2022

(Klicka här för 2021, här för 2020 här för 2019, här för 2018, här för 2017, här för 2016, här för 2015, här för 2014, här för 2013, här för 2012, här för 2011, här för 2010, här för 2009, här för 2008, här för 2007, här för 2006, här för 2005, här för 2004, här för 2003, här för 2002, här för 2001, här för 2000, här för 1999, här för 1998 och här för 1997)

Januari - februari - mars - april - maj - juni - juli - augusti - september - oktober - november - december

December

31 — Protesterande kriminaliserade i Östtimor och journalister fortsätter att stå inför trakasserier Nytt!

Tillståndet för det civila utrymmet i Östtimor bedöms som ‘blockerat’ av CIVICUS Monitor. Trots att regeringen har respekterat och skyddat föreningsfriheten och skapat en stärkande miljö för försvarare av mänskliga rättigheter, fortsätter oron över regeringens försök att introducera lagförslag avseende kriminellt förtal. Det har också förekommit rapporter om restriktioner av rätten till fredliga möten och godtyckliga arresteringar av protesterande.

I juli 2022 under antagandet av rekommendationerna från Universal Periodic Review om ställningen för mänskliga rättigheter i Östtimor i FN:s råd för mänskliga rättigheter, godtog regeringen rekommendationerna om det civila utrymmet inklusive att säkerställa att lagar inte orättmätigt begränsar rätten till yttrandefrihet, att revidera medialagen och säkra en säker och främjande miljö, i lagar och praktik, för försvarare av mänskliga rättigheteroch journalister för att utföra sitt arbete utan rädlsa för hot eller repressalier.

Men de senaste månaderna har protesterande från National Maubere Alliance (AMN) arresterats och kriminaliserats. Dessutom har journalister tagits in för förhör och organisatörer av Dilis dialogforum kritiserats för att ha bjudit in en representant för Myanmars junta.

Den nationella mauberealliansen (AMN) organiserade demonstrationer framför parlamentet i november 2022 mot vad de kallade elitpolitik som ignorerar majoritetsbefolkningens behov. De hade planerat att fortsätta med sina demonstrationer i två månader.

Bland deras krav ett slut på praktiken att köpa laptop-datorer och lyxfordon för parlamentsledamöter, att varje år öka avsättningen i statsbudgeten för hälsovård, jordbruk och utbildning och upphäva månatliga pensioner och andra privilegier för tidigare medlemmar av pralamentet (lag 1/2007).

Alliansen krävde också att artikel 5 i lagen om mötes- och demonstrationsfrihet (1/2006) upphävs.

Som CIVICUS har dokumenterat sätter artikel 5 orimliga begränsningar på rätten till frihet för fredliga möten genom att förbjuda möten och demonstrationer ‘inom mindre än 100 m från organs för suveränitet kontor, organs för suveränitet tjänstemäns bostäder, militära installationer, fängelsebyggnader, ambassader och konsulat och politiska partiers kontor’. Civilsamhället har hävdat att dessa restriktioner hindrar dem fråna att hålla effektiva protester mot regeringen och bryter mot internationell lag. På grund av närheten mellan regeringsbyggnader och diplomatanläggningar i huvudstaden Dili och dess belägenhet nära havet gör kraven enligt lagen om mötes- och demonstrationsfrihet det praktiskt taget omöjligt för protesterande att organisera en demonstration inom syn- och hörhåll från deras mål.

Den 14 november 2022 anhölls 37 protesterande efter att polisen ansåg att protesten var olaglig. De hölls i en poliscell i Caicoli. 26 protesterande blev därefter åtalade enligt artikel 193 i Östtimors strafflag för ‘ohörsamhet mot order om att skingras’ för att följa artikel 5 i lagen om mötes- och demonstrationsfrihet (1/2006) vilket är straffbelagt med upp till två års fängelse eller böter. Om den åtalade personen är organisatören av samlingen kan straffet bli upp till tre års fängelse eller böter. De släpptes i avvaktan på ett beslut av domstol den 16 november 2022.

Den 16 november 2022 fängslade polisen också aktivisten Miguel Arcanjo Monsil, den ledande koordinatören av demonstrationerna efter att han hade kallats till polisen för samtal. Han släpptes därefter.

Två journalister kallade till polisen

Den 25 oktober 2022 rapporterade den internationella journalistfederationen (International Federation of Journalists — IFJ) att två journalister av Östtimors nationella polis (National Police of Timor-Leste — PNTL) kallats till den efter att ha publicerat två artiklar om en ministers begäran att avskeda Gastão Pereira, chef för Intern underrättelse vid Nationella underrättelsetjänsten (National Intelligence Service — NIS).

Chefredaktören för Jornal Independente, Jorginho dos Santos, och journalisten Domingos Gomes fick brev från rättsväsendet med kallelser till en polisstation för sin artikel med detaljer om den aktuella politiska utvecklingen i Östtimor.

Stycket beskrev anklagelser att Östtimors vice justitieminister José Edmundo Caetano hade skickat ett brev till högre regeringstjänstemän med begäran om att chefen för interna underrättelser vid den nationella underrättelsetjänsten (NIS) Gastão Pereira skulle avskedas för att inte ha följt reglerna för offentliggörande.

Enligt rapporterna är Pereira anklagad för att yppat konfidentiell information om en kommande investering av storleksordningen 130.000 dollar på en flygplats i Östtimor.

Den östtimoresiska pressunionen (Timor-Leste Press Union — TLPU) sade: TLPU står fast på sin position att främja och försvara yttrande- och informationsfrihet och press- och mediefrihet. Därför beklagar TLPU PNTL:s olagliga åtgärder då journalister inte är brottslingar och förövare. TLPU kräver att PNTL slutar att utfärda oberättigade anmälningar till media och journalister.

Dos Santos och Gomes kallelse till polisen är den senaste i en rad attacker på pressfriheten. Som tidigare dokumenterat i maj 2022 stämde ministern för parlamentsfrågor och social kommunikation, Francisco Martins da Costa Pereira Jerónimo, chefredaktören för den östtimoresiska nyhetsportalen hatutan.com, Francisco Belo Simões da Costa, efter att denne publicerat en artikel om ministerns påstådda inblandning i ett bedrägligt projekt med installation av set-top boxar. I juni 2022 anklagades Raimundos Oki, chefredaktör för nyhetsportalen Oekusipost.com, efter en undersökande rapport om inlåsning och påtvingade mödomstester på minderåriga flickor.

Dili Dialogue Forum kritiserat för att bjudit in representant för Myanmars junta

Journalistgrupper fördömde organisatörerna av Dili Dialogue Forum — som hölls i Östtimor den 25 och 26 augusti 2022 för att diskutera frågor om pressfrihet — för att ha bjudit in en representant för Myanmars junta och låtit honom tala vid dialogen. Grupperna sade att plattformen användes för att måla en falsk bild av media och utveckling i det krisdrabbade Myanmar.

U Aye Chan, medlem av juntans pressråd format i kölavattnet av kuppen, deltog i forumet och sade att militärkuppen i Myanmar var legitim och att oberoende media har rapporterat falska nyheter och desinformation, vilket lett till försämring av den politiska situationen i landet.

Grupperna sade att U Aye Chan underlät under sin presentation att nämna att 23 av de 27 valda medlemmarna i Myanmars pressråd avgick samtidigt i februari 2021 därför att de vägrade att samarbeta med juntan. Dessutom har fler än 140 journalister arresterats efter militärkuppen. 57 journalister är fortfarande gripna. 11 oberoende mediegrupper har fått sina publiceringslicenser indragna. Fyra journalister har dödats genom tortyr och förtryck kontrollerat av militärrådet.

Jim Nolan, internationella journalistfederationen, rapporterade att delegaterna var förvånade över de skamlösa lögner som spreds av en person som utgav sig för att vara förespråkare för den fria pressen och betonade betydelsen av att grupper som pressrådet omsorgsfullt granskar delegater sända till regionala möten vilkas enda syfte är att fungera som propagandistisk talesperson för auktoritära regimer och intressen.

Östtimors pressråd gjorde därefter ett ursäktande uttalande.

Källa: Civicus Monitor

28 — Östtimors väg tillbaka till normalitet Nytt!

Under de senast åren har vardagslivet i Östtimor varit stört av de många effekterna av covid-19-pandemin. Villkor ställdes på utövandet av allmänna rättigheter, regeringens sammansättning och det politiska livets dynamik utmanades, ekonomins prestanda försämrades och befolkningens välmående led. Snarare än att vara ett lokalt fenomen som bara påverkade allmänhetens hälsa, så kändes effekterna av covid-19 brett och orsakade social och politiska förändringar.

Östtimor insåg snabbt att det var illa rustat för att bemöta covid-19. Den offentliga hälsovården var dåligt ledd och sknade både den növändiga utrustningen och resurserna för att bekämpa sjukdomen — i början av 2020 fanns det bara en ventilator i landets huvudsjukhus.

Ett strategiskt beslut togs att klippa av alla förbindelser med omvärlden för att hindra viruset från att komma in i landet. Under största delen av 2020 visade sig detta framgångsrikt med enbart några dussin registrerade fall. Men detta beslut hade allvarliga konsekvenser för befolkningen, ekonomin och det politiska livet.

Betydande restriktioner för resande och mänskliga friheter infördes. Ekonomins resultat var extremt dåligt även om olje- och gasresurser inte påverkades lika starkt som andra sektorer av ekonomin. Enligt Världsbanken minskade BNP exklusive olja 8,6 procent. Krisen kom ovanpå en period med låg tillväxt.

Det politiska livet påverkades ännu mer negativt. Den demokratiska konsolideringsprocessen utsattes för stor belastning och oro över uppstod över att något slags demokratisk tillbakagång ägde rum.

Covid-19 uppträdde precis när en dragkamp pågick mellan republikens direktvalde president Francisco ‘Lu Olo’ Guterres, som stöddes av sitt parti Fretilin, och ledaren för den parlamentariska koalitionen som stöddes av parlamentets majoritet, Xanana Gusmão. Meningsskiljaktigheterna mellan de två går tillbaka till 2017 och det parlamentsval som följde på Lu Olos tillträde som president. Meningsskiljaktigheterna ökade i kölvattnet av presidentens beslut att upplösa parlamentet 2018 och utlysa nyval, som hans parti förlorade.

Den politiska vapenvila som slöts när covid-19 hotade att förstöra det sociala livet var kortlivad. Xanana — den karismatiske ledaren av moståndet mot den indonesiska ockupationen 1975-1999 och vitt betraktad som Maun Boot (storebror) — motsatte sig den oberänsade förnyelsen av den undantagsregel presidenten begärde. Detta ledde till en betydande ombildning av regeringen. Taur Matan Ruak behöll sin post som premiärminister, men Fretilin — som förlorade i valet 2018 — kom in i regeringen i stället för Xananas parti, det största i parlamentet.

För första gången sedan självständigheten präglade en konflikt om formell politisk legitimitet härrörande från institutionella regler och karisma den politiska scenen. Ett land med svag institutionell legitimitet som hade frodats nästan två decennier tack vare konvergens mellan nya former av legitimitet och dem rotade i populär politisk kultur.

2022 såg återvändandet av en gammaldags stils blandning av politisk legitimitet. Lu Olo ställde upp för en andra mandatperiod som president men blev slagen. Den tidigare presidenten José Ramos-Horta, stödd av Xanana och svor att återföra presidentskapet till ett partiobundet ämbete, vann en jordskredsseger. Vägen var jämnad för att den politiska temperaturen skulle minska och återgå till modellen under de tre första mandatperioderna. Nya [parlaments]val ska hållas under första hälften av 2023 och kommer att ställa presidentens läger och Xanana mot det nuvarande av Fretilin kontrollerade [parlamentet].

Den hett emotsedda Fretilin-kongressen — en händelse som äger rum en gång vart femte år — hölls under september 2022. Mari Alkatiris och Lu Olos historiska ledarskap utmanades av Rui Maria de Araujo och José Somotxo. På sätt och vis vann Katuas eller ‘gamla män’ som slog Gerasaun Foun eller ‘ny generation’ som blev vuxna under Indonesien och engagerade sig för den nationalistiska saken. Uppkomsten av en ny generation viktiga politiska aktörer kan inte ignoreras vid nästa val av lagstiftande församling 2023.

2022 bevittnade också ett potentiellt genombrott i dispyten om om olje- och gasresurser. Östtimor har insisterat på att det nya fältet borde skicka sin olja och gas till landets sydkust, där ett petrokemiskt komplex skulle behandla dem. Denna åsikt har länge mött motstånd från andra intressenter, som föredrar att använda de anläggningar som redan finns i Darwin. Denna fråga väntas bli löst 2023 med viktiga konsekvenser för den utvecklingsmodell som ska följas.

Myndigheterna lättade till slut på interna restriktioner och öppnade igen kontaktkanaler till omvärlden. Ekonomin har återanpassat sig till den nya situationen med modesta vinster och förbättrade levnadsförhållanden. 2022 uppskattas BNP-tillväxten ha blivit positiv även om modesta 3 procen — upp från 1,5 procent 2021. Men den nuvarande nivån på BNP är fortfarande under vad den var när Lu Olo valdes till president. Scenariot kompliceras ytterligare av ekonomiska utmaningar genom ökande internationell inflation.

