeringen att förbättra den grundläggande infrastrukturen såsom vägar, vattenförsörjning, hälsovård, utbildning och bostäder för boende i gränsområdet.

Gamawan sade att utveckling av infrastrukturen och sociala inrättningar i gränsområden har fått särskild uppmärksamhet av regeringen.

Vid mötet bad Gamawan också chefen för distriktet Belu, Yoacim Lopez, att leda utvecklingsarbetet.

Jag ber chefen för distriktet Belu att leda genomförandet av utvecklingen, som nu pågår. Om det finns några problem, så försök att lösa dem omedelbart, sade han.

Beträffande bostäder bad Gamawan Yoacim att lämna in ett budgetförslag till centralregeringen.

Det finns pengar. Var god föreslå regeringen en budget. Det viktiga är att ha en klar status för marken innan några hus byggs, sade han enligt ett citat från Antara.

Han tillade att regeringen skulle avsätta ytterligare medel för att utveckla gränsområdena för att stå i paritet med grannländerna.

Hur kan vi förvänta oss att människor ska känna nationalism om de måste gå till fots överallt på grund av brist på riktiga vägar. Hittills har människor levt i bostäder av otillräcklig kvalitet utan tillgång till hälsovård, sade han.

Regeringen har öronmärkt 825 miljarder rupier för att förbättra landets gränsområden och engagerat 23 ministerier och NGO:er.

Regeringens beslutsamhet att utveckla gränsområdena framgår av de betydande medel, 825 miljarder rupier, som avsatts, sade Gamawan.

Enligt honom kommer regeringen att bygga en inkörsport till gränsen för att optimera förvaltningen av landet och gränsområdena i samarbete med ministerier och andra instutitioner genom Integrated Border Development Movement.

De fyra gränsområden som ska få särskild uppmärksamhet är distriktet Samba i Västkalimantan, distriktet Nunukan i Östkalimantan, distriktet Belu i NTT och distriktet Keerom i Papua, sade Gamawan.

En gränsövergång kommer att byggas för en kostnad av 3 miljarder rupier i Belum Motamasin, som gränsar till Suai-distriktet.

Regeringen väntar sig att gränsområdena ska tjäna som inkörsportar till landet, så de behöver utvecklas väl, tillade han.

Frans sade också att NTT och sex andra provinser i Indonesien hade uttryckt sina förhoppningar för Gamawan om att bli erkända som ö-provinser.

Vi vill bli juridiskt erkända som ö-provinser, så att vi kan organisera vårt eget havs-, land- och luftterritorium i NTT, som består av 1,192 små öar, sade Frans.

De sex andra provinserna är Bangka Belitung, Maluku, Nordmaluku, Norra Sulawesi, Riau-öarna och West Nusa Tenggara (NTB).

Källa: Yemris Fointuna/The Jakarta Post (papersutgåvan, sidan 5)

15 - Fjärde Tour de Timor avslutad

Idag avslutades cykeltävlingen Tour de Timor, en MTB-tävling med 6 etapper. Det var det fjärde året tävlingen kördes. Och årets tävling är historisk i avseendet att den andra etappen gick igenom indonesiska Västtimor till den östtimoresiska enklaven Oecussi. Där kördes den tredje etappen.

Vinnare i herrklassen blev Shahrin Amir från Malaysia, i damklassen vann Peta Mullens från Australien.

Tour de Timor tillkom på den dåvarande presidentens José Ramos-Hortas initiativ.

Källa: Tour de Timor

11 - Regering och parlamentsledamöter i Östtimor

Du kan hitta en fullständig lista över ministrar, vice ministrar och statsekreterare här (pdf) och en lista över parlamentsledamöter med parlamentskommittéer här (pdf).

Källa: La'o Hamutuk

04 - Den ideella organisationen Rede Ba Rai ber Hilary Clinton att inte överge människors rätt till mark

Dili. Mark är grunden för alla timoresiska människors liv. Mark är grundläggande som en levnadsplats, den är grundläggande för vårt samhälle, vår ekonomi, vår identitet, våre ekologi, vår ekonomi och hur vi säkrar lika fördelning av resurser och förmåner i våra samhällen.

Därför kräver ideella organisationer att minister Hilary Clinton under sitt besök i Östtimor garanterar att USA:s regering inte kommer att överge det timoresiska folket, som redan har deltagit i markregistrering i Östtimor genom SPRTL-programmet (Strengthening Property Rights in Timor-Leste) och INR-projektet (Ita Nia Rai).

2008 startade Amerikas regering SPRTL-programmet i Östtimor för att stärka rätten till egendom, minska konflikter och främja ekonomisk utveckling.

INR-processen grundar sig på några mycket viktiga principer, insyn och självständighet. Synnerligen viktigt är att processen är gratis. Under INR-programmet hade alla människor tillgång till markregistreringsprocessen. En av processens kärnprinciper är att den fokuserar på samfundsdeltagande snarare än att bara låta statsförvaltningen styra markregistreringssystemet.

Även om detta program har sina svagheter och det finns människor som i princip inte är överens om markregistrering i Östtimor, måste man konstatera att timoresiska människor tror på och har godtagit processen och registrerat sin mark.

Trots att SPRTL-programmet ännu inte har nått många av sina uppsatta mål avslutades det förra månaden (augusti 2012) i enlighet med kontraktet mellan USAID och Östtimors regering.

Under INR-programmet har det förekommit lite samarbete mellan INR och DNTPSC (Directorate for Land, Property and Cadastral Services) och på grund av detta har programmet nu avslutats, medan DNTPSC är otillräckligt förberett för att fortsätta programmet.

Verkligheten är att om detta program inte fortsätter kommer många timoreser kanske inte att få de utlovade lagfarterna. I så fall kommer människor, bolag och staten själv att begå många orättvisor mot sårbara grupper. Om programmet avslutas nu kommer det att bidra till att försvaga, snarare än stärka, människor rätt till egendom.

Hittills har inte USAID åtagit sig att fullfölja det arbete de har påbörjat, de lämnar denna tunga uppgift till Timors folk. Samtidigt så skär USAID ner på finansieringen av den juridiska hjälpen, vilket betyder att sårbara människor, som drabbas av markorättvisor inte heller kommer att få tillgång till domstolarna.

Med denna oro ber vi, civilsamhället, utrikesminister Hilary Clinton att åta sig att följa följande rekommendationer:

 1. Att på kort sikt USA:s regering kommer att tillhandahålla finansiering och teknisk expertis och samarbeta med Östtimors regering för att rätta till de misstag och oriktigheter som uppstått under INR-processen. Och också att snabbt genomföra en detaljerad värdering av de sociala följderna av markregistreringsporcessen.
 2. Att USA:s regering kommer att ge långsiktigt stöd till Östtimors regering och det timoresiska folket för att garantera rättvis och varaktig tillgång och rätt till mark i Östtimor.
 3. USAID:s markprojekts vision och mål måste anpassas till komplexiteten hos markfrågorna i Östtimor, de borde inte grundas på den snäva visionen av ekonomisk utveckling utan på principer för social rättvisa och det socioekonomiska läget i Östtimor för att garantera rättvis och varaktig tillgång och rätt till mark i Östtimor.
 4. Att framtida arbete av USAID beträffande markfrågor kommer att bli mer demokratiskt och att USAID inte kommer att delta i upprättandet av lagförslag, som inte är grundade på fokligt samråd med det timoresiska folket.

I augusti 2012 påbörjade Rede ba Rai ett forskningsprojekt för att analysera följderna av INR-projektet för sårbara människor i Östtimor. Statistiken i det här pressmeddelandet grundar sig på dessa forskningsresultat. Slutrapporten kommer att publiceras i september både på engelska och tetum. För mer information och/eller för att få ett exemplar av rapporten var god och kontakta Rede ba Rais sekretariat i Fundasaun Haburas.

Rede ba Rai är en koalition av 20 nationella och internationella NGO:er som arbetar för att främja tillgång och rätt till mark som är rättvis och varaktig för alla timoresiska människor. För mer information om Rede ba Rai och/eller det här pressmeddelandet, var god kontakta den nationella koordinatören Santina A. Fernandes, telefon +67077922648, och/eller skicka epost till redebarai@gmail.com.

Källa: Rede ba Rai

Augusti

29 - Utrikesminister Clinton besöker Cooköarna, Indonesien, Kina, Östtimor, Brunei och Ryssland

Utrikesminister Hillary Rodham Clinton avreser till Cooköarna, Indonesien, Kina, Östtimor, Brunei och Ryssland den 30 augusti.

På Cooköarna kommer minister Clinton att delta i Stilla havsöarnas forums (Pacific Islands Forum - PIF) efterforumsdialog …

Den 6 september kommer minister Clinton att vara den första utrikesminister som besöker Dili, där hon kommer att betona USA:s stöd till Östtimors unga demokrati vid sina möten med högre tjänstemän och politiker.

Källa: Utrikesminister Clinton besöker Cooköarna, Indonesien, Kina, Östtimor, Brunei och Ryssland

21 - Arbetslöshet och säkerhetsfrågor i Östtimor

Många människor frågar sig eller undrar vad som händer med människor som varken har ett arbete eller en inkomst för att tillfredsställa sina behov? Vad händer med ett hushåll i vilket ingen har ett arbete eller en inkomstkälla? Vilka är konsekvenserna när ett land är plågat av en stor arbetslöshet hos sina medborgare? Svaret är att landet troligen kommer att drabbas stor fattigdom och säkerhetsproblem.

För många av världens utvecklingsländer har problemet med stor arbetslöshet blivit ett kännetecken för de fattigaste ekonoomierna. Kategoriserat som ett låginkomstland med stor fattigdom, står Östtimor inför många komplexa problem, av vilka ett är en hög grad av arbetslöshet. Grundat på en analys av index mundi var arbetslösheten 2010 i Östtimor 20%. Detta tal består till stor del av arbetslösa unga människor i jordbruksområden och städer. Enligt dessa data är arbetslösheten bland unga i städer 40%.

Arbetslösheten representerar det största hotet mot den social utvecklingen av unga människor i Östtimor. Därför att när en ung människa inte har något jobb, så är risken att det skapar sociala problem som resultat av den stress och det tryck som orsakas av arbetslösheten. Dessa unga människor riskerar klart att bli försvarslösa och exploaterade av människor eller grupper, som har för avsikt att skapa instabilitet i landet. De risker de arbetslösa unga i det här landet hotas av är talrika, bland andra att begå brott för att få ihop till försörjningen, som inbrott, droghandel, tiggeri, prostitution och gängvåld (kampsportgrupper i Östtimor).

Arbetslöshet har andra socio-ekonomiska konsekvenser för landet. För det första, om arbetslösheten ökar, så kommer produktionen av varor och tillhandahållandet av tjänster att minska. Det betyder att många människor, som är arbetslösa, inte kommer att förmågan att köpa varor och tjänster. Människor som fortfarande har pengar, såsom investerare, kommer att vara obenägna att investera i produktionen av varor eller tjänster, därför att när produktionen och konsumtionen går ner, så finns det inga tillfällen att få utdelning på investeringen.

För det andra, arbetslöshetens sociala följder. Som vi påpekat ovan, så leder den ofta till en ökning av kriminaliteten. Dessutom blir många människor, som inte har något arbete, lätt oroliga, ilskna eller deprimerade och har lättare att ta till alkohol och droger som flyktmekanismer. Det leder ibland till våldsamt uppträdande. Det skapar problem, inte bara genom att fresta på sjukvårdssystemets resurser, men också därför att det underminerar familjestabiliteten och stör samhällslugnet.

Slutligen, statsförvaltningens förmåga att tillhandahålla offentliga tjänster störs också allvarligt av arbetslöshet. När arbetslösheten är stor, betalar människor mindre i inkomstskatt och betalar också mindre försäljningsskatt eftersom de köper färre varor och tjänster. Detta leder till mindre skatteinkomster för regeringen.

Syfter med den här artikeln är att visa det starka sambandet mellan hög arbetslöshet, särskilt bland unga, och ökade säkerhetsproblem. Som avslutning, en stor arbetslöshet kan på olika sätt skapa allvarliga problem avseende nationell säkerhet.

Därför, för att undvika dessa följder, måste regeringen göra större insatser för att stödja eller förbättra landets ekonomiska tillväxt och utveckling genom att ge fler tillfällen och större incitament för investerare att investera. Detta skull positivt öka regeringens skatteintäkter, som sedan kan användas för att förbättra infrastrukturen såsom allmänna vägar, skolor, sjukhus o.s.v. Till slut, när många företag växer och förbättras, kommer det att bli många fler arbetstillfällen för befolkningen, vilket automatiskt kommer att minska säkerhetsproblemen inom landet.

Källa: Fundasaun Mahein (FM)

20 - Falintilfoton på Facebook

Hundratals foton från Falintil [gerillaarmén Tommy Pollák] har lagts upp på Facebook av Tempo Semanal. Här är länken, https://www.facebook.com/media/set/?set=a.277358655698746.47871.273672609400684&type=3&l=4a091fa8e8.

Fler foton med andra motiv finns här, https://www.facebook.com/media/albums/?id=273672609400684.

Källa: Tempo Semanal

18 - Timoresiska filmskapare startar gerilla-kampanj för att färdigställa film

Beatriz flyr till säkerheten … Filmskapare hoppas att den nya spelfilmen A Guerra da Beatriz kommer att bidra till Östtimors nationsbyggnadsprocess.

[Stillbild från filmen Beatriz krig.]

En kärlekshistoria mot bakgrund av den indonesiska ockupationen av Östtimor, den nya filmen berättar Beatriz historia, hennes man Tomas försvinner efter Krarasmassakern 1983.

En grupp filmmakare har utfärdat en gerillaaktig vädjan om pengar i ett försök att slutföra Östtimors första spelfilm, något som de hoppas ska ge landets filmindustri en flygande start.

I samarbete mellan FairTrade Films Australia och det lokala bolaget Dili Film Works kommer A Guerra da Beatriz (Beatriz krig) att bli Östtimors första spelfilm och den första filmen över huvud taget på det lokala språket tetum.

För första gången kommer människorna i Östtimor att kunna se en film som handlar om deras historia, språk och ansikten, säger andreregissören Bety Reis.

En kärlekshistoria mot bakgrund av den indonesiska ockupationen som berättar om Beatriz, vars make Tomas försvinner efter Kraras-massakern 1983.

Filmningen har nu avslutats och laget koncentrerar sig nu på att samla in de pengar som behövs för att klara av det återstående redigeringsarbetet.

Med enbart 12.000 australiska dollar kvar att samla in har laget använt oortodoxa metoder under varje steg på vägen, säger regissör Luigi Acquisto.

En av dessa har varit regelbundna filmvisningarpå torsdagar i Fundacao Oriente Theatre, en portugisisk kulturinstutition i Dili för att samla in pengar.

Crowdsourcing

Gruppen har också använt crowdsourcing, en supportklubb och sponsringe för att få bidrag till finansieringen.

Brist på resurser har till och med betytt att A Guerra da Beatriz måste göras i två åtskilda delar.

Trots dessa ovanliga utmaningar har filmningen och produktionen gått bra, säger Acquisto.

Han säger att det lokala stödet har varit överväldigande.

Vi har haft ett otroligt samarbete med myndigheterna och armén.

De har hjälpt till med logistik och rekvisita - till och med begagnade vapen. Omfattningen var verkligen fenomenal.

Acquisto säger att det svåraste med appellen för finansiering har varit den belastning som det ständiga behovet av pengar har utgjort på produktionen och postproduktionen.

Nödvändig strategi

Men han säger att det har varit absolut nödvändigt.

Givet filmens natur och bristen på konventionella vägar för finansiering, har det här varit den enda vägen framåt och det har gjort det möjligt för oss att filma.

Idén till A Guerra da Beatriz uppstod 2008, när producenten Stella Zammataro och Acquisto arbetade med att producera filmen Balibo.

Bland de hundratals tillfälliga timoresiska arbetarna mötte de de fenomenala, världsklass-skådespelare som kommer att medverka i deras film.

Sedan dess har Dili Film Works finansierats av timoreserna Jose da Costa och Bety Reis och en bolag har bildats.

Acquisto säger att medan filmen berättar en påhittad historia, så är skådespelarnas erfarenheter när det gäller vissa scener allt annat än påhittade.

En del av filmen behandlar Kraras-massakern 1983, i vilken alla män i byn Kraras dödades som hämnd för motstånd mot den indonesiska ockupationen.

By med änkor

Mer än 150 män och barn dödades och Kraras blev känd som byn med änkor.

Vi filmade i byn där massakern skedde, säger Aquisto.

Det var en mycket svår konfrontation men också mycket rörande för människorna.

Acquisto berättar om ögonblicket när skådespelaren, som spelar den indonesiske befälhavaren, skulle beordra sina soldater att skjuta.

Det blev alldeles tyst. Vi såg oss omkring och han var tårögd.

Det var otroligt mäktigt och människor återupplevde massakern.

Han säger att det verkligen inte var någon skillnad mellan verkligheten och fiktionen för skådespelarna av vilka många var där 1983, när det hände.

Nationsbyggnad

Acquisto säger att han hoppas att filmen ska bli en del av Östtimors nationsbyggnadsprocess och visa världen att positiva berättelser kan komma härifrån också.

Östtimor är ett land som har förvägrats sina rättigheter i många år. En av dessa rättigheter är att berätta sin egen historia.

Maire Leadbeater, som länge har deltagit i kampanjer för Östtimors självständighet, håller med om att en av de största utmaningarna är arvet av brott mot de mänskliga rättigheterna.

Östtimoreserna måste fortfarande betraktas som ett traumatiserat folk.

De var tvungna att börja från en så fruktantsvärd plats - en tredjedel av befolkningen utplånad, åratal utan möjlighet att ha förtroende för andra människor.

Det har inte varit något allmänt ställande till svars för brott mot de mänskliga rättigheter i det förgångna och människor leverfortfarande med det arvet.

När det gäller nationsbyggnad, så säger Leadbeater att medan det verkligen har varit framsteg den senaste tiden, så har landet fortfarande en lång väg att gå för att återhämta sig från den brutala indonesiska ockupationen.

Öppen process

Hur skapar man en öppen demokratisk process efter det slagets erfarenhet?

Den lokala ideella organsiationen La'o Hamutuk betonar det här i ett brev till Förenta Nationernas säkerhetsråd förra året.

Att ignorera roten till problemen skapar risker för framtida kriser.

Fortsatt straffrihet för brott i det förgångna undergräver fred, stabilitet och utveckling.

När ansvarsfrågan ignoreras, kan inte enbart konsolidering av instutitioner avhjälpa svagheter som hotar att omintetgöra resultatet av de senaste 12 årens FN-uppdrag i Östtimor.

%Auml;ndå säger journalisten Bob Howarth, som hjälpte till att grunda Östtimor första oberoende tidning The Timor Post, att trots regionens historia förblir Indonesiens inflytande viktigt.

De flesta timoreser jag känner vänder sig nu till Indonesien för stöd i alla möjliga frågor, också utbildning.

Västliga filmer

Varannat palmtak jag ser, när jag reser genom otillgängliga delar av Timor, tittar på filmer från väst textade på indonesiska på indonesiska stationer.

Howarth säger att en film som A Guerra da Beatriz skulle vara effektiv för att informera indoneser om deras regims grymheter.

Varje hushåll, varje familj har en stor historia att berätta om kampen under indonesiskt styre.

Det är viktigt att deras granne Indonesien också känner till det.

De flesta goda indoneser har ingen aning om de hemskheter som timoreser fick utstå 1975-1999.

Medan Östtimors våldsamma historia och djupa fattigdom och brist på kunnande skulle ha hindrat den här sortens filmskapande tidigare, så säger både Leadbeater och Howarth att det inte finns något skäl till att den här filmen inte skulle kunna ge filmindustrin i den här regionen en flygande start.

Genom att fortsätta en bit i taget är A Guerra da Beatriz på spåret för färdigställande i februari nästa år - om finansiering säkras.

Spontant intresse

Acquisto säger att det redan har visats spontant intresse från stora filmfestivaler liksom lokalt.

Det är verkligen en viktig timoresisk berättelse.

Det kommer att visa timoresiska människor vad som hände i deras eget land.

Filmen själv kan bli en del av processen för att bygga en nation, demokrati och ge folket enighet.

Cassandra Mason studerar kommunikation på högre nivå i kursen i Asia-Pacific Journalism vid AUT-universitet.

Källa: Cassandra Mason/Pacific Scoop, Nya Zealand

15 - Generalsekreterare Ban Ki-moon i Östtimor

FN-chefen säger att Östtimor är redo att skydda sig självt

Dili. [Alla förövare av brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser måste dras inför domstol, sade Ban och tillade att han och Ruak (Östtimors president) diskuterat frågan. Jag vet att enligt vår erfarenhet kan politisk stabilitet inte vara hållbar, när brott mot (en) civilbefolkning inte behandlats i domstolar.]

Bildtext: FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon, till vänster, skakar hand med Östtimors president Taur Matan Ruak efter en presskonferens i Dili, Östtimor, onsdagen den 15 augusti 2012. Östtimor är redo att bevara lugnet självt utan utländska fredsbevarare, som stannat i Asiens nyaste land ett decennium efter att det förklarat formell självständighet, sade Förenta Nationernas chef i onsdags. (AP Foto/Kandhi Barnez)

Öst Timor är redo att självt upprätthålla stabilitet utan de hundratals utländska fredsbevarare som stannat i Asiens nyaste land ett decennium efter att det förklarat formell självständighet, sade Förenta Nationernas chef i onsdags.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon startade sitt tvådagarsbesök i det lilla, ölandet med att möta president Taur Matan Ruak, den tidigare arméchefen och gerillakämpen, som tillträdde den 20 maj och efterträdde mottagaren av Nobels fredspris José Ramos-Horta.

Besöket kommer efter att FN:s säkerhetsråd berömt landet med 1,1 miljoner invånare för att det genomfört fredliga presidentval.

Protester efter förra månadens parlamentsval resulterade i våld som orsakade ett dödsfall. Men Asiens fattigaste lan planerar nu för att de sista av nästan 1.300 utländska fredsbevarare ska lämna landet i slutet av året.

Östtimor behöver inte FN:s fredsbevarande operationer nu, sade Ban i huvudstaden Dili. Östtimors polis har stärkt sin förmåga. Den framgångsrikt hjälpt till vid de tre valomgångarna med parlaments- och presidentval.

Han tillade att Förenta Nationerna kommer att förbli i Östtimor för andra ändamål.

En portugisisk koloni i tre sekel, Östtimor röstade 1999 för att avsluta 24 års brutal indonesisk ockupation, som orsakade fler än 170.000 döda. Indonesiska soldater och milis som drog sig tillbaka dödade 1.500 människor och förstörde mycket av landets infrastruktur.

Alla förövare av brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser måste dras inför domstol, sade Ban och tillade att han och Ruak (Östtimors president) diskuterat frågan. Jag vet att enligt vår erfarenhet kan politisk stabilitet inte vara hållbar, när brott mot (en) civilbefolkning inte behandlats i domstolar.

Formell självständighet förklarades i maj 2002 och det interantionella samfundet investerade miljarder dollar och skickade ut FN:s fredsbevarare för att hjälpa till att stabilisera den nya demokratin. Men extrem fattigdom, gängvåld och dispyter mellan militären och polisen resulterade i regeringens kollaps 2006.

Källa: Guido Goulart/AP

Östtimor kan klara sig utan FN:s fredsbevarare

Dili. …

Den nuvarande FN-missionen - Förenta Nationernas integrerade uppdrag i Östtimor (United Nations Integrated Mission in East Timor) - kom 2006 efter en politisk kris i vilken dussintals dödades och hundratusentals flydde från sina hem med mandat att återupprätta säkerheten.

Men det enda betydelsefulla våldet sedan dess är det misslyckade attentatet 2008 mot den dåvarande presidenten José Ramos-Horta.

Vår utvärderingsgrupps rekommendation är att Östtimor inte behöver FN:s fredsbevarande operationer nu, sade Ban efter att ha kommit till landet för ett tvådagarsbesök och samtal med president Taur Matan Ruak.

Det är i denna positiva atmosfär som Förenta Nationerna förbereder sig för UNMIT:s tillbakadragande i slutet av året, sade han senare i slutet av ett tal i parlamentet.

De till stora delar fredliga presidentvalen i mars och april och allmänna valen i förra månaden sågs av FN som ett prov på Östtimors stabilitet.

Stark polisstyrka

I presidentvalen förlorade Nobelpristagaren Ramos-Horta mot den tidigare gerillaledaren Ruak och i valet till den lagstiftande församlingen fick premiärminister Xanana Gusmãos regerande parti det största antalet platser.

Källa: Agence France-Presse

Generalsekreterarens tal i parlamentet

Boa tarde, hau haksolok mai iha Dili [Tetun för: God eftermiddag, jag är glad över att vara här i Dili.]

Det här är mitt andra besök till Östtimor som Förenta Nationernas generalsekreterare - och mitt andra tillfälle att tala inför parlamentet.

Jag var senast här 2007. Fem år senare återvänder jag till samma kammare, men till ett nytt Östtimor.

Idag är Dili mycket mer livfyllt och säkrare. Landets ekonomi växer. Privata företag startas. Utveckling är på gång.

Jag vill lovorda det timoresiska folket för att ha gått till valuronorna på ett fredligt och ordningssamt sätt - och jag är mycket uppmuntrad av att valresultaten godtogs av all och lett till bildandet av en ny regering och öppnandet av det här nya parlamentet.

Alla dessa framsteg återspeglar Östtimors starka engagemang för demokratiskt styre, laglydnad och uppbyggnaden av en säker och stabil framtid.

Det är framför allt er, Östtimors ledares och folks, förtjänst.

Jag ville komma hit till detta folkets hus för att hedra era insatser efter återupprättandet av självständigheten för tio år sedan - och tioårsdagen av ert medlemskap i Förenta Nationerna.

Men på många sätt så börjar det svåra [arbetet] nu - och det börjar precis här i den här kammaren. Och det börjar med er.

Som valda parlamentariker har ni bevärdigats med ett allvarligt förtroende.

Ni har ett stort ansvar för att debattera frågor … att lyssna till andra synpunkter … att förena olika synpunkter … och att spegla alla timoresers viljor och bekymmer.

De förväntar sig att att samarbetar för att uppnå gemensamma måloch för att bygga ett bättre samhälle för alla människor i Östtimor.

De kräver ansvariga och öppna institutioner som fortsätter att utrota korruption och arbeta för det gemensamma bästa.

Tillsammans kan ni identifiera gemensamma utmaningar:

De omfattar hopp och tillfällen för unga människor … och omhändertagande av de äldre och missgynnade grupper.

Ni måste använda de tillgängliga naturresurserna på bästa sätt … och fortsätta reformera rättsväsende och säkerhetssektorn.

Och ni strävar att stärka era regionala kontakter genom era viktiga ansträngningar att gå med i ASEAN.