Stora frågor återstår om Östtimors kapacitet att till fullo genomföra en ekonomisk plan som tar hänsyn till både oljefondens begränsningar och den pressande nödvändigheten att främja humankapitalet för att uppnå en högre internationell utvecklingsstatus till 2030. Ett viktigt steg i den riktningen skulle kunna uppnås 2023 om des inträde i ASEAN till slut skulle bli av och möjliggöra integrationen av Östtimors ekonomi med en stor regional marknad.

Rui Graça Feijó är forskare vid Centrum för sociala studier i Coimbras universitet i Portugal.

Den här artikel är en del av EAF:s särskilda serie om 2022 i perspektiv och kommande år.

Källa: Rui Graça Feijó/East Asia Forum

23 — WFP:s landrapport om Östtimor, november 2022 Nytt!

Sammanfattning

Lägesuppdatering

Östtimor registrerade ytterligare 41 lokalt smittade fall av covid-19 i november. 23.184 fall har bekräftats sedan mars 2020. I slutet av november var 79,5 procent av befolkningen över 12 år fullt vaccinerade. Alla anställda i WFP:s landskontor är fullt vaccinerade.

Du kan läsa hela rapporten på https://reliefweb.int/attachments/1f674787-90fd-4511-9051-5caa9e11a9bb/01%20TLS%20CB%202022%2011.pdf.

Källa: reliefweb/OCHA services

09 — Kinesiskt medicinskt team och hälsovårdsministeriet arrangerade gratisklinik

Östtimors hälsovårdsministerium och Liquisas stadssjukhus höll en gratis klinik för det nionde kinesiska medicinska hjälpteamet i Östtimor den 28 maj. Det primära målet för denna gratisklinik är medicinsk vård. Vid dessa gratisbesök används traditionell kinesisk medicin för att behandla bland annat artros och kroniska hjärtsjukdomar.

Samma dag gav det medicinska teamet gratisvård till fler än 100 patienter utöver att dela ut de nödvändiga läkemedlen. Gomes och Sliva, två östtimoresiska tjänstemän från hälsovårdsministeriet önskade uttrycka sin djupa tacksamhet till det kinesiska medicinska teamet för dess hjälp till Liquisas medicinska insatser och hälsovårdsinsatser. Genom att arbeta med det kinesiska teamet avser Silva att sprida kunskap om kinesisk medicin i sin egen by.

Källa: Medriva/The Paradise News

08 — Magnaten Oei Hong Leong köper in sig i noterade A-Smart Holdings Nytt!

Singapore.

Oeis investering kommer inom ett åre efter att A-Smart köpt två lotter mark för utveckling i Östtimor.

Det jungruliga utvecklingsprojektet Timor Marina Square är ett första klassens utvecklingsprojekt av en strandtom med blandad bebyggelse omfattande två 23-våningars byggnader med affärer, bostäder och kontor i huvudstaden Dili. Oei sade till The Straits Times att han intresserade sig för A-Smart på grund av dess ambitioner att expandera till den potentiellt lukrativa markutvecklingen i det relativt underutvecklade Östtimor.

I Östtimor, och särskilt Dili, ser jag vad jag såg i Indonesien och Jakarata i början, sade Oei, som är född och uppvuxen i Indonesien.

Dilis fastighetsmarknad är fortfarande i sin linda. Kineserna är redan här och utvecklar infrastruktur såsom vägar och hamnar. Det är rätt tid för en singaporesisk spelare att gå in i marknaden för bostads- och kommersiella fastigheter.

Lim, som är singaporean, sade att A-Smart har granskat Dilis fastighetsmarknad under mer än tre år.

Vi har gjort vår hemläxa grundligt och omsorgsfullt byggt upp relationer där, tillade han. Östtimor är ett ungt och underutvecklat land med stor potential, särskilt när det gäller olja, gas och råvaror som kaffe, guld, koppar och mineraler.

Det finns fler än 8.000 utlänningar där, de flesta lever i provisoriska hem och specialbyggda sovsalar. Det finns ett stort behov av anständiga hyresfatigheter och bra hotell.

Timor Marina Square väntas ge 86 miljoner dollar på marknaden. Lim avböjde att avslöja marginalen hans bolag skulle få, men antydde att den skulle vara avsevärd. Han väntar sig att försäljningen kommer att vara livlig när projektet lanseras 2023, med den första omgången av köpare att huvudsakligen vara från Kina, Singapore och möjligen Australien. Projektet väntas vara klart i början av 2025.

Men Oei förblir positiv om bolagets utsikter: Östtimor är en mycket ny nation och jag är är säker på att den kommer att utvecklas och växa.

Källa: Ven Sreenivasan/The Straits Times

08 — Prince Albert hjälper finansiera välbehövligt BB i Östtimor Nytt!

Östtimors president José Ramos-Horta invigde det nyrenoverade Prins Albert II-centrumet för grundläggande nödobstretik och neonatalvård (Basic Emergency Obstetric and Newborn Care — BEmONC) i Same i Manufahi-distriktet — det ger hopp åt mödrar som riskerar att dö under förlosningar.

Världen existerar inte utan mödrar. Investeringar i hälsovårdsanläggningar är mycket viktiga för att rädda mödrars och spädbarns liv i Östtimor, sade president José Ramos-Horta under invigningen.

BEmONC-centrumet, delvis finasierat av prince Albert II av Monaco och UNFPA och den australiska regeringen genom departementet för utrikes affärer och handel, är en välkommen lättnade för över 6.000 mödrar i behov av trängande och kvalitativa möjligheter för mödravård och reproduktiv hälsovård.

Utöver att vara utrustat med medicinsk utrustning kommer centrumet också att stödjas av utbildad hälsovårdspersonal, som hjälper till med att identifiera mödrar i riskzonen under och efter förlossning.

Östtimor har en av de högsta mödradödligheterna i Sydostasien med 195/100.000 levande födda och spädbarnsdödligheten 30 per 1.000 levande födda.

Medan östtimors regering har förbättrat tillgången till hälsovård i önationen sedan dess självständighet, är hälsovård begränsad särskilt i otillgångliga områden såsom det bergiga Manufahi och näraliggande distrikt.

Bristen på skickliga förlossningshjälpare under graviditet och förlossning är en stor utmaning för att minska Östtimors höga mödra- och spädbarnsdödlighet i regionen.

Enligt en demografisk hälsovårdsöversikt 2016 ((Demographic Health Survey 2016 — DHS 2016) var bara 48 procent av förlossningarna assisterade av skickliga förlossningshjälpare och 32 procent skedde i en hälsoårdsanläggning.

Sedan 2018 har fler än 140 personer (39 läkare och 103 barnmorskor) åtnjutit utbildning i nödobtretik och spädbarnsvård möjliggjord av hälsovårdsministeriet genom det nationella hälsovårdsinstitutet med tekniskt bistånd från UNFPA.

UNFPA samarbetar nära med Östtimors regering och utvecklingspartner för att minska mödradödligheten och skydda mödrars och spädbrns hälsa.

UNFPA kommer att fortsätta tillhandahålla tekniskt bistånd till det nationella hälsovårdsinstitutet för att utveckla läroplaner med informationspaket för läkare och barnmorskor för att minska dödsfall under förlossningar, sade Pressia Arifin-Cabo, UNFPA:s landsrepresentant i Östtimor.

Källa: News.mc (Monaco Daily News)/UN Population Fund

03 — Uttalande av Xanana Gusmão om Jill Jollifes bortgång

Statement by H.E. Xanana Gusmäo on the passing of Ms Jill Jolliffe

It is with great sadness that we learned of the passing of Ms Jill Jolliffe, a distinguished Australian journalist, political activist and lifelong fighter for justice in Timor-Leste.

Jill was a hero of the Timorese people. With great sacrifice, and at personal risk, Jill supported our independence struggle.

Jill was in Timor-Leste in September 1975 where she witnessed incursions of lndonesian soldiers into our country. ln October 1975 she reported on the murder of her colleagues, Australian-based journalists Greg Shackleton, Gary Cunningham, Tony Stewart, Malcolm Rennie and Brian Peters by the lndonesian military at Balibo on 15 October 1975.

Jill was in Dili to report on the Proclamation of lndependence on 28 November 1975. She took photos of our leaders, including President Nicolau Lobato, which will forever be precious and iconic images for our nation. Jill was evacuated by the lnternational Red Cross four days before the lndonesian invasion on 7 December.

Jill returned to Australia before moving to Portugal where she lived for 20 years. She became a tireless activist for the Timorese cause and worked relentlessly to expose the horrors of our occupation to the world.

Jill returned to Timor in1994 and undertook a clandestine journey deep into the mountains to track down and interview resistance leader, Konis Santana. Her interview with Santana further exposed the human rights abuses in our country and gave much needed support to the independence struggle.

Jill dedicated her life to investigating the deaths of the Balibo Five and Australian journalist Roger East who was murdered at the Dili waterfront at the beginning of the lndonesian invasion. Her book on the murder of the Balibo Five and Roger East was made into the movie, Balibo.

After the Restoration of our lndependence, Jill continued to fight for Timor-Leste including for our campaign for justice in the Timor Sea.

In 2005 she founded The Living Memory Project, a video archive based on the testimony of freed Timorese prisoners and torture survivors.

In 2014, Jill was very deservedly awarded the Timor-Leste Order of Solidarity Medal.

Jill was a brilliant scholar and author. ln her early adult years, she became a political activist committed to exposing and fighting injustice. She always put others before herself without fuss or ceremony. lt is Australians like her that have done so much to build a strong relationship between Timor-Leste and Australia.

Jill was an activist, a rebel and a fighter. At great cost to herself she persistently exposed the reality of the lndonesian military occupation of Timor-Leste and supported the struggle of our people. She will always have a special place in our national history. She is one of us.

3 December 2Q22
Kay Rala Xanana Gusmäo

02 — Ny hamn i Tibar-bukten startar sin aktivitet

Östtimor, ett sydoistasiatiskt land, invigde den nya djuphavshamnen i Tibar-bukten, en ny marin port till Asien-Stilla havs-regionen.

José Ramos-Horta, Östtimors president, invigde officiellt Tibar-buktens djuphavshamn den 30 november 2022 i närvaro av Philippe Labonne, VD för Bolloré Ports, Östtimors premiärminister Taur Matan Ruak och representanter för Dilis hamnar och Asien-Stilla havs-regionen.

Som det första offentligt-privata partnerskapet i landet syftar denna nya hamn till att förbättra logistiktjänseterna i Östtimor och svara mot nuvarande utveckling i den marina och och av hamnar. enligt Bolloré Ports uttalande.

Den nya hamnen väntas bli ett regionalt omlastningsnav, som förbättrar Östtimors attraktionskraft inom Asien-Stilla havsregionen och påskyndar landet ekonomiska utveckling.

Den nya plattformen, belägen 12 kilometer från huvudstaden Dili är en investering på 490 miljoner dollar och tog fyra år att bygga.

Den har en 630 meter lång kaj med 16 meters djupgående och är utrustad med den senaste generationens hanteringsutrustning inklusive två portalkranar och fyra elektriska portalkranar på hjul. I sin första driftfas kommer hamnen att ha plats för 7.500 TEU:er (tjugofotsekvivalenter) och kunna hantera mer än 200.000 TEU:er per år.

Vi har varit närvarande i landet i många år och är stolta över detta nya bidrag till den lokala ekonomin. Tillsammans kommer vi att utveckla aktiviteterna i Tibar-buktens hamn med ambitionen att positionera den som en referens för infrastruktur i Asien-Stilla havsregionen, sade Philippe Labonne, VD för Bolloré Ports.

Källa: Container news

November

29 — Östtimor värd för WHO:s regionala möte om familjeplanering och omfattande abortvård

Dili. WHO:s regionala tekniska möte i Sydostasien om ‘Familjeplanering och omfattande abortvård för att påskynda minskningen av mödradödlighet’ kommer att hållas i Östtimor den 30 november till 2 december. Högnivåmötet med deltagande från 10 medlemsländer från Sydostasien kommer att invigas av president José Ramos-Horta på onsdag i Mahoka-salen i Dili.

Åtgärder för familjeplanering har en betydande roll för att minska mödra- och barnadödlighet. Användningen av olika preventivmetoder kan minska oönskade graviditeter genom att fördela och begränsa barnafödslar.

Mödrarnas och barnens hälsa är ett av WHO:s sydostasiatiska regions åtta flaggskepp och WHO Östtimor är hedrat av värdskapet för detta viktiga möte på denna önation, sade doktor Arvind Mathur, WHO:s representant i östtimor. Det regionala mötet kommer att samla experter från alla medlemsländer för att överlägga och granska familjeplaneringstjänsterna i sina länder och utarbeta en plan för att täcka krav som inte är tillgodosedda och hantera utmaningar i en nära framtid, tillade doktor Mathur.

Det regional mötet kommer att samla WHO:s programgrupper, tjänstemän från hälsovårdsministeriet och andra intressenter ansikte mot ansikte efter två år av covid-19-pandemi. Ämnena på för de tekniska sessionerna planerade för de tre dagarna omfattar globala framsteg för sexuell och reproduktiv hälsa, regionala framsteg för mödra och reproduktiv hälsa, uppdaterade familjeplaneringsverktyg och egenvård för sexuell och reproduktiv hälsa bland annat.

Möett kommer också att vara en plattform för medlemsländerna för att visa material som åskådliggör deras synsätt på påverkansarbete, resultat och andra åtgärder som har medfört ändringar inom området familjeplanering.

Den 1 december kommer delegaterna delta i Östtimors Walk the Talk för att fira Världs-AIDA-dagen" och belysa betydelsen av familjeplanering för kvinnor och ungdomar utsatta för stor risk för HIV.

Detta regionala möte är det första av detta slags tekniska högnivåmöten som hålls i Östtimor. Det blir ett bra tillfälle för Östtimors regering och hälsovårdsministeriet att visa sina resultat och bekräfta sitt stöd för WHO:s regionala plattfrom, sade doktor Mathur.

Källa: Jyoti Maruti Shelar/Press Release

28 — President Ramos-Hortas tal vid firandet av 47 års självständighet

Den 28 november 1975 förklarade Östtimor sig självständigt efter att 500 år varit en portugisisk koloni. Kort därefter invaderades Östtimor av Indonesien. Västra delen av ön Timor var redan en del av Indonesien, som inkorporerade Östtimor. 1999 hölls under överinseende av FN en folkomröstning om Östtimors självständighet. Resultatet var ett överväldigande ja till självständighet. Den återupprättades 2002.

Våren 2022 valdes José Ramos-Horta till president för andra gången. Den 28 november på självständighetsdagen höll Ramos-Horta ett tal. Du kan läsa originalet på engelska här.

11 — Östtimor blir i princip medlem i ASEAN, kan delta i alla möten

Det här påminner om Sveriges väg mot medlemskap i Nato 2022-2023, men har pågått längre.

Det här är första gången på över 20 år som Asean har tagit in en ny medlem. Kambodja kom med i blocket 1999.

Östtimor erkändes officiellt av Förenta nationerna 2002, varigenom det blev Asiens yngsta demokrati. Det resursrika landet med 1,3 miljoner invånare började omedelbart processen för att gå med i Asean, men ansökte först 2011 formellt om medlemskap.

ASEAN-ledarnas uttalande om Östtimors ansökan om medlemskap i Asean

Vi, ledarna i Sydostasiens länders gemenskap, samlade i Phnom Penh, Konungariket Kambodja, för det 40:e och 41:a toppmötet av Asean och anslutande toppmöte, har beaktat resultatet av de faktasamlande uppdragen i Östtimor genomförda av Aseans politiska säkerhetsgrupp, Aseans ekonomiska grupp och Aseans socioekonomiska grupp och enades om:

 1. Att i princip uppta Östtimor som den 11:e medlemmen i Asean;
 2. Att ge Östtimor observatörsstatus och tillåta dess deltagande i alla Asean-möten inklusive toppmötesplena;
 3. Att formalisera en objektiv på kriteria grundad färdplan för Östtimors fullständiga medlemskap baserad på de milstenar som identifierades i rapporterana från de tre på Asean-gruppens grundstenar grundade faktasamlande uppdragen och uppdrog åt Aseans koordinerande råd att formulera färdplanen och rapportera till det 42:a Asean-toppmötet för antagande;
 4. Att alla medlemsstater i Asean och externa parter fullt ut ska stödja Östtimor att uppnå milstolparna genom kapacitetsskapande bistånd och allt annat nödvändigt och relevant stöd för dess fullständiga medlemskap i ASEAN.

Källor:

11 — Vad Östtimors och Västtimors olika angreppssätt på malaria kan säga oss

Ön Timor är bara 470 km lång — omkring halva sträckan mellan Melbourne och Sydney. Trots det har bara en av de två stater som delar den lyckats att utrota malaria.

Vi ger en sammanfattning av en artikel i Cosmos, se källhänvisningen i slutet, särskilt avseende Öst- och Västtimor. Tommy Pollák/Östtimorkommittén

Även om det är svårt att få fram säkra uppgifter så uppskattade WHO 2020 antalet malariafall i världen till 241 miljoner med 627.000 dödsfall. Ännu värre, 80 % av alla döda i malaria i Afrika var barn.

För en sjukdom så svår att utrota som malaria finns det gott om lösningar. Sängnät impregnerade med insektsmedel, mediciner mot malaria, profylaktiska — förebyggande — behandlingar och till och med vaccin ingår alla i bilden för att bidra i kampen mot en sjukdom som globalt fortfarande dödar mer än en halv miljon människor årligen.

Malaria överförs bara genom stick av honor av Anopheles-myggor. Det kan synas som en tröst, men det finns 100 arter av dessa myggor, som kan överföra mänsklig malaria och det finns över 200 arter av malariaparasiter.

WHO började planera utrotning av malaria 1955 och, i några områden, har arbetet varit mycket framgångsrikt. I Australien föklarades malaria utrotad 1981; Europa och USA lyckades befria sig från sjukdomen ännu tidigare.

Några länder har fortfarande enorma antal malariafall. WHO:s afrikanska region stod för 95 % av malariafallen och 96 % av dödsfallen 2020. Papa Nya Guinea lyckades få ner antalet till drygt 50.000 2014, men 2019 hade antalet åter ökat till knappt 650.000.

Ön Timor är en av Australiens grannar — bara 800 km i nordväst och består av Västtimor — en del av Indonesien och Östtimor, självständigt sedan 1999.

Ön Timor är bara 470 km lång — omkring halva sträckan mellan Melbourne och Sydney. Trots det har bara en av de två stater som delar den lyckats att utrota malaria. När de två länder nu har gått samman för att avsluta arbetet, belyser det hur viktiga investeringar i malariaskydd och hälsovård är för länder som bekämpar denna sjukdom.

Timor and Wetar Endemic Bird Area

Ön Timor var ett av områdena med stor malariautbredning i Indonesien och Östtimor, säger WHO:s representant i Indonesien, N. Paranietharan. Enligt en rapport från 1999 var andelen parasiter lägre i indonesiska Västtimor än i Östtimor.

Men efter intensiva insatser av regeringarna med stöd från WHO, UNICEF och andra partner har antalet malariafall på Timor minskats betydligt.

Östtimor har inte sett lokal spridning av malaria sedan 2018. Alla fall nyligen har kommit utifrån eller inträffat i Oecusse, en liten östtimoresisk enklav helt omgiven av Indonesien. Östtimor arbetar för att få ett certifkat från WHO att det eliminerat malaria.

En rapport publicerad 2020 betonar Östtimors enorma framgång, konstaterande att i början av 2000-talet, när den nyligen självständiga staten hade en hälsovårdssektor i icke-fungerande tillstånd, skulle detta ha verkat nästan omöjligt.

Med skapandet av det nationella malariakontrollprogrammet strax efter självständigheten 2003 med två tjänstemän expanderade programmet de kommande åren och strategiska aktiviteter för kontroll av malaria på ett organiserat sätt började 2009 med finansiering från den globla fonden för att bekämpa AIDS, tuberkulos och malaria, skriver författarna.

Antalet malariafall minskade dramatiskt från 223.002 fall 2006 med det senaste inhemska fallet rapporterat i juni 2017.

Indonesien har varit långsammare i starten, men de har trots detta lyckats minska antalet fall betydligt med liknande lösningar — nät behandlade med insektsmedel, användning av snabba diagnostiska prov och behandling så snart som möjligt för att stoppa smittning.

Som ett resultat av massiv kontroll av smittbärare och fall, har malariafallen i Västtimor minskat från 20.000 2010 till 131 inhemska fall 2022, säger Paranietharan. 2022 konstaterade Västtimor 50 fall importerade från Papua och andra provinser.

Östtimor har nu ett omfattande, välorganiserat nätverk av hälsovårdsfrivilliga i samarbete med hälsovårdsministeriet, liksom en större förmåga att genomföra sina egna program baserade på WHO:s riktlinjer.

För närvarande utvecklar Östtimor och Indonesien en gemensam strategi och färdplan för att eliminera malaria på hela ön — det är i de båda ländernas intresse eftersom ingetdera kommer att kunna förbli malariafritt en längre tid utan det andras framgång.

Jacinta Bowler är vetenskapsjournalist hos Cosmos. Hon har examina i genetik och journalism från Queenslands universitet och har belönats med Best Australian Science Writing 2022.

Källa: Jacinta Bowler/Cosmos

04 — Kina utgör alternativ till medlemskap i ASEAN, säger Östtimors president

José Ramos-Horta säger att det är svårare att bli medlem i ASEAN än att komma in i himlen även om den senaste bedömningen av medlemskap var positiv.

Östtimors president José Ramos-Horta sade i torsdags att om medlemskap i de sydostasiatiska ländernas gemenskap (Association of Southeast Asian Nations — ASEAN) inte närmar sig, kommer landet i stället att vända sig till Kina.

Om det blir en fördröjning av inträdet, kommer jag att åka till Kina för att träffa min vän [den kinesiske presidenten] Xi Jinping och frysa inträdesprocessen i ASEAN eftersom det finns ett liv utanför ASEAN, sade Ramos-Horta till affärsfolk under ett möte i det portugisiska industriförbundets ( Portuguese Industrial Association — AIP) huvudkontor i Lissabon.

Ramos-Hortas deklaration gjordes trots att det finns konsensus att Östtimor skulle bli en del av denna regionala ekonomiska enhet som omfattar tio asiatiska länder och att presidenten är övertygad om att detta medlemskap kommer att bli framgångsrikt, om inte nästa år, så senast 2025.

Det har varit ett intensivt arbete de senaste tre till fem åren, de avslutade sin senaste utvärdering i juni och juli [av Östtimors inträde] och den var positiv, sade Ramos-Horta och förklarade att det ideala scenarit vore Östtimors inträde i januari nästa år.

Det ideala scenariot var att de skulle tillkännage sin inbjudan nu och sedan skulle den officiella ceremonin hållas när Indonesien övertar ordförandeskapet i januari 2023, tillade statsöverhuvudet, som nyligen har sagt att det är lättare att komma till himlen än än i ASEAN.

Ramos-Horta betonade också några av de favoriserade områden på vilka landet är villigt att välkomna utländska investeringar, såsom farmaceutiska, textila, medicinska och hälso industrier, konservering och skodon, utöver finansiella tjänster som borde koncentreras till BNU-Timor, dotterbolag till gruppen Caixa Geral de Depósitos.

Det ligger i vårt intresse att Portugal och den Europesika unionen är engagerade i Östtimor och jag var mycket lycklig över att spanska bolag vann vägkoncessionen och andra projekt, så att vi inte är för beroende av ett enda land, påpekade han.

Östtimors president, José Ramos-Horta, påbörjade ett officiellt besök i Portugal i måndags och fullföljde traditionen att Portugla är det första landet som besöks av varje ny timoresisk president.

Källa: Macau News

Oktober

18 — La'o Hamutuk anser att budgetförslaget för 2023 ignorerar statens verkliga finansiella läge

Den 18 oktober 2022 skickade den ideella organisationen La’o Hamutuk ett inlägg till parlamentsledamöterna om förslaget till statsbudget för 2023. Med detta inlägg vill La’o Hamutuk bidra till debatten om 2023 års budget, så att denna kommer att bli mer hållbar och bättre motsvara befolkningens behov. En engelsk version av inlägget finns på https://www.laohamutuk.org/econ/OJE23/221017LHSubPNOGE2023en.pdf.

Den årliga parlamentsdebatten om budgeten är ett tillfälle för parlamentsledamöterna, regeringen och allmänheten att utvärdera, diskutera och utveckla planer som är strategiska och nödvändiga för att ta itu med de problem som vårt land i åratal har stått inför.

Vårt inlägg omfattar följande huvudpunkter:

Hållbarhet

Den verkliga situationen för statens finanser är redan prekär, vilket La'o Hamutuk har påpekat i många år. Finansministeriets rapport om budgetförslaget för 2023 presenterar ett scenario för att förlänga livet på petroleumfonden till 2045. Det skulle ge regeringen mer tid för att diversifiera ekonomin för att skjuta upp krisen som kommer när vi står inför ett fiskalt stup därför att petroleumfonden har tömts, vilket finansministeriet bedömer kommer att ske 2034. Enligt den mest hållbara modellen som vidmakthåller petroleumfonden till 2045, måste utgifterna minskas med 3 % varje år till 2034. Men tabeller i budgeten visar att utgifterna, inklusive uttag ur petroleumfonden, ökar varje år till 2027 (utan information om den efterföljande tiden).

Därför menar vi att även om regeringen vet att vi står inför faran att falla nerför det fiskala stupet, fortsätter den att inte se det som viktigt och misslyckas med att hantera denna realitet. Det finns inget värde i att diskutera en hållbar modell om den inte implementeras.