Jag vädjar till er att behålla fokus på dessa övergripande måil i en anda av samarbete.

Förenta Nationerna komer att fortsätta att vara er partner, när ni smider en ny framtid.

Och när vi tillsammans ser på några av de stora utmaningarna i vår tid, så tror jag att Östtimor har mycket att dela med världen.

Låt mig peka på tre områden.

För det första, att främja utveckling.

Händelserna i och erfarenheterna från de gångna åren har övertygat mig om att vi behöver tänka om vår inställning till utveckling. Tillväxt är inte nog. Vi behöver en inkluderande tillväxt som minskar ojämlikheter - tillväxt som integrerar ekonomiska, sociala och miljömål i stället för tillväxt som ställer dessa mot varandra.

Det är därför vi har gjort hållbar utveckling till Förenta Nationernas ledande prioritet.

2015 års frist för att uppnå milleniemålen närmar sig snabbt - och FN har förutsatt sig att hjälpa stater att göra så stora framsteg som möjligt de kommande tre åren.

Samtidigt måste vi börja definiera ett ramverk för utvecklingen efter 2015.

Östtimors röst och erfarenhet är viktiga. Och jag var glad över att er finansminister Emilia Pires tackade ja till min inbjudan att delta i min globala högnivåpanel av framstående personer för utvecklingsplanen efter 2015.

För det andra, ni har mycket att bidra med för att främja fred och säkerhet.

Östtimor rör sig från att vara mottagare av Förenta Nationernas fredsbevarare till en aktiv bidragsgivare. Era modiga styrkor tjänstgör från Sydsudan till Mellersta Östern. jag vill också tacka Östtimor för dess ledarskap i g7+, som ger en plattform för att belysa de särskilda behoven hos bräckliga och konfliktdrabbade länder runt jorden - vilket är så viktigt för att befästa fred.

För det tredje, att ge kvinnor och unga människor kraft.

jag vill ge det här parlamentet mitt erkännande för att det säkrat att minst en tredjedel av ledamöterna är kvinnor. Och timoresiska kvinnor utgör nu nästan 20 procent av landets poliskår.

Naturligtvis är ett av de bästa sätten att stärka en ung, dynamisk demokrati att stärka dess unga, dynamiska medborgare.

I morgon kommer jag att tala till universitetsstudenter och betona utbildning som en byggsten för varje samhälle. Utbildning är kärnan i ekonomisk utveckling.

Bättre utbildning betyder mer produktivitet och mindre fattigdom … mer ekonomisk aktivitet och mindre arbetslöshet.

Bättre utbildning betyder bättre hälsovård och mindre undernäring, färre hälsoproblem för mödrar, färre utsatta för sjukdomar.

Kort, utbildning skapar anständiga arbeten, möjligheter och hopp för en nation.

Det är därför jag är här nu, tillsammans med UNESCO:s generaldirektör Irena Bokova och Förenta Nationernas särskilde utsände för global utbildning Gordon Brown, tidigare premiärminister i Storbritannien.

Jär är säker på att med mitt politiska ledarskap och deras politiska ledarskap kan vi mobilisera nödvändigt politiskt medvetande och nödvändiga resurser. Och jag är glad över att kunna meddela att vi har tagit Östtimor som vårt första land att ta upp den här utbildningsfrågan som vår högsta prioritet.

Det finns ingen gräns för Östtimors framtid om ni fortsätter att visa ett starkt engagemang för demokratiska värden, meningsfullt deltagande, fred och stabilitet.

Det är i denna positiva atmosfär som Förenta Nationerna förbereder tillbakadragandet av UNMIT vid årets slut.

Vi har konsulterat ett brett spektrum av timoresiska partner om en ny form för engagemeng i Östtimor med tanke på UNMIT:s förväntade avresa.

Förenta Nationerna själva har vunnit så mycket från vår relation med Östtimor genom åren.

När FN nu minskar sitt avtryck i landet fortsätter ni att vara ett globalt exempel för att framgångsrikt resa sig ur konflikt till bestående fred.

När vi formar vår nya relation kan Östtimor räkna med Förenta Nationernas stadiga stöd, när ni går framåt.

Ni har börjat en viktig resa som kommer att forma Östtimor för de kommande generationerna.

Det kommer att ta tid och tålamod och hårt arbete.

Processen är inte en spurt. Det är ett maratonlopp.

Men Östtimor vet ett eller annat om maratonloppet.

Jag var närvarande vid Londonolympiadens öppningsceremoni.

Jag var där när era maratonlöpare - Augusto Ramos Soares och Juventina Napoleao - kom in på stadion, stolt representerande Östtimor på den globala arenan.

Världen såg mer än två olympiska löpare, vi såg den timoresiska andan av självständighet, hängivenhet, uthållighet i full blom.

I dem såg jag vad jag nu känner i det landet - en beslutsamhet att ha stora drömmar … ett löfte att fortsätta sträva mot målen … och ett åtagande att dela er styrka med världen.

Östtimors folk är på rätt spår för välstånd, säkerhet och stabilitet för alla.

Och som alla bra maratonlöpare, vet jag, att ni framgångsrikt kommer att nå mållinjen.

Tack så mycket, Obrigado.

Källa: Förenta Nationerna

13 - Fredspristagare, bland andra Ramos-Horta: Krig är inte underhållnng

Fredspristagare kräver att NBC ställer in nytt program: Krig är inte underhållning

Kritiker säger att showen främjar en skamlig tradition av att förhärliga krig och väpnat våld.

Nio mottagare av Nobels fredspris anslöt sig i måndags till en växande kör av kritker, som kräver att NBC:s nöjes program slopar den nya verklighetsshowen Stars Earn Stripes - och sade att krig är inte underhållning och bestred NBC:s reklam att ett sådant televisionsprogram skulle hedra de män och kvinnor som tjänar i USA:s väpnade styrkor och i våra främsta försvarstjänster.

Programmet, vars ena programledare är den pensionerade amerikanske generalen Wesley Clark, fick omfattande reklam av NBC under sändningarna från Londonolympiaden ska börja sändas på måndag med skådespelarna Dean Cain, tränaren i The Biggest Loser Dolvett Quince, tidigare WWE-mästaren Eva Torres, tidigare boxaren Laila Ali, sångaren Nick Lachey,olympiske guldmedaljören Picabo Street, skådespelaren Terri Crews och Sarah Palins man Todd.

Nobelpristagarna, bland dem ärkebiskop Desmond Tutu, Jody Williams och president Oscar Arias Sanchez skickade ett öppet brev till ordföranden i NBC Entertainment, general Wesley Clark och andra engagerade i vad andra kritiker av showens koncept har kategoriserat som war-o-tainment.

Fredspristagarna, som alla vunnit sina priser för sina bidrag för att få slut på våld och skapandet av fredligare och mera demokratiska samhällen, konstaterar att verkligt krig är oanständligt dödligt och inte borde saneras för en reality show i TV.

Deras brev lägger till:

Människor - soldater och civila dör på sätt som är allt annat än underhållande. Byar och samhällen slits itu i väpnade konflikter och efterbörden kan vara lika dödlig som kriget självt när groende agg frigörs i fasansfulla våldsspiraler. Krig, vare sig ganska kortvarigt eller pågående i årtionden som i för många delar av världen, lämnar djupa sår som det kan ta generationer att läka - om någonsin.
Försök att på något sätt försköna krig genom att likna det vid en idrottstävling ifrågasätter ytterligare moralen och etiken i att förknippa militär någonstans med nöjesindustirn i nätt och jämnt förtäckta ansträngningar att göra krig och deras sammansatta pris mera acceptabelt för allmänheten.

Andra antikrigsgrupper, inklusive Peace Action West och RootsAction, initierade tidigare en nätpetition för att uppmärksamma den nya showen och krävde också att NBC ledning skulle stryka serien.

I Förenta Staterna sade RootsAction i ett uttalande, används miljarder av våra skattepengar varje år för att marknadsföra tanken att krig är en sport och förknippa militären med sportevenemang. Mediebolag som NBC är medskyldiga till propagandan.

Gruppen påpekade också att förskönandet av krig för en kabel-TV show på bästa sändningstid är en profitbringande affär åtminstone för ett av NBC:s ägarbolag, General Electric. GE är en stor vapentillverkare, sade gruppen och att ha en pensionerad general som programvärd i en war-o-tainment show är ytterligare ett steg i normaliseringen av ständigt krig.

Peace Action West var inte benägna att tro att det var sant, när de fick höra talasa om programmet och frågade Hur kan ett stor kanal ha en reality show som förhärligar krig, engagera stjärnor och veteraner i militär-lekar för nöjes skull, medan ett krig som har pågått i mer än tio år fortsätter i Afghanistan?

Bloggaren Glenn Greenwald på Salon.com kommenterar att på det hela taget är showen så sjabbig, motbjudande och propagandistisk att det blir övertydligt, men finner en försonande aspekt när det gäller NBC, Här har vi en stor TV-kanal som slutligen är ganska öppen med att den ser krig och militarism, först och främst, som en källa för underhållning och vinst.

Här följer hela brevet från de nio fredspristagarna i original.

War Isn't Entertainment and Shouldn't Be Treated Like It Is
An Open Letter to Mr. Robert Greenblatt, Chairman of NBC Entertainment, General Wesley Clark (ret.), Producer Mark Burnett and others involved in Stars Earn Stripes:
During the Olympics, touted as a time for comity and peace among nations, millions first learned that NBC would be premiering a new reality TV show. The commercials announcing Stars Earn Stripes were shown seemingly endlessly throughout the athletic competition, noting that its premier would be Monday, August 13, following the end of the Olympic games.
That might seem innocuous since spectacular, high budget sporting events of all types are regular venues for airing new products, televisions shows and movies. But Stars Earn Stripes is not just another reality show. Hosted by retired four-star general Wesley Clark, the program pairs minor celebrities with US military personnel and puts them through simulated military training, including some live fire drills and helicopter drops. The official NBC website for the show touts the fast-paced competition as pay[ing] homage to the men and women who serve in the U.S. Armed Forces and our first-responder services.
It is our belief that this program pays homage to no one anywhere and continues and expands on an inglorious tradition of glorifying war and armed violence. Military training is not to be compared, subtly or otherwise, with athletic competition by showing commercials throughout the Olympics. Preparing for war is neither amusing nor entertaining.
Real war is down in the dirt deadly. People­military and civilians­die in ways that are anything but entertaining. Communities and societies are ripped apart in armed conflict and the aftermath can be as deadly as the war itself as simmering animosities are unleashed in horrific spirals of violence. War, whether relatively short-lived or going on for decades as in too many parts of the world, leaves deep scars that can take generations to overcome - if ever.
Trying to somehow sanitize war by likening it to an athletic competition further calls into question the morality and ethics of linking the military anywhere with the entertainment industry in barely veiled efforts to make war and its multitudinous costs more palatable to the public.
The long history of collaboration between militaries and civilian media and entertainment­and not just in the United States­appears to be getting murkier and in many ways more threatening to efforts to resolve our common problems through nonviolent means. Active-duty soldiers already perform in Hollywood movies, embedded media ride with soldier in combat situations, and now NBC is working with the military to attempt to turn deadly military training into a sanitized reality TV show that reveals absolutely nothing of the reality of being a soldier in war or the consequences of war. What is next?
As people who have seen too many faces of armed conflict and violence and who have worked for decades to try to stop the seemingly unending march toward the increased militarization of societies and the desensitization of people to the realities and consequences of war, we add our voices and our support to those protesting Stars Earn Stripes. We too call upon NBC stop airing this program that pays homage to no one, and is a massive disservice to those who live and die in armed conflict and suffer its consequences long after the guns of war fall silent.
Sincerely,

Källa: Common Dreams

09 - Inbjudan till andra rullstolsbasketmatchen


Inclusion of people
with disabilities in the
socio-economic life in
Timor Leste

Främjande funktionshindrade människors rätt till lek och rekreation inbjuder ASSERT att se den andra demonstrationsmatchen i rullstolsbasket

på fredag den 10 augusti 2012 kl 15

Statssekreteriatets för ungdom och sport anläggning, Rua Direitus Humanus, Dili (nära Casa Europa & Largo de Lacidere)

För information var god ring 77304038 (Alex / Nelson)

Källa: DBandalan - CBR Program

02 - Indonesienartikel i Dagens Nyheter

Det är så pass ovanligt med längre artiklar i Sveriges största morgontidning Dagens Nyheter att det är värt att påpeka att det idag finns en artikel med rubriken Indonesien trotsar globala krisen i tidningen.

Källa: Charlotte Simonsson/TT/Dagens Nyheter

Juli

31 - Slutrapport och rekommendationer från Vänskapsövervakarna 2012 Nytt!

Friendship Observer Mission
Head of Mission: Endie van Binsbergen
HP: (+670) 7712 2161
National Representative: Jose A. Abi Siqui
HP: (+670) 7758 6622
Email: friendship.observers@gmail.com

1.0 Tack

Vänskapsövervakarna (Friendship Observer Mission - FOM) har fått stöd från

Barry Wohl, Janina Pawelz, Jose A. Abi Siqui och Endie van Binsbergen har skrivit den här rapporten.

2.0 Chefssammanfattning

Den här slutrapporten från Vänskapsövervakarna (FOM) innehåller rekommendationer grundade på analys av iakttagelser och rapporter insamlade av fem grupper i Dili, Ermera, Ainaro, Baucau och Oe-cusse under perioden 20 juni 2012-12 juli 2012. FOM har tidigare publicerat en interimsrapport (29 juni) och en preliminär apport (13 juli) till CNE, STAE och presidentämbetet.

Jämfört med rapporterna från perioden för presidentvalet 2012 har FOM:s observatörer varit imponerade av de logistiskt välorganiserade valen. FOM berömmer STAE och CNE för deras kompetens när det gäller att åstadkomma transparenta, fria och rättvisa val. Det är FOM:s allvarliga förhoppning att rekommendationerna i denna slutrapport ska tas emot som ett bidrag till förbättringar vid framtida val i Östtimor.

Inhemska observatörer kunde bara resa i begränsad omfattning på valdagen på grund av bestämmelsen att röstning måste ske på den plats, som stod på röstkortet. FOM har därför grundat sina övervakningsområden med dessa begränsningar för att möjliggöra för FOM:s inhemska observatörer att utnyttja sin rätt att rösta.

FOM blev mycket nöjda över information att en ändring i sista minuten gav andra inhemska observatörer möjlighet att få ett brev från STAE, som berättigade dem att rösta och övervaka utanför sina distrikt.

Källa: Friendship Observer Mission

30 - Lägg till 7 i början av alla mobilnummer i Östtimor

Vad kommer att ändras?

Klockan 00:00 den 31 juli 2012 kommer den nationella nummerplanen för Östtimor att ändras:

Vad måste jag göra?

För samtal till TT:s mobilnummer från och med den 31 july:

 1. Lägg till siffran 7 före alla Dina mobilkontakter.
 2. För att ta emot utlandssamtal informera alla utländska kontakter att en 7 kommer att läggas till i början av Ditt mobilnummer.

Vanliga frågor:

 1. Vad ska jag föra om jag inte kan ringa ett mobilnummer efter den 30 juli?
 2. Kommer Timor Telecoms fasta nummer också att ändras?

Källa: Timor Telecom

29 - Politiskt oberoende men ekonomiskt beroende

Östtimor omintetgjorde Indonesiens 24 år långa ockupation, men är alltmer ekonomisk beroende och dominerat av sin forna ockupant.

Efter 13 år av utländsk närvaro i Östtimor och tio år efter återupprättandet av självständigheten måste landet nu vända sig till Indonesien för hjälp att befria sin befolkning från fattigdom. Västländer som hjälpt timoreserna att att vinna självständighet investerar inte i landets utveckling annat än genom ineffektiva hjälpprojekt.

Trots att 14 miljarder dollar från bidragsgivande länder och FN lagts ut på att utveckla Östtimor och ytterligare miljarder från oljefonden har timoreserna förblivit bland de fattigaste i Asien.

Regeringarna, under premiärministrarna Alkatiri, Ramos-Horta and Xanana Gusmão, har konsekvent hävdat att rättvisa för brotten 1975-99 inte är lika viktigt, prioriterat, som att befria Östtimors befolkning från fattigdom. Den timoresiska regeringen var inte i stånd att befria sitt folk från fattigdom tillsammans med det internationella samfundet, nu vänder den sig till den gamla fienden för att utveckla Östtimor.

Sedan 2008 har relationerna med Indonesien expanderat och fördjupats dramatiskt. Den indonesiska företagsgruppen i Dili har växt både i storlekt och inflytande. Den utvecklar dominans i viktig nationell infrastrukturutveckling och på många andra områden.

 1. Oljesektorn: Östtimor är nästan helt och hållet beroende av Indonesien för bränsleförsörjning. Och nyligen har det statliga indonesiska oljebolaget Pertamina undertecknat ett avtal med det nya statliga timoresiska oljebolaget TimorGAP för att dominera bensinstationsmarknaden i alla distrikt. Premiärminister Gusmão har också i stor utsträckning konsulterat indoneiska aktörer i östra Java för utvecklingen av försörjningsbasen på sydkusten som en den av megaprojektet Tasi Mane.
 2. Nyligen fick TELIN, ett dotterbolag till Indonesiens statsägda och största telekombolag TELKOSMEL en licens för att driva ett telekomnätverk i Östtimor.
 3. De indonesiska operatörerna Merpati och Batavia dominerar lufttransportsektorn i Östtimor.
 4. Den indonesiska banken Mandiri är den finansiella institution som föredras av indonesiska bolag för oreglerade finansiella transaktioner med timoresiska partners.
 5. Indonesiens fartygsfraktcentral i Surabaya dominerar fartygsrutterna till och från Östtimor.
 6. Indonesiska utbildningsinstitutioner förblir de som föredras av flertalet av timoresiska universitetsstudenter.
 7. Indonesiska regeringsdepartment håller snabbt på att bli dominerande utvecklingspartner för Östtimors alla ministerier för att förbättra deras tjänster.
 8. Den indonesiska polisen utökar sitt samarbete med och bistånd till timoresisk polis.
 9. I ett dramatiskt och viktigt drag 2011 efter den tidigare vice presidentens och tidigare befälhavarens för den indonesiska militären Tri Sutrisnos besök, har samarbetet mellan timoresisk och indonesisk militär börjat på allvar.
 10. Indonesiska leverantörer tillhandahåller redan en mängd icke-dödligt material till timoresiska säkerhetsinstitutioner och överförandet av vapen och ammunition är oundvikligt.
 11. Indonesiska företag hade en nyckelroll för finansieringen för ett antal politiska partier i valen nyligen.
 12. Samtidigt som regeringen använder miljarder för att återuppbygga timoresisk infrastruktur, som förstördes av den indonesiska armén och dess timoreiska allierade, är den stora majoriteten av byggnadsmaterial av indonesiskt ursprung.
 13. Östtimor tar nu emot tusentals indonesiska arbetare, som börjar dominera vissa områden av arbetsstyrkan och tjänstesektorn.

Samtidigt som timoresiska dollar flyter österut till indonesiska företag, som drar fördel av ökat samarbete, frågar sig många människor hur länge den timoresiska befolkningen måste vänta på verklig rättvisa och försoning? Det indonesiska etablissemanget tycker fortfarande att det är svårt att återbörda kvarlevorna av Nicolau Lobato och många andra försvunna hjältar som Mau Hudo, David Alex och Sabalae.

President SBY, som själv har visat sympati för timoresiska känslor i dessa frågor, har också visat sig oförmögen att åstadkomma resultat. Med Prabowo Subianto som den nuvarande favoriten för att ersätta SBY kommer det hela möjligen att bli ännu mer komplicerat.

Givet att Indonesien inte bara drar fördel av Östtimors återuppbyggnad och att det utövar ekonomisk dominans samt långvarigt timoresiskt tålamod, är det viktigt att gamla sår läks medan det fortfarande är möjligt.

Källa: Tempo Semanal

25 - Presidenten godkänner treparti-regering

Dili. En trepartikoalition kommer att forma Östtimors nya regering. President Taur Matan Ruak informerade ledarna för de tre partierna om sitt beslut vid ett möte i presidentpalatset igår.

Det demokratiska partiets (Democratic Party - PD) ordförande, Fernando Lasama de Araujo, sade att de tre partierna, CNRT, PD och Frenti Mudança, nu måste diskuter huruvida FRETILIN ska vara med i den nya regeringen.

Men premiärministern och CNRT-ordföranden Xanana Gusmão sade att koalitionen kommer att diskutera den nya regeringens sammansättning innan de presenterar den för presidenten.

CNRT:s nationella konferens beslutade förra veckan att bjuda in de två mindre partierna att gå med i den nya regeringen.

Våld bröt ut i Dili och Vikeke i kölvattnet avbeslutet att utesluta det näst största partiet FRETILIN från regeringen. Dess anhängare vredgades över kommentarer om det under konferensen.

Den nationella polisen och F-FDTL fick läget under kontroll.

FRETILIN:s ledare har vädjat till anhängarna att bidra till stabiliteten. De har också bett CNRT:s ledare att be om ursäkt för kommentarerna.

Representanter för FRETILIN har mött Gusmão för att diskutera stabiliteten. Gusmão initierade mötet, men FRETILIN har inte skrivit under någon överenskommelse med de tre partierna, sade en FRETILIN-källa.

(De fyra partierna) har skrivit under en politisk överenskommelse, men vi har inte diskuterat den än. Efter att vi har gjort det kommer vi att presentera den för presidenten, sade Gusmão said.

Gusmão talade med journalister efter mötet med presidenten i Dili igår för att diskutera bildandet av den nya regeringen. Gusmão informerade presidenten om att de tre partierna var redo att bilda den nya regeringen.

Den nya regeringen skulle innehålla de bästa. Ministrar och statssekreterare i den nuvarande regeringen, som misslyckats i sina roller, kommer inte att utnämnas igen. Den nya regeringens medlemmar har ännu inte informerats, sade Gusmão.

Källa: Agapito dos Santos/Jornal Independente via Facebook

23 - Användning av lokala språk för att lösa lokala frågor

Ett offer för en marktvist använder sitt lokala språk (makasae), när han svar en domare i en rättegång i Dili, då han inte helt förstår domstolens språk tetum och portugisiska. Domstolen förväntade sig inte att detta skulle inträffa, men när det skedde stoppade domstolen inte offret. En av domarna försökte på tetum förklara för de andra domarna och detta fortsatte tills de hade kommit fram till ett slutligt beslut, som var rättvist och godtogs av båda parterna. Det här var unikt och har aldrig hänt förut och visar tydligt att de lokala språkens roll är av avgörande betydelse för utvecklingsprocessen, särskilt inom rättsväsendet. Hur kan vi uppnå verklig rättvisa i domstolar, när offer och misstänkta inte förstår domstolens språk?

Källa: Agustinho Caet/STL News on News Paper

20 - Polis anklagad för dödsskjutning suspenderad

Dili. En polis, som tros ha skjutit ihjäl en student i måndags, har blivit suspenderad, enligt polischefen Longuinhos Monteiro.

Polisen suspenderades i tisdags och kommer att bli föremål för ytterligare utredning, sade han.

Armindo Pereira Soares dödades i måndags morse på en gata i Hera, Dili, efter att ha blivit slagen.

Jag har suspenderat honom (polisen). Han har inte arbetat de två senaste dagarna, sade han.

Monteiro sade att hans institution har i uppdrag att stävja allt våld.

Men en polisstation i underdistriktet Uatulari i distriktet Vikeke förstördes efter att en okänd grupp anfallet den i onsdags klockan 09:30, sade den operative chefen för distriktet Eduardo Campos igår.

Ingen skadades vid incidenten, som han tror utlöstes av Soares död, sade Camposd.

Hans polis söker de inblandade i onsdagens brott.

Okända ungdomar anföll (polisstationen). Vi letar efter dem, sade Campos per telefon till Independente.

Missdådarna kommer att arresteras och ställas inför rätta, sade han.

En grupp ur försvarsmakten har i onsdags eftermiddag sänts till Vikeke för att stödja polisen.

I allt 62 personer, bland dem sju poliser, skadades och 71 fordon förstördes i söndagskvällens och måndagsmorgonens våld.

Vice ordföranden för Östtimors nationella ungdomsråd, Maria Dadi S. Magno, uppmande timoresiska ungdomar att bidra till fred och stbilitet.

Hon uppmanade politiska partier att inte använda timoresiska ungdomar för sina partiintressen.

Statssekreterarens för jordbruk, Marcos da Cruz, fordon utsattes för stenkastning i Komoro igår.

Incidenten tilldrog sig 11:30, när da Cruz var på väg till sitt kontor i Kaikoli efter ett möte med jordbuksminister Mariano Assanami Sabino Lopes.

Fordonets vänstra fönster krossades.

da Cruz sade till Independente att han inte såg vem som kastade stenar, som krossade fordonets vänstra fönster, på hans bil, men han blev inte skadad.

da Cruz sade att våld inte ökar landets stabilitet.

Han har anmält händelsen till polisen.

Källa: Raimundo Oki, Manuel da Silva/Jornal Independente

17 - Hundratals sörjer offer för våldet efter valet

Bildtext: En Fretilin-anhängare [ung kvinna] håller ett fotografi av ett offer under en begravning i Dili den 17 juli. (Foto: AFP)

Tusentals människor kantade gatorna för att titta med kravallpolis ute i stort antal för att säkra att veckoslutets oro inte upprepades.

Våldet utlöstes av tillkännagivandet av premiärminister Xanana Gusmãos parti att oppositionspartiet Fretilin inte kommer att bjudas in för att bilda en koalitionsregering.

Fretilins generalsekreterare Mari Alkatiri sade att det var beklagligt att direktsändnngen av tillkännagivandet innehöll förolämpningar och förtal av Fretilin.

Förenta Nationernas fredsbevarande uppdrag i landet har sagt att det inte betraktar oron som ett allvarligt bakslag.

Appelationsdomstolen bekräftade idag resultaten från valet den 7 juli i vilka Gusmãos CNRT fick 30 platser. Fretilin fick 25 medan PD fick åtta och Frente-Mudança två.

CNRT:s vinst var tre mandat för liten för att med regera ensamt med majoritet i parlamentet med 65 mandat.

Källa: AFP/Radio Australia

16 - Fyra år efter slutrapporten från indonesisk-östtimoresisk sannings- och vänskapskommission

En rekommendation utan genomförande

Jakarta. Fyra år har redan gått (15 juli 2008 - 15 juli 2012) efter publiceringen av slutrapporten från den indonesisk-östtimoresiska sannings- och vänskapskommissionen (Commission of Truth and Friendship - CTF) utsedd av de indonesiska och östtimoresiska regeringarna, men hittills har ingen av rekommendationerna genomförts av bägge länderna. För att friska upp läsarnas minnen, den här statens oberoende rekommendation har utfärdat sju (7) huvudrekommendationer. Antingen direkt relaterade till ansvarsprocessen i reformen av säkerhetssektorn, som kommer att påverka stärkandet av för brott mänskliga rättigheter i det förgångna, upprättandet av kommissionen för försvunna (Commission for the Disappeared), officiellt statligt erkännande och ursäkt från bägge länderna samt den långsiktiga planen för försoning mellan Indonesien och Östtimor.

KontraS menar att det långsamma genomförandet under de här fyra åren av lagstiftning beror på ett politiskt förnekande i bägge länderna. Indonesien har arbetat med att reformera säkerhetssektorn under mer än ett årtionde, men lagen och allmänhten har ofta glömt ansvarsdelen. Andra rekommenationer som snabbt behöver förverkligas såsom erkännande och ursäkt samt skapandet av en kommission för försvunna har blivit omöjliga så länge som det inte finns någon politisk vilja hos de bägge presidenterna.

Den indonesiska regeringen måste officiellt erkänna och be om ursäkt som ett uttryck för plikten att erkänna sanningen och åtagandet för försoning när det gäller förgångna brott i Östtimor. Denna plan skulle också kunna uppmuntra ansträngningarna att få erkännanden för andra brott mot mänskliga rättigheter i Indonesien. Med den rättskänsla som är gemensam för för konceptet med övergångsrätt, som erkänts av andra demokratiska länder.

Olyckligtvis visar president Susilo Bambang Yudhoyonos likgiltighet inför dessa sju huvudrekommendationer i CTF:s slutrapport, vilket visar Indonesiens politiska ovilja att lösa dessa allvarliga brott i Östtimor i det förgångna. Östtimors delegation nämnde denna likgiltighet under den andra sessionen av den periodiska granskningen den 23 maj [i FN:s råd för mänskliga rättigheter Tommy Pollák/Östtimorkommittén]. Östtimor manade särskilt Indonesien att avsluta straffriheten genom att påskynda upprättandet av kommissionen för försvunna enligt CTF:s slutrapport.

För närvarande väntar det indonesiska civilsamhället på politiska initiativ från Taur Matan Ruak, Östtimors nyvalde president, för att främja rekommendationen och påskynda återupprättandet av offrens rättigheter. Hans politiska intresse för CTF kommer att vara viktigt och strategiskt. Han är en av huvudintressenterna med stark bakgrund Östtimors socio-politiska historia, både i det förflutna och i nutiden.

KontraS menar att sanning, vänskap och försoning, som det nämns i CTF:s slutrapport, måste vara i överensstämmelse med de verkliga behoven hos offren och deras familjer. Särskilt när det gäller rättvisa och garantier för att det inte ska upprepas i framtiden. Den juridiska processen mot förövarna av brott mot mänskligheten måste fortsätta eftersom det inte finns någon rekommendation från CTF om amnesti eller rehabilitering för någon.

I enlighet med CTF:s rekommendationer fortsätter vi att vädja till de indonesiska och östtimoresiska regeringarna att omedelbart vidata följande konkreta åtgärder:

 1. Omedelbart tillsätta kommissionen för försvunna inklusive tillhandahållande av juridisk visshet och rättvisa för offers familjer och klargörande när det gäller fortfarande saknade.
 2. Gemensamt främja den juridiska processen för alla förövare av brott mot mänskligheten i Östtimor för att undvika praktiseringen av straffrihet under täckmantel av försoning och vänskap.
 3. Tillhandahålla ersättning till offer och deras familjer i enlighet med innehållet i rekommendation i slutrapporten från den indonesisk-östtimoresiska kommissionen för sanning och vänskap.

Källa: Indria Fernida, SH, första vice koordinatör/KontraS

Översättningen är på grund av fel i det engelska originalet osäker. Tommy Pollák/Östtimorkommittén

16 - Våldsutbrott i Östtimor efter avspisning av parti

Dili. Våld bröt ut i Östtimor sent igår kväll, till synes på grund av att det politiska partiet Fretilin uteslutits från en roll i den nya regeringskoalitionen.

Polischefen Longinhos Monteiro bekräftade att en person dödats i Hera utanför Dili och omkring 64 bilar, bland andra 5 polisbilar, blivit brända och stenade i trafiken i huvudstaden Dili, när oron också spred sig till distrikten Viqueque och Baucau. Polisen bekräftade också att de avlossat varningsskott och använt tårgas för att skingra folksamlingar

Men källor i Dili säger att de flesta av huvudvägarna är blockerade av Förenta Nationernas polispatruller i den fattiga staden i ett försök att kontrollera läget.

Invånare rapporterade också ljud av antingen gevärseld eller beskjutna gasbehållare omkring den västra förorten Comoro.

Sandra McGuire, talesperson för Förenta Nationernas uppdrag i Östtimor, sade att våldsutbrotten under veckoslutet har visat styrkan hos landets institutioner. Till Radio Australias Connect Asia sade hon att den östtimoresiska polisen hanterat situationen väl.

Enligt McGuire är situation nu åter normal.

Det var några sporadiska utbrott av oro i Dili i natt och några få i distrikten utanför Dili, sade hon.

Men nu på morgonen är det lugnt och om Du vore här skulle Du se barnen på väg till skolan, det ser ut som vanligt.

En av de intressanta sakerna är att oron hanterades av den nationella polisen och hanterades väl, sade McGuire.

Och den täcktes väl av den nationella tv:n och radion.

Den bräckliga demokratin har i år klarat av två omgångar av presidentval och ett parlamentsval utan betydelsefullt våld, men efter premiärminister Xanana Gusmãos tillkännagivande att han skulle bjuda in två midre partier till en regeringskoaltion för de kommande fem åren tycks ha utlöst ett ilsket svar från Fretilin-anhängare.

Tills igår var förhoppningarna inom Fretilin stora om att partiet också skulle bli inbjudet att delta i en nationell enhetsregering.

Men Gusmão grusade dessa förhoppningar vid ett specialmöte med sin National Congress for Timorese Reconstruction i Comoro, Dili, genom att tillkännage att han skulle regera med det demokratiska partiet (PD) och det nya partiet Frente-Mudança, som är en utbrytning ur Fretilin.

Källor förmodade att våldet utlöstes av att en CNRT-delegat vid mötet kraftigt kritiserade Fretilins, som varit i opposition de senaste fem åren, ledare och medlemmar.

McGuire sade dock att det ännu inte är säkert huruvida oron orsakades av anhängare till Fretilin.

Jag tror inte att någon av landets ledare vill ha våld över huvud taget och vi har inte fastställt vilka förövarna är och vad som drev dem, sade hon.

Vi kan inte ens säga att det var politiskt motiverat.

Vi var i beredskap, som vi alltid är, men händelserna löstes av den nationella polisen själv, sade McGuire.

Vi behandlar det [våldet] som ett större säkerhetshot, sade Sandra McGuire.

En källa sade till Fairfax Media att hus ägda av CNRT-anhängare i en del av utkanterna kan ha bränts ner, men detta är obekräftat.

Östtimor drabbades av våld 2006 och 2007, vilket gjorde att australiska och FN-trupper förflyttades till landet för att hjälpa till att bevara freden.

Det senaste utbrottet skulle kunna omkullkasta FN:s planer att lämna landet i slutet av året, när den nya regeringen har etablerat sig.

I förra veckans val ökade Gusmãos parti sin röstandel från 24 procent 2007 till 36 procent. Fretilin fick 30 procent av rösterna och 25 mandat, PD (Democratic Party) - stött av den förre presidenten José Ramos-Horta - fick 10 procent och åtta mandat och Frente-Mudança 3 procent och två mandat.

Källor:

15 - CNRT och Xanana föredrar koalition med PD och Frente Mudança

Xanana föredrar att vara oppostion eller att regera med stark opposition

Idag [söndagen den 15 juli] håller CNRT en nationell konferens i Dilis Convention Center mellan klockan tio och fem.

Vid den här konferensen har CNRT:s ordförande Xanana Gusmão uttalat att en stor koalition med Fretilin inte är det alternativ som han önskar sig för att bilda Östtimors nästa regering. Men han vill ha konsensus i partiet.

CNRT fick näst mest röster i valet 2007 och fick nu i parlamentsvalet flest röster av alla partier. Xanana gratulaterade sina anhängare. Han sade till partimedlemmar att vi har varit mycket framgångsrika under de senaste fem åren. Även om vi inte fick 50 plus 1 % för att ensamma bilda regering erövrade vi 30 platser.

Xanana erbjöd CNRT-konferensen tre alternativ att diskutera och välja det bästa alternativet. Men Xanana antydde att det är hans avsikt att få en stark opposition i parlamentet, vilket han också antydde i sitt första alternativ för deltagarna att beakta om CNRT vill gå i opposition.

Xanana bad sina partimedlemmar att välja mellan en koalition med Fretilin eller med PD och Frente Mudança.

Om koalitionen mellan CNRT och Fretilin väljs kommer den att ha 55 mandat i parlamentet och lämna PD och Frente Mudanca i opposition med tio mandat. Xanana vädjade till CNRT:s partimedlemmar att diskutera effekten av en sådan koalition på landets demokrati.

Det andra alternativet är en koalition mellan CNRT, PD och Frente Mudança, som skulle ha 40 platser i parlamentet. Xanana bad deltagarna att diskutera resultatet av den femåriga erfarenheten av att regera tillsammans med dessa partier och noggrannt betänka de positiva och negativa aspekterna.

CNRT-konferensens deltagare kommer från alla de 13 distrikten. Varje distrikt har tre äldre medlemmar som representanteroch två partimedlemmar från vart och ett av Östtimors 65 underdistrikt.

Xanana vädjade också till försvarsmakten och polisen att förbli neutrala och inte intervenera i de politiska frågorna. Vi vill inte säga till det internationella samfundet att vi fortfarande behöver ISF och UNMIT i landet.

Han sade också att det ligger i Östtimors intresse att stärka sitt demokratiska system liksom man också alltid sagt maktfördelning, vilket är vad vi vill och vad vi behöver.

Under de senaste fem åren har våra instutitioner spelat en fundamental roll för maktfördelning. När det inte finns ett system för maktfördelning är en totalitär regim, som närmar sig en diktatur, en fara. Därför vill vi ha en stark opposition för att hjälpa oss att hålla staten i schack, sade Xanana.

Men partiet lyckades inte få absolut majoritet för att regera ensamt och genomföra det program partiet önskar. De senaste fem åren har CNRT kunnat slå alla de gamla partierna inklusive det historiska och största, Fretilin.

Östtimors konstitution säger att regeringen ska bildas av det parti som vinner valet. Men om inget parti får 50 plus en procent kan regeringen bildas av en koalition med majoritet i parlamentet.

2007 fick Fretilin flest röster och 21 platser i parlamentet. Men Fretilin kunde inte bilda en majoritetskoalition, så presidenten lät CNRT, som det näst största partiet, bilda en koalitionsregering med PD, PSD, ASDT och UNDERTIM. Bara PD återstår, eftersom PSD, ASDT och UNDERTIM inte var i stånd att få tillräckligt många röster i valet den 7 juli för att behålla sina parlamentsmandat.

Xanana sade att I det här valet 2012 fick CNRT 30 platser och Fretilin 25, PD 8 och Frente Mudança 2. Därför har jag föreslagit flera alternativ. Först, så har vi alltid sag att om vi inte får 33 platser i parlamentet låt oss gå i opposition. Xanana sade att om CNRT väljer detta alternativ, så kommer naturligtvis Fretilin och PD att bilda en koalition, som kommer att en majoritet i parlamentet med 33 platser, så de har rätt att bilda regering.

En del analytiker applåderade CNRT-konferensen, från vilken TVTL direktsände i tv. Det här är en stor uppvisning av demokrati, sade en akademiker från Östtimors nationella universitet, som ville förbli anonym.

Källa: Tempo Semanal, tempo.semanal@gmail.com

CNRT bestämde sig för koalition med PD och Frente Mudança

Dili. Efter konferensens slut var det klart att CNRT-konferensen bestämt sig för att Östtimors premiärminister Xanana Gusmão ska försöka bilda en koalition med det nya parlamentets två små partier, PD och Frente Mudança.

Beslutet tillkännagavs vid CNRT:s konferens.

CNRT:s generalsekreterare sade att en koalition med PD och Frente Mudança är det bästa för en stabil regering.

En parlamentsledamot från Fretilin, Estanislau da Silva, sade att han inte var besviken över konferensens beslut. Vi skulle ha velat bidra, sade han. Vi har erfarenhet. Men det är deras beslut.

Den nya regeringen, som tillträder ett femårigt mandat i augusti, står inför en mängd utmaningar i den spirande demokratin.

Det oljerika men ekonomiskt fattiga landet, som just har firat 10 år av självständighet, måste bygga upp sin infrastruktur, bekämpa korruption och utveckla sin ekonomi utanför oljesektorn.

Den nyligen valde presidenten Taur Matan Ruak måste nu officiellt bjuda in Gusmão att bilda en regering.

Valet och förhandlingarna ses som ett viktigt prov på huruvida de 1.300 fredsbevararna från FN kan dras tillbaka från landet. De väntas lämna det i slutet av året.

Källa: Joyce Morgan/Sydney Morning Herald

14 - En preliminär analys av distriktsresultaten vid parlamentsvalet 2012

Nedanstående tabell jämför distrikt för distrikt resultaten för de fyra partierna i det nya parlamentet med resultaten 2007.

Det första talet visar procentandelen röster i valet 2012. Det andra talet (inom parentes) är ändringen från partiets resultat 2007. Frente-Mudança deltog inte i valet 2007.

Distriktstalen grundar sig på de preliminära STAE_talen. Totaltalen är de bekräftade av den nationella valkommissionen (National Election Commission - CNE).

CNE:s officiella deklaration av mandatfördelningen har gett CNRT 30 ledamöter, Fretilin 25, det demokratiska partiet 8 och Frente-Mudança 2.

2012 års resultat i procent distrikt för distrikt med ändringarna från 2007 inom parentes. FM deltog inte i valet 2007.
DistriktCNRTFRETILIN PDFM
Aileu 52,54(+32,08)14,94(+6,59)6,02(- 0,11)1,38
Ainaro 37,19(+25,39)13,29(+3,32)15,05(+2,28)1,81
Baucau 23,05(+9,63) 51,38(-11,09)3,96(+1,24)4,74
Bobonaro 37,65(+17,09)17,77(+1,68)14,53(-4,78)2,3
Covalima 31,83(+16,4)26,41(-2,16)19,77(-0,93)3,05
Dili 49,54(+4,31)28,4(+6,02)7,05(+0,36)1,97
Ermera 40,67(+27,02)19,92(+6,02)6,95(-15,02)2,82
Lautem 20,24(+5,63) 43,86(-1,67)20,64(+6,95)1,84
Liquica 41,99(+3,03)23,79(+11,79)12,71(+0,33)4,18
Manatuto 45,39(+12,21)20,52(+2,95)12,06(-0,64)1,42
Manufahi 31,37(+17,55)31,86(+6,43)8,09(-3,63)1,67
Oecusse 38,98(+4,3)18,6(-8,93)12,15(+0,43)10,37
Viqueque 16,29(+3,67)59,52(-0,32) 8,43(+4,57)2,51
Totalt 36,68(+12,58)29,89(+0,87)10,31(-1)3,11

Preliminära slutsatser

CNRT ökade ordentligt i alla 13 distrikt jämfört med 2007, från massiva 32,08% i Aileu, till som minst 3,03% i Liquica. Partiets största ökningar var i Aileu, Ermera och Ainaro, vilket antyder att CNRT till övervägande del drog fördel av de mindre partierna i de Mambae-talande områdena. CNRT drog särskilt fördel av det tidigare ASDT-PSD:s kollaps i Aileu och Ainaro och en stor minskning i antalet röster för PD i Ermera.

Därnäst i ökningen för CNRT var Manufahi, Bobonaro och Covalima med 16-17%, där liknande faktorer spelade in.

I de östra distrikten var CNRT:s ökning mera blygsam, med anmärkningsvärt stor ökning i Baucau-distriktet på nästan 10%.

CNRT:s framgång kom övervägande på bekostnad av mindre västbaserade partier som ASDT, PSD, och PUN, som inte fick några mandat. PD:s rösttal var också tydligt påverkat, även om i dess fall förlusterna kompenserades av ett starkare resultat i landets östra del. CNRT tycks också ha tagit röster från Fretilin (och UNDERTIM) i Baucau, även om Fretilins förluster här kompenserades av en blygsam ökning i de västra distrikten.

Fretilin vann blygsamma ökningar i 8 av 13 distrikt, från en stark ökning på nästan 12% i Liquica, till som minst 1,68% i Bobonaro. Utöver den avsevärda ökningen (från ett svagt resultat 2007) i Liquica blev det också ökningar på omkring 6% i Aileu, Dili, Ermera och Manufahi (de enda västliga distrikt i vilka Fretilin var störst).

Dessa ökningar balanserades av avsevärda minskningar för partiet i Baucau och Oecusse samt mindr minskningar i Covalima, Lautem och Viqueque. Anmärkningsvärt är att Fretilins största förluster kom i de två distrikt där Frente-Mudança hade bra resultat (i Oecusse tack vare den stora lokala profilen Jorge Teme och i Baucau).

Anmärkningsvärt är också att Fretilin fick en genomsnittlig ökning på +3,73% i de 10 västra distrikten, i motsats till en minskning på -5,6% i de tre östra distrikten.

Fretilins röstandel20072012ändring
10 distrikt18,86%22,59%+3,73%
3 distrikt57,5%51,9%-5,6%

På grund av att huvuddelen av landets befolkning finns i de 10 distrikten, resulterade det här mönstret i en total ökning på 0,87% i Fretilins favör.

Även om det är uppenbart att sambandet mellan region och partitillhörighet förblir start, har det minskat något sedan 2007: med Fretilins svaga ökning i väst och CNRT:s och PD:s ökade röstandelar i öst. Den här trenden, redan synlig i presidentvalet, representerar ett välkommet - om än blygsamt - tecken på att den regionsbaserade röstningen minskat sedan dess topp 2007.

PD hade blygsamma ökningar i 7 av 13 distrikt, med de största ökningarna i de östra distrikten, Lautem (+7%) och Viqueque (+4.5%), vilket gjorde att de knappt slog CNRT i Lautem (som därmed blev det enda distriktet i vilket CNRT kom trea).

Det representerar en betydande ändring i partiets väljarbas, med 23% av rösterna från de östra distrikten, jämfört med bara 13% 2007. Utöver en blygsam vinst på strax över 2% i Ainaro var andra ändringar försumbara.

Dessa små vinster motverkades av en större förlust på 15% i Ermera och mindre men viktiga förluster i Bobonaro och Manufahi.

Frente-Mudança får sina två mandat tack vare en röstandel på 10% i Oecusse, vilket avspeglar den lokala profilen hos statsekreteraren för Oecusse och tidigare ambassadören i Australien, Jorge Teme. Det utgör omkring 20% av deras totala röster. De andra distrikt i vilka de kom över 3%-spärren var Baucau och Liquica med 4-5%.

Det här är bara preliminära kommentarer och observationer. Alla kommentarer, rättelser, tillägg och förtydliganden är välkomna.

Källa: Michael Leach/Swinburne University of Technology

12 - Nytt om telekommunikation i Östtimor

I Östtimor har regeringen upphävt det gamla telefonmonopolet och delat ut nya licenser för mobiltelefoni. Om detta kan Du läsa i tre tillkännagivanden nedan. Det första är regeringens, det andra är ett av de nya bolagens investeringsplan och det tredje är från operatören Digicel med motivering till varför den avstod från den erhållna licensen.

Licenser till Viettel och Telin

Den 11 juli 2012 tillkännagav Östtimors regering att Viettel Global Investment JSC (Viettel) från Vietnam och PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin) får de två första nya telekomlicenserna, som ska fördelas i Östtimors liberaliseringsprocess.

Regeringen tillkännagav ursprungligen den 28 juni att de två första nya telekomlicenserna skulle ges till Digicel Pacific Limited (Digicel) och Telin. Digicel har nu dragit tillbaka sin ansökan. Offertprocessens regler enligt offertförfrågan (Request for Applications - RFA) av den 12 April 2012 föreskriver att i ett sådant fall licensen ska tillfalla den sökande som fick näst högsta poängen i urvalsprocessen, Viettel hade en ½ poäng mindre än Digicel, så Viettel har nu förklarats som framgångsrik sökande i enlighet med offertreglerna.

Huvudpunkterna i de antagna ansökningarna är:

Källa: http://telecomsliberalisation.tl/ (Ministeriet för infrastruktur)

Telkom investerar 50 miljoner dolla i Östtimor

Nusa Dua, Bali. Telekomunikasi Indonesia ska investera 50 miljoner dollar i Östtimor för att hjälpa landet att bygga upp dess infrastruktur inom telekommunikationer.

Telkoms investering i Östtimor, som blev självständigt från Indonesien 1999, väntas hjälpa till att stimulera ekonomisk tillväxt i landet.

Syarif Syarial Ahmad, chef för Telekomunikasi Indonesia International (Telin), den enhet i Telkom som är ansvarig, sade atte investeringen skulle sträcka sig över 15 år.

Investeringen kommer att koncentreras på att stödja ekonomisk produktivitet och utbildning i Östtimor, sade Syarif vid Telkom Internationals årliga konferens i Nusa Dua på Bali.

Bolaget kommer tillhandahålla digitala affärs- och livsstilslösningar baserade på nätverkslösningar som datatjänster och Internetåtkomst.

Syarif sade att bolaget skulle behöva bygga ett markbaserat mikrovågs- och fibernät i Atambua, en stad på gränsen mot Indonesia.

Syarif sade att Telin skulle be om hjälp från Telkomsel, Telkoms mobilenhet, för att genomföra planen. Vi kommer att samarbeta med Telkomsel, sade Syarif.

Telkomsel kontrolleras till 65% av Telkom och 35% av Singapores SingTel. Syarif sade att tjästerna kommer att möjliggöra Östtimors anslutning till det globala nätet till rimliga kostnad.

Telkom siktar på 400.000 användare i Östtimor 2017, omkring 43 procent av marknaden.

Licensen gäller för frekvenser i 900 MHz, 1.800 MHz och 2,1 GHz banden.

Det till största delen statsägda Timor Telecom är den ledande spelaren i nationens telekomsektor, som förblivit svagt utvecklad.

Aktierna i Telkom stängde 2 procent upp med Rp 8,450 vid onsdagens handel i Jakarta.

Källa: Made Arya Kencana

Digicel drar sig ur licensutdelningen i Östtimor

Dili. Digicels chef för affärsutveckling i Asien-Stilla havsregionen, Frank O'Carroll, tillkännagav idag att det internationella telekombolaget Digicel dragit tillbaka sin ansökan om radiofrekvenser från infrastrukturministeriet och med omedelbar verkan drar sig ur licensutdelningsförfarandet.

Även om Digicel utsågs till framgångsrik sökande till en av två nya licenser den 28 juni, ledde de senaste stegen i liberaliserings- och licensprocessen till åsikten att bolagets föreslagna investeringsnivå nu inte är kommersiellt hållbar.

Digicel vill leverera de bästa tjänsterna, ge största värde och tillhandahålla de bästa näten på varje marknad det är verksamt på. Detta är olyckligtvis inte längre kommersiellt möjligt i Östtimor under nuvarande förhållanden, sade O'Carroll.

Jag kan inte betona tillräckligt hur svårt beslutet varit med tanke på vår investering och vårt löfte till Östtimor, på liberaliseringen av dess telekomsektor och på landets utveckling - allt visat genom de många besöken i landet av Digicels ordförande och grundare Denis O'Brien och vår sponsring av Östtimors fotbollsförbund, Tour de Timors första två år och annat stöd till samhället, fortsatte O'Carroll.

Digicel anses i vida kretsar ha varit det mest högljudda och aktiva bolaget för liberalisering av sektorn från bolagets ankomst till Östtimor 2007. Sedan dess har Digicel investerat mer än5 miljoner dollar i Östtimor med förväntningen att det skulle kunna driva en livskraftig affärsverksamhet i Östtimor.

O'Carroll fortsatte: Digicel har nu funnits i Östtimor i fem år och har uppskatta det varma välkomnande bolaget fått från människor över hela landet och de många goda affärs- och mänskliga förbindleser som skapats.

Han berömde den professionalism, integritet och det oerhört hårda arbete alla dess anställda i Östtimor outtröttligt visat och utfört liksom deras engagemang för deras lands utveckling.

Han vidgade bolagets från hjärtat kända tacksamhet till dess leverantörer, till dess sponsrade organisationer och till de affärsmän, organisationer och individer som stött Digicels ansökan om den andra operatörslicensen i landet.

O'Carroll avslutade uttalandet med Digicel kommer att fortsätta att följa utvecklingen av telekommarknaden i Östtimor, med liberaliseringen som kommer att utsträckas till andra sektorer.

Källa: Oklar, uppfångat på https://www.facebook.com/groups/digicel/

11 - London 2012 - östtimoresiska idrottare gör det för nationell stolthet

Dili. Att representera sitt land vid olympiaden är priset för Augusto Ramos Soares och Juventina Napoleao.

Det är nästan kolsvart när Augusto Ramos Soares börjar träna. Hans morgonträning är underligt tyst: det är palmernas sus, när de vajar i den tidiga morgonens bris, hans slitna löparskors skrap på idrottsplatsens löparbana, en machetes svosch när trädgårdsarbetare i närheten skär gräs. När det ljusnar är det 32o, Soares är dyvåt av svett och universitetsföreläsningen - i näringslära och friidrott - börjar snart.

Välkommen till olympisk träning, tropisk ö-variant.

I ett land, i vilket 40% av befolkningen fortfarande lever på mindre än 78 penny per dag, står Soares inför bedrövelser före spelen som inte många andra möter, från oregelbundna träningstider till förolyckade tränare och brist på riktig föda med tillskott. Men 25-åringen är oförfärad. Han kvalificerade sig i februaris Tokyo-maraton och kommer att representera Östtimor i årets spel och säger att han är förberedd på allt som London kan bjuda på från kallt väder (Inget problem - jag tar med en tröja.) till en rundbana (Det är tråkigt och tröttande att springa i slingor, men jag kommer att iaktta andra och deras löparstilar.).

En mängd länder vet ingenting om Östtimor, säger han, så jag är glad över att representera mitt land för resten av världen och visa att Östtimor är ett land som kan vara med och tävla.

Soares och hans maraton-kamrat Juventina Napoleao, 23, är de enda timoresiskaidrottare som kommer att tävla i olympiaden i år. Deras deltagande är ingen småsak för ett lands, som fortfarande frigör sig från det förgångna så våldsamt att lokalbefolkningen gärna skämtar: Den sista gången jag sprang, var det för att indonesiska soldater jagade mig.