Vi observerar också att regeringens framställning är inkonsistent och föreslår att de ger parlamentet och allmänheten noggrannare framställningar av de totala utgifterna och kostnaderna för varje program de kommande fyra åren.

Petroleumberoende

Östtimor är nu huvudsakligen beroende av petroleumfondens investeringar på den internationella finansmarknaden, på vilken den redan har förlorat 2 miljarder dollar. Olyckligtvis underlåter budgetböckerna att beskriva denna risk korrekt och deras scenarier om petroleumfonden fortsätter att anta kommande avkastning på 4,1 % årligen, men underlåter att beakta möjligheten av lägre eller ingen negativ avkastning.

Även om petroleumfonden har finansierat statliga program och aktiviteter under många år, har Östtimors ledare inte använt denna möjlighet för att skapa en ekonomi som är produktiv, hållbar och diversifierad. Regeringen fortsätter att drömma om att inkomsterna från olje- och gasindustrierna ska stödja ekonomin på lång sikt medan den ignorerar utveckling av hållbara och produktiva sektorer. Därför ber La'o Hamutuk ledamöterna att inse att petroleumfonden inte kommer attlösa de problem som konfronterar oss och misslyckas med att gagna vårt folk.

Transparens och ansvarsutkrävande

Transparens och ansvarsutkrävande borde fortsatt vara prioriterade i det här landet. Olyckligtvis ser vi svagheter i genomförandet av transparens i den här budgetprocessen.

Till exempel så fungerar parlamentets webbplats inte och ‘offentliga’ utfrågningar är inte öppna för allmänheten. Vi föreslår också upprätthållande av tidigare goda vanor såsom att ge ut budgetböckerna på tetum och engelska, inte enbart på portugisiska.

Som en oberoende organisation blev vi mycket besvikna över att inte få tillfälle att vittna i en utfrågning i parlamentskommitté C. Budgetprocessen blir starkare med deltagande av civilsamhället och vi uppmuntrar parlamentet att öka utrymmet för oss och allmänheten att bidra med analyser som kange idéer till debatten med regeringen.

Vi föreslår också att finansministeriet borde klargöra budgeten för frihetskämparnas fond (National Liberation Combatants Fund — FCLN), därför att upprepandet av anslagen till FCLN både i budgetarna 2022 och 2023 skapar förvirring.

Prioriteter och strategi

La’o Hamutuk tvivlar på att regeringen kan genomföra budgetens 275 åtgärder med kvalitet, med tanke på tidigare genomföringsnivåer och att många regeringsmedlemmar och anställda kommer att vara engagerade i politiska kampanjer nästa år. [2023 hålls parlamentsval. Tommy Pollák/Östtimorkommittén] Det skulle vara bättre att prioritera program som är realistiska enligt förmågor och personal samt verkligen kan genomföras med kvalitet.

De sektorer som är direkt förknippade med att förbättra mänskliga resurser — utbildning, hälsovård, rent vatten och jordbruk — får bara 16 % av hela budgeten 2023. Därför uppmuntrar vi ledamöterna att grundligt diskutera detta med regeringen under budgetdebatten.

För att skapa en effektiv budget borde parlamentet skärpa utvärderingsprocesserna för ny program för att säkra att de verkligen gör nytta för människorna och borde ompröva budgetposter som ännu inte har bevisat sin nytta.

La’o Hamutuk’s inlägg ger sju specifika rekommendationer till parlament och regering för att förbättra 2023 års budget och budgetprocessen.

https://www.laohamutuk.org/econ/OJE23/22OGE23.htm innehåller information om 2023 års budget, dokument, dagordningar för presentationer, analyser och diagram.

Källa: La'o Hamutuk — Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis
webbplats https://www.laohamutuk.org
epost laohamutuk@gmail.com

16 — Asiens nyaste land, Östtimor, satsar på gammal god pressfrihet mitt i desinformationen

Manila, Filippinerna. I en tid när desinformation länkas till uppgången av auktoritära regimer, satsar en av världens yngsta stater på fri press som en pelare fför demokrati.

Inför parlamentsval 2023 som skulle kunna se installationen av nya lagstiftare, finns det knappast en känsla av rädsla eller osäkerhet i möjligheten för en växling av ledare hos medborgare i det 20 år gamla Östtimor, sade Alberico Da Costa Junior, en senior journalist.

Da Costa blev journalist 2003, ett åre efter att landet vann självständighet 2002 efter 1999 års folkomröstning i vilken östtimoreserna röstade för att bryta med Indonesien.

Medborgare har förtroende för sin demokrati så länge som det finns matsäkerhet och politisk mognad, sade Da Costa, direktöor för utveckling och analys av media vid pressrådet i Östtimor, där han också verkar som chef för medieuppföljningen och nyhetsabonnemangen.

Politiker kan kämpa mot varandra men människor bryr sig inte om politiska kampanjer, sade Da Costa i fredags.

Vi är inte rädda, vi har säkerhet. Ibland finns det också hatspråk. Politiker attackerar varandra. De kommer att fortsätta. Men vi är inte alls oroade, sade han om medborgares utbrott på sociala medier.

Dessa uttalanden gjordes inför Östtimors årliga minneshögtid för journalister dödade den 16 oktober 1975.

Östtimors egen dag för pressfrihet

Den här dagen minns Östtimor ‘Balibo five’ — 5 journalister som dödades i Balibo i förspelet till Indonesiens invasion av Östtimor 1975. De var Greg Shackleton, Tony Stewart, Brian Peters, Malcolm Rennie, och Gary Cunningham.

Deras död var en del av en våg av attacker mot journalister och medieanställda. Åtskilliga andra dödades på 1990-talet, när journalister intervjuade östtimoresiska guerillakämpar och dokumenterade brott mot de mänskliga rättigheterna och publicerade berättelser om Östtimors diplomati för att möta Indonesiens militär- och regeringskampanjer vid den tiden.

Östtimors medborgare såg journalism som en medkämpe i landets kamp för självständighet, sade Da Costa.

Historiskt sett har journalism och media bidragit till Östtimors självbestämmande och självständighet. Så det är därför det är … ‘unikt’ att bli journalist för du kan spela en roll med att bidra till landet som en ‘social kamrer…’ och på grund av denna historia från det förgångna, journalister, många utländska journaister, de dödades på grund av landets självbestämmande, sade han.

Därför är den 16 oktober utsedd till pressfrihetens dag i landet, sade Da Costa.

Efter att självständigheten uppnåddes 2002 har globala utvecklingsagenturer stött media och journalistorganisationer under övergångsperioden.

När vilseledande information och desinformation sveper över världen, förorenande informationssystem och underminerande demokratier, sade Da Costa att Östtimor fortsätter att ha förtroende för kraften hos en fri press.

Demokrati är ett system i vilket männsikor lever i fred. Demokrati utan pressfrihet — det kommer inte att finnas. Så om vi vill att demokrati ska finnas, måste vi främja, måste vi försvara pressfrihet. Det är den enda vägen som alla kan gå, sade Da Costa.

‘Goda ledare är nyckeln’

Da Costa tror att gott ledarskap som inspirerar männsikor förtroende är nyckeln till medborgarnas tro på demokrait. Han sade att han inte väntar sig någon ändring genom valen nästa år.

Mottagaren av Nobels fredspris José Ramos-Horta, som blev president, genomför nu sin andra period fram till 2027. Da Costa sade att Ramos-Horta har förmågan att skapa matsäkerhet och politisk mognad.

Människor respekterar honom (Ramos-Horta) fortfarande … Människor bryr sig inte om (politiskt kampanjande) … Människor bryr sig inte om sådant. Människor kommer att förbli lugna, sade Da Costa.

Den huvudsakligen katolska syostasiatiska nationen med sekel av portugisik kolonialhistoria och årtionden av spänning till grannen Indonesien har 1,5 miljoner invånare och är omkring lika stor som porvinsen Palawan i västra Filippinerna. Den förblir ett utvecklat land med omkring 1.457,8 dollar BNP per capita — hälften av Filippinernas — även om det har olje. och gastillgångar.

Men denna teknologiintensiva industri har inte gjort mycket för att skapa arbetstillfällen, delvis på grund av att det inte finns några mottagningsanläggningar i Östtimor. Gas förs för närvarande i rörledningar till Australien för behandling, men Östtimor har uttryckt intresse för att utveckla inhemska behandlingsanläggningar, CIA:s World Fact.

Reuters rapporterade föregående månad att Östtimor som majoritetsägare i det enorma gasfältet Greater Sunrise sagt att pumpning av gasen från fältet till behandling i Östtimor kan göras ekonomisk och skulle vara mycket billigare än att pumpa gasen till Darwin i Australien.

Tid att gå samman, organisera sig

Situationer som Östtimors är kanske det bästa tillfället för journalister att gå samman, oganisera sig, och göra alla ansträngningar för att vara självständiga och stå emot pontiellt maktmissbruk av regeringar, särskilt mitt i uppgången av en ‘infodemi’, desinformation, ‘missbruk av rättsväsendet’ och människors misstro av media, sade han [Paul Soriano, NUJP — National Union of Journalists of the Philippines — Project Manager for Media Safety and Media Ethics].

Vägen framåt för journalister

I lördags, en dag före årets minneshögtid för Balibo Five, firade Da Costa sin födelsedag. Han var ivrig att få återvända till sin familj efter att ha varit borta i flera dagar.

Hans äldsta son av fyra kommer att ta sin examen snart och hans hoppas att han kommer att ta anställning i landets olje- och gasindustri.

Under tiden, säger Da Costa att han kommer att fortsätta oavsett ställning att berätta om landets kamp och utmaningar.

Människor säger att journalist är ett yrke, ett kall. Jag älskar det också just nu, jag arbetar för pressrådet, men jag fortsätter att skriva även om pressfrihet och journalism, sade han.

Unga filippinska journalister tycker att Da Costas hängivenhet till sitt yrke beundransvärd och hoppas att journalism ska fortsätta att positivt bidra till Östtimors demokrati.

Källa: Arlene Burgos/ABS-CBN News

05 — Putin och Östtimor

Originalet har här ett foto med bildtexten

En video av den ryske presidenten Vladimir Putin är projicerad på en skärm på Moskvas Röda torg den 30 september 2022, när han talar vid ett möte och en konsert som högtidlighåller annekteringen av fyra ukrainska regioner ockuperade av ryska styrkor: Luhansk, Donetsk, Cherson och Zaporizjzja. (AFP/Alexander Nemenov)

Jakarta. Indonesien behöver kanske dela med sig till Ryssland av sin bittra erfrenhet — och det höga pris det betalade — när det invaderade Östtimor 1975 och sedan förklarade den tidigare portugisiska kolonin för landets 27:e provins 1978.

Indonesien agerade som en kolonialhärskare, skickade tusentals soldater för att upprätthålla sin territoriella integritet, som inkluderade Östtimor, tills den av Förenta nationerna stödda folkomröstningen 1999 resulterade i en överväldigande majoritet för territoriets oberoende.

Envist insisterande på att annektera andra länders territorier som det vill riskerar Ryssland att upprepa Indonesiens misstag i Östtimor.

Det finns likheter mellan Indonesiens ockupation av Östtimor och Rysslands ensidag annektering av ukrainska territorier, även om det också finns många stora skillnader när det gäller våra historier och internationellt erkännande.

Vid tiden för det indonesiska anfallet stod Östtimor inför ett maktvakum efter att de portugisiska kolonialhärskarna övergett det som svar på situationen internt. Den ryske presidenten Vladimir Putin beordrade i februari sina trupper att invadera Ukraina, en suverän stat, utan provokation från Kiev.

När Indonesien startade sin militära operation i Östtimor 1975, gjorde det det med fullt godkännande av Förenta staterna och Australien, i ett försök att förhindra kommunistiska element från att ta kontroll över det fattiga territoriet, som gränsade till provinsen East Nusa Tenggara.

FN erkände aldrig Östtimor som en legitim del av Indonesien och behöll denna ståndpunkt tills Jakarta gav upp och tillät FN att hålla folkomröstningen om självständighet 1999. I maj 2022 blev Östtimor ett självständigt land och den 27 september samma år gick det med i Förenta nationerna och bytte namn till Timor-Leste. [Vi fortsätter dock att skriva Östtimor på svenska på den här webbplatsen. Tommy Pollák/Östtimorkommittén]

Indonesiens ockupation av Östtimor sveptes in i allvarliga brott mot mänskliga rättigheter. Det finns ingen garanti för att Ryssland inte kommer att upprepa de allvarliga misstagen i vår historia.

Rysslandss annektering av de fyra territorierna Cherzon, Donetsk, Luhansk och Zaporizjzja som det har ockuperat i det självständiga Ukraina, oavsett skäl, är ett flagrant brott mot internationella lagar och normer.

Putins förevändningar att flertalet av befolkningen i dessa territorier är rysk och att deras befolkningar röstade ja i Rysslands ensidigt organiserade folkomröstning är oacceptabla och farliga. Att FN kommer att godkänna Rysslands annektering av de ukrainska territorierna är mycket osannolikt på samma sätt som det aldrig godkände Östtimor som en dle av Indonesien.