Det här året är därför ett mycket viktigt år för landet, inte minst därför att dess deltagande i olympiaden, som många ser som bevis på att står självständigt på bägge benen. I mars [Skall vara maj. Tommy Pollák/Östtimorkommittén] tillträdde en ny president - den tidigare gerillakämpen Taur Matan Ruak, som efterträdde Nobelpristagaren José Ramos-Horta, parlamentsval ägde rum den 7 juli, och FN:s fredsbevarande styrka, som har varit närvarande till och från sedan 1999, kan fortfarande ses i hela huvudstaden Dili, och ska lämna landet helt och hållet i december.

Med sina bristande träningsmöjligheter och otillräckliga bidrag till idrottare vet Östtimors regering att den har otillräcklig förmåga att stödja sina idrottare, men hoppas att det kommer att ändras. Vi kan ännu inte skicka idrottare från andra sporter [till olympiaden], men vi har inte råd med kvalificeringarna, säger Afranio Xavier Amaral, som leder Östtimors nationella sportförbund. Men jag har en vision att vi i framtiden har tävlande i judo, gymnastik och simning.

I ett land, där de flesta av de 1,1 miljonerna invånare är bland världens fattigaste, är regeringens nya fokus på sport intressant. Dili har varit värd för ett internationellt maratonlopp sedan 2010, liksom en MTB-tävling i september, startade av Ramos-Horta, som säger att sport är en form av gruppterapi för landet att hjälpa till med att läka förbittring och konflikter.

När du konfronteras med ett samhälle som lider av konflikter och våld, hittar Du på strategier för att hantera detta, förklarar han. Varje samhälle behöver rollmodeller. Se på oss. För första gången på 10 år är vi fullt kvalificerade att delta i de olypiska spelen på egna meriter istället för att bli tillåtna att delta på grund av sympati. Det skapar stolthet i vårt folk.

Soares tränare, Agueda Amaral, är kanske Östtimors mest berömda rollmodell och en källa till stor nationell stolthet. Efter att 1999 ha blivit bortjagad från sitt hus av indonesiska soldater, som drog ut på ett plundrings-, mördar- och våldtäktståg, efter att Östtimor röstat för självständighet, var Amaral tvungen att för Sydneyolympiaden 2000 träna i ett flyktingläger i vilket hon och tusentals andra var förflyttade. Jag förlorade allt - mitt hus, mina tillhörigheter, mitt enda par löparskor, allting, säger hon. Så jag tränade barfota och jag tränade stolt.

Soares var bara 15, när han såg fotografierna av hur Amaral korsade mållinjen i Sydney i sin lokala tidning. Sedan kom hon till min skola för att värva löpare och jag blev motiverad, säger han. I min by har inte någon färdigheter eller kunskaper. Jag ville bli som Agueda: hon är en fantastisk idrottare och en verklig inspiration för timoresiska ungdomar.

Tränande när han kan och ätande vad han vill är Soares enda riketiv att undvika läskedrycker, kolsyrade drycker, glass och rökning. Han är redan den bästa av mina adepter, säger Amaral. Så länge som han sover tillräckligt, kommer det att gå bra.

I mitten av juni, förra månaden, gav sig Soares och Amaral av till Portugal för fortsatt träning före avfärden till London, där Soares mål är att springa under 2:25:00, vilket putsar åtta minuter på hans Tokyotid på 2:33:46.

Soares, som är ett av sju barn och skänkt prispengarna från sina tidigare maratonlopp till sina föräldrar, säger att han är tacksam för möjligheten att leva ett liv som hans familjer länge såg som omöjligt. Om jag inte hade den här möjligheten, skulle jag vara vad mina föräldrar är: jordbrukare. Nu får jag se städer som London. Jag vet ingenting om den. Är den mycket modern? Det är vad jag hört.

De är lugna och samlade nu, men då och då tycks både Amaral och Soares vilja nypa sig själva. Jag trodde aldrig att den här dagen skulle komma, säger Amaral, och viftar med handen bakom sig som om hon syftade på Östtimors blodiga förflutna. Det här är verkligen en spännande och priviligierad tid för oss.

Källa: Kate Hodal/The Guardian

11 - Analys av parlamentsvalet i Östtimor 2012

Resultatet av 2012-års parlamentsval har på ett avgörande sätt ändrat Östtimors politiska landskap. Xanana Gusmãos parti, National Congress for the Reconstruction of Timor-Leste (CNRT) fick 172.831 röster, 36,7% av de avgivna. FRETILIN erhöll 140.786 röster, 29,9%. 2007 fick CNRT bara 24,1%, medan FRETILIN fick 29%.

I det här valet fanns det mer än 50.000 nya röstberättigade jämfört med 2007 och det är orsaken till en del av ökningen av de olika partiernas röster. När man har tagit hänsyn till detta är Fretilins verkliga ökning omkring 3% och CNRT:s 59%.

Men CNRT:s ökade stöd har inte kommit på bekostnad av FRETILIN. Snarare är det på bekostnad av de mindre partier, som CNRT har varit i koalition med sedan 2007, ASDT, PSD, UNDERTIM och, i mindre omfattnig, PD. Resultatet är att Xanana har konsoliderat anti-FRETILIN-rösterna runt sitt parti och svept bort flera av sina koalitionspartner men har misslyckats att göra intrång i Fretilins stödbas. 2007 stod ASDT och PSD enade som en koalition och fick över 65.000 röster, vilket gav dem en tredje plats efter Fretilin och CNRT och 11 mandat. Den här gången, kandiderande var och en för sig, fick de totalt bara 18.645 röster, en minskning med 46.713. Ingetdera kommer nu att få något mandat i parlamentet, vilka fördelas proportionellt enligt Hondts system för att beräkna kvoterna. PD, å andra sidan, får åtta platser jämfört med sju under föregående mandatperiod.

Det här betyder att det bara blir fyra partier i parlamentet, CNRT (30), FRETILIN (25), PD (8) och Frente-Mudança (2). Frente-Mudança, tidigare FRETILIN Mudança, leds personer som lämnade Fretilin för att stödja Xanana under krisen 2006-07. Eftersom varken CNRT eller Fretilin har absolut majoritet (33) …

Medan CNRT och FRETILIN noterade ökade röstetal även med hänsyn till det ökade antalet röstberättigade, gjorde PD det inte. Det enda andra parti som ökade signifikant var socialistpartiet (Socialist Party - PST), som trots detta dock inte fick ett tillräcklig antal röster för att få en parlamentsplats. De sju nya partierna fick tillsammans över 48.600 röster, omkring 10%. Men bara ett Frente-Mudança fick tillräckligt många för att få några parlamentsplatser.

Trots den dramatiska minskningen av antalet partier i parlamentet, kan den underliggande maktbalansen i östtimoresisk politik ha förändrats mycket litet. Fretilin har fortfarande inte återhämtat sig i väsentlig utsträckning från krisen 2006-2007. Krisen tvingade premiärminister Mari Alkatiri från Fretilin att avgå 12 månader före mandatperiodens slut trots att Fretilin hade en överväldigande majoritet med 54 platser av 88 i parlamentet efter att ha fått 57% av rösterna i valen 2001. Men Fretilin fortsätter att ha starkt stöd i distrikten Baucau, Viqueque and Lautém och har börjat få ökat stöd i några andra distrikt, också Dili, som har 20% av de röstberättigade. Det är också ett stort och välorganiserat massparti, vilket framgår av det stora antalet Fretilinaktivister, som verkade som röstkontrollanter i landets tusentals vallokaler, från vilka de skickad detaljerade röstsiffor till högkvarteret i Dili så att den officiella räkningen kunde kontrolleras. Åndra sidan så var antalet röster mot Fretilin också stabilt, runt 70%.

Som en observatör som har besökt Östtimor två eller tre gånger årligen sedan 2004, har jag slagit av de uppenbara tecknen på växande privat välstånd i Dili, bland annat dyra fyrhjulsdrivna bilar och vräkiga villor längs kusten och i stadens utkanter. Det är helt klart att en process för att forma en överklass äger rum, medan de flesta landsbygdsområdena, där över 70% av befolkningen lever, förblir fattiga på resurser. Analfabetismen på landsbygden är fortfarande mycket stor, trots det betydande bidrag kubanerna har gjort med masskampanjen för alfabetisering som påbörjades under den första Fretilinregeringens sista år. Utbildningssystemet är också i allvarligt behov av resurser, med magra 11% av den senaste budgeten. Medan oljefonden har möjliggjort att den senaste regeringen kunnat öka budgetens storlek med astronomiska tal, har mycket av detta gått till urban infrastruktur och mycket lite till sociala program eller till att förbättra jordbrukets produktivitet. Om den här utvecklingen fortsätter och en ny medelklass etableras i Dili, kommer det att bli mycket svårt att bryta dennas grepp om statsapparaten utan en massrörelse för social förändring av det slag som Fretilin byggde upp 1974-5, när det började sin kamp för självständighet. Fretilin kommer att behöva gynna och stödja massorganisationer särskilt bland bönder, kvinnor och studenter för att säkra att des program antas av en ny administration.

Källa: Bob Boughton

10 - Östtimor bekräftar åtgärder för att kräva tillbaka skatter

Díli. Östtimor är inbegripet i juridiska åtgärder mot det multinationella oljebolaget Conoco-Phillips och andra oljebolag för att få tillbaka betydande belopp, som det anser Östtimors folk har rätt till enligt juridiska regler för produktion i JPDA (Joint Petroleum Development Authority).

USA:s ambassadör och advokat Pierre-Richard Prosper har varit engagerad för att råda och representera Östtimor i frågor om oljesektorn, investeringar och infrastrukturutveckling. Efter granskningar av berörda myndigheter i Östtimor har 28 utvärderingar av oljebolag gjorts.

Ambassador Prosper bekräftade att som en del av granskningsprocessen har de (berörda myndigheterna) upptäckt att det finns stora områden där det föreligger diskrepanser.

Det är David mot Goliath, sade statsekreteraren för naturresurser, Alfredo Pires, och tillade att hundratals miljoner, kanske miljarder är skulden.

Enligt villkoren i så ägs 90 procent av intäkterna av Östtimor medan de återstående 10 procenten går till Australien. Ambassadör Prosper vädjade till Australiens skattekontors, ATO, tjänstemän att genomföra liknande skyndsamma granskningar av intäkterna hittills.

Jag skulle förmoda att de borde vara lika intresserade att få reda på om bolagen betalar de riktiga skatterna.

Östtimor tror att för full öppenhet och harmonisering av skatterna i JPDA enligt australiska skattebetalares intressen måste ett Memorandum of Understandingom delning av skatterna undertecknas av de två länderna.

För att göra beräkningarna, för att Australien ska bli fullständigt säkert på att skatterna har betalats är det viktigt att veta vad som har och inte har betalats, därför att man behöver talen för beräkningen. Med andra ord så är det en del av ekvationen som saknas både för Timor och Australien och det vore förnuftigt att en skattemyndighet, antingen i Australien eller i Timor, skulle vilja ha det fullständigt för att komma till en slutsats huruvida alla skatter har betalats, sade ambassadör Prosper.

Medveten om den aktuella debatten i Australien om illegal indvandring upprepade ambassadör Prosper att Östtimors regering ser att det finns strategiska fördelar för Australien att säkra den ekonomiska framtiden för dess nära gränna. En nyckelposition för Östtimors regering är att en rörledning ska leda olja och gas från Greater Sunrise-fältet i land i Östtimor för att skapa arbeten och möjligheter i landet.

Vi vill inte ha en situation där det finns ett land i norr som är instabilt, sade ambassadör Prosper och tillade Du vill ha ett land i norr som är en handelspartner, en fredspartner, så att Du inte har kaos och migrationsfrågor som ofta plågar den här delen av världen.

Källa: The Secretary of State for the Council of Ministers and Official Spokesperson for the Government of Timor-Leste Ágio Pereira

10 - Wärtsilä har fått drift- och underhållskontrakt för kraftverk i Östtimor

Wärtsilä, en ledande global leverantör av flexibla kraftverk och tjänster har fått ett långsiktigt kontrakt för drift och underhåll (operations and maintenance - O&M) av Hera-kraftverket i Dili i Östt. Kontraktet undertecknades andra kvartalet 2012.

I ett konsortium med Puri Akraya Engineering, ett bolag kontrakterat av Östtimors regering för projektet kommer Wärtsilä att vara ansvarigt för drift av kraftverket och för all service och allt underhåll nödvändigt för att säkra dess effektiva och pålitliga tillgänglighet.

Hera-kraftverket förser det nationella nätet med grundlast och har en kapacitet på 120 MW. Det drivs av sju Wärtsilä 46 maskiner, som för närvarande drivs av lättolja, men kan senare byggas om för naturgasdrift. Hera-kraftverket är en del av den östtimoresiska regeringens moderniseringsprogram med syfte att ytterligare öka nationens elektrifiering.

Utöver att Wärtsilä har tillverkat utrustningen avgjorde Wärtsiläs omfattande erfarenhet av drift och underhåll av kraftverk, som använder den senaste tekniken, att bolaget fick detta O&M-kontrakt, kommenterar Dany Subrata, direktör för Puri Akraya Engineering Ltd.

Wärtsilä har många års erfarenhet inom detta område och har O&M-kontrakt för kraftverk runt hela världen. Vi kan garantera kunden en tillförlitlig leverans av elektricitet med minimal risk och kostnad. Vårt stora urval av tjänster efter installationen representerar en del av bolagets synsätt på helhetslösningar, säger Björn Lindell, ordförande för Wärtsilä i Indonesien.

O&M-kontrakt representerar en omfattande form av resurshantering. Typiskt är att de kan anpassas till att täcka hela spektrat av drift-, lednings- och underhållstjänster, liksom prestandagarantier. Globalt har Wärtsilä mer än 16 GW generatorkapacitet under O&M- och andra tjänstekontrakt för fler än 500 marina och landbaserade installationer.

For furthör mer information var god kontakta:

Källa: Pressmeddelande/Wärtsilä

08 - Preliminärt resultat av parlamentsvalet den 7 juli

Den nuvarande premiärministern Xanana Gusmãos parti, CNRT, fick flest röster, men inte egen majoritet.

Det preliminära resultatet av Östtimors parlamentsval lördagen den 7 juli visar att bara fyra av de 21 partier, som satt upp kandidater till parlamentet, kommer att få några platser.

Parlamentsvalet ses som ett viktigt prov för Östtimors unga och bräckliga demokrati.

Enligt den preliminära räkningen får premiärminister Xanana Gusmãos parti CNRT (National Congress of East Timor's Reconstruction)1 30 eller 31 av platserna i parlamentet. Fretilin blev näst största parti.

Det är det tekniska sekretariatet för valadministration (Technical Secretariat for Electoral Administration - STAE) som räknat rösterna. Enligt räkningen har CNRT fått 36,7% av rösterna och den revolutionära fronten för ett oberoende Östtimor (Revolutionary Front for an Independent Timor-Leste - Fretilin) 28,9%. Vidare har det demokratiska partiet (Democratic Party - PD) fått 10,4% och som minsta parti över 3%-spärren har Frente Mudança (Moving Forward) fått 3,1%.

Omräknat i parlamentsmandat blir det 31, 24, 8 respektive 2.

Under den föregående mandatperioden var sju partier representerade i parlamentet.

Professor Michael Leach från det australiska Swinburne-universitetet säger att resultatet visar en konsolidering av Östtimors partisystem. Vi ser hur människorna samlas bakom de två ledande partierna och vi ser att ett tredje parti fått ett rimligt antal röster.

Det officiella valresultatet väntas inte förrän den 17 juli.

FN:s chef i Östtimor, norrmannen Finn Reske Nielsen, säger att han är nöjd med hur valet hittills har gått, Vi är nöjda med att det inte var några nämnvärda säkerhetsincidenter och det ser ut som om, tekniskt sett, röstningen gick mycket, mycket bra.

Vallokalerna stängde klockan 3 på eftermiddagen, då 482.000 av de 645.000 registrerade väljarna hade avgett sina röster i den ort de registrerat sig i. Det betyder att valdeltagandet var 75%.

CNRT leds alltså av den nuvarande premiärministern Xanana Gusmão, Fretilin av den tidigare premiärministern Mari Alkatiri, PD av parlamentets talman Fernando La Sama de Araujo och Frente Mudança av vice premiärminister Jose Luis Guterres.

Resultatet gör oss ännu mer nyfikna på vem som ska bilda regering, sade Antonio dos Reis, en veteran från motståndskampen. Men jag tycker att de här partierna skulle enas och bilda en enhetsregering, så att vi börja uveckla det här landet.

Med koalitionsförhandlingar nästan säkert framför oss, samlades väljare framför radioapparater för att höra de senaste resultaten och många följde resultaten på Facebook och Twitter.

Vad vi kommer att se de kommande två eller tre veckorna är en massa diskussioner mellan CNRT och Fretilin om arrangemange för grundandet av en regering, sade Silas Everett, landansvarig för Asia Foundation.

Källor: ABC Radio Australia, AFP, MSE/Lusa, Tito Belo/Olivia Rondonuwu/Ron Popeski

Noter

 1. CNRT är samma förkortning som motståndsorganisationen under den indonesiska ockupationen, National Council of Timorese Resistance, är känd under. Tommy Pollák/Östtimorkommittén

05 - Neddragningen av fredsbevarande styrka börjar

Dili. FN:s fredsbevarande styrka kommer att fortsätta tillbakadragandet från Östtimor i oktober 2012 efter en anmärkningsvärt fredlig parlamentsvalskampanj, som slutade den 4 juli, inför valet den 7 juli. Förenta Nationernas integrerade uppdrag i Östtimor (United Nations Integrated Mission in Timor-Leste - UNMIT) skapade 2006 efter ett soldatmyteri och ett sammanbrott av ordningen ledde till att regeringen begärde utländskt stöd.

Enligt uppdragets gemensamma övergångsplan kommer UNMIT att dras tillbaka om parlamentsvalen genomförs enligt internationella standarder och utan större våld. Två rundor i presidentvalet i mars och april var båda fredliga.

Vi har sett en kampanj som har varit mycket fredligare än den vi såg 2007 och det avspeglar troligen ett mycket mognare demokratiskt system i Östtimor, sade Finn Reske-Nielsen, chef för UNMIT, som beskrev den månadslånga valkampanjen för parlamentsvalet som en anmärkningsvärt lugna och fredliga aktiviteter, trots förväntningarna att detta val skulle bli en hetare kamp än presidentvalet.

Om stabiliteten fortsätter efter valet, kommer omkring 2.800 av den fredsbevarande personalen att börja dras tillbaka i oktober, sade Reske-Nielsen till IRIN, 150 har redan lämnat landet.

Våra civilanställda kommer att dras tillbaka i några få omgångar, den första i oktober, sedan i november och slutligen i december. I slutet av december borde vi ha en mycket liten grupp anställda här.

Ett litet politiskt uppdrag väntas ersätta UNMIT 2013, men Reske-Nielsen sade att det uppdragets mandat ännu inte är klart. Det enda vi fått höra är att regeringen skulle vilja se en roll för ett sådant uppdrag i biståndet till att utveckla nästa generation politiska ledare. Gruppen blir troligen mycket mindre och kan komma att omfatta ansvariga för mänskliga rättigheter och fortsatt stöd till den nationella polisen.

Det har spekulerats om att den internationella stabiliseringsstyrkan (International Stabilization Force - ISF), sammansatt av soldater från Australien och Nya Zeeland, också kommer att dras tillbaka senare i 2012, men styrkans befälhavare, Luke Foster, sade till IRIN att något datum inte har satts och att nästa regering kommer att fatta detta beslut.

Foster sade att ISF skulle ha en låg profil under valperioden. Vi är fortfarande redo att ge stöd om det krävs … vår bedömning är att stöd inte kommer att krävas.

I mars i år stängde ISF två baser och överlämnade kontrollen till den östtimoresiska regeringen. De återstående baserna ska överlämnas i sinom tid.

Även om något datum för tillbakadragandet inte har beslutats, sade Foster att hans bedömning är att PNTL och militären är i stånd att upprätthålla lag och ordning. Det finns inget tvivel om att under de senaste 12 månaderna deras professionalism, deras förmåga och deras duglighet att ingripa har blvit bättre och att allt detta bådar gott för framtiden.

Källa: mw/pt/he/IRIN

04 - Intervju med Östtimors nye president: Ner från bergen

[De korta videoutdragen är sevärda. TMR på portugisiska med engelsk textning finns här: http://www.economist.com/blogs/banyan/2012/07/interviewing-timor-lestes-new-president. Olyckligt fel nära slutet. Xanana har inte varit medlem i Fretilin i över 20 år. JMM/ETAN]

José Vasconcelos, Östtimors nye president, är välrakad och glasögonprydd nuförtiden. Han tillträdde den 20 maj, några få minuter efter midnatt, när Östtimor firade sina första tio år av självständighet.

Senare, när han satt sig och nervöst tittade in i kameran, fanns det lite som påminde mig om den översvallande gerillaledaren Taur Matan Ruak (han som vakar över landet med örnögon) för att använda den pseudonym under vilken han är bättre känd. Jag skämtade med honom om att han såg ut som om han hellre skulle vilja få en tand utdragen än bli intervjuad. Då först brast han ut i ett bekant, högljutt skratt.

Det hade varit ett hårt arbete att den här intervjun. När den slutligen blev av, var det svaårt att nå presidentens residens, som hänger som ett örnnäste vid toppen av en brant kulle med utsikt över havet. Ingen taxiförare skulle våga köra dit efter mörkrets inbrott; det var bara med hjälp av tidigare självständighetsaktivister som jag lyckades ta mig dit i tid. Att jag representerade en känd publikation hade int hjälpt, sade den nye presidenten till mig. Det var bara vår gemensamma historia som hade övertalat honom att ge mig tid. När han väl blivit mer avspänd, viftade han bort bladen med svar som en assistent hade förberett och genomförde intervjun improviserat.

Jag mötte Taur, som han kallas i Östtimor, första gången i juli 1999 i en avlägsen bergsdal. Det var ett historiskt ögonblick för Falintil, det timoresiska motståndets mot den indonesiska ockupationen väpnade gren. Under Taurs befäl hade Falintil frivilligt dragit sig tillbaka till läger för att hindra Indonesien från att hävda att ett inbördeskrig var på gång. Det skulle ha varit dess förevändning för att skjuta upp en av FN organiserad folkomröstning om Östtimors framtid, som man då sade. När jag kom förberedde Taurs män sig för sitt första möte någonsin med en militär förbindelseofficer från FN.

Vid den tiden var det bara kvar en liten grupp av sjukligt utseende gerillasoldater, som representerade Falintil. Taur utmärkte sig, han såg ut som en åldrande rockstjärna. Som många av sina gerillakamrater bar han sitt krulliga hår i en lång hästsvans och en kamouflagefärgad jacka över urblekta jeans. Hans mörka, rastlösa ögon förklarade hans örnlika öknamn. Han älskade att tala om nya prylar, särskilt de som tycktes vara gjorda för en gerillaledare. I hans befälstält, som var det enda i lägret, hade han satellittelefoner, datorer och han höll sig välunderrättad om nyheter från hela världen.

Under de veckor jag var hos Falintil lärde jag känna Taur bra. Han levnadshistoria lät som ett synopsis för en postkolonial roman. Pojke från bergsby blir bartender i turistort. Övar upp sin engelska på ryggsäcksresenärer och drömmer om att resa runt i världen. Men sedan invaderar ett mäktigt grannland beväpnat och uppmuntrat av en supermakt. Och den unge mannen flyr upp i bergen, där han går med i en gerillaarmé för att kämpa mot inkräktarna. Där bevittnar han krigets alla grymheter. Väl tillfångatagen lyckas han fly och när alla hans högre befälhavare antingen är i fångekspa eller döda, leder han sina män för att gottgöra deras långa år av lidande och uppoffringar. Fienden drar sig tillbaka och landet är självständigt.

Men kriget hade lämnat sina spår också i små detaljer. Efter 24 år gömd i bergen har Taur blivit extremt skygg och obenägen för intervjuer. Jämfört med sin företrädare, José Ramos-Horta, en slipad diplomat och fredspristagare med förkärlek för rampljuset, kommer den nye presidenten att röra sig med tydligt mindre självförtroende på den internationella scenen.

Men Taur behövde inte en internationell karriär för att vinna presidentvalen i april. Han vann därför att Östtimors folk litar på honom som en av sina egna. Som en självständighetshjälte har han redan bevisat sina ledaregenskaper. Premiärminister Xanana Gusmãos, han tidigare överbefälhavares, sista miuten-stöd beseglade hans seger - trots att alla andra partier stödda hans motståndare.

Som president har Taur lovat att inte resa utomlands åtminstone det första året för att spara pengar. Det uttalandet togs emot väl av många timoreser, som hade tröttnat på sin regerings slösaktiga ministrar. 55 år gammal representerar Taur en övergång mellan de äldre och yngre ledargenerationerna.

Hans stil kommer att vara annorlunda än Ramos-Hortas, som berömde sig för sitt presidentskaps öppenhet (till och med efter att han blev skjuten och nästan dödad 2008) och välkomnade unga männsikor till presidentpalatsets mark. Ramos-Horta anlade till och med lekplatser och IT-paviljonger med gratis internetuppkoppling. Tar har tillkännagett att han kommer att stänga grindarna därför att internet används för att ladda ner pornografi. Det kan mycket väl vara sant, men antyder en president mindre angelägen om sin image. Hans meritlista som befälhavare är inte heller helt fläckfri. 2006 ledde missnöje med befordringar i hans armé landet nästan till randen av inbördeskrig. Men Taur motstod att bli inblandad i en kupp. I stället förblev han lojal mot konstitutionen.

Nu statens lagliga överhuvud kommer hans första utmaning att bli att hjälpa till att bilda en ny regering, troligen en koalition, efter parlamentsvalen den 7 juli. Det blir kanske inte lätt.

Fretilin, Östtimors största politiska parti, hade två gånger bett Taur att bli dess presidentkandidat. Taur avböjde och ställde upp som oberoende kandidat. När, två veckor före valen, han godtog stöd från Fretilins synligaste medlem, Gusmão, såg resten av partiet det som ett förräderi. Försoning kommer att bli ett viktigt prov på Taurs statsmannaskap. Framgång i ett gerillakrig betyder, trots allt, inte garanterad framgång som president.

Källa: I.S./The Economist (UK)

Juni

26 - Massgrav vid premiärministerns kontor

Polisen i Östtimor har upptäckt en massgrav med 52 offer vid regeringsbyggnaden i Dili och de första undersökningarna pekar på att kropparna inte är timoreser, sade en tjänsteman i tisdags.

Byggnadsarbetare upptäckte kvarlevorna förra veckan i en trädgård utanför regeringsbyggnaden vid stranden, som inrymmer premiär minister Xanana Gusmãos kontor, och kontaktade polisen.

1975 invaderade Indonesien den tidigare portugisiska kolonin, vilket inledde en 24-årig ockupation under vilken uppskattnigsvis 183.000 människor dödades eller svalt till döds.

Men Östtimors chef för kriminalutredningar (Criminal Investigation Service Commander Superintendent) Calisto Gonzaga sade att en preliminär undersökning pekar på att benen skulle kunna vara från 1975 men att de tycks vara för stora för att vara timoresiska.

Vi ser på huvudena och de är mycket stora och en del ben är mycket långa. Sammanfattningsvis tror vi att den inte är timoresiska, sade han.

Hittills har vi hittat 52 kroppar, men bara 11 är fullständiga, tillade Gonzaga, sade att det sätt på vilket de var begravda indikerar mord.

Gonzaga sade att polisen kommer att vänta på en expert från Australien, som väntas komma i juli, innan de utför ytterlgiare undersökningar.

Den australiske professorn Damien Kingsbury sade att om benen inte är timoresiska, så är de troligast kinesiska.

Kineserna var fortfarande i Timor, när indonesierna invaderade 1975, och de var ett av de primära målen för den indonesiska militären vid den tiden, sade han.

Kingsbury, expert på Östtimor vid Australiens Deakin-universitet, sade att indonesier inte skulle ha begravt sina egna i en massgarav och att det är mindre troligt att kropparna är portugisiska.

1999 röstade Östtimor för självständighet i en FN-stödd folkomröstning.

[I Sveriges Radios P1-nyheter kl 15:00 omnämndes fyndet. Tommy Pollák/Östtimorkommittén]

Källa: Agence France-Presse/The Jakarta Globe

24 - FN:s råd för mänskliga rättigheter diskuterar extrem fattigdom i Östtimor

Anpassat från http://laohamutuk.blogspot.com/2012/06/un-discusses-poverty-in-timor-leste.html.

Alla vet att många människor i Östtimor är fattiga -- och landsbygdens fattiga vet det mycket bättre än ekonomer och politiker i Dili och runt klotet. I förra veckan i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève fick världen en glimt av Östtimors verklighet. FN:s särskilde rapportör för extrem fattigdom och mänskliga rättigheter, inbjuden av regeringen till ett besök här i november förra året, diskuterade sina rön med rådet och med människor över hela världen. Här i Dili såg ideella organisationer, myndigheter och FN-anställda det genom en webbutsändning från FN.

La'o Hamutuk samarbetade med tre internationella Ideella organisationer (NGO:oer) för att ta fram skriftliga och filmade uttalanden till rådet som stöd för rapportörens rapport och förklaring till att fattigdomen här skulle kunna bli mycket värre om cirka tio år, när Östtimors olja tar slut, vår ungdomsbefolkning fördubblats och skuldåterbetalningarna eskalrar. För mer information om den särskilde rapportören och Östtimor och andra dokument se http://www.laohamutuk.org/econ/SRPoverty/12SREP.htm.

Östtimors regeringen gav kvalificerat stöd till rapportörens rekommendationer: Medan vissa antaganden i rapporten skulle ha kunnat tagit hänsyn till de aktuella förhållandena i Östtimor, uppskattar vi den särskilde rapportörens analys och rekommendationer. Med hänsyn till detta uppmuntrar La'o Hamutuk regeringen att offentliggöra resultaten från den undersökning av hushållens inkomster och utgifter (Household Income and Expenditure Survey) som genomfördes förra året. Enligt den just publicerade Handover-rapporten från finansministeriet kommer den nyligen [genomförda] undersökningen av hushållens inkomster och utgifter tillsammans med andra ge nya insikter om fattigdom.

Det filmade vittnesmålet, som presenterades av Ines Martins från La'o Hamutuk's på Madres vägnar, var det första som någonsin visats av en NGO i en interaktiv dialog med den särskilde rapportören vid rådet för mänskliga rättigheter. Nedan finns en utskrift, som är en förkortad version av vårt skriftliga uttalande:

Jag talar för MADRE och för La'o Hamutuk, Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis.

Vi instämmer i den särskilde rapportörens rapport.

Hälften av Östtimor-Lestes befolkning lever i fattigdom med en begränsad produktiv ekonomi. Med mer än 95% av statens inkomster från export av olja och gas är Östtimor drabbat av resursförbannelsen -- inflation, slöseri, korruption, dålig planering, försummelse av mänskliga resurser, importberoende och försummelse av icke-oljebaserad utveckling.

Östtimor planerar att låna miljarder av dollar. Låneåterbetalningar kommer att börja smått och öka när oljan är förbrukad om cirka 12 år. Samtidigt kommer vår efterkrigstids-baby boom att nå arbetsför ålder.
Om inte landet då har byggt en stark, uthållig ekonomi, kommer det inte vara i stånd att bära sitt enorma handelsunderskott eller tillhanda grundläggande samhällstjänster. När det inte finns några oljepengar för bidrag eller för att sippra ner, kommer människor att svälta.

Vi ber er att hjälpa oss:

Vi tackar den särskilde rapportören och rådet för deras stöd.

Källa: La'o Hamutuk - The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
Rua dos Martires da Patria, Bebora, Dili
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste (Östtimor)
telefon +670 332 1040, +670 734 0965
epost cscheiner@igc.org webb www.laohamutuk.org

22 - Warsila- [Wärtsilä ska det vara. Tommy Pollák/Östtimorkommittén] generatorer ska komma i slutet av juni, bygget av kraftverket i Betano ännu inte färdigt

Den nya Warsila-generatorn för kraftverket i Betano på sydkusten ska enligt planerna komma i slutet av juni 2012, men bygget av anläggningen är inte ens halvklart.

Det kommer fortfarande att dröja en tid att färdigställa och förbereda anläggningen så att generatorn kan installeras, sade ordföranden för parlamentskommission G, parlamentsledamoten Pedro Martires da Costa (den 5 juni) i parlamentet i Dili.

Han tillade att även om bygget av installationsanläggningen för generatorn ännu inte är klart, så kommer regeringen att låta iordningställa en provisorisk plats för generatorn. En medlem av parlamentsdelegationen som rest till Italien för att inspektera generatorn, Francisco de Araujo, sade att de åtta Warsila-generatorer, som köpts av regeringen och är av högsta kvalitet och helt nya.

Förra månaden reste vi till [Italy] och kontrollerade att allt var nytt och uppfyller människors behov, sade de Araujo.

Han tillade att de åtta generatorerna redan lämnat Italien och väntas anlända till Timor i slutet av juni. Varje generator kommer att ge upp till 28 megawatt, sade han också.

[Se också Wärtsiläs pressmeddelande när ordern erhölls i januari 2011. Tommy Pollák/Östtimorkommittén]

Källa: Ezequiel Freitas/The Dili Weekly

22 - Bokgåva skapar passion för att läsa i Östtimor

Att lära sig läsa är att tända en eld; varje stavelse är en gnista. - Victor Hugo, författare.

Unga barn i skolor över hela Östtimor kommer att ha större chanser att lära sig läsa och skriva tack vare en överraskande gåva av böcker nyligen från Alola Foundation med australiskt bistånd.

Förra månaden samlades en grupp av unga timoreser i en lagerbyggnad i Dili för att packa nästan 90.000 böcker för barn i sexårsåldern i kartonger - en för varje grundskola i landet, också för dem i de mest avlägsna och otillgängliga områdena. Varje kartong innehöll 75 böcker skrivna på det lokala språket tetum. I slutet av maj lastades kartongerna på lastbilar och levererades till utbildningsministeriets lager i vart och ett av Timors 13 distrikt. Lokala administratörer tog hand om böckerna för att fördela dem till grundskolor i sina områden.

De här böckerna är en del av Alola-stiftelsens insats för att utveckla undervisning och läromedel för för- och grundskolor i enlighet med Östtimors läroplaner. Alola är en ideell organisation bildad 2001 av den dåvarande presidenthustrun Kirsty Sword Gusmão för att förbättra kvinnors och barns liv i Östtimor. AusAID finansierar Alolas utbildnings- och läskunnighetsprogram, vilket täcker kostnaden för att trycka, packa och distribuera böckerna.

Australiens generalguvernör, Quentin Bryce AC CVO, besökte Östtimor i maj för att delta i firandet av landets första tio år av självständighet. Hon tittade in till Alola-stiftelsen för att förhöra sig om pågående utbildningsprogram och hur australiskt bistånd används för att säkra att fler timoresiska barn får möjlighet att gå i skolan.

Analfabetismen är omfattande i Östtimor med en skriv- och läskunnighet på bara 53 procent hos kvinnor och 64 procent hos män. Att tillhandahålla högkvalitativa läromedel för elever och lärare är viktigt för att förbättra undervisningens kvalitet. Alola-stiftelsens chef för utbildningsprogrammet, Ema de Sousa Freitas, säger att böckerna kommer att vara till stor hjälp. De kommer att förbättra barnens läskunnighet och är viktiga därför att de flesta skolorna bara har mycket litet av böcker och andra undervisningsresurser, säger hon.

Böckerna kommer att betydligt öka antalet läromedel på tetum för barn i grundskolornas lägre klasser. De kommer också att ge lärare resurser som kan användas för att strukturera lektionerna och genomföra alla fem olika sorters läsning (kamrat, handledd, högläsning, gemensam och egen läsning).

AusAID:s stöd till Alola Foundations utbildnings- och läskunnighetsprogram är en del av Australiens bredare utbildningsprogram i Östtimor. Sedan 2008 har AusAID stött utdelningen av nästan 1,4 miljoner läromedel - inklusive böcker, magasin och arbetsblad - till grundskolor i Östtimor. Australien har varit en långsiktig partner inom utbildningssektorn i Östtimor med huvudsaklig fokusering på grundläggande utbildning (de första nio skolåren) liksom teknik- och yrkesutbildning.

Mer information

Källa: AusAID

18 - Finn Reske-Nielsen utsedd till generalsekreterarens särskilde representant i Östtimor

Dili. Förenta Nationernas generalsekreterare, Ban Ki-moon, utsåg Finn Reske-Nielsen till tillförordnad särskild representant för generalsekreteraren och chef för Förenta Nationernas integrerade uppdrag i Östtimor (United Nations Integrated Mission in Timor Leste - UNMIT).

Finn Reske-Nielsen kommer att tjänstgöra som chef för FN-uppdraget till den planerade avslutningen av UNMIT i slutet av 2012. Han behåller ochkså sina funktioner som FN:s platskoordinatör och UNDP:s platsrepresentant i Östtimor.

Jag blev djupt hedrad av generalsekreterarens förfrågan om att bli tillförordnad särskild representant för Östtimor, sade Reske-Nielsen. Östtimor har länge varit mitt hem och jag har varit priviligierad som på plats fått bevittna de senaste årens anmärkningsvärda framsteg. Jag är ivrig att få ta denna nya roll vid en så viktig tidpunkt för landet.

Det här är Finn Reske-Nielsens tredje befattning i Östtimor-Leste. Sedan juni 2006 har han tjänstgjort som vice särskild representant för generalsekreteraren. 1999 till 2002 var Reske-Nielsen FN:s platskoordinatör och UNDP:s platsrepresentant i Östtimor.

Reske-Nielsen har 35 års erfarenhet av Förenta Nationerna. Hans tidigare FN-uppdrag omfattar bland andra Zambia, Papua Nya Guinea, New York, Genève, Namibia och Demokratiska folkrepubliken Laos.

För mer information var god kontakta:

Källa: UNMIT

17 - Indonesisk soldats utbildning i Nya Zeeland oroande - de gröna

Det gröna partiet kräver att försvarsmakten förklarar varför en officer från Indonesiens specialstyrka Kopassus får utbildning i Nya Zeeland.

Människorättsgrupper har förknippat Kopassus med otaliga kränkningar av mänskliga rättigheer i Västpapua, Östtimor och Aceh.

Radio New Zealand rapporterade igår att Kopassus major Edwin Sumanta deltog i en kurs vid Staff and Command College i Trentham förra året.

En talesperson för försvarsmakten sade till radiostationen att skälet till Sumantas besök var för känsligt för en offentlig kommentar, men parlamentsledamoten Catherine Delahunty (gröna) sade att det inte är godtagbart.

Militärt våld i Västpapua av grupper som inte kan ställas till svars som Kopassus har varit en fråga för internationell oro, särskilt Human Rights Watch, sade Delahunty i ett uttalande.

Avslöjandet av försvarsmaktens förhållande till Kopassus är särskilt oroande med tanke på morden på västpapuanska ledare, nedbränningen av byar och misshandeln av medborgare förra veckan.

Försvarsmaktens roll i utbildning av någon från en militär enhet välkänd för kränkningar av mänskliga rättigheter komprometterar Nya Zeelands rykte och förknippar oss med förtrycket av mänskliga rättigheter i Västpapua.

Delahunty sade att Nya Zeeland borde verka som en medlare mellan indonesiska och västpapuanska ledare.

Källa: ONE News

15 - Norge bidrar till EU:s valobservatörer

Inbjudna av Östtimors myndigheter kommer den Europeiska unionen att övervaka parlamentsvalen med en observatörsgrupp omfattande observatörer också från Norge och Schweiz. Observatörerna kommer att vara uppdelade i grupper om 12 korttids- och 28 långtidsobservatörer.

Parlamentsvalet följer på de fredliga presidentvalen i mars och april, vilket skänker tillförsikt om att valen av den lagstiftande församlingen också kommer att genomföras på ett fredligt sätt. Parlamentsvalet förbereds i atmosfären av 10-årsdagen av återupprättandet av östtimors självständighet, under vilken landets imponerande politiska framgångar det senaste årtiondet hedrades.

Lagen om parlamentsval föreskriver att valet till de 65 platserna sker i en valkrets med 626.503 registrerade väljare. Lagen föreskriver en spärr på 3 procent för partier att få parlamentsplatser och valsedlarna måste ha en kvinna på var tredje plats. Valet kommer att vara det sjätte efter den av FN kontrollerade folkomröstningen om självständighet från Indonesien i augusti 1999. FN:s valstödgrupp (UN Electoral Support Team - UNEST) är en del av UNDP:s stöd till det timoresiska valprojektet och bistår med råd och stöd till de två valmyndigheterna, den oberoende nationella valkommissionen (National Election Commission - CNE) och det tekniska sekretariatet för val (Technical Secretariat for Electoral Administration - STAE), när det gäller planering av val, juridik, logistik, informationsteknik och databaser, civil och väljarutbildning, offentlig information, finanser och grafisk design. Norge stöder UNDP:s stöd till det timoresiska valprojektet.

Ledamoten av europaparlamentet och chefen för EU:s valobservatörer, Fiona Hall, har redan anlänt till Östtimor för att presentera EU:s valobservatörer i Dili och övriga delar av landet. På själva valdagen kommer EU:s valobservatörer att åtföljas av observatörer från europaparlamentet.

Källa: Norges ambassad i Jakarta

15 - Östtimorsidan av gränsen har bättre infrastruktur

Distriktet Timur Tengah Utara (TTU) i provinsen East Nusa Tenggara saknar fortfarande grundläggande infrastruktur, medan dess granne på andra sidan gränsen, Oecussi-distriktet i Östtimor, har mycket bättre infrastruktur, sade distriktets guvernör Raymundus Sau Fernandes said.

Utvecklingen av infrastrukturen i distriktet TTU står i stark kontrast mot den i Oecussi-distriktet. Som Indonesiens veranda borde distriktet prioriteras när det gäller utveckling av infrastrukturen och socio-ekonomiska framsteg, sade han i torsdags enligt citat på kompas.com.

Han sade till National Resilience Councils (Wantannas) generalsekreterare, brigadgeneral Usodo Hargo, som besökte distriktet, att utöver vägar, fanns det också problem med utbildning, bostäder, vattenförsörjning och el.

Vår gränsregion är allvarligt långt efter när det gäller infrastruktur och tjänster som el och dricksvatten. Indonesien har varit självständigt i 67 år, men människor vid gränsen har fortfarande inte fått elkraft, sade Raymundus.

Om vi ser mot våra grannar på andra sidan gränsen nattetid, ser vi att de redan har el, medan vi är höljda i mörker.

Han tillade att det fortfarande finns invånare som använder oljelampor som belysning trots att Indonesien varit självständigt i 67 år, medan i jämförelse Östtimor bara varit självständigt ett dussin år.

Som en kommentar till Raymundus vädjan sade Dody att han skulle vidarebefordra gränsregionens umbäranden till centralregeringen.

Jag kommer att överlämna mina rön till presidenten och skapa ett särskilt team med deltagande från alla berörda ministerier för att följa upp det guvernören har förmedlat, sade han.

Dody sade att han ägnade allvarlig uppmärksamhet åt försörjningen av människorna i gränsregionen med dålig infrastruktur och hoppades kunna skapa sund tillgång till möjligheter att påverka deras socio-ekonomiska ställning.

Wantannas är ett råd som leds av och är direkt ansvarigt inför presidenten när det gäller att skapa riktlinjer och strategier för nationell återhämtning, inklusive överlevnad och utvecklingsrisker.

Källa: The Jakarta Post

14 - Frågor för väljarna att ställa till partierna under valkampanjen

Anpassat från blogginläggen:

För att stödja medborgarnas deltagande i valet har La'o Hamutuk publicerat en broschyr med frågor för väljarna till alla politiska partier. Du kan ladda ner den på tetum (PDF) (eller på engelska) och Du hittar mer information om valet på La'o Hamutuks webbplats.

La'o Hamutuk är en ideell organisation som följer och analyserar utvecklingsprocessen. I juli kommer Du att rösta på parlamentsledamöter. Det är ett demokratiskt sätt att bestämma över Din och kommande generationers framtid.

Den politiska kampanjen har redan börjat och vi tror att Din medverkan kommer att hjälpa framtida ledare att besluta om bra och lämplig politik för Östtimors aktuella situation. Utöver att hjälpa Dig att förstå de olika partiernas program för de kommande fem åren, kommer det också att hjälpa Dig att rösta klockt i enlighet med ditt samvete.

Därför sprider vi några frågor för att hjälpa Dig att vara med i kampanjdialogen. Väljare kan ställa dessa frågor till de politiska partierna, när dessa kampanjar på Din hemort. Vi föreslår följande frågor:

Källa: La'o Hamutuk - The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
Rua dos Martires da Patria, Bebora, Dili
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste (Östtimor)
telefon +670 332 1040, +670 723 4330
epost info@laohamutuk.org webb www.laohamutuk.org

11 - Emilia Pires: Bygga fredliga stater mot alla odds, g7+ visar vägen

Emilia Pires, Östtimors finansminister, ordförande för g7+, och andra ordförande för International Dialogue on Peacebuilding kommer att tala i eftermiddag i forumet Frontiers in Development. Här nedan följer början på hennes bidrag till essäerna i Frontiers in Development essays. Du kan läsa hennes fullständiga essä i början av boken (PDF, 23 MB).

Varje morgon hälsas jag av den lokala trädgårdsmästaren, Guilherme, som flitigt tar hand om halvt avbrutna träd, förvuxna buskar och planterar frön i den lilla jord som finns i Dilis, Östtimors huvudstad, förorter i hopp om spirande nytt liv i en stad som nästan helt förstördes 1999, ödelagd av krig och cyklisk instabilitet. Hälsningarna är korta. Guilherme betraktar sig i själva verket som min rådgivare.

Varje dag ger han mig en kort men ny insikt i hälsoläget, välmåendet och livet hos det kollektiva vi som är hans by - en av 442 sucos i Östtimor. I början av 2008 sade Guilherme: Ministern, vi producerar inte; magarna kommer inte att vara fulla under kommande regnperiod. Guilherme visste vad jag visste: Tillgång på mat och fred går hand i hand.

När jag kom till kontoret, bad jag min chefsekonom att ta reda på priset på ris. Han återvände askgrå i ansiktet med de dåliga nyheterna: Priset på ris hade gått upp med 218%. Med en nedgång i den inhemska produktionen och stigande risimport var vår budget nu i spillror. Det är vad det internationella samfundet kallar en extern chock. Som finansminister kallar jag det vara chockad, ett tillstånd som jag har blivit väl förtrogen med efter att ha tillträtt den 8 augusti 2007.

Den första dagen av mitt mandat som minister kom jag till finansministeriet utan någon överlämning, inga fungerande datorer som kunde spotta ur sig det slags standardinformation ministrar i andra länder förväntar sig och en i hög grad politiserad tjänstemannakår djupt lojal mot det tidigare regerande partiet. Jag medger att jag aldrig utbildats till att regera; jag är en teknokrat med en bakgrund i offentlig tjänst. Vi var en regering formad att tjäna. En större mental omställning var på väg.

Den sista krisen 2006 resulterade i 150.000 internflyktingar (internally displaced persons - IDPs) - nästan 15% av vår befolkning - och som tillägg till våra svårigheter hade vi mer än 700 rebeller i bergen, som hotade stabiliteten. Den ekonomiska tillväxten var negativ med 5%; konsumtionen hade minskat 26%. Om varje regerings maskinrum är ett väloljat offentligt finansförvaltningssystem, så liknade mitt en 1967 Chevrolet, som aldrig hade fått service.

Källa: USAID Impact blog

11 - EU:s observatörer övervakar Östtimors parlamentsval

Den Europeiska Unionen kommer att skicka en observatörsgrupp till den Demokratiska Republiken Östtimor … för att övervaka parlamentsvalet den 7 juli i enlighet med en begäran av myndigheterna där, sade EU i ett uttalande.

Fiona Hall, ledamot av Europaparlamentet och chef för EU:s valobservatörer (EU Election Observation Mission - EU EOM), presenterade delegationen vid en presskonferens i Dili den 7 juni, står det i uttalandet.

Under sitt besök kommer Fiona Hall att hålla en serie av möten och diskussioner med kandidater och politiska partier, kommissionärerna i den nationella valkommissionen (Commissioners of the National Electoral Commission - CNE), representanter för det tekniska sekretariatet för valadministration (Technical Secretariat for Electoral Administration - STAE) och ideella organisationer. Värt att notera är att en förgrupp på sex valanalytiker från EU kom till Dili den 26 maj för att koordinera observatörsuppdraget.

EU EOM kommer snart att skicka ut 28 långtids- [bland dem två från Sverige Tommy Pollák] och 12 korttidsobservatörer från 25 av EU:s medlemstater och från Schweiz samt Norge, i Östtimor. Gruppen kommer också, kort före valdagen, att förenas med en delegation från Europaparlamentet. Lokalt rekryterade korttidsobservatörer från EU:s medlemsstaters ambassader i Dili och Jakarta kommer också att förena sig med gruppen under upptakten till valet.

Jag är imponerad av den allmänna utvecklingen under de senaste åren under vilka landet har visat politisk mognad i hanteringen av kritiska situationer. Firandet nyligen av 10-årsdagen av återupprättandet av självständigheten var ett utmärkt tillfälle att hedra landets slående framsteg, sade EU:s utrikeschef Catherine Ashton i uttalandet.

Hon konstaterade också att 2012 är ett kritiskt år för Östtimor genom presidentvalen nyligen och de kommande parlamentsvalen liksom det planerade tillbakadragandet av Förenta Nationernas integrerade uppdrag.

De fredliga och välorganiserade presidentvalen i mars och april ger oss tillförsikt att de kommande parlamentsvalen också kommer att hållas i en fredlig atmosfär och ge ytterligare bevis för att Östtimor står stadigt på sin väg mot normalisering, tillade Ashton.

Utvecklingen kommer efter att förre arméchefen och gerillaledaren Taur Matan Ruak valts till Östtimors nye president i aprils avgörande valomgång. Ingen av kandidaterna, inte heller den sittande José Ramos-Horta, lyckades få de 50 procent av rösterna som krävdes för en direkt seger i valens första omgång i mars.

Den avgörande omgången ställde oppositionsledaren Francisco Guterres mot Ruak, som kom tvåa i den första omgången. Snart efter att den första omgångens resultat tillkännagetts, erkände Horta sig besegrad i sitt försök att bli vald för en andra period och gratulerade sina två rivaler, som gick vidare till andra omgången.

Källa: RTT News

08 - Förra justititeministern dömd till fängelse

Östtimors distriktsdomstol har dömt den tidigare justititeministern Lucia Lobato till fem års fängelse för bristande förvaltning av fonder. Lobato befanns oskyldig till tre andra åtal omfattande korruption, maktmissbruk och urkundsförfalskning.

Lucia Lobato valdes in i Östtimors första parlament 2001 och utsågs till justitieminister 2007. Hon är med i det socialdemokratiska partiet och var den enda kvinnliga kandidaten i Östtimors presidentval 2007.

Lucia Lobato har antytt att hon inte kommer att överklaga domen, men hon har 15 dagar på sig för att göra det.

Källa: ABC Radio Australia

06 - Uttalande om särskilde rapportörens rapport om extrem fattigdom

Nedan följer på engelska ett gemensamt uttalande av Franciscans International, La'o Hamutuk och Women's International League for Peace and Freedom till FN:s Människorättsråds 20 session om FN:s särskilde rapportörs om extrem fattigdom och mänskliga rättigheter rapport om Östtimor.

Uttalandet liksom bakgrundsinformation och andra dokument finns på webben med adress http://www.laohamutuk.org/econ/SRPoverty/12SREP.htm.

Statement from Franciscans International, La'o Hamutuk, and Women's International League for Peace and Freedom
To the UN Human Rights Council - 20th Session
Regarding the Mission Report to Timor-Leste of the UN Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights

The situation of extreme poverty in Timor-Leste

Introduction

Franciscans International (FI), the Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis, a local civil society organization also known as La'o Hamutuk and Women's International League for Peace and Freedom (WILPF) would like to welcome the mission report to Timor-Leste of the UN Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights. We appreciate the Human Rights Council's interest in one of the smallest, poorest and most fragile states in the world community. We hope that the information and recommendations in the report will help the Council and the Government and citizens of Timor-Leste identify and address the pressing needs of vulnerable people in this ten-year-old nation.

We commend the Special Rapporteur's report which highlights issues and policies critical to Timor-Leste's future, including:

Current situation

We would like to draw the attention of the Council with regard to the danger of significantly more extreme poverty in Timor-Leste in about a decade, especially if today's development trajectory continues.

At present, approximately half of Timor-Leste's population lives in poverty. Three-fourths of people live in rural areas, which are even poorer than the capital. Although official statistics show high GDP growth rates, nearly all of this is due to Government spending, which increases more than 40% each year. Timor-Leste's state budget is nearly twice as large as its non-oil GDP. Its tiny private sector consists primarily of importers, government contractors, and support for international agencies, with hardly any industry or value-added agricultural processing. The country imports basic necessities like water and rice and has a non-oil trade deficit of more than a billion dollars per year.

Last year, 97% of State revenues came from exporting oil and gas and investing the Petroleum Fund, but Timor-Leste's producing oil and gas fields will be exhausted by 2024. Even if additional fields are developed, the country's total oil and gas wealth will only fund half of today's level of per capita state spending for the next 40 years.

Timor-Leste's Petroleum Fund, which contains about $10 billion, is intended to provide intergenerational equity and continuing state revenues after the oil is gone. However, current budgetary patterns will empty the entire Petroleum Fund in about ten years.