Ja, några länder kommer kanske att godta de fyra regionerna som de facto territorier i Ryssland, men det kommer inte att bli något rekännande de jure.

President Putin är en av världens mäktigaste och mest inflytelsrika ledare och har spelat en nyckelroll som motvikt till västlig dominans. Ryssland är också djupt involverat i nästan alla av FN:s affärer som en av de ständiga medlemmarna av FN:s säkerhetsråd. Men Rysslands invasion av Ukraina och dess annektering av ukrainska territorier kommer nu att ändra världens syn på Ryssland till det sämre nu eller senare.

Det internationella samfundet kommer aldrig att acceptera invasionen och annekteringen av territorier som tilljhör ett suveränt land, även om supermakten USA invaderade Panama 1989 efter en militärkupp och dödandet av en amerikansk marinsoldat och senast Irak, formellt för att eliminera terrostiska element.

Under tiden har Rysslands invasion av Ukraina stört de globala leveranskedjorna vilket har lett till en livsmedels- och energikris, som har påverkat nästan 2 miljarder människor i fler än 90 länder, särskilt i nya ekonoier och utvecklignsländer. Annektering av de fyra ukrainska territorierna kommer bara att förvärra situationen, särskilt när världen står på randen av en global recession.

Indonesien har kallat den av Ryssland organiserade folkomröstningen i de fyra territorierna för ett brott mot FN-stadgan. Putin måste ta Jakartas ståndpunkt på allvar. Utöver detta borde han ta lärdom av vårt misstag i Östtimor som orsakade oräkneliga kostnader.

Källa: The Jakarta Post

05 — Östtimor planerar att köpa brasiliansk andel på 14,5 miljoner dollar i Timor Telecom

Köp nästa år skulle avsluta komplicerad ägarstruktur i tjänst för 1,5 miljoner invånare.

Den timoresiska regeringen planerar att köpa det brisilianska bolaget Ois majoritetsandel i Timor Telecom (TT) under 2023, i en operation värd omkring 14,5 miljoner dollar, ett belopp som budgeterats i budgetförslaget för 2023.

Finansminister Rui Gomes sade till nyhetsagenturen Lusa att förhandlingar med Oi pågår och att ett positivt resultat väntas vilket skulle avsluta en process som är resultatet av överföringen av PT-Portugal Telecoms kapital till det brasilianska bolaget.

Syftet, förklarade han, är att avsluta en operation som omfattar det kapital och den skuld som Timor Telecom har till Oi, ett bolag som aldrig investerat i den timoresiska operatören efter övertagandet av PT:s tillgångar utan bara inkasserat utdelningar och räntor på lånet.

Timor Telecom har opererat i Östtimor sedan 2003 och är i huvudsak kontrollerat av TPT (54,01 procent); Oi kontrollerar 76 procent av kapitalet direkt och ytterligare 3,05 procent genom Participações SGPS.

De återstående aktieägarna i TPT är Harii Foundation — Society for the Development of Timor-Leste (knuten till Baucaus stift), som kontrollerar 18 procent och Fundação Oriente (6 procent).

I TT är kapitalet uppdelat mellan TPT (54,01 procent), den timoresiska staten (20,59 procent), det Macao-baserade bolaget VDT Operator Holdings (17,86 procent) och den timoresiske affärsmannen Julio Alfaro (4,49 procent).

Genom ett monopol som varat i flera år — genom en koncession från den timoresiska regeringen som började 2002 och varade till 2012 (när sektorn liberaliserades) — TT kontrollerades ursprungligen av PT, en post som senare förvärvades av det brasilianska Oi.

I mars 2012 undertecknade regeringen och Timor Telecom en överenskommelse som avslutade Timor Telecoms exklusiva koncession för telekommunikationer och markerade öppnandet av sektorn för konkurrens.

Sedan 2012 har TT varit tvunget att tävla på en marknad med bara 1,5 miljoner invånare med två andra operatörer, båda statsägda, Indonesian Telkomsel och Vietnamese Telemor.

Under åren, först med PT och sedan med Oi, har åtskilliga erbjudanden om försäljning av en majoritetsandel gjorts och 2015 försökte man att mobilisera staten och privata parter att behålla operatören som en timoresisk tillgång.

I oktober 2016 gavs Oi tre fasta och bindande offerter att köpa dess andel, två av grupper ledda av timoresiska affärsmän och en tredje av en fidjisk pensionsfond.

I december samma år tillkännagav operatören att den hade begärt lagligt tillstånd att sälja sin andel till Investel Communications Limited group, ledd av den timoresiske affärsmannen Abilio Araújo, för 62 miljoner dollar.

Källa: the macao news

05 — Fredspristagaren biskop Belo och barnmissbruk

Vatikanen straffade Nobelpristagaren biskop Belo efter anklagelser om missbruk av barn

Efter att anklagelserna mot honom blev offentliga sade Vatikanen att den 2020 hade straffat biskop Carlos Ximenes Belo, en av självständighetsrörelsens hjältar i hans födelseland Östtimor.

Rom 2022-09-29. En mottagare av Nobels fredspris, en katolsk biskop, fick disciplinära restriktioner och förbjöds att kontakta minderåriga avslöjade Vatikanen i torsdags. Det berodde på anklagelser att prelaten, biskop Carlos Ximenes Belo, hade våldtagit coh missbrukat tonårspojkar årtionden tidigare i Östtimor.

Kyrkans erkännande kom en dag efter att ett holländskt magasin, De Groene Amsterdammer, publicerat anklagelserna i en explicit redogörelse för missbruk av två av prästens påstådda offer.

I september 2020 begränsade Vatikanen biskop Belos rörelser och utövandet av prästämbetet, sade Vatikanens talesperson Matteo Bruni, och fördömde frivillig kontakt med minderåriga och med Östtimor, det lilla sydostasiatiska landet i vilket han är älskad för sin roll i erhållandet av självständighet från Indonesien.

I november 2021 modifierades och stärktes dessa åtgärder, sade Bruni. Vid bägge tillfällena accepterades åtgärderna formellt av biskopen.

Biskop Belo, 74, var en ikon i Östtimor, han delade 1996 års Nobels fredspris med en annan självständighetshjälte, José Ramos-Horta, som sedan blev president, när de sökte en fredlig och rättvis lösning på en blodig konflikt. Den norska Nobelkommittén framhävde särskilt biskopens mod att ut ur landet smuggla två vittnen till en massaker 1991, så att de kunde vittna inför Förenta nationernas mäniskorättskommission.

De arbetade tillsammans i årtionden för att få fred i Östtimor, en tidigare portugisisk koloni i vilken den romersk-katolska kyrkan är inflytelserik, efter att Indonesien, vars majoritet är muslimsk, med våld annekterade territoriet i mitten av 1970-talet. Kampen mellan östtimoresisk gerilla och indonesiska trupper dödade hundratusentals timoreser, omkring en tredjedel av hela befolkningen, och vid ett tillfälle tvingades biskop Belo att fly efter att en milisattack brände ner hans residens, som hade blivit tillflyktsort för människor förföljda av polisen.

Biskopens två påstådda offer, identifierade enbart med förnamn av det holländska magasinet, sade i ett uttalande att biskopen hade våldtagit dem och inriktat sig på fattiga barn, möjligen föräldralösa, och gett dem kontanter för att tysta dem eller få dem att komma tillbaka. En, identifierad som Paulo, nu 42, sade till magasinet att biksop Belo hade tvingat sig på honom i biskopsresidenset i Dili, landets huvudstad.

De Groene Amsterdammer rapporterade att biskop Belo hade missbrukat andra pojkar med början på 1980-talet i staden Fatumaca, när han var ung präst vid Salesianernas skolcentrum. Han blev biskop 1988.

1999 röstade folket i Östtimor för självständighet från Indonesien i en folkomröstning och 2002 blev landet självständigt. Samma år godtog påven Johannes Paulus II biskop Belos ansökan om avsked från huvudmannaskapet för kyrkan i Dili.

Han var bara 54, mer än 20 år yngra än åldern som krävs för avsked. För att förklara hans avgång hänvisade ett uttalande från Vatikanen då till en kanonisk rätt som låter biskopar under 75 att gå i pension av hälsoskäl eller andra allvarliga skäl, men utvecklade det inte. Biskop Belo sade därefter att han 2003 åkte till Portugal för behandling av cancer.

Den holländska tidskriften rapporterade att han 2004 arbetade som präst i Moçambique och biskop Belo själv sade till en katolsk nyhetstjänst, UCANews, 2005 att han hade flyttat till Moçambique.

Jag är biträdande präst i Maputo, citerade UCANews honom. Jag utför församlingsarbete genom att undervisa i katekeslära till barn, ge unga människor bönestunder. Jag har klivit ner från toppen till botten.

Vatikanen avböjde att kommenterade huruvida man hade känt till anklagelserna mot biskop Belo, när han avgick 2002 eller när den senare skickade honom till Moçambique ellerom den hade uppmärksammat de lokala myndigheterna i Portugal eller Östtimor 2019, när den säger att anklagelserna kom till deras kännedom.

Nyheten om anklagelserna och erkännandet av dem från Vatikanen hade redan börjat spridas i Östtimor i torsdags.

Vi är också chockade av att höra dessa nyheter, sade en representant för ärkebiskopsämbetet i Dili till Associated Press.

Vatikanen manar timoresiska katoliker att godta beslut om Belo

Biskop Belo utsattes för sanktioner av Vatikanen 2019 efter rapporter om hans ‘allvarliga brott’.

Vatikanens representant i Östtimor manade den 4 oktober katoliker att respektera de sanktioner som har utfärdats mot biksop Carlos Ximenes Belo på grund av de allvarliga brott han har begått och bad dem att bibehålla lojaliteten mot kyrkan i den hetsiga debatten i frågan.

Biskop Belos fall är inte längre bara en anklagelse utan har det har avgjorts, sade monsignore Marco Sprizzi, charge d’affaires i den katolska representationen i Dili i en intervju sänd i den statliga televisionskanalen RTTL den 4 oktober.

Det är ett beslut fattat och godtaget av biskopen och vi har bara att respektera det, respektera biskopen och respektera Vatikanens beslut, sade han.

Jag säger till timoresiska katoliker, som är så lojala mot påven, mot Vatikanen, att följa Vatikanens riktlinjer, precis som biskop Belo följde Vatikanens riktlinjer. Han accepterade det, sade han och refererade till de åtgärder Vatikanen har vidtagit i detta fall.

Den 74-årige salesianske biskopen har utnyttjat pojkar sexuellt och köpt deras tystnad under mer än 20 år, rapporterade den holländska tidskriften De Groene Amsterdammer den 28 september.

Han sade också att trots att biskop Belo bestraffats för sina brott, så respekterar Vatikanen fortfarande hans bidrag till Östtimors självstndighetsrörelse, vilket gav honom Nobels fredspris 1996 och att ingen kan förneka det.

Vi har stor respekt för honom, för hans historia, för hans bidrag till kampen för frigörelse, för hans närhet till folket, särskilt de på frontlinjen för att försvara frihet, frigörelsen av Östtimor, sade han.

Sprizzi manade också katoliker att fortsätta visa broderskap med och stöd till kyrkan i kampen mot sexuellt utnyttjande som också har visats av de timoresiska biskoparna som godkände riktlinjer för skydd av minderåriga och sårbara vuxna.

UCA News kunde varken nå biskop Belo, som tros vara i Portugal, eller hans påstådda offer för deras kommentarer.

Landet med katolsk majoritet med omkring 1,3 miljoner invånare har bevittnat rättegången och bestraffningen av enbart en katolsk präst för sexuellt missbruk.

Den tidigare maerikanske missionären och prästen Richard Dascbach, 84, dömdes till 12 års fängelse i december för utnyttjande av flickor i ett barnhem han grundat.

Jason Horowitz är chef för Romkontoret, som bevakar Italien, Vatikanen, Grekland och andra delar av Sydeuropa. Han har tidigare bevakat valkampanjen 2016, Obamaadministrationen och kongressen med tonvikt på politiska profiler och ämnen.

Källor:

September

23 — President Ramos-Horta: En rättvis energiövergång är ett globalt fredsprogram

Resursrika, fattiga länder och rika industriella länders ansvar

Tal av Östtimors president J Ramos-Horta i g7+-forumet den 23 september 2022 i New York i samband med FN:s generalförsamling den 25 september 2022.

Vid mitt besök i Australien nyligen frågade en journalist mig om mitt lands önskan att utveckla olje- och gasfältet Greater Sunrise, som ligger på kontinentalsockeln mellan våra två länder. Jag frågades om hur vi väger de ekonomiska fördelarna för Timor av utvecklingen mot konsekvenserna för klimatet och hur projektet kan försvaras inför vårt folk och den större regionen.

Så inledde Ramos-Horta detta tal. Det är mycket intressant, men för långt för att översättas av oss. Därför kan du läsa det engelska originalet här.

23 — President Ramos-Hortas tal i FN:s generalförsamling

Vi återger här bara två korta stycken i översättnig. Hela talet återfinns i original, på engelska, här. En sammanfattning på engelska och video med hela talet finns här.