Timor-Leste is an archetype of the resource curse, plagued with poor planning, wasteful expenditures, neglect of human resources and inattention to non-oil sectors. These challenges are compounded by the ongoing effects of 500 years of colonialism, war, occupation, trauma, impunity, poverty and underdevelopment. Timor-Leste is one of the poorest countries in the world, more oil-export-dependent than every other except South Sudan, with state expenditures escalating faster than all but Zimbabwe.

Nevertheless, Timor-Leste may face an even worse disaster in about twelve years. The oil and Petroleum Fund could have vanished, debt payments will have escalated, and the post-war baby boom will be in their late teens.

After the war ended in 1999, Timor-Leste had the highest birth rate in the world. Thanks to improving health conditions, it now has twice as many children under 10 years old as youth between 20 and 30. Today the country doesn't have jobs for the 15,000 young people who enter the work force every year; by 2024 that number will be 30,000.

Ten years ago, Timor-Leste began sovereignty without any external debt. However, it borrowed $100 million from Japan and the ADB during the last few months, and the Government budget promises to quadruple that. More than $5 billion will be borrowed to implement the Strategic Development Plan. Most loans have grace periods, so the debt payments will surge in 2023, after Timor-Leste's oil reserves and Petroleum Fund are likely to be exhausted.

If the country has not developed a strong, sustainable, productive, non-oil economy by then, providing for people's food and daily needs, it will be unable to sustain its huge trade deficit or provide basic services. When there is no oil money to provide cash transfers or to trickle down from public works projects, people will starve.

We applaud the ongoing expansion of the Human Rights Council's work to economic and social rights, as well as the growing international consensus for sustainable development expressed in Rio de Janeiro this month. We encourage a similar broadening of global interest and support for human security and human resources, placing them before military/police security and physical infrastructure projects. In recent years, about fifty times as many Timorese children under five years old have died from preventable causes as Timorese people of all ages were killed by homicide.

In developed countries, citizens are secure when they need not worry about hunger, homelessness, unemployment, poverty, disease and illiteracy. Timor-Leste's citizens have the same economic and social rights. If poverty, economic polarization and large-scale alienation continue to increase while resources get scarcer, the 1% rich may turn to militarized security to protect themselves against the impoverished 99%. Please help Timor-Leste follow a different path - eliminating structural poverty, rather than repressing poor people.

Conclusion and recommendations

We encourage the Special Rapporteur on Extreme Poverty to make another report on Timor-Leste in 2024. We hope that our dire predictions will not have come to pass, and that Timor-Leste will have escaped the resource curse and the plague of underdevelopment left by occupation and war.

We would like to recommend that the international community work together with Timor-Leste's people and leaders to:

Thirteen years ago, the United Nations, including the predecessor of this Council, helped Timor-Leste's people realize their right to self-determination - the first right enumerated in the two international covenants. Although nationhood is now achieved and rule of law is becoming more effective, many citizens of Timor-Leste cannot yet fully participate in developing their country or enjoy their economic, social and cultural rights.

Between 1975 and the late 1990s, the world turned a blind eye while Indonesia's military laid waste to Timor-Leste, slaughtering more than 100,000 of its people. In this new millennium, when the sovereign Democratic Republic of Timor-Leste has good relations with its neighbors, we again look to our global community to help Timor-Leste avert another disaster.

Finally, we thank the Special Rapporteur, the Office of the High Commissioner for Human Rights, and the Human Rights Council for focusing on the needs of Timor-Leste's vulnerable people. This beneficial spotlight is an important step in overcoming the past, and toward ensuring a brighter future for a people who have endured so much suffering.

Källa: La'o Hamutuk - The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
Rua dos Martires da Patria, Bebora, Dili
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste (Östtimor)
telefon +670 332 1040, +670 734 0965
epost info@laohamutuk.org webb www.laohamutuk.org

05 - Minimilönen i privatsektorn i Östtimor satt till 115 USA-dollar

Den nationella minimilönen för privatsektorn i Östtimor har satts till 115 USA-dollar per månad, samma belopp som gäller för den offentliga sektorn, meddelade generalinspektören för arbete i Östtimor, Aniceto Leto, i måndags i Dili.

Med anmärkningen att lagen föreskriver att minimilönen ska gälla från och med den 22 juni sade generalinspektören till den portugisiska nyhetsagenturen Lusa att beloppet kommer att revideras varannat år.

Fastläggandet av minimilönen till 115 USA-dollar gjordes efter ett möte mellan National Workers Commission och företagare.

Källa: macauhub

03 - Tack!

Ett stort tack till medlemmar som gett en gåva som tack för Klas Lundströms bok Krokodilernas land.

För Östtimorkommittén Tommy Pollák, kassör

Maj

25 - Offer för självständigheten

Den 25 maj 2012 markerar den 6:e årsdagen av konflikten mellan F-FDTL & PNTL vid deras högkvarter då många människor på båda sidor dödades. De som dödades den tragiska dagen liksom alla de män och kvinnor som förlorat sina liv under våldsamma omständigheter borde ihågkommas och hedras. Liksom veteranerna hoppas Fundasaun Mahein (FM) att dessa avlidnas familjer också har fått statliga pensioner för sina tragiska förluster.

Förra vecka publicerade FM en kort artikel som reflekterade över de 10 åren av självständighet. Timoreser ska med rätta vara stolta över sina resultat sedan 1999. Timoreser borde också på rätt sätt minnas de uppoffringar som gjordes av offren och deras familjer under det inbördeskrig vi utkämpade mot varandra 1975. Timoreser borde också på samma sätt minnas de uppoffringar som gjordes av offren och deras familjer under den konflikt vi hade med vår granne Indonesien.

Vi har nu firat 10-årsdagen av vår återupprättelse av självständigheten och har kunnat tänka över hur långt vi har kommit. Men har vi inte glömt något? Vi talar om offren för konflikterna mellan 1975 och 1999, men glömmer vi inte offren för självständigheten? Offren för våld efter självständigheten glöms ofta bort.

Offren för våld efter självständigheten omfattar följande:

Låt oss inte glömma offren för vår självständighet, som gav sina liv under de växande plågor som kännetecknade de tidiga dagarna av vår kamp för att bygga landet, som våra vänner och familj dog för under ockupationen.

Källa: Fundasaun Mahein

22 - ETAN får Östtimororden

Igår fick ETAN Östtimororden, den högsta utmärkelse Östtimors demokratiska republik delar ut. Den nyinstallerade presidenten Taur Matan Ruak överlämnade utmärkelsen till ETAN för vårt bidrag till landets befrielse. Jag var hedrad över att få ta emot utmärkelsen å ETAN:s vägnar vid firandet av 10-årsdagen av återupprättandet av landets självständighet. ETAN:s medgrundare och tidigare nationella koordinator Charles Scheiner erhöll också utmärkelsen. Ytterligare 15 individer och organisationer hedrades också den 21 maj.

Källa: John M. Miller, National Coordinator
East Timor & Indonesia Action Network (ETAN)
tel +1-718-596-7668, mobil +1-917-690-4391
epost etan@igc.org webbplats http://www.etan.org

21 - Premiärministerns parti förnekar mottagandet av olagliga bidrag

I fredags hade Connect Asia ett reportage om påstådda olagliga partibidrag insamlade av Östtimors premiärminister Xanana Gusmãos parti, CNRT.

Global Organisation of Parliamentarians against Corruption (Parlamentariker mot korruptions globala organisation) i Östtimor säger att bidragen tycks ha kommit från en rad lokala och utländska bolag, som också har fått stora byggnadskontrakt från regeringen.

Den säger att den har vidarebefordrat dessa anklagelser till landets anti-korruptionskommission, riksåklagaren och den nationella valkommissionen.

Presentatör: Bill Bainbridge

Talare: Dionisio Babo Soares, CNRT:s generalsekreterare

Soares: Jag tror att dessa anklagelser faktiskt först kom från Fernanda Borges, en parlamentsledamot. Jag tror att hon avsåg den insamlingskväll som vårt parti höll 12 dagar tidigare. Jag menar att det i verkligheten var ett möte med partimedlemmar och väntade oss inte att det naturligvis också skulle komma människor från andra delar av samhället, och självklart så var det många dem som under kvällen, en del av dem togs också upp på listan över människor som faktiskt ville bidra till partiet på insamlingskvällen. Och vi var mycket medvetna om den lag som finns för närvarande och vi visste att vi verkligen måste granska allting innan vi kan ta emot någonting. Vad som hände den kvällen var bara löften från dessa individer som partiet fortfarande måste granska, analysera, se om dessa löften är antagbara eller inte. Så vi har inte tagit emot några pengar över huvudtaget, det är bara en insamlingskväll och de människor som kom lovade i själva verket att de vill bidra med ett visst belopp som individer, inte som representanter för sina privata bolag. Så det finns inga pengar som partiet har tagit emot hittills, bara löften.

Bainbridge: Men kommer ni att avvisa dessa bidrag då?

Soares: Absolut om bidragen är olagliga kommer vi absolt att avvisa dem.

Bainbridge: Men ni tycks säga att ni inte kommer att anta dem om de kommer från deras bolag, men ni kan anta dem om de ges som enskilda bidrag. Är inte det också mot Östtimors lag?

Soares: Nej, jag menar att lag 6 2008 stipulerar att partiet, varje politiskt parti som andra politiska partier har gjort, vilket överraskande inte har granskats i det förgångna. Nu är Fernanda Borges mycket, mycket angelägen att, och vi är öppna för en granskning att bli undersökta av anti-korruptionskommissionen eller åklagare. Lagen föreskriver att (några otydliga ord) för finansiering eller kan få bidrag från enskilda individer, inte juridiska enheter eller utländska enheter. En del människor som kom den kvällen råkar vara människor från andra bolag eller andra länder, och vi identifierade dem inte en och en,

Bainbridge: Men är det inte bara att göra en sorts teknisk åtskillnad, om dessa människor sägera tt de inte ger som individer utan råkar vara VD i ett stort bolag, som får stora byggnadskontrakt från regeringen?

Soares: Det är därför jag tror att vi har, partiet har beslutat före anklagelserna att om något sådant händer partiet faktiskt kommer att vara tvunget, partiets juridiska kommission bkir tvungen att noggrannt granska och se om dessa löften kan anta eller inte.

Bainbridge: Så vad är kriteriet för att besluta huruvida de är acceptabla?

Soares: Först och främst så måste vi titta på bidragens form, för det andra huruvida de är i överensstämmelse med lagen eller inte? Om det är enskilda individer så kommer vi självklart att ta emot dem, men om de är från privata företag eller bolag, inhemska eller utländska, så förbjuder lagen. Så vi kommer inte att ta emot något bidrag eller ta i något.

Bainbridge: Så hur har CNRT samlat in medel för att betala för sin kampanj?

Soares: Nåväl, det mesta av pengarna kommer i själva verket från partimedlemmar, som bidragit individuellt hittills. Vi har inte samlat in pengar tidigare, i motsats till andra politiska här, Fretilin har gjort så och har samlat in så mycket pengar från alla dessa olika slags människor. Men frågan har alltid ställts. Fernanda Borges, tror jag, har gjort det privat liksom andra politiska partier också. De har öppnat för den här sortens insamlingar, det är bara så att det aldrig har (otydliga ord) för språket.

Bainbridge: Har ni gjort er lista över bidragsgivare offentlig eller kommer ni att offentliggöra lista över bidragsgivare för valet?

Soares: O ja, självklart, jag menar att insamlingskvällen i sig var offentlig, alla journalister var där. Journalisterna skrev inte ner eller noterade namnen på människorna, men de noterae namnen på bolagen och bidragssumsorna som lovades. Det är därför som parlamentets antikorruptionskommission, under ordförandeskap av Fernanda Borges, som inte ens rådfrågade alla de medlemmar som är medlemmar i CNRT i parlamentet, fattade ett ensidigt beslut genom föra fram det här till ytan. Jag menar att det är för politiskt bruk, det är bara för politiskt bruk, et har ingenting att göra med deras avsikter, deras upprag att granska partiet.

Bainbridge: Nå, för att vara rättvis mot Fernanda Borges och hennes parti, så svarade hon på pressrapporter, det hade rapporterats i Östtimor innan hon begärde, att det skulle utredas?

Soares: Jag menar att hon först skulle bekräftat det med partiet, med oss för att få reda på vad det verkligen, jag menar att hon bara plockade upp någonting från media, någonting som faktiskt offentliggjorts på Fretilin's blog. …och sedan började hon tala ut, och jag vet mycket väl vad det handlade om. Så vi är redo att bli undersökta, vi är öppna därför att insamlingskvällens middag med ordföranden var öppen, alla journalister var närvarande, det var mycket transparent. Så jag ser inget problem med det.

Bainbridge: CNRT kommer att gå till valen som alla partier i Östtimor inom mindre än två månader. Tror ni att dessa anklagelser kommer att påverka er valkampanj?

Soares: Nå, först och främst så var anklagelsen avsiktlig och styrd för att verkligen påverka CNRT:s växande popularitet bland vår befolkning. Det var mycket klart. För det andra, oppositionen försöker att använda varje fråga som de anser kan skapa problem för CNRT hos allmänheten, därför att korruptionsfrågan har kommit upp igen och igen under de senaste fyra åren, men det kommer aldrig att lyckas. CNRT ger president Taur Matan Ruak fullt stöd. Det här partiet är mycket starkt, ledarskapet är mycket startkt och ingenting har rapporterats om korruption, inte ens regeringens medlemmar har fällts för någon korruption eller anklagelse om korruption i det förgångna. Så de försöker att använda alla dessa möjliga vapen de kan för att verkligen få CNRT att misslyckas. Lita på mig, det kommer inte ha någon som helst betydelse i valet.

Källa: Radio Australia Connect Asia

20 - Presidenten installerad när Östtimor firar självständigheten

Tasi Tolu, Östtimor. Taur Matan Ruak efterlyste svett och hårt arbete för att lyfta Östtimor ut ur fattigdom, när han installerades som president i söndags några timmar innan landet firade ett årtionde av självständighet.

Kort efter midnatt efterträdde den tidigare gerillakämpen presidentämbetet efter Nobelpristagaren José Ramos-Horta vid en känslofylld ceremoni på stranden, där Östtimor utropade sin självständighet från Indonesien för exakt 10 år sedan.

Det fanns en i tid i det förgångna, när blod och kämpaanda var vad som krävdes av oss, sade den tidigare arméchefen till ett land ödelagt av årtionden av konflikter ackompanjerad av starka applåder från tusentals samlade på utomhus.

Idag är det som krävs av svett och hårt arbete, sade den 55 årige i Tasi Tolu på stranden i utkanten av huvudstaden Dili, också platsen för en mässa hållen av påven Johannes Paulus II 1989.

Före talet skrev Ruak sitt namn i en liggare och sedan, under applåder från tusentals vanliga timoreser och gäster, bland andra Indonesiens president Susilo Bambang Yudhoyono, log han och omfamnade sin företrädare.

Landet utropade första gången sin självständighet den 28 november 1975, efter att Portugal avslutat fyra århundraden av kolonialstyre, men invaderades omedelbart av Indonesien.

Landet blev ett FN-mandat 1999, vilket avslutade Indonesiens 24-åirga ockupation, som resulterat i uppskattningsvis 183.000 döda på grund av strider, sjukdomar och svält.

Vår historia är en berättelse om strider och hårt arbete, sade Ruak, som tillbringade årtionden i bergen i kampmot indonesiska styrkor.

Den här traditionen av hårt arbete tillgivenhet till vårt land … måste överföras till nutid, för att lyfta vårt folk ur sin nuvarande belägenhet i vilken flertalet är fattiga till ett skede i framtiden när flertalet kommer att vara välbeställda, tillade han.

Hälften av Östtimors befolkning på 1,1 miljoner lever under fattigdomsstrecket och omkring 20 procent är arbetslösa.

I ett land med minimal kollektivtrafik kom många valiga timoreser till fots för att beskåda ceremonin.

Det här ett avgörande år för Asiens fattigaste land, också känt som Timor-Leste. Det kommer att välja en ny premiärminister och en ny regering i allmänna val den 7 juli och sedan vid årsslutet kommer det att säga adjö till FN-styrkor stationerade där sedan 1999.

Ruak vann förra månaden ett avgörande val, som brett lovordades som fredligt och rättvist.

Han tar över ett land, som hindras av extrem fattigdom, korruption och överdrivet beroende av energiinkomster. Mer än 90 procent av statens utgifter kommer nu från inkomster från olja och gas.

Det är nödvändigt att ändra grunddraget i det ekonomiska system, som landet för närvarande grundar sig på, sade Ruak och manade till diversifiering av vår ekonomi och minskning av vårt beroende av utlandet och olja.

Den unga demokratin har lidit av våldsanfall - en politisk kris 2006 lämnade 37 döda och fördrev tiotusentals och Ramos-Horta hade tur när han överlevde ett mordförsök 2008.

Men det har inte varit några allvarliga våldsutbrott de senaste åren.

Idag har ansvaret för att leda en fredlig, fridfull, och stabil stat anförtrotts mig, sade Ruak i ett tal i vilket hårt arbete och ansträngningar återkom minst nio gånger.

Jag lovar att arbeta hårt, avslutade han, när himlen lystes upp av fyrverkeri och Viva Timor-Leste (Länge leve Östtimor) blinkade från en jätteskärm.

I lördags bad Yudhoyono och hans fru tillsammans med omkring 100 timoresiska familjer på Dilis begravningsplats Santa Cruz, där indonesiska soldater sköt på en minnesprocession i november 1991 och dödade fler än 250 människor.

Det är bra att Yudhoyono kommer, sade Ina Varella Bradidge, en 34-årig biståndsarbetare i Dili, före ceremonin. Det kommer att påminna honom om vem som vann kriget.

En fjärdedel av Östtimors befolkning dödades under den indonesiska ockupationen och offentlig förbittring över grymheterna är fortfarande stor.

I många år har humanitära organisationer begärt att en internationell tribunal skapas för att döma de för brotten ansvariga, men ledare har hittills fokuserat på försoning med den mäktiga grannen Indonesien.

Ruak, liksom Ramos-Horta, har antytt att han inte har för avsikt att öppna gamla sår.

Källa: AFP

12 - 3:e Dili maraton - tusentals fyller Dilis gator när timoreser vinner guld

Dili. Dilis tredje internationella maraton var det hittills största sportevenemanget i Östtimors historia: 8052 registrerade deltagare väntade med växande spänning på attt välkomna gryningen och starten för Dilis tredje internationella maraton.

Tacksamt nog hade regnet slutat i tid innan loppet startade och när gryningen lyste upp himlen var Östtimors landslag samlat på startlinjen inför starten av de två maratonloppen med en intressant blandning av timoreser och utlänningar. Bland dem var två japanska friidrottare på besök, en stor grupp ur ISF (International Stabilization Force) och ett FFDTL-lag.

Tyvärr hade stormar hindrat en del anmälda australiska löpare att komma i tid med flyget för starten, men det hindrade inte elitlöparna från att rada upp sig och starta mellan lokala musikkårer, som hade hjälpt löparna att ladda upp före starten med sina staccatorytmer.

Precis efter deras start fylldes startfållan av deltagarna i nästa lopp - 5 km Run for Peace, det största loppet i Dili-maratonets historia med 6.208 startande, mest skolgrupper från mer än 40 skolor. Det tog flera minuter för huvudklungan att passera på sin väg genom Dilis centrum.

Därefter startade en liten grupp på åtta i rullstolstävlingen, som på slutet körde om många av 5 km-löparna på den gemensamma banan. Det sista loppet var 10 km Run for Peace, vars 1.583 löpare startade strax efter 07:30 lokal tid.

Till slut var det de lokala hjältarna Marquita dos Santos och Calisto da Costa, som vann de öppna klasserna på 3:19:17 respektive 2:46:42 och fick varsin prischeck på 5.000 dollar.

Halvmaran vanns av Koki Kawuchi från Japan och Juventina Napoleao från Östtimor på en tid av 1:11:58 respektive 1:30:51. Kawuchi var med i en besökande japansk delegation och hans vinst var en stor upplevelse under besöket i Östtimor.

Bakom vinnarna utmärkte sig åtskilliga australiska löpare genom att sent ansluta sig direkt från ankmosten till flygplatsen. De kom till startlinjen och startade halvmaran direkt.

Representanter från Monacos freds- och sportinitiativ (Peace and Sport initiative of Monaco) och New Yorks löparklubb (New York Road Runners Club) fanns på plats för att fortsätta sitt stöd till Dilis internationella maraton medan en rad lokala instutitioner från FN-organ, enheter från FN-polisen och lokala ideella organisationer engagerade tusentals unga i spel och aktiviteter efter deltgandet i respektive lopp.

Dilis internationella maraton markerade början på veckan fram till firandet av 10-årsdagen av återupprättandet av självständigheten och Floriano da Costa Carvahlo, evenemangets nationelle direktör sade: Det är underbart att se så många människor fira livet, fredligt, tillsammans - det här har varit den bästa tävlingen hittills. Jag hoppas att firandet i Taci Tolu kommer att fortsätta på samma sätt.

Online-information finns på webbplatsen www.dilimarathon.com.

Kontakt: Sean Ferguson-Borrell (PR-manager), +670 7382208

Dr. José H. Meirelles, Senior Media Advisor
+670-333-9999 ankn. 242, mobil: +670-751-6413, assessormediapr01@presidencia.tl
Palácio Presidencial Nicolau Lobato, Aitarak-Laran, Díli, Timor-Leste

Källa: Pressmeddelande/Presidentämbetet

04 - Komplex och laddad debut om inbördeskrigets Timor

Så lyder rubriken till Dagens Nyheters recension av Per Ole Perssons roman Jaco. Persson har arbetat i Östtimor, som är landet, där romanen utspelar sig 2006. Jaco är en liten obebodd ö öster om huvudön Timor och ingår i en nationalpark.

Källa: Dagens Nyheter

01 - Demonstration i Dili - videoklipp

Sent omsider kommer här ett YouTube-klipp från en facklig protest den 1 maj i Dili, länken är http://www.youtube.com/watch?v=ke6fiJ3g2Co&feature=youtu.be&a.

April

26 - Ameerah Haq lämnar sin post som chef för UNMIT

Ameerah Haq, generalsekreterarens särskilda representant, har av Förenta Nationernas generalsekreterare BanKi-moon utsetts till biträdande generalsekreterare (Under-Secretary-General) för FN:s avdelning för stöd till alla fredsbevarande och politiska uppdrag. Därmed lämnar hon sitt uppdrag i Östtimor den 9 juni.

Ameerah Haq har arbetat för Förenta Nationerna i 37 år.

24 - Nytt Guest House öppnar på Atauro

Dili. Östtimors turistminister hoppas att ett nytt vandrarhem (guest house) på Atauro kommer att attrahera många besökare till ön.

Gil da Costa Alves, som invigde Trisan House Atauro i lördags, sade att ön har vackar stränder och är rik på traditionell kultur.

Med den här invigningen hoppas vi att många fler turister kommer att besöka Atauro, sade han.

Generaldirektörern för turisdepartmentet, José Quintas, sade att den hårt arbetande befolkningen på Atauro måste utveckla sin kapacitet för städa stränderna för att locka både utländska och timoresiska turister att besöka ön på vecksolut och semestrar.

Alves sade att ministeriet för turism, handel och industri fortsättera att samarbeta med lokala organisationer för att utveckla Östtimors försummade turistsektor.

Sektorn är viktig för landets utveckling och kräver uppmärksamhet från regeringen, sade han.

Innan turistindustrin kan utvecklas ordentligt, måste landets infrastruktur förbättras, eftersom det fortfarande finns problem med el- och vattenförsörjningen samt vägunderhållet, sade ministern.

Källa: Eugenio Pereira/Jornal Independente

Källa: Pressmeddelande/UNMIT

23 - Premiärministern övertar justitieministerns befogenheter

Den 23 april övertog premiärminister Xanana Gusmão justitieministerns befogenheter och säkrade med detta kontinuiteten i utövandet av ämbetets ansvar.

Åtgärden följer på parlamentets suspendering av justitieminister Lucia Lobato på begäran a Dílis distriktsdomstol på grund av pågående utredning.

...

Detta övertagande av befogenheterna förlänger suspenderingen av justitieministern tills dess de relevanta rättsprocesserna har avslutats.

Källa: Pressmeddelande/Ministerrådets statssekretariat

19 - Landsbygdsområden fortfarande i mörker

Dili. Mer än fyra månader efter att det nya kraftverket driftsattes i Dili lever många av landets invånare fortfarande utan elektricitet.

Människor i landets norra delar har haft tillgång till el 24 timmar om dygnet sedan slutet av förra året och byggandet av har börjat i de södra delarna enligt AMP-regeringens plan att göra tillförlitlig elkraft tillgänglig för alla timoreser.

Men en ny politik behövs kanske för glest befolkade områden, särskilt i bergen, sade ordföranden för den parlamentskommission som behandlar infrastrukturfrågor.

I en del områden har byar runtom distriktshuvudstäderna tillgång till tillförlitlig elförsörjning, sade Pedro da Costa, men många byar långt från städer och hus som ligger ensligt saknar el.

(I) samhällen som ligger långt från städer är det fortfarande svårt, därför att husen ligger glest. För det behövs en ny plan och en bättre politik.

Många fler människor skulle få tillgång till elkraft, innan AMP-regeringens mandat går ut, sade da Costa.

Processen pågår ständigt. På en del platser pågår offertprocessen (för projektet) (och) en del människor som inte har el (nu) kommer att (det), när (den här processen) avslutas, sade han.

Parlamentsledamoten Mario Viegas Carrascalao (PSD) sade att det fleråriga elkraftprojektet hade gått bra i stort sett, men det fanns en del problem med kvaliteten hos byggandet och en del ledningssstolpar hade rests i områden som inte var säkra.

Generatorerna är av god kvalitet, sade han, men kvalitetsbyggen är också viktiga om projektet ska vara till gagn för människorna.

I en del områden, som Liquica, har jordskred påverkat kraftledningarna, sade han.

Det finns behov av att skapa en bra politik för framtida stora projekt med stor budget, sade parlamentsledamoten.

Källa: Agus dos Santos/Jornal Independente (på Facebook Jornal Independente)

17 - Ramos-Horta ska medla

Guinea-Bissau. Östtimors avgående president José Ramos-Horta har accepterats som medlare i västafrikanska Guinea-Bissau, där stor osäkerhet råder efter en kupp i torsdags.

Beskedet kom kort efter att kuppledarna på måndagen meddelat att de stänger landets gränser.

Källa: DN/TT-AFP-Reuters

17 - Preliminärt resultat i presidentvalet


KandidatRöstandelRöster
Francisco Guterres Lú-Olo38,77%174.386
Taur Matan Ruak61,23%275.441

630 vallokalerräknade.

Valdeltagande: 73,12% (458.703 röster)
Ej röstat: 26,88% (168.592 röster)
Totalt registrerade röstberättigade i andra omgången: 627.295.

Källa: STAE

14 - Mobb angriper östtimoresisk kandidats kontor

Oro har brutit ut i Östtimor, där presidentkandidaten Taur Matan Ruaks kampanjkontor har angripits inför valet på måndag.

Polisen sade att en stor grupp människor försökte att anfalla Taur Matan Ruaks kampanjhögkvarter i Dili och när de hindrades av polisen, kastade de sten mot kontoret.

Taur Matan Ruaks kampanjledare kallade incidenten skamlig för demokratin efter anklagelser att Fretilin-anhängare var inblandade.

En talesman för Fretilin sade att det inte finns några bevis för att Fretilin-anhängare var inblandade och att incidenten hade överdrivits som en del av en smutskastningskampanj mot partiet.

Incidenten inträffar före presidentvalet på måndag i vilket den oberoende kandidaten Taur Matan Ruak, känd som TMR, ställs mot Fretilins kandidat Francisco Guterres Lu Olo.

Den ställföreträdande chefen för polisen (PNTL) Alfonso de Jesus sade att tack vare polisnärvaron, så var incident inte allvarlig.

Vi hade sex poliser där, men från början så respekterade de inte polisnärvaron och sedan använde gruppen tillfället att plocka upp stenar och kasta dem mot kontoret, sade han.

de Jesus sade att gruppen var ute på vägen och sedan försökte att tränga in på kontoret, men polisen hindrade dem.

Ingen har arresterats men en polisutredning av incidenten har påbörjats.

TMR:s kampanjledare Jose Belo sade att han var på kontoret, när angreppet inträffade.

De försökte att storma in på tomten och det var en massa stenar, de kastade stenar in på tomten, skrek och bråkade. Det är en skam för vår demokrati, sade han.

Belo sade att det var tur att en polisbil stod framför huvudporten och att gruppen hindrades från att tränga in.

Talesmannen för Fretilins kampanj Jose Teixeira sade att partiet gått långt för att samarbeta med polisen vid Fretilins möte igår och att varje våldsakt är förhatlig.

Men med tanke på Östtimors historia var det en mycket liten incident, sade han.

Teixeira sade att Fretilin-partiet hade utsatts för mer våld och hotelser an någon annan.

Vi avvisar anklagelsen att våra anhängare var inblandade och vi anmodar polisen att utreda incidenten noggrannt och att lagföra dem som de tror är ansvariga.

Källa: AAP

11 - Parlamentsvalet kommer att hållas den 7 juli

Dili. President José Ramos-Horta utfärdade i tisdags, den 10 april, ett dekret att valet för parlamentets tredje mandatperiod ska hållas den 7 juli.

President bestämde datumet enligt lagarna och efter konsultationer med regeringen och de i parlamentet representerade partierna samt den nationella valkommissionen (CNE) och sekretariatet för valfrågor (STAE).

Källa: Pressmeddelande från presidentämbetet

10 - Foton från Taur Matan Ruaks valmöte i Dili idag

Foton från Taur Matan Ruaks valmöte i Dili idag den 10 april finns på http://www.demotix.com/news/1150714/taur-matan-ruak-rallies-support-presidential-bid-timor-leste.

03 - Xanana vid invigningen av försvarsministeriets och försvarsmaktens högkvarters byggnad

Fatuhada, Dili. Vid invigningen av försvarsministeriets och försvarsmaktens högkvarters nya byggnad höll premiärminister Xanana Gusmão ett tal. Efter inledningsfraserna rekapitulerade Xanana att grundläggningen påbörjades för ett och ett halvt år sedan av honom och den dåvarande kinesiske ambassadören.

Xanana sade också att hans regering alltid har strävat efter att ge myndigeterna välutrustade, funktionella arbetsplatser, så att tjänstemännen kan arbeta med en önskan om att tjäna allmänheten väl och omsorgsfullt för att till fullo tillgodose männniskors behov.

Med början idag kommer en modern, imponerande och funktionell byggnad med gott läge inrymma försvarsministeriet, statssekretariatet för försvar och F-FDTL:s kommando, varigenom bättre och mer noggrann koordination mellan myndigheter med ansvar för den nationella säkerheten möjliggörs.

Jag vädjar till alla dem som kommer att arbeta i dessa byggnader att underhålla dem i deras nuvarande tillstånd. Alla män och kvinnnor som arbetar här är förpliktigade att vårda byggnaden och förhindra avarej åtgärd, som skulle försämra den.

Efter ytterligare några meningar i samma anda fortsatte Xanana med åter tacka Folkrepubliken Kina för att den skänkt byggnaden.

Utan våra kinesiska vänners goda vilja och vänskap skulle vi inte kunna vara här och hålla denna ceremoni. Folkrepubliken Kinas insats för att bygga åt staten har varit anmärkningsvärd.

Jag är mycket glad över att Folkrepubliken Kina också erbjuder bistånd till andra byggnader såsom presidentpalatset, utrikesministeriet och militärförläggningen i Metinaro. Denna vänskapsgest är ännu mer betydelsefull eftersom den inte är förknippad med några villkor …

Bilateralt samarbete mellan våra länder, som naturligtvis inte är begränsat ill byggandet av offentliga byggnader, har varit ytterst förmånligt och är följden av en vilja hos bägge folken att upprätta starka vänskapsband.

Vi vet att Folkrepubliken Kina inte har ambitionen att lägga besag på våra naturtillgångar eller använda vårt geografiska läge för att bygga broar för någon som helst geostrategisk expansion - och det gör att vi tryggt kan ta emot dessaa gåvor. Det är därför vår tacksamhetskänsla är uppriktig.

Herr ambassadör, framför till er regering mitt personliga tack, min regerings och alla myndigheters tack liksom alla timoresers tack, inte bara för denna magnifika byggnad utan också för allt er regering har gjort för att bistå vår unga stats utveckling och konsolidering.

Till sist, och inför helgdagarna framför oss, önskar jag all civil och militär personal i försvarsministeriet, statsekretariatet för säkerhet och F-FDTL och deras familjer glad påsk.

Källa: Kay Rala Xanana Gusmão

02 - Polisarbetet på landsbygden bortglömt av Dili-högkvarteret?

Brist på resurser och infrastruktur inom PNTL [Östtimors nationella polis] uppdagades för Fundasaun Mahein (FM) i förra veckan, när tre ur FM:s personal for till Maliana för undersökningar. FM fick tillfälle att intervjua PNTL:s distriktschef och chefen för den lokala gränspatrullen (Border Patrol Unit - BPU) samt ett antal poliser.

Man påpekade för FM att PNTL-kommand i Dili liksom den nuvarande regeringen inte har en klar förståelse av de behov som råder i distrikten. Distriktscheferena har gjort upp åtskilliga planer med detaljer om sina behov för att förbättra polisarbetet och säkerheten inom sina respektive områden. Men, FM fick lära sig att PNTL-kommandot i Dili mycket ofta bortser från dessa planer och i stället tillhandahåller utrustning som inte bedöms vara prioriterade av distriktscheferna.

För att belysa detta så fick PNTL:s distriktschef i Maliana nyligen ett antal nya bilar och antikravallutrustning för att kunna öka säkerheten under valperioden. Även om han var tacksam för dessa nya fordon och den nya utrustningen, så menade PNTL:s distriktschef att detta var onödigt i hans distrikt och att vad som verkligen behövdes är att bygga en säkerhetsmur runt deras högkvarter för att bättre skydda kontoret och utrustningen.

BPU lider också av en betydande resursrisk. BPU-poliser måste regelbundet utföra sina plikter under dåliga förhållanden. Mycket begränsade transportmöjligheter erbjuds dessa poliser, som kontrollerar våra gränser och de lider av begränsad kommunikation med omvärlden. Medan PNTL i Maliana nu är i besittning av ett stort antal bilar, så behöver deras motsvarigheter i BPU desperat nya och dess utlovade Unimog, en fyrhjulsdriven unversallastbil, är fortfarande stationerad i Dili.

Värre, när BPU-poliser harotur och blir sjuka under patrulltjänst, så tvingas de att själva ordna transport för att få medicinsk vård. Om en kollega följer med den sjuka polisen till sjukhus, så resulterar det i att gränsposteringen blir obemannad. För att göra ont värre, så klagade BPU-poliser över att de inte får traktamenteför veckosluten, vilket gör det svårt för de att då försörja sig. Dessutom upptäckte FM att BPU i Memo-sucot inte har egen el, utan i stället får sin el tacke vare generositeten hos det lokala samhället.

FM beklagar de dåliga förhållanden under vilka vårt lands säkerhetsstyrkor måste arbeta på landsbygden. Hur kan vi förvänta oss att vår polisstyrka ska ge oss effektiv säkerhet, när de inte får den utrustning och det grundläggande stöd de behöver?

FM rekommenderar PNTL-kommandot i Dili liksom regeringen att vara mer lyhörda för behoven hos vår polisstyrka på landsbygden och det borde inledas med en noggrannare översyn av de planer som görs upp av polischeferna i distrikten.

För mer information kontakta Caetano Alves, Outreach Unit, Fundasaun Mahein, mobil +670 733 8969, epost ataymahein@gmail.com, webb http://www.fundasaunmahein.org, Rua dalan Balide, Dili, Östtimor

Källa: Fundasaun Mahein

Mars

31 - Foton från Francisco Lu-Olo Guterres valmöte i Maubisse idag

Foton från Francisco Lu-Olo Guterres valmöte i Maubisse idag den 31 mars finns på http://www.demotix.com/news/1136712/francisco-guterres-campaigns-maubisse-president-timor-leste.

22 - Officiella resultat från presidentvalets första omgång

Följ den här länken för att se de officiella resultaten från presidentvalets första omgång.

Källa: Nationella valkommissionen

18 - Presidentvalet i Östtimor

Ett preliminärt resultat från STAE kl 21 den 18 mars

KandidatRösterRöstandel i %
Taur Matan Ruak109.33825,07
Francisco Gomes3.3660,77
Angelita Maria Francisca Pires1.6250,37
Rogerio Tiago de Fatima Lobato15.7163,60
Lucas da Costa3.6990,85
Francisco Guteres Lu-Olo123.75128,38
Abilio da Conceição Abrantes Araujo5.8801,35
José Ramos-Horta78.42317,98
Fernando de Araujo Lasama77.44717,76
Manuel Tilman6.3121,56
Maria do Ceu da silva Lopes1.7380,40
Jose Luis Guteres nebe8.3301,91
Totalt registrerade röstande626.503

Källa: https://www.facebook.com/cjitl/posts/10150861192068835 via www.cjitl.org

Ramos-Horta ute ur presidentvalet

José Ramos-Horta har nästan säkert förlorat försöket att bli omvald för en andra presidentperiod enligt de preliminära resultaten ovan.

Men den politiske veteranen kan fortfarande påverka valresultatet, då hans rekommendation för röstning i andra omgången väntas ha stort inflytande på vem som kommer att vinna.

De preliminära resultaten av lördagens val pekar redan på en andra omgång med Francisco "Lu Olo" Guterres, från det traditionellt starka vänsterpartiet Fretilin och landets tidigare militärchef Taur Matan Ruak, som har fått stöd av premiärminister Xanana Gusmãos och dennes nationella kongress för återuppbyggnad av Östtimor (National Congress for the Reconstruction of East Timor party - CNRT).

När Ramos-Horta vann presidentvalet 2007, så var det med stöd av Gusmão.

Men redan innan resultaten från Östtimors 13 distrikt hade kommit, tycktes presidenten mindreintresserad av sitt politiska fall.

Om jag inte blir vald, så har jag många olika saker att göra - det blir svårt att välja vad jag ska göra, sade han till reportrar, när han röstade i huvudstaden Dili.

Röstningen i lördags kontrasterade starkt mot valen för fem år sedan, som stördes av våld och fraktionsstrider.

Det har inte förekommit någon enda våldsincident, sade Ramos-Horta och visade att han fortsatt står fast vid sin åsikt att landet är redo att ta hand om sin egen säkerhet före tillbakadragandet av FN och australiska styrkor i slutet av året.

Den andra valomgången kommer att äga rum den 21 april och resultatet kommer att vara en indikator på utgången av parlamentsvalet i mitten av juni.

Källa: http://www.sbs.com.au/news/article/1635271/Ramos-Horta-bows-out-of-presidential-race/AAP

06 - Francisco Xavier do Amaral, Östtimors förste president har dött

En av Östtimors grundare, kandidat i presidentvalet den 17 mars 2012, Francisco Xavier do Amaral har idag avlidit i cancer.

Det var Francisco Xavier do Amaral som bara 9 dagar före Indonesiens invasion 1975, utropade landets självständighet, efter att i maj tillsammans med bland andra den nuvarande presidenten José Ramos-Horta ha grundat ett antikolonialt socialdemokratiskt parti (Timorese Social Democratic Association - ASDT) och på Ramos-Hortas uppmaning åtagit sig ordförandeskapet. I september 1974 ändrade ASDT namn till Revolutionära fronten för ett oberoende Östtimor (Revolutionary Front for an Independent East Timor - Fretilin).

Do Amaral, var 74 år gammal, och dog i ett sjukhus i Dili. Han var son till en liurai, lokal kung och utbildad i ett jesuitseminarium i Macao. Han arbetade sedan inom tullen i Dili, där han var en populär, politiskt aktiv intellektuell.

Vid invasionen flydde do Amaral tillsammans med Fretilin-trupper upp i bergen. Som en följd av en djupnande klyfta mellan Fretilins moderata och mer doktrinära marxister uteslöts 1977 många kontra-revolutionärer ur partiet. do Amaral avsattes som president och efterträddes av Nicolau Lobato, som efter att ha dödats av indonesisk militär i sin tur efterträddes av Xanana Gusmão. Do Amaral hölls fången under ett år och övergavs sedan under den indonesiska militärens tryck. Efter en kort tid tillfångatogs han av indonesiska styrkor.

Do Amaral tillbringade de följande 22 åren på Bali och i Jakarta som fången tjänare hos general Dading Kabualdi. Han fick framträda i den indonesiska propagandans tjänst ett antal gånger. 1995 befriades han ur tjänsten och flyttade till ett litet ruckel i Jakarta.

Do Amaral återvände till Östtimor den 4 februari 2000 efter att indoneserna lämnat landet. Rehabiliterad av Fretilin 2001 återupprättade do Amaral ASDT, som fick starkt stöd i hans hemdistrikt Manufahi. Trots att han var medveten om att han inte kunde vinna i presidentvalet 2002, ställde han upp eftersom demokrati kräver flera kandidater, och erhöll 17% av rösterna.

ASDT stödde Fretilin-regeringen, men på våren 2005 under en politisk kris lämnade do Amaral parlamentet och bröt med Fretilin.

Do Amaral ställde också upp i presidentvalet 2007 och fick 14% av rösterna. I parlamentsvalet samma år fick ASDT i koalition tillsammans med det mindre socialdemokratiska partiet PSD 18% av rösterna och 11 av 65 platser i parlamentet. ASDT ingår i den koalitionsregering som leds av Gusmão och har två ministerposter.

På grund av dispyter med Gusmão sade do Amaral 2010 att ASDT vid valen 2012 inte skulle fortsätta koalitionen utan i stället samarbeta med Fretilin. Om alla partier 2012 får samma röstandelar som 2007, skulle detta leda till en Fretilin-ledd regering.

Do Amaral drabbades av cancer 2011. Han efterlämnar inga barn efter att kort efter sin vigsel med Lucia Soares 1974 ha separerat.

Källa: AAP och Damien Kingsbury

01 - FN-stödda resurscentra öppna för alla presidentkandidater

Dili. Förenta Nationerna öppnar fem resurscentra i vilka presidentkandidaterna får tillgång till möjligheter att planera sina kampanjer, hålla möten och få information om valförfarandet.

Jag hoppas att de tjänster som finns i resurscentrena ska skapa jämlikhet mellan kandidaterna och uppmuntra en öppen och tolerant valkampanj, sade Finn Reske-Nielsen, ställföreträdande för generalsekreterarens särskilda representant i UNMIT och UNDP:s platsrepresentant.

Utöver dessa möjligheter tillhandahåller FN också utbildning för att hjälpa kandidaterna att utveckla positiva kampanjer och planera renhåriga fredliga valaktiviteter.

Resurscentrena finns i Ainaro, Baucau, Bobonaro, Dili och Oecusse. Under 2012 års valperiod kan kandidaterna utnyttja mötesrummen, datorerna och kopieringsmaskinerna.

Resurscentrena har möjliggjorts genom generöst finansiellt stöd från regeringarna i Japan, Sverige, Norge [Min framhävning. Tommy Pollák] och Irland.

För mer information kontakta:

Källa: Pressmeddelande/UNMIT

01 - Östtimors Ramos-Horta förlorar nyckelstöd inför valet

President José Ramos-Hortas kandidatur för återval i Östtimor led ett bakslag i torsdags, när ett nyckelparti sade att det skulle stödja hans motståndare.

Premiärminister Xanana Gusmãos CNRT-parti, som stod bakom Ramos-Hortas valseger 2007, har flyttat sitt stöd till den tidigare överbefälhavarenTaur Matan Ruak i valet den 17 mars i en av världens nyaste stater.

Valet är den lilla öhalvans andra fria presidentval, när det firar 10 år av självständighet. De senaste valen stördes av våldsutbrott.

Från nu och framåt går det officiella politiska stödet från CNRT-partiet till Taur Matan Ruak. Det är vad vi alla här har beslutat, sade CNRT:s generalsekreterare Dionisio Babo Soares till AFP.

CNRT avböjde att förklara varför det inte längre stöder Ramos-Horta. Men presidenten har upprepade gånger anklagat partiet för korruption och nepotism, vilket frestat på hans relation med premiärministern.

Ramos-Horta, en vinnare av Nobels fredspris, sade i ett uttalande att han rekommenderade Ruak och hans supportrar före valet.

Jag lovordar den goda medborgaranda som visats av den nämnda kandidatens anhängare i en kampanj som visat demokratisk mognad, vilket behöver uppmuntras, sade han.

Jag skulle vilja tacka generalmajor Taur Matan Ruak för den lojalitet han, medan han fortfarande var befälhavare (för de väpnade styrkorna), alltid visade mot republikens president och överbefälhavare under femårs-mandatet.

Ramos-Horta har just återvänt från New York, där han talat inför Förenta Nationernas säkerhetsråd och förändringarna i landet sedan de dödliga oroligheterna 2006 tvingade honom att vädja till FN om att skicka en fredsbevarande styrka.

Den fredsbevarande styrkan planerar att lämna landet i slutet av året för att låta valet i mars och parlamentsvalen i juni förlöpa lugnt.

Ruak avgick förra året från militären för att ställa upp i presidentvalet och anses vara en av de fyra med de största chanserna bland de 13 kandidaterna.

Liksom Ramos-Horta är Ruak en populär veteran från Östtimors motståndskamp mot Indonesiens brutala 24-åriga ockupation som krävde omkring 200.000 timoresiska liv.

Ramos-Horta kommer troligen att få en hyfsad andel av rösterna säger analytiker, men kommer att förlora mängder av lojala CNRT-anhängare.

Väljare tenderar att till största delen vara ganska partilojala. Om CNRT säger åt dem att rösta för en kandidat, så kommer deras anhängare i allmänhet att göra så, sade Damien Kingsbury från Deakin-universitet i Melbourne.

Trots att det inte finns några politiska opinionsmätningar i Östtimor, säger analytiker att CNRT:s koalitionsregering har betydande stöd efter att ha förbättrat stabiliteten och den ekonomiska tillväxten, introducerat elektrifiering och utrota svält under sin femåriga mandatperiod.

Ramos-Horta tillkännagav sin kandidatur i slutet av januari med ett löfte om fred, när landet återhämtar sig från upplopp och fraktionsstrider, som ledde landet till randen av inbördeskrig 2006.

Våld utbröt också inför valen 2007 och attentat mot Ramos-Horta och Gusmão utfördes 2008.

Undernäring och beroende av begränsade oljetillgångar för att få fart på ekonomin plågar fortfarande landet med omkring 1,1 miljoner invåndare, som är ett av de fattigaste i världen.

Källa: Agence France-Presse

01 - Om Du gör av med 400 miljoner dollar, så har Du dem inte längre

Från http://laohamutuk.blogspot.com/2012/03/if-you-spend-400-million-you-dont-have.html, som har en tabell och länkar. En längre version med flera tabeller finns på http://www.laohamutuk.org/econ/OGE12/IfYouSpend1Mar12en.pdf.

I slutet av januari 2012 publicerade Östtimors finansministerium den slutliga versionen av 2012 års statsbudget, som dokumenterar budgeten så som den ändrats och antagits av parlamentet och utfärdats av presidenten. Även om dessa dokument visar antagna utgifter för 2013-2016 på omkring 100 miljoner dollar mer per år än regeringens förslag till parlamentet i september förra året, så visar de inte uttagen ur oljefonden som ska finansiera dessa utgifter.

Ministeriet berättade för La'o Hamutuk att de ökade utgifterna beror på parlamentets ändringar av budgeten, som tog bort 200 miljoner dollar för det timoresiska investeringsbolaget (Timor-Leste Investment Corporation) men lade till 111 miljoner dollar för utgifter 2012 och tidigare genomförande av projekt planerade för efterföljande år. Enligt ministeriets prognosmodell ökade parlamentet omedvetet utgifter för 2013-2016, även om dessa inte kan göras förrän regeringen och parlamentet fastställer budgeten för varje år.

Jämfört med den budget för 2012 som förelades parlamentet visar den slutliga budgeten större framtida uppskattnigar av hållbar inkomst (Estimates of Sustainable Income - ESI) på grund av parlamentets reduktion av utgifterna 2012 med 89 miljoner dollar, men den visar inte minskningen av ESI genom den planerade ökningen av utgifterna 2013-2016 med 397 miljoner dollar.

I länder där den största delen av inkomsterna kommer från omvandlingen av icke-förnyelsebara tillgångar till kontanter, glömmer politiker ofta att utgifter kostar pengar. Det händer här, vilket visas av inkonsekvenser i den slutliga Budget Book 1 för 2012. Även om ökningen på 397 miljoner dollar i kostnader kommer att finansiera med uttag ur oljefonden, så terspeglar balansen i fonden inte detta, så ESI är oförändrat. Med andra ord de större uttagen i tabellerna 2.2 och 4.2 i bok 1 avspeglas inte i tabellerna 5.8 och 5.10 i samma bok, vilka försöker visa hur mycket pengar det kommer att finnas i oljefonden.

Ministeriet gjorde ett liknande misstag, när de föreslog budgeten för 2011 i slutet av 2010, men rättade det i den slutliga budgeten för 2011 efter att La’o Hamutuk påpekat felet.

Efter att La'o Hamutuk skickat ett koncept av den här artikeln till ministeriet den 22 februari 2012, ändrade de snabbt i tysthet 2012 års Budget Book 1 på sin webbplats. Vi uppskattar det snabba svaret och hoppas att det är ett tecken på framtida samarbete och vilja att hindra Östtimor från att falla djupare ner i resursförbannelsen.

Klicka för mer information om 2012 års budget på engelska eller på tetum.

Källa: La'o Hamutuk - The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
Rua dos Martires da Patria, Bebora, Dili
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste (Östtimor)
telefon +670 332 1040, +670 734 0965
epost info@laohamutuk.org webb www.laohamutuk.org

Februari

29 - Ministerrådets möte den 29 februari 2012

...

2 Presentation av huvudplanen för vattenkraft

Det nationella direktoratet för alternativ energiforskning och politik, statssekretariatet för energipolitik presenterade i samarbete med den norska regeringens direktorat för vattenresurser och energi huvudplanen för vattenkraft för ministerrådet.

Det här projektet initierades i maj 2010 och syftar till att använda förnybar energi i Östtimor, att tillhandahålla renare energialternativ och arbetstillfällen för samhällen där vattenkraftverk kommer att byggas, både under byggnads- och drifttiden.

Plan har studerat 23 vattenkraftprojekt (sex stora, sexton små och ett mikro), i alla 13 distrikt, där det finns kontinuerliga vattenflöden.

Källa: Pressmeddelande/Regeringen

26 - Östtimor: Markkolonialismens måltavlor

Webbtidningen Dagens Arena har idag en krönika av vårt kommande årsmötes gästtalare, journalisten och författaren Klas Lundström.

Du kan läsa krönikan Östtimor: Markkolonialismens måltavlor här …

23 - Video från säkerhetsrådet om Östtimor

Nu finns det två videor från säkerhetsrådets behandling av Östtimor:

 1. Generalsekreterarens rapport om UNMIT, S/2012/43. Längd 2 timmar 54 minuter.
 2. Omröstningen om förlängning av UNMIT:s mandat, längd 6 minuter.

Källa: Förenta Nationernas webbutsändningar

23 - [Marie Colvin] Vigde sitt liv åt att skildra krig

Marie Colvin, som dödades i Homs på onsdagen, var en erfaren och pribelönt reporter som vigt sitt liv åt att rapportera från krigshärdar. Vår uppgift är att skriva om krigets fasor, noggrant och utan förutfattade meningar, har hon sagt.

...

Hon har rapporterat från de flesta av de senaste årtiondenas krigshärdar i världen - Sierra Leone, Balkan, Tjetjenien, Östtimor - och inte minst från Mellanöstern.

...

Källa: Thomas Hall/Dagens Nyheter

23 - Säkerhetsrådet förlänger FN-närvaron i Östtimor till slutet av 2012

Säkerhetsrådet förlängde idag mandatet för Förenta Nationernas fredsbevarande uppdrag i Östtimor till slutet av 2012, så att det kan fortsätta att främja fred, stabilitet och utveckling under det som väntas bli ett mycket händelserikt år för landet.

Till sin väntade avfärd den 31 december kommer FN:s integrerade uppdrag i Östtimor (UN Integrated Mission in Timor-Leste - UNMIT) att bistå med nyckeluppgifter som instutitionell utveckling och kapacitetsuppbyggnad hos polisen, känd som PNTL, liksom att ge valbistånd.

I år kommer Östtimor att fira sin 10-årsdag av självständigheten och hålla president val den 17 mars samt ett nytt val till den lagstiftande församlingen i slutet av juni.

I en enhälligt antagen resolution uttryckte rådet sitt gilland av planen för UNMIT:s gradvisa avveckling i enlighet med Östtimors regerings önskemål, förhållandena på fältet och efter den framgångsrika avslutningen av 2012 års val.

Det vädjade också till alla parter i landet, särskilt politiska ledare, att fortsätta att arbeta tillsammans och delta i den politiska dialogen, befästa freden, demokratin, laglydnaden och hållbar social och ekonomisk utveckling, främja mänskiliga rättigheter samt befordra nationell försoning.