Mitt presidentskap är ett öppet ett utan järngrindar och väpnad säkerhet. Det är öppet för alla, särskilt barn som har obegränsat tillträde till presidentområdet med en särskild badbassäng byggd för dem och ett centrum för aktiviteter efter skolan som musikskola, sång, läsning, målning, spel och datorer etc.

Hälften av min månatliga lön på mindre än 5.000 dollar (efter skatt) doneras till utblottade familjer. Jag har inte auktoriserat inköp av nya fordon för presidentämbetet och ingen i min stab har fått sig en officiell bil tilldelad. För den här sessionen i FN:s generalförsamling har jag tagit med mig en delegation på sju och vi bor alla i det billigaste hotellet vi kunde hitta i närheten av FN.

21 — USA:s och Östtimors partnerskap stärkt genom PAC ANGEL 22-4

Baucau, Östtimor. 09.21.2022 Courtesy Story Pacific Air Forces Public Affairs  

Pacific Angel 22-4 avslutas efter en femdagars operation i vilken fler än 90 USA-militärer deltog tillsammans med Östtimors försvarsstyrka och en mängd lokala myndighetsorganisationer och ideella organisationer för att ge humanitär hjälp och katastrofbistånd den 12 till 17 september i Baucau, Östtimor.

Genomförandet av PAC ANGEL 22-4 inbegrep hälsovårdsmottagningar samtidigt med fyra byggnadsrenoveringar.

Utöver det viktiga arbetet i hjärtat av denna övning har ni också skapat meningsfulla personliga relationer med varandra, sade Thomas Daly, USA:s chargé d’affairs. Till slut är det dessa relationer som stödjer den varaktiga vänskapen och det varaktiga partnerskapet mellan Förenta staterna och Östtimor.

Hälsovårdsmottagningarna utgjorde allmän medicin, pediatrik, syn, tandvård, vaccineringar och läkemedel. Byggnadsingenjörerna arbetade med reparationer av tak, eldragning och rörmokeri i skolor i hela Baucau.

Er närvaro här lyfter vårt humör; många människor i Baucau kunde få välbehövlig medicinsk vård och ingenjörerna hjälpte till reparationer av fyra skolor, sade generalmajor Falur Rate Laek, Östtimors försvarsmakts befälhavare. Operationer som dessa är viktiga för vårt samhälle och vi ser fram emot vårt fortsatta partnerskap.

Hälsovårdsmottagningen hade fler än 3.600 patienter och ingenjörerna reparerade skolor med fler än 1.000 elever.

Från planering till genomförande har det varit otroligt att se allt falla på plats, sade överstelöjtnant Ian Friel, befälhavare för PAC ANGEL 22-4. Vi är hedrade över att ha spelat en roll i främjandet av våra relationer med vår Stilla havs-partner. Genom att skapa en öppen dialog och arbeta jämsides med våra partner i operationer som denna odlar vi en omgivning som gynnar oss alla.

Sedan 2007 har Indo-Pacfic Command och Stilla havs-flyget främjat interoperabilitet och visat försvarsdepartementets förmåga att stödja humanitärt bistånd och och katastrofbistånd genom PAC ANGEL-operationer.

PAC ANGEL-operationer omfattar medicinska behandlingar och klinikverksamhet, byggnadshjälp och erfarenhetsutbyte mellan ämnesexperter och värdnationernas militärer och regionala allierade och partner.

Källa: Pacific Air Forces Public Affairs

21 — Timor Ports välkomnar PIL:s containerfartyg i provdrift

Timor Port genomförde driftförsök i den framtida djuphamnen i Tibarbukten genom att välkomna de första två fartygen, Kota Dunia och Seletan Damai, från Singapores Mariana Express Lines (MELL), ett dotterbolag till Singapores Pacific International Lines (PIL).

Provbesöket av de två fartygen den 14 till 17 september möjliggjorde prov av tillförlitligheten hos installationerna i den nya infrastrukturen.

Provet möjliggjorde test av driftsystemen för hantering av land- och sjötrafik liksom hanteringsutrustning och kooerdinering av grupperna, som användes för första gången under realistiska förhållanden.

Testen skedde mindre än en månad innan idrifttagning av den nya hamnen i Tibarbukten.

Efter en internationell förfrågan om offerter utfärdad av de östtimoresiska myndigheterna valdes Bolloré Ports för att genomföra projektet, det första offentligt-privata partnerskapet i landet.

Efter två dagars tester visade alla system, särskilt Terminal Operating System (TOS) anslutet till fakturerings- och tullsystem, total effektivitet, skrev Bolloré Ports.

Hanteringsutrustningen gav full tillfredsställelse och möjliggjorde för grupperna att lasta och lossa nästan 1.000 container på respektiv från de två fartygen under denna testfas.

Våra grupper dockade och hanterade bägge fartygen framgångsrikt, sade Laurent Palayer, chef för Timor Port.

Detta möjliggjordes av ett träningsprogram med experter från vårt nätverk som kom särskilt för att delge sitt kunnande och sin erfarenhet om hamnverksamhet. Idag är vi redo att ta nästa steg och börja våra aktiviteter och vi skulle vilja tacka MELL och PIL för nära samarbete vid provbesöket av de två fartygen.

Läs: Bolloré Ports startar projekt i Timor

PIL är för närvarande rankat som 12:a bland världens containerrederier. MELL, PIL:s dotterbolag specialerar sig på nischrutter i Asien-Stilla havet.

Tack vare de investeringar som gjorts i byggandet av denna nya infrastruktur kommer djuphamnen i Tibar att bli en hamn i världsklass öppen för alla rederier. Dess öppnande är åtföljs också av en lokal utvecklingspolitik för att främja sysselsättning i natinell skala och på så sätt uppmuntra landets ekonomiska tillväxt och talrika initiativ för att bibehålla den biologiska mångfalden i Tibarbukten, tillade Olivier De Noray, chef för hamnar och terminaler hos Bolloré Ports.

Tidigare i år fick Timor Port ny hanteringsutrustning för att öka sin containerkapacitet.

Källa: Jack Donnelly/Port Technology

21 — Vatikanen öppnar ny ambassad i Östtimor

Ambassaden öppnas 20 åre efter att Östtimor och Vatikanen upprättat deiplomatiska relationer.

Vatikanen har öppnat en ny ambassad i Östtimors huvudstad Dili i arbetet med att stärka banden med det lilla sydostasiatiska landet med katolsk majoritet.

Vatikanens vice utrikesminister ärkebiskop Edgar Pena Parra invigde den nya ambassaden i Dili den 20 september tillsammans med president José Ramos-Horta.

Ärkebiskop Pena Parra sade att den nya ambassaden är en andlig gåva från påven Franciskus till landet.

Ambassaden är ytterligare ett konkret tecken på oro, omsorg och kärlek som de högsta prästerna alltid har visat folket i den nobla önationen Östtimor, sade den venezulanske prelaten under invigningsceremonin.

Han lämnade ett meddelande med hjärtliga hälsningar och andlig närhet från påven Franciskus.

Påvens nya hem i Östtimor, som är en grön byggnad, sade han, speglar den utmärkta bilaterala relationen mellan Östtimor och den Heliga stolen, som har varat 20 år lika länge som återupprättandet av självständigheten.

Han sade också att han hoppas att ambassaden kommer att bli en källa till uppmuntran för kyrkan i Östtimor att fortsätta arbeta för marginaliserade grupper.

Den tjänar som en källa till uppmuntran och förnyelse av den katolska tron och människors goda vilja att fortsätta tjäna de fattigaste och mest sårbara i detta land, sade han.

Han försäkrade att den katolska tron har varit viktig för nationell identitet i landet i det förgångna och nu och tillade att tron har tjänat som en källa till styrka och tröst för människor i goda och onda tider i mer än dess 500 år av evangelisering.

President Ramos-Horta sade att han förväntar sig att den nya ambassaden öppnar sin dörr för utnämning av den förste i landet boende nuntien.

För närvarande har Vatikanen en charge d’affaires placerad i Dili. Nuntier från Indonesien och Malaysia har ansvarat för Östtimor sedan landet vann själsvständighet från Indonesien och upprättade formella diplomatiska band med Vatikanen.

Dignitärer från kyrkan, staten och diplomater jämte präster och nunnor övervarade invigningsprogrammet liksom kardinal Virgilio Cardinal do Carmo da Silva från Dili.

Fader Angelo Salshina, en anställd vid ärkebiskopsdömet i Dili, sade att den katolska kyrkan hoppas att Vatikanen kommer att kunna ha en nuntie i landet.

Jag tror att vägen är jämnad för det. Tidigare har ambassaden i Östtimor bara hyrt en religiös ordens hus. Med det permanenta kontoret hoppas jag att Vatikanen också kommer att ha en permanent representant här, sade han till UCA News.

Naturligtvis kommer Vatikanen med denna permanenta representant vara i stånd att spela en allt viktigare roll i det här landet i arbetet att med den lokala kyrkan ägna fattiga och marginaliserade grupper uppmärksamhet, sade broder Salshina, ordförande i avdelningen för social tjänster i Dilis ärkebiskopsdöme.

Hiron Goncalves, student vid Östtimors nationella universitet i Dili, sade att hon väntar sig att de förbättrade relationerna med Vatikanen också skulle kunna bli en impuls för den lokala kyrkan i Östtimor att ägna sig mer åt sociala frågor.

Denna goda relation måste bära frukt. En av dem är hur den lokala kyrkan i Östtimor tolkar den övergripande kyrkans mandat att ägna sig mer åt de problem landet upplever i sin fortsatta stärkning av sig efter självständigheten, sade Goncalves, som är aktivt delaktiga i kyrkliga aktiviteter.

Givet att detta är ett land med katolsk majoritet. föreställer jag mig att detta land kan utvecklas avsevärt i framtiden. Den uppgiften , naturligtvis, är regeringens, men också den katolska kyrkans, sade hon.

Östtimor har en befolkning på 1,3 miljoner av vilken 97 procent är katoliker.

Som portugisisk koloni från 1500-talet till 1975 ockuperades Östtimor av Indonesien fram till 1999. Efter ett självständighetskrig med blodsutgjutelse blev det en suverän st tack vare FN:s intervention.

Trots rika mineraltillgångar anses Östtimor vara ett av världens fattigaste länder. Enligt UNDP lever omkring 42 % av befolknignen under den nationella fattigdomsgränsen.

Källa: Ryan Dagur/UCA News

20 — ADB godkänner lån på 127 miljoner dollar till vattenförsörjning i Dili

Den Asiatiska utvecklingsbanken (Asian Development Bank — AB) har godkänt 127 miljoner dollar i lån för att hjälpa Östtimor att tillhandahålla säkert och pålitligt vatten i Dili, huvudstaden som hyser två tredjedelar av landets befolkning.

Snabb urbanisering och en växande befolkningi Dili sätter tryck på stadens vattentillgångar och anordningar, sade ADB:s landsdirektör för Östtimor, Sunil Mitra. Dili West Water Supply Project kommer att bidra till att stärka stadens vattenledningar. förbättra tjänsteleveranserna och utöka regleringarna för att tillhandahålla säkert dricksvatten.

Dilis vattenbehandling och vattenledningsnät arbetar över sin konstruktionskapacitet. Nätet är utsatt för hög läckagenivå som tillsammans med ökande exponering för klimatrisker har fört till låg servicenivå genom intermittent vattentillgång och avbrott. Systemet tillhandahåller för närvarande intermittenta leveranser av icke-dricksvatten till 30 % av Dilis befolkning. För att möta den växande efterfrågan på adekvat och tillförlitlig försörjning med vatten krävs klimattålig och energieffektiv uppgradering av infrastrukturen.

Projektet kommer att stödja utveckling av klimattålig infrastruktur inklusive två vattenverk, 13 grundvattentäkter, 5 vattenreservoarer och 320 kilometer nya huvudledningar för att leverera dricksvatten från olika källor såsom grundvatten och ytvatten. Projektet kommer att gynna 36.200 hushåll och kommersiella företag i huvudstaden.

Projektet kommer också att förbättra driften av det statsägda vattentjänsten Bee Timor-Leste (BTL) genom antagandet av en genderkänslig och socialt inkluderande driftplan för vattentjänst med kundtjänst, peronalavdelning, planering av investeringar på lång sikt, drift och underhåll och hantering av tillgångarna.

Dessutom kommer projektet att stödja utvecklingen riktlinjer för reglering av vattentjänster för regeringens nationella myndighet för vatten och avlopp. Riktlinjerna kommer att säkra skyddet av vattentillgångar och öka BTL:s finansiella uthållighet.

Källa: Devdiscourse

16 — Döden i poliscellen: Ett allvarligt misstag av PNTL:s ansvar — Fundasaun Mahein

När det gäller fallet med den person som dog i en poliscell på natten torsdagen den 1 september i PNTL:s högkvareter i Caicoli, Dili, anser Fundasaun Mahein (FM) att denna incident är stort misslyckande för PNTL:s arbetsplatssäkerhet. FM är extremt sorgsna med anledning av denna händelse, som också gör att vi ifrågasätter PNTL:s institutionella funktion. Händelsen ställer också en ytterligare fråga är att FM ännu inte vet huruvida detta fall kan betraktas som självmord eller mord. Därför har FM publicerat denna artikel för att uppmärksamma allmänheten och statliga instutitionener på detta allvarliga fall.

Allmänna förhållanden i celler i Östtimor

Enligt principer för mänskliga rättigheter och internationella konventioner såsom Nelson Mandela-reglerna om behandling av fångar måste anläggningar för fängslande tillgodose minimistandarder för att garantera den personliga värdigheten och säkerheten för varje fånge. Olyckligtvis, baserat på FM:s analys, kan förhållandena i anläggningarna för fängslande inklusive tillfälliga celler inte sägas garantera säkerheten för individer, som genomgår straffprocesser. För åtskilliga år sedan skrev FM om de dålia förhållandena i fängelser, men hittills har vi inte kunnat identifiera några konkreta aktioner från regeringen för att lösa problemen.

Häktescellen är ett viktigt utrymme för utredning och identifiering av människor som har begått brott eftersom den gör att misstänkta inte kan fly eller gömma sig eller orsaka andra problem såsom att hota andra människor eller vittnen. Samtidigt är den tillfälliga häktescellen ett säkert utrymme för att skydda en misstänkt från faror och hot.

FM konstaterar tråkigt nog att, i allmänhet, PNTL inte har ägnat tillräcklig uppmärksamhet åt att säkerställa att häktesceller är säkra, bekväma och garanterar misstänktas personliga säkerhet. Förhållanden i polisceller kan orsaka människor lidande genom stress och oro, vilket kan vara en bidragande orsak till att en person dör genom självmord. För FM är detta en svag länk i Östtimors rättssystem, som kan leda till att misstänkta dör i häktescellen. Därför tror FM att PNTL ännu inte har en adekvat politik för att vara säkra på att fullgöra sitt säkerhetsuppdrag och ansvar.

Död i häktescellen: självmord eller mord

Nyligen resulterade ett dödsfall genom häning i cellen av en misstänkt i stor osäkerhet och förlust av förtroende för statliga institutioner, särskilt hos offrets familj. Ur FM:s perspektiv är det oacceptabelt att en sådan incident kan hända på säkerhetsinstitutionens arbetsplats. Därför ber vi PNTL:s chef att grundligt undersöka denna incident med vetenskapliga metoder, så att sanningen om denna incident kan avgöras.

Vidare konstaterar FM att PNTL har ett uppdrag och ett ansvar att försvara demokratisk legalitet, garantera säkerheten för människor och egendom och skydda medborgares rättigheter och friheter enligt konstitutionen och lagar. Således måste de metoder polisen använder också följa konstitutionen och lagar och undvika hot och dödande. Grundat på vår analys av detta fall ser FM att det inte bara representerar ett hot mot medborgares säkerhet utan också direkt motsäger PNTL:s eget uppdrag enligt Östtimors konstitution och förordningarna om PNTL.

Ingen ska dö i en poliscell och FM ser att denna incident saknar logik och skäl. Om poliser följde tillämpliga regler och rutiner skulle det vara omöjligt att någon dör genom hängning i cellen. Därför frågar FM PNTL:s ledarskap: hur kunde en misstänkt dö på ett så våldsamt sätt i en poliscell? Missade polisen att kontrollera cellen? Hur kom det som tycks ha orsakat personens död kommit in i cellen?

Baserat på detta fall — liksom många regelbrott som inträffat — är FM oroat över att många PNTL-anställda brister i disciplin och respekt för sin institutions säkerhetsuppdrag. Detta uppdrag kräver att alla PNTL-anställda följer tillämpliga regler och rutiner, som existerar för att skydda timoresiska medborgares (och utlänningars bosatta i Östtimors) säkerhet och rättigheter. Sådna incidenter får oss att ifrågasätta huruvida PNTL kommer att vara i stånd att utföra sitt uppdrag att ge alla medborgare säkerhet i framtiden.

I åratal har FM yppat oro över dålig disciplin hos PNTL-anställda. Disciplin, laglydnad och regelefterlevnad måste vara den fundamentala grunden för polisaktiviteter. Olyckligtvis finns det många fall av våld begånget av PNTL-anställda. PNTL:s aktioner mot bybor, byledare, sjukvårdspersonal, studenter, journalister, militärer och PNTL:s egna anställda har resulterat i många överträdelser och brott med den nu aktuella incidenten som det senaste exemplet. När vi ser på denna långa historia av överträdelser är FM osäkert över PNTL:s lednings engagemang i PNTL:s uppdrag så som det beskrivs i föfattningar och konstitutionen.

När det gäller det aktuella dödsfallet i poliscellen så är det, enligt FM:s uppföljning under åtskiälliga år, det första fallet sedan Östtimors självständighet. Därför upprepar FM sitt krav på en grundlig utredning av fallet för att fastställa exakt vad som hände i cellen likväl som i PNTL:s arbetsområde. FM kräver också att PNTL:s institutionella ledarskap tar detta fall på allvar och rigoröst tillämpar sanktioner enligt disciplinregler eller påbörjar en förundersökning om utredningen väcker misstankar om kriminell aktivitet.

Detta fall är en större utmaning för PNTL:s nya ledarskap. Det borde också tjäna som en viktig läxa till det institutionella ledarskapet att regler måste åläggas PNTL-anställda och att rigorösa åtgärder måste vidtas mot anställda, som misslyckas med att följa lagar och förordningar. På så sätt kommer medborgare inte hotas eller dödas och alla mäniskor kommer att vara lika inför lagen.

Slutligen ger FM de följande rekommendationerna till beslutsfattare:

 1. PNTL:s ledning måste genomföra en grundlig vetenskaplig undersökning för att avgöra huruvida döden som inträffade i fallet var resultatet av självmord eller dråp
 2. PNTL:s ledning måste vidta rigorösa disciplinära åtgärder mot PNTL-medlemmar som bryter mot lagar och förordningar. Dessutom, på grund av detta falls kontroversiella natur, är det viktigt för allmänheten att se att PNTL har tagit ansvaret och inte bara försöker skydda sig själv. Därför måste processerna i fallet genomföras transparent, både det disciplinära ärendet och utredningen av dödsfallet som i cellen.
 3. För att Östtimor ska fullgöra sina åtaganden avseende mänskliga rättigheter måste varje cell — inklusiver tillfälliga celler och celler i fängelser — uppfylla följande standarder:
  1. Adekvat ventilation och solljus
  2. Adekvata förhållanden för vila med en stol eller bänk
  3. Adekvata förhållanden för att använda toaletten
 4. PNTL General Command must evaluate the performance of PNTL members and the progress of training related discipline and procedures, especially procedures for the treatment of suspects and prisoners.
 5. PNTL:s ledning är ansvarig för varje PNTL-anställds arbete. FM påminner PNTL:s ledarskap och alla PNTL-anställda att tjäna med hjärtat, inte bara med ord, och att tjäna med kärlek, intekänsla

För fler detaljer i denna fråga var god kontakta: Fundasaun Mahein, epost mahein2009@gmail.com, telefon (+670) 75771766, webbplats www.fundasaunmahein.org

Källa: Fundasaun Mahein

14 — Regeringen godkänner budgetförslag för 2023 på totalt 3,16 miljarder dollar. Socialt kapital står för 36 %, näringsprogram får 10 miljoner dollar

Dili. Finansminister Rui Augusto Gomes presenterade för ministerrådet budgetförslaget för 2023. Det antogs av rådet och omfattar totalt 3,1 miljarder dollar. Detta godkända belopp representerar en minskning med 8 % jämfört med 2022 års modifierade budget, vilket motsvarar 264 miljoner.

De totala utgifterna på 3,1 miljarder är lika med beloppet av utgifter definierat i den årliga lagen om stora planeringsmöjligheter (Lei das Grandes Opções do Plano para 2023) som kungjordes i juni 2022 av president José Ramos-Horta. Den består av budgeten för central administration, 2,8 miljarder dollar, som också inkluderar 1 miljard för frihetskämparnas fond (National Liberation Combatants Fund — FCLN), 235,7 miljoner för social säkerhet och 120 miljoner för RAEOA.

Budgetförslaget omfattar finansiering av 109 statliga enheter och 49 program genom 275 åtgärder på 16 strategiska områden:

 1. jordbruk, boskap, fiske och skogsbruk
 2. ekonomi och sysselsättning
 3. turism
 4. landsbygdsutveckling och bostäder
 5. miljö
 6. petroleum och mineraler
 7. elkraft och förnybar energi
 8. nationella förbindelser
 9. vatten och avlopp
 10. utbildning och träning
 11. hälsovård
 12. inkludering och socialt skydd
 13. kultur och arv
 14. statlig reform
 15. försvar och nationell säkerhet
 16. internationella relationer och utrikespolitik.

Socialt kapital står för 36 % av budgeten

Exklusive miljarden för frihetskämparnas fond (FCLN) avsätts 771,7 miljoner dollar, vilket motsvarar 36 % av budgeten till sektorn för socialt kapital som omfattar hälsovård, utbildning och socialt skydd. Det institutionlla framverket tar ett belopp på 706,1 miljoner från budgeten för drift, vilket motsvarar 33 % av budgeten; utveckling av infrastruktur får 380,3 miljoner, vilket motsvarar 18 %; ekonomisk utveckling får 230,6 miljoner dollar, vilket motsvarar 11 % av budgeten.

Näringsprogram får 10 miljoner dollar

För 2023 kommer regeringen att föreslå parlamentet ett belopp på 10 miljoner USA-dollar för näringsprogram, vilket representerar en fyrfaldig ökning jämfört med det här årets avsättning.

Regeringen kommer att lämna in budgetförslaget ill parlamentet i början av oktober. Budgetdebatten kommer att äga rum i november och den godkända budgeten kommer att skickas till presidenten för kungörelse i december. Den nya tidplanen följer tidplanen enligt den nya lagen om Public Finance Management (PFM), som signerades av den förre presidenten Francisco Guterres Lú-Olo i februari 2022 — en viktig milstolpe för den åttonde konstitutionlla regeringen under ledning av premiärminister general Taur Matan Ruak.

Källor: Finansministeriet/Östtimor
Pressmeddelande/Ministerrådet

08 — Östtimors och Australiens försvarsministrar undertecknar samarbetsavtal

Den 7 september 2022 undertecknade försvarsminister Filomeno da Paixão de Jesus och hans australiska motpart Richard Marles ett samarbetsavtal om försvar vid en ceremoni i Australiens federala parlament i Canberra.

Undertecknandet av avtalet bevittnades av president José Ramos-Horta och den ausraliske premiärministern Anthony Albanese.

Det här avtalet anger de reciproka skydd, ansvar och privilegier som varje land kommer att ge det andras militär i territoriet. Således kommer timoresisk militär personal som opererar, övar eller utbildas i Australien erhålla samma skydd, ha samma ansvar och privilegier som australisk personal kommer att få i Östtimor.

Detta avtal kommer också att tillåta Östtimor och Australien att öka samarbetet inom områdena försvar och säkerhet, särskilt på det maritima området givet deras gemensamma gränser och angränsande marina områden. Det kommer att öka de två ländernas kapacitet att operera tillsammans när det krävs, genomföra övningar och utbidlning samt samarbeta i humanitärt bistånd och katastrofhjälp.

Avtalet kommer efter ett möte mellan den australiske premiärministern Anthony Albanese och den timoresiske presidenten José Ramos-Horta. Under detta möte diskuterade det timoresiska statsöverhuvudet och den australiske premiärministern gemensam säkerhet, ekonomiskt samarbete, mobilitet och arbetares färdigheter, en grön ekonomi och Australiens stöd för Östtimors medlemskap i ASEAN.

Källa: Pressmeddelande/Östtimors regering

Augusti

12 — Premiärminister Taur Matan Ruak möter fiskodlare för att celebrera framsteg i ökad produktion

Dili. Premiärminister Taur Matan Ruak besökte idag fiskodlare i Leohitu, Bobonaro, och bevittnade skörden av mer än sex ton odlad Tilapia. Besöket markerar början på skördeperioden för nästan 200 odlare i projektet över hela Östtimor, som väntas ge mer än 60 ton fisk från nästan 5 hektar dammyta. Den genomsnittliga fiskproduktiviteten under denna cykel uppskattas att nå mer än 12 ton per hektar — en trefaldig ökning i fiskproduktiviteten jämfört med tidigare cykler.

Regeringen har lovat att stödja tillväxten av vattenbruk som ett sätt att förbättra mattillgången och näringsintaget för hushållen och förbättra odlares inkomst, sade premiärministern. När covidpandemin fortsätter producerar fiskodlarna lokalt odlad mat och stödjer ett hållbart och robust matsystem som ger mer tilapia på lanthushållens tallrikar.

De betydande produktivitetesvinsterna uppnådda genom projektet beror också på att uppfödningstiden har halverats från 12 tilol sex månader genom hållbar intensifiering av produktionssystmen genom användning av högkvalitativ fiskföda och produktion av naturlig föda på plats (genom att göra vattnet grönt). Odlarna kan nu nå 24 ton/ha årlig fiskskörd genom två produktionscykler — en produktivitet jämförbar med de stora tilapiaproducerande länderna i Sydostasien.