Ameerah Haq, generalsekreterarens särskilda representatnt och UNMIT:s chef, sade igår i rådet att Östtimor har gjort betydande framsteg när det gäller att stärka den nationella freden och stabiliteten och att förberedelserna för de kommande valen förlöper lugnt.

Generalsekreterare Ban Ki-moon kommer, efter konsultation med den regering som bildas efter valen, att förelägga rådet en rapport med sina förslag för UNMIT:s förväntade tillbakadragande och omfattningen av FN:s framtida närvaro i Östtimor.

Källa: FN:s nyhetstjänst

22 - EU överväger valobservatörer

I sitt tal i FN:s säkerhetsråd den 22 februari i debatten om förlängning av UNMIT:s mandat sade Ioannis Vrailas, ställföreträdande ledare för EU:s FN-delegation, att kommande vecka en EU-delegation kommer att besöka Östtimor för att undersöka fördelar och möjligheter för valobservatörer vid de kommande parlamentsvalen.

Källa: EU:s FN-delegation

08 - Foton från Östtimor

… återvänt från min tredje resa till Östtimor efter tre underbara månader där som frilansfotojournalist. … mitt senaste galleri? Länken är http://alexsoares.photoshelter.com/gallery/Timor-Leste-2012/G0000LJ5t563rANo/.

I galleriet finns bilder av Timors härliga berg, vackra människor och rika kulturella tradition.

Källa: Alex Soares

07 - Brev till Google om tetum

Brev till Google

från Ken Westmoreland tisdagen den 7 februari 2012 12:13.

Larry Page
Chief Executive Officer
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043
UNITED STATES

Google på Ditt språk

Käre herr Page,

Jag skriver till er som användare av Googles olika tjänster, som är intresserad av Timor Leste (också känt som Östtimor) Asiens nyaste land, som firar sin tionde årsdag av självständigheten den 20 maj.

Jag har blivit imponerad av hur Google har lokalanpassat mång av sina tjänster, särskilt med avseende på språk, som ofta visas på Googles lokala hemsida. Det här är särskilt viktigt i länder som har mer än ett officiellt språk och också i länder där många människor talar språk utan någon officiell status över huvudtaget, särskilt i Asien, Afrika och Sydamerika.

Olyckligtvis, när det gäller Östtimor, har det här förbisetts, eftersom tetum, ett av landets två officiella språk, inte finns på den lokalahemsidan - www.google.tl - som bara är på portugisiska. Ännu värre, det är inte ens erkänt som ett språk. Det beror delvis på att Google tycks ha övergett sitt projekt Google på Ditt språk. Är det så?

Även om Östtimor är ett litet och fattigt land, så är andra länders, med liknande förhållanden, hemsidor avfattade på det lokala språket, till och med när detta är ett kreolspråk baserat på ett europeiskt språk, till exempel haitisk kreolfranska och Sierra LEones krio, som grundas på engelska. Även om tetum har många ord med protugisisk härstamning, är det inte mer ett kreolspråk baserat på portugisiska än engelska, med många ord härstammande från franska, är ett kreolspråk baserat på franska.

Inom parentes så blev jag förvånad över att medan åtskilliga av Googles hemsidor i sydamerikanska länder omfattar ursprungsspråk, såsom quechua i Peru och Bolivia, så är den för Paraguay bara på spanska, trots att fler människor talar guaraní, det enda språk i Sydamerika som är officiellt vid sidan om ett europeiskt.

Det är oundvikligt att språk med högre status och mer prestige kommer att dominera över dem som har lägre och mindre - som det judiska ordsråket säger

a shprakh iz a dialekt mit an armey un flot
Ett språk är en dialekt med en armé och en flotta

Men Google har, förtjänstfullt, erkänt existensen och värdet av många språk, som traditionellt har sidsteppats eller ignorerats och allt jag begär är att samma ska gälla för tetum i Östtimor. Jag föreslår inte att Google erbjuder tetum som en del av sin översättningstjänst, även om jag skulle vara villig att hjälpa till med ett sådant projekt i sinom tid - jag begär bara att Googles hemsida ändras till att omfatta länkar på tetum till en del andra tjänster såsom foton och epost.

Högaktningsfullt

Ken Westmoreland

Källa: https://www.facebook.com/notes/ken-westmoreland/letter-to-google/381188488574242

07 - Ramos-Horta anklagad för att ha stoppat tidskrift

Bildtext: President Ramos-Horta förnekade igår påståendet och sade till The Age att Belo hade misslyckats med bevisa att penarna hade använts för att sprida tidskriften. Foto: Scott Mackinnon

Östtimors president José Ramos-Horta har tvingats avvärja anklagelser om att han försöker undvika mediagranskning inför de kommande presidentvalen genom att vägra betala en utestående skuld till en korruptionsavslöjande tidning.

Anklagelserna har gjorts av en framstående lokal journalist, Jose Belo, som tidigare kom i korseld från regeringen på grund av sina artiklar som avslöjade allt från skumma regeringskontrakt till en avsevärd summa för att engagera en tidigare Miss Australien till turistambassadör för Östtimor.

Förra året bad Ramos-Horta Belo att trycka extra kopior av tidningen Tempo Semanal och sprida dem på landsbygden. Belo anklagar nu den Nobelprisvinnande presidenten för att ha nekat att betala 93.523 dollar för tryck och distribution för den extra upplagan - vilket har lamslagit tidningen och stoppat utgivningen.

Ramos-Horta förnekade igår anspråken och sade till The Age att Belo misslyckats med få fram bevis på att pengarna hade använts för att sprida tidningarna.

Han sade också att Belo hade lämnat sitt arbete på Tempo och engagerat sig i förre arméchefens Taur Matan Ruaks konkurrerande presidentkampanj.

Tempo Semanal, som också har en webbplats, grundades av Belo 2006 och har fått en viss finansiering från Fairfax Media, ägare till The Age.

De senaste två åren publicerade Belo en serie hårt slående artiklar, ofta om korruptionsanklagelser och regeringskontrakt. Han anklagades för brottsligt förtal för en av dem.

En annan artikel beskrev hur regeringen hade kontrakterat Miss Austalien Caroline Pemberton som landets turistambassadör för ett avsevärt belopp.

Förra månaden återlämnade Belo en hedersmedalj, som han belönats med av Ramos-Horta för tjänster för landet genom journalism, som protest mot den obetalade räkningen.

I ett följebrev skrev han att han misstänkte att innehållandet av skulden till Tempo Semanal var en del av ett försök att styra och förmodligen knäcka tidningen.

Ers excellens måste vara medveten om att vår tidning är helt beroende av de pengar som ert kontor fortfarande innehåller för att kunna fungera.

Belo är inte främmande för kontroverser eller konfrontationer efter att i åratal stött motståndet mot de indonesiska ockupanterna och uthärdat fångenskap och fängelse.

Han sade igår att han står för brevet.

Men Ramos-Horta beskrev återlämnandet av medaljen som förhastat och dumt.

Presidenten sade att tidningar helt enkelt inte n ut till landsbygdsområden.

Jag reser mycket genom landet och jag talar till bybor och jag frågar om de har tidningar och knappast någon svarade att de hade tidningar, sade han.

Jag ger inte Belo skulden, logistiskt är det inte enkelt … men vi blir granskade här. Vi måste redovisa pengarna.

Ramos-Horta sade att han nyligen kommit överens med en annan finasiär för att finansiera tidningen och pengarna kommer att överföras idag, så att tidningens utgivning kan återupptas.

Han sade att situation inte hade något att göra med den artikel Belo publicerade om uppgörelsen med Miss Australien.

Hon [Miss Australien] är en vän till mig, men kontraktet gjordes inte upp av mig, det gjordes upp av turistministern, sade han. Jag bryr mig inte om vad han skriver, för jag läser knappast någonsin tidningen.

Källa: Rory Callinan/The Age

06 - Film om klimatändringar i Östtimor

En ny film om klimatändringarnas påverkan på Östtimor har producerats av Oxfam, Trocaire, Caritas Australia och CRS tilsammans med ett antal lokala organisationer och med stöd av AusAID.

Filmen kan ses här: http://vimeo.com/34993304.

Filmen är kanske mest sevärd för att den visar vardagsliv och landskap.

Dessutom har en detaljerad rapport producerats om deltagarbaserad aktionsforskning (participatory action research) om följderna av klimatändringar för byar i Östtimor. Den fullständiga rapporten finns på engelska med en sammanfattning på tetum eller engelska. Kontakta Oxfam, Trocaire, CRS eller Caritas Australia om Du vill ha ett exemplar av rapporten.

05 - Språkfrågan igen

Under den senaste tiden har språkfrågan diskuterats ganska hetsigt igen i Östtimor. I enlighet med en mängd internationella erfarenheter tänker man nämligen på försök börja skolundervisningen på modersmålet i några skolor i tre distrikt. Och modersmålet är i detta fall något av de 16 lokala språken förutom tetum, portugisiska, bahasa indonesia och engelska.

En del motsätter sig detta, därför att de är oroliga för att det dels ska splittra landet dels försvåra barnens inlärning av tetum och portugisiska.

Kirsty Sword Gusmão, premiärministerns fru, är en av de drivande bakom försöket. Det har en viss anknytning till Sverige, eftersom Carol Benson vid Stockholms universitet är en av de experter, som man stöder sig på.

Klicka här för en propagandafilm om undervisning på modersmålet i Östtimor. Den är 10 minuter lång med engelsk text.

Källa: Bland andra Carol Benson

03 - Registrerade presidentkandidater

Vid domstolen registrerade kadidater för presidentvalet i Östtimor den 17 mars med antalet underskrifter som stöd:

 1. Taur Matan Ruak - 10.000
 2. Francisco Gomes - 5.177
 3. Anjela Freitas da Silva - 7.500
 4. Angelita Maria Francisca Pires - 5.100
 5. Rogerio Tiago de Fatima Lobato - 7.215
 6. Lucas da Costa - 6.890
 7. Francisco Guteres Lu-Olo - 22.590
 8. Abilio da Conceição Abrantes Araujo - 5.000
 9. Jose Ramos Horta - 7.977
 10. Francisco Xavier do Amaral - 7.262
 11. Fernando de Araujo Lasama - 8.314
 12. Manuel Tilman - 14.170
 13. Maria do Ceu da silva Lopes - 5.541
 14. Jose Luis Guteres nebe - 12.222

Källa: Centru Jornalista Investigativu Timor Leste

Januari

31 - President José Ramos-Horta kandiderar för en andra period

President José Ramos-Horta tillkännagav idag i ett tal att han kandiderar för en ny 5-årsperiod som Östtimors president vid valet den 17 mars.

I sitt tal sade Ramos-Horta bland annat att det till stor del var att så många timoreser som bett honom om det, som gör att han ställer upp igen. Han sade också att han inte har för avsikt att bedriva en valkampanj utan kommer nöja sig med ett uttalande, sitt program för 2012-2017.

Läs talet (på engelska) här ...

Källa: President José Ramos-Horta

24 - 2012-års budget nu online

Nästan två månader efter att parlamentet har godkänt 2012-års budget har Östtimors finansministerium lagt upp de sex böckerna på sin webbplats. La'o Hamutuk har komprimerat en del av filerna och lagt upp dem på sin webbplats, http://www.laohamutuk.org/econ/OGE12/10OJE2012En.htm#finalbooks.

Källa: La'o Hamutuk - The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste (Östtimor)
telefon +670 332 1040, mobil +670 734 0965
webb www.laohamutuk.org

16 - Team Success ställer upp i presidentvalet

Gordon Peake är gästforskare vid programmet för Stat, samhälle och förvaltning i Melanesien i Australiens nationella universitet. Han är i Östtimor och forskar för en bok.

Den väderbitna skylten Timor-Leste Nippon Cultural Centre utanför det blekta komplexet i Dili är ett svagt vittne på vad som pågårinuti. Fordon åker in och ut genom grindarna och innanför svärmar 50 volontärer med en uppsyn av flit och brinnande intresse. Männen och kvinnorna arbetar gratis och betalar själva för sina resor och telefonkostnader.

Det här är Team Success högkvarter, en regnbågskoalition av unga aktivister mostståndskämpar, affärsmän, svurna fiender, enstaka myteristsoldater och till och med en synbarligen rehabiliterad dödspatrulledare arbetar för ett gemensamt mål, för Taur Matan Ruak, den förre befälhavaren för den timoresiska armén, som nu blivit presidentkandidat.

Matan Ruak (hans fulla namn betyder två skarpa ögon på tetum) avgick från försvarsstyrkan förra året och sade att han ville återgå till ett civilt liv. Hans mål är nu att mobilisera denna osannolika allians för att hjälpa honom till landets högsta ämbete som en oberoende kandidat utan bindninggar till något politiskt parti. Presidentvalet kommer att äga rum den 17 mars med en andra omgång påföljande månad, om ingen kandidat får ett flertal av rösterna.

Presidenten har kanske inte så mycket makt som premiärministern ­ parlamentsval väntas i juni ­ men det är en position med avsevärt inflytande.

Matan Ruak ser sig själv som stående över politiken och en som kommer att använda det manöverutrymme konstitutionen ger till statsöverhuvudet för att främja sin vision om en bättre framtid i ett land där, trots stora inkomster från olje- och gastillgångar i Timorsjön, många människor fortsätter att leva i djup och ständig fattigdom.

Ruak har många ivriga anhängare och i centrum för hans kampanj är en individ som är mer van att ansätta politiker än att arbeta för dem. Jose Antonio Belo är nu en man i sin tredje karriär. Han var tidigare en betrodd budbärare för Ruak under motståndskampen och fängslades för att han faxade information om indonesiska grymheter till internationella människorättsgrupper, innan han blev journalist.

Belo var länge chefredaktör för Tempo Semanal, en högröstad veckotidning och webbplats som avslöjade den lilla och inte så lilla korruptionen och maktmissbruket hos regeringarna efter självständigheten. Han har publicerat sida på sida av anklagelser om fega statstjänstemän och ministrar och berättelser om försvunna pengar, tvivelaktiga riskontrakt och uppenbara kränkningar av inköpslagarna.

En minister har till och med anklagat honom för brottsligt förtal och försökt att kasta honom i fängelse. Hans tuffa förgångna tillsammans med männen i bergen var troligen hans smala lycka för att skydda honom då och nu återbetalar han skulden till en man, som han säger har rena händer, ett rent sinne och nationens bästa i hjärtat.

Matan Ruaks ledande politiska rådgivare ser ut som en person som lika väl kan vara en arg intellektuell i en föreläsningssal som ledare för en valkampanj. Just över 30 utbildades Fidelis Magalhaes vid ledande universitet i London, Lissabon och Hawaii och har skjutit upp sin dokktorsavhandling om internationella relationer i Australien för att arbeta i den här kampanjen. Hans arbete är att hjälpa till med att utforma valmanifestet och förbereda kandidaten i en rad av politiska frågor.

På ytan tycks han vara en osannolik rådgivare till en militär, men han försäkrar att Matan Ruak inte är en traditionell befälhavare. Han lyssnar gärna och uppskattar debatt och människor som är oense med honom, egenskaper som är ytterst ovanliga i den här djupt hierarkiska politiska kulturen.

Eduardo Soares Belo och Gregorio Saldanha kompletterar kampanjadministrationen. Eduardo är en tidigare gerillakämpe, nuvarande chef för landest största privata säkerhetsföretag och ledande affärsman; Indonesien fängslade Gregorio i många år för att han hjälpte till att organisera demonstrationen den 12 november 1991, som blev känd över hela världen som Santa Cruz-massakern.

Andra anhängare är udda medhjälpare. Några av de tidigare soldater, som gjorde myteri mot Matan Ruak 2006 hjälper hans kampanj i några jordbruksdistrikt liksom Rai Los, den tidigare ledaren för ensuspekt paramilitär styrka. Belo hävdra att andra grupper, som fortfarande inte med nödvändighet tycker om varandra, förlikas för att stödja Matan Ruaks kandidatur. Dessa mäns engagemang är ett kraftfullt psykologiskt meddelande om förlåtelse, säger Magalhaes, ett sätt att att lappa ihop färska sår i ett fortfarande traumatiserat samhälle. De två männen säger att anhängare till politiska partier faller av från sina traditionella grupper för att stödja Ruak.

Medvetet eller omedvetet härmar kampanjen ett klassiskt drag i USA-politiken: kampanja som en okänd nykomling oavsett hur mycket insider du i själva verket är. Taur Matan Ruak är nu utanför systemet, men han har varit en centralfigur i timoresisk politik långt före självständigheten i maj 2002. Han var den siste befälhavaren för FALINTIL:s kämpar och den förste ledaren för den timoresiska försvarsstyrkan; han är en högt respekterad ledare enligt ett läckt telegram från USA-ambassaden publicerat av Wikileaks. Även om det är hans första strid om en vald position, är han en fullständig insider.

Det kommer att bli ett stort gäng. Andra framstående kandidater i kampen är vice premiärministern Jose Luis Guterres, parlamentets talman Fernando La Sama de Araujo, den högt ansedde åldringen Francisco Xavier Amaral, som var president under Östtimors kortlivade självständighet 1975 och Rogerio Lobato, den tidigare inrikesministern som suttit i fängelse för att olagligt ha delat ut vapen 2006 till ingen annan än Rai Los.

Fretilin, det största partiet i parlamentet, har nominerat Francisco Guterres, Lu Olo, en annan man med starka meriter från motståndskampen och som blev besegrad i det förra presidentvalet. Hittills finns det bara en kvinnlig kandidat, Angela Freitas, som säger att Matan Ruak borde hindras från att kandidera eftersom FN:s utredningskommission 2006 rekommenderade att han skulle åtalas för att ha delat ut vapen till civila (fallet lades ner därför att åklagaren beslutade att bevis saknades). Fler kandidater väntas snart ställa upp. President José Ramos-Horta måste bestämma sig huruvida han vill ställa upp; han säger att hans anhängare har samlat 100.000 underskrifter som vädjar till honom att ställa upp.

I frånvaro av opinionsundersökningar är det omöjligt att veta hur de olika kandidaterna ligger till i förhållande till varandra.

För Team Success är framtiden inte säker. Aktiva och dynamiska koalitioner kan piska upp entusiasm och stöd men har också potential att snabbt bli okontrollerbara, käbblande hopar. Volontärer måste till slut bli kompenserade och det första oskyldiga glansen av en kampanj kan fort mattas i den timoresiska politiken, som saknar gränser. En parlamentsledamot har talat om att han blivit hotad till livet i samband med presidentvalskampanjen. Kandidater kan lova för mycket och göra sina anhängare frustrerade.

Men alla dessa problem hör till framtiden. Den här soliga dagen i Dili förblir Team Success dröm jungfrulig.

Källa: Gordon Peake/The Interpreter/Lowy Institute for International Policy

14 - Tidningar i Östtimor

Ur några notiser har jag notera att följande tidningar finns i Östtimor, som ju har omkring 1,1 miljoner invånare:

Källa: João dos Mártires, Fretilin, USAID

12 - Östtimor lovar att aldrig avvisa flyktingar när UNHCR stänger kontor

Bildtext [Bilden har inte tagits med. T P/Östtimorkommittén]: José Ramos-Horta, Östtimors president, överlämnar gåvor till UNHCR:s James Lynch vid en ceremoni idag för att markera stängningen av flyktingorganets kontor i Dili.

Dili. I en ceremoni fylld med personliga minnen tackade Östtimors president José Ramos-Horta i torsdags FN:s flyktingorgan för hjälpen till hans unga stat under de humanitära kriserna i dess tidiga år.

Ramos-Horta, som ledde samlingen i presidentpalatset för att markera stängningen av UNHCR:s Dilikontor, sade att hans land aldrig skulle vända flyktingar ryggen, därför att så mång av hans landsmän sjaälva varit flyktingar.

Vi är alltid beredda att uppfylla vårt ansvar, sade han. Det är det bästa sättet att tacka UNHCR och alla de länder, som under dessa år har bistått våra flyktingar.

Presidenten, som tillbringade mer än två decennier som flykting i Förenta Staterna och Australien mellan 1975 och 1999, sade att stängningen av UNHCR-kontoret efter 12 år i verkligheten är ett tecken på att Östtimor har löst de tidigare årens humanitära problem. Det är stora nyheter, positiva nyheter, sade han.

UNHCR öppnade sitt kontor här i maj 1999, precis före den våldsamma folkomröstningen i augusti om självständighet från Indonesien, som skickade nästan en kvarts miljon människor på flykt över ön till Västtimor. UNHCR hjälpte senare 220.000 flyktingar tillbaks hem och arbetade för försoning när Östtimor gick mot självständighet. Det blev det 21:a århundradets första nya stat i maj 2002 och Förenta Nationernas 191:a medlem.

James Lynch, UNHCR:s regionala koordinatör för Sydostasien, lovordade landets imponerande landvinningar och påpekade att Östtimor var ett av de få länderna i regionen som undertecknat 1951 års flyktingkonvention. Även om det just nu nästan inte har några flyktingar eller asylsökande, har det lagar för att behandla deras anspråk, sade han vid dagens ceremoni.

2006, under ett nytt nödläge, skyndade UNHCR til för att hjälpa 150.000 människor på flykt i det bräckliga nya landet på grund av gängvåld, plundring och mordbränder.

Både Ramos-Horta och Lynch hyllade tre UNHCR-anställda — Samson Aregahegn, Carlos Caceres och Pero Simundza — som mördades i Atambua, Västtimor, i september 2000.

Vi kommer alltid att minnas det offer de och andra UNHCR-anställda gjorde för att hjälpa timoresiska flyktingar att återvända hem, sade Lynch. Jag tror att FN:s flyktingorgans relation med Östtimors folk stärktes genom tragedin.

Efter stängningen av UNHCR:s Dili-kontor, kommer UNHCR:s regionala kontor i Bangkok att fortsätta att arbeta med regeringen och civilsamhället för att skydda flyktingar och asylsökande i landet.

Trots att han betonade de varma relationerna mellan Östtimor och UNHCR, sade Ramos-Horta till Lynch: Jag hoppas att ni inte behöver komma tillbaka hit för några fler fullfjädrade nödlägen.

Källa: Kitty McKinsey/UNHCR

09 - Mandiri Bank avskedar fackföreningsmedlemmar som försvarar anställdas rättigheter

Östtimors fackföreningsfederation (KSTL), Östtimors högsta fackföreningsorgan kräver återanställning av tre fackföreningsmedlemmar, som orättfärdigt avskedats från sina arbeten hos Mandiri Bank. KSTL är också oroade för att Östtimors regering och polis verkar för att skydda arbetsgivare framför anställdas rättigheter.

KSTL:s pressmeddelande

Mandiri Bank i Östtimor avskedade nyligen tre av sina anställda därför att försvarade anställdas rättigheter. De berörda är kamrat Joaquim Gonzaga, kamrat Helder do Rego Barreto och kamrat Leonardo Bele Bau Amaral. Avskedandena godkändes av Mohamad Yani, VD för Mandiri Bank, den 30 November och den 12 december 2011. Mandiri Bank är en privat bank med huvudkontor i Jakarta, Indonesien.

De tre avskedade är ledare för fackföreningen vid banken. Fackförenigen har funnits sedan 2003. I mer än åtta år har var och en av de anställda på ett exemplariskt sätt bidragit till företagets växt i Östtimor. Ingen hade fått någon varning eller reprimand före sitt avskedande.

Kamrat Joaquim Gonzaga (ledare för fackföreningens avdelning för information och ontakter) avskedades den 30 november 2011 för att han försvarat fackföreningsmedlemmars rättigheter och intressen). Efter att han avskedats försökte kamrat Helder Barreto (fackföreningens ordförande) att nå en uppgörelse med banken, men blev själv avskedad tillsammans med kamrat Leonardo Amaral (fackföreningens vice ordförande).

De tre framförde ett klagomål till General Workers Union (SJTL), som täcker banksektorn. Som svar på detta utfärdade SJTL:s generalsekreterare Almerio Vila Nova ett krav till Mandiri Banks ledning att återanställa de tre fackföreningsledarna, eftersom det inte hade funnits något giltigt skäl för deras avskedanden. Men Mandiri Bank vägrade. Med tanke på att avskedandena var godtyckliga och mot konstitutionen och Östtimor arbetslagstiftning, organiserade SJTL och fackföreningen vid Mandiri Bank Workers en strejk i enlighet med proceduren beskriven i den nationella lagstiftningen om offentliga protester.

Strejken började den 19 december 2011 och samlade alla 43 medlemmar i fackföreningen. Men på strejkens andra dag skringades de protesterande med våld av polisen. Det här polisingripandet skedde efter ett tvåtimmarsmöte mellan polischefen Longuinhos Monteiro och Mandiri Banks VD Mohamad Yani i Mandiri Banks kontor.

Östtimors högsta fackföreningsorgan (KSTL) och SJTL kontaktade omedelbart parlamentet och statssekreteraren för yreksutbildning och arbetsfrågor (SEFOPE). En trepartsmedling hölls under ledning av tjänstemän för arbetsfrågor och statssekreteraren för yreksutbildning och arbetsfrågor, Bendito Freitas. Olyckligtvis blev det klart att regeringen ställde sig på Mandiri Banks lednings sida och någon överenskommelse kunde inte nås under medlingsmötet. Det är KSTL:s uppfattning att Östtimors regering, SEFOPE och polisen har blivit medbrottslingar och beskyddare av arbetsgivare, särskilt utländska bolag som Mandiri Bank.

Det här är långt ifrån det enda fallet i vilket Östtimors regering och polisen har agerat för att skydda arbetsgivare. Polisaktioner mot lagliga industrikonflikter i Östtimor har genomförts åtskilliga gånger tidigare : fem gånger 2004-2009 och två gånger 2011. Regeringen har varken tagit itu med frågan om polisvåld eller vidtagit åtgärder mot utnyttjande arbetsgivare. Om inte regeringen skyddar anställdas rättigheter, kommer anställda att i växande grad utsättas för orättvis och godtcklig behandling av sina arbetsgivare.

Med hänsyn till ovanståde vädjar KSTL om solidaritet från alla fackföreningar i kraven på:

 1. att ledningen för Mandiri Bank (Mohamed Yani) omedelbart och utan villlkor återanställer de tre fackföreningsledare som orättvist avskedats
 2. rättvisa från Östtimors regeringen när den medlar i arbetskonflikter och att den visar respekt för anställdas rättigheter i enlighet med tillämplig lagstiftning
 3. ett omedelbart slut på polisinblandning i lagliga arbetskonflikter.

För mer information var god kontakta:
José da Conceição da Costa, ordförande
Timor-Leste Trade Union Confederation-KSTL
tel +670 7239824, epost zito.kstl@gmail.com.

Källa: APHEDA (Union Aid Abroad)

04 - EU-rapport om vapenexport

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:382:FULL:EN:PDF finns en rapport med tabeller land för land över 2010-års export av militärmaterial i 22 kategorier. Exporten till Indonesien och Östtimor finns på sidorna 132 och följande respektive sida 304 samt Tysklands export till UNMIT (sidan 453).