Att skala upp dessa lovande teknologier över hela landet är avgörande för att öka tillgången och tillgängligheten till fisk som en vanlig del av den timoresiska dieten, sade Philip Hewitt, Nya Zeelands ambassadör i Östtimor. Tilapia är fullt av spårämnen och essentiella fettsyror som är avgörande för god hälsa och utveckling, särskilt de första tusen dagarna i ett barns liv. Förbättring av överkomlig tillgång kommer att uppmuntra fler hushåll att äta odlad tilapia för att bekämpa undernäring i Östtimor.

Källa: Press Release – CGIAR/Pacific.Scoop

04 — Australiens och Östtimors utvecklingssamtal stärker samarbetet

Nedan ger vi ett mycket kort utdrag ur ett pressmeddelande från Östtimors finansministerium.

Australiens och Östtimors utveckingssamarbete är brett och djupt, sade Östtimors finansminister Rui Augusto Gomes. Det är en viktig del av vår bilaterala relation.

I det australiska finansåret 2022-23 är budgeten för Australiens bistånd till Östtimor 105,7 miljoner australiska dollar (omkring73 miljoner US-dollar).

03 — Indonesien och Östtimor går samman för att eliminera malaria på Timor

I september 2021 kom hälsovårdsministerierna i Indonesien och Östtimor överens om att fortsätta flera gemensamma hälsoprogram, inklusive malaria. Efter överenskommelsen har en bedömning amalirasituation gjorts i alla distrikt och samhällen på ön Timor.Bedömningsresultaten kommer att användas som grund för att utveckla en gemensam strategi och plan för att eliminera malaria på Timor.

På den indonesiska sidan av ön besökte en grupp alla sex distrikt och samhällen mellan den 23 november och 2 december 2021: Kupang, Norra central Timor (Timor Tengah Utara/TTU), Södra centrala Timor (Timor Tengah Selatan/TTS), Belu, Malaka och Kupang-distriktet. Gruppen bestod av tjänstemän från det nationella malariakontrollprogrammet (NMCP), provinsens hälsovård (PHO), East Nusa Tenggaras (NTT) regering och WHO.

Hälsovårdsministern har redan certifierat Kupang som malariafritt i början av 2021. Men de fem distrikten är kategoriserade som svagt endemiska distrikt eller med årlig parasitincidens (AP) lägre än 1 per 1.000 invånare. WHO:s riktlinjer kräver att inga lokal malariafall förekommer i tre år i följd innan ett distrikt kan verifieras vara malariafritt. Med detta riktmärke verifieras för närvarande ytterligre två distrikt — Belu och Norra centrala Timor. De återstående tre distrikten kommer att verifieras 2024.

Utöver de sex distriktens endemiska status bedömde gruppen också 9 domäner på nationell och distriktsnivå. De 9 domänerna i verktyget för att följa malariautrotningen (MEAT) är den nationella strategin, koordination, policyer och stöd; skiktning; diagnostik; hantering av fall; övervakning; utredningar, detaljplaner och epdemi; smittspridning och insektsbevakning; samt prevention av återkomst. En domän, påskyndande av strategier, är inte tillämplig för Indonesien eftersom ingen policy används för denna domän såsom massutdelning av medicin P.falicparum. Gruppen drog slutsatsen att de sex indonesiska distrikten på Timor borde förbättra sig avseende uppsökning av fall, utredning av fall, registrering av malariafall och bevakning av smittspridning.

NMCP och konsulter diskuterade bedömningarnas resultat i mitten av december 2021 och spred resultaten till intressenter i mars 2022. Dessa data kombinerade med Östtimors bedömningsdata kommer att användasd av bägge länderna för att utveckla en gemensam strategi och färdplan för att utrota malaria på hela ön Timor.

Mediakontakt — Indonesia Communication Team.

Källa: Herdiana H. Basri, M.Kes, M.Epi - National Professional Officer (Malaria)/reliefweb/WHO

Juli

23 — NTT och Östtimor diskuterar frihandelszon på Timor

Kupang, East Nusa Tenggara. East Nusa Tenggaras (NTT) guvernör Viktor Laiskodat och Östtimors president José Ramos-Horta diskuterade den föreslagna frihandelszonen på gränsen mellan Indonesien och Östtimor på ön Timor.

Frihandelszonen kommer att ge stora fördelar för Östtimors och Indonesiens ekonomi, särskilt i gränsregionen East Nusa Tenggara, konstaterade Laiskodat i ett uttalande här idag.

Diskussionen om förslaget till frihandelszonen i Labuan Bajo i fredags (den 22 juli) sammanföll med president Joko Widodos (Jokowis) besök i provinsen.

Delningen av ön Timor mellan Indonesien och Östtimor är enbart politisk, sade guvernören och tillade att öns invånare delade kulturella, sociala och ekonomiska aspekter.

Han menade att utvecklingen av en frihandelszon på Timor skulle ge Indonesien och Östtimor fördelar avseende social frågor, kultur, ekonomi och handel.

Jag har konsulterat president Jokowi (om förslaget) och han gav mig grönt ljus, anmärkte Laiskodat.

Planen att utveckla gränsekonomin på ön är inte bara att utveckla marknaden utan också att etablera en frihandelszon, konstaterade han.

Hantering av gränsen måste planeras ordentligt, inte bara avseende dess politiska aspekt utan också socio-ekonomiska, handels och alla potentiella frågor som skulle kunna utnyttjas för till förmån för det två länder som delar ön Timor, förklarade Laiskodat.

Guvernören uttryckte också tacksamhet till presidenten för auktoriseringen av utveckling av en integrerad gränskontroll på Timor.

Samtidigt har president Ramos-Horta också prisat förslaget till frihandelszon eftersom han är övertygad om att förslaget skulle uppmuntra ekonomiska utveckling mellan de bägge länderna och särskilt gynna invånare i gränsregionen.

Låt oss genomföra denna plan för att gynna de två länderna och utveckla en ny ekonomisk zon anmärkte den timoresiske presidenten.

Källa: Aloysius L, Nabil Ihsan/ANTARA

Juni

30 — Världslivsmedelsprogrammets (WFP) landnotis för Östtimor juni 2022

Länk till hela rapporten

Höjdpunkter
Lägesuppdatering
Operationella uppdateringar

Nödhjälp och beredskap

Näring

Näringsberikning

Skolmåltider

Källa: reliefweb/OCHA Services

30 — Östtimoresiske journalisten Raimundos Oki åtalad för avslöjande av ‘juridiska hemligheter’ vid avslöjande av missbruksfall

Oekusi Post

Journalisten och chefredaktören Raimundos Oki blev idag anklagad för att bryta juridiska hemligheter med sin rapportering om fallet med olaglig internering och påtvingade oskuldstester av omkring 30 minderåriga flickor i Oe-Kusi Ambeno under 2020.

Dilis distriktsdomstol dömde en tidigare amerikansk missionär till 12 års fängelse i ett kontroversiellt pedofilfall.

Samtdigt gav regeringen åtskilliga lokala poliser i uppdrag att kvarhålla omkring 30 minderåriga flickor från barnhemmet Topu-Honis i två veckor och utföra påtvingade oskluldstester i juni 2020 i Oe-Kusi Ambeno.

Testresultaten användes senare som bevis för åklagaree att åtala den tidigare amerkanske missionären Richard Daschbach, som redan var i fängelse i Becora-Dili december 2021.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) och FN:s organ fär mänskliga rättigheter är användningen av oskuldstest på flickor en kränkning. Men människorättskativister i Östtimor anklagas för att ha hållit tyst om fallet.

Daschbasch avtjänar redan sitt straff i fängelset Becora-Dili, men offren för påtvingade oskluldstest väntar fortfarande på rättvisa.

Enligt deras vittnesmål vid distriktsdomstolen i Oe-Kusi Ambeno har de aldrig missbrukats eller våldtagits av någon, men deras genitalier har skadats när de testats med våld.

Journalisten Oki åtalades för att ha avslöjat juridiska hemligheter därför att han bevakade fallet med barnhemmet Topu-Honis, inklusive fallet med påtvingade oskuldstester.

Han utövade sin rätt att tiga inför polisen (Criminal Investigation Scientific Police — Polícia Científica de Investigação Criminal).

Återgivet med tillstånd.

Källa: Pacific Media Watch/Asia Pacific Report

29 — Världsbanksrapport: Östtimors ekonomi åter till tillväxt men landet behöver ny tillväxtmotor för hållbar framtid

Dili. Östtimors icke-oljeekonomi förutses expandera med 3,0 procent 2022 vilket stöds av en betydande ökning av statens utgifter och investeringar liksom återgången av privat konsumtion stödd av den gradvisa öppningen av gränserna. Ökande priser på mat, bränsle och elektricitet på grund av kriget i Ukraina skulle kunna bli långvariga och kunna påverka framtida tillväxtutsikter enligt utgåvan i juni 2022 av Världsbankens rapport om Östtimors ekonomi, June 2022 edition of the World Bank’s Timor-Leste Economic Report.

Slaget från de två chockerna covid-19 och den tropiska cyklonen Seroja växte icke-oljeekonomin med 1,5 procen 2021. En rekordstor budget med utgifter på nästan 90 procent av BNP ökade statens konsumtion. En serie av fiskala stimulansåtgärder stödde sysselsättning och inkomster, tillät hushållen att bibehålla sina utgifter. Men denna tillväxt följer på recessioner 2017, 2018 och 2020, som har gjort Östtimors bruttonationalprodukt (BNP) lägre än den var 2016.

Det är positivt att se Östtimor återvända till ekonomisk tillväxt efter några mycket svåra år, sade Världsbankens direktör för Indonesien och Östtimor, Satu Kahkonen. Även om tillväxten beräknas fortsätta med en liknande siffra 2023, så är det troligt att ökande inflation kommer att påverka den långsiktiga återhämtningen. Strukturella reformer kommer att vara viktiga för att bilda grunden för mer diversifierad och motståndskraftig tillväxt i framtiden.

Till och med före pandemin fanns det angelägna utmaningar: omkring 47 % av barnen är hämmade i tillväxten till exempel och många studenter hade dåliga inlärningsresultat på grund av låg nivå på undervisningen. Dessa utmaningar förvärrades av covid-19-pandemin, som störde undervisning, vilket ledde till skolstängningar och förluster av lärande som påverkade 45 % av skolbarnen.

Ett skarpare fokus på investeringar i humankapitalet är väsentligt för Östtimors hållbara långsiktiga tillväxt. Investeringar i humankapital bidra inte bara till ekonomisk tillväxt, de bidrar också effektivt till att minska fattigdom. Ökade investeringa i humankapital gynnar typiskt de fattiga genom att förbättra relaterade servicebrister och gap samt reducera ojämlikheter.

Kontakter:

Källor:

24 — Internationella valutafonden avslutar 2022 års artikel IV-uppdrag i Östtimor

Pressmeddelanden vid avslutning av uppdrag omfattar uttalanden av IMF:s grupper som förmedlar preliminära resultat efter ett besök till ett land. Åsikter uttalade i detta uttalande är de IMF-anställdas och representerar inte nödvändigtvis IMF:s styrelses syn. Grundat på de preliminära resultaten av detta uppdrag, kommer de anställda att sammanställa en rapport som, under förutsättning av ledningens godkännande, kommer att föreläggas IMF:s styrelse för diskussion och beslut.

Washington, DC. En grupp från Internationella valutafonden ledd av Pablo Lopez Murphy besökte Östtimor 13-23 juni för att föra diskussioner för 2022 års konsultation enligt artikel IV med Östtimor. Vid avslutningen av diskussionerna utfärdade Lopez Murphy följande uttalande:

Östtimors stadiga framsteg med vaccinering har tillåtit myndigheterna att häva strikt isolerings- och reserestriktioner. Regeringen har också genomfört reformer av den offentliga finanspolitiken och genom lagen om stor planeringsval försökt att göra regeringens utgifter effektivare. Ytterlgiare reformer förväntas inom området. Efter starkt minskad tillväxt 2020 kom en liten återgång 2021. Den verkliga BNP-tillväxten med petroleumsektorn exkluderad antas bli 3,3 procen, förstärkt av starkt regeringsstöd, en återhämtning av privat konsumtion och återöppning av gränserna. Inflationen beräknas öka en återspegling av ökningen av mat- och energipriser.

Risker för framtidsutsikten lutar åt det negativa. En ny intensifierad hälsovårdskris omfattande pandemin, både inom landet och internationellt, skulle kunna innebära återinförande av covid-19-relaterade restriktioner. Pågående geopolitiska spänningar utgör ytterligare reisker genom långvariga och/eller höjda höga olej- och matpriser. Långvarig hög inflation i avancerade ekonomier skulle kunna skärpa globala ekonomiska villkor som skulle kunna påverka petroleumfonden negativt. Inrikes politisk instabilitet skulle kunna stoppa reformer och naturkatastrofer skulle kunna bromas återhämtningen ytterligare.

Fiskal hållbarhet är utsatt för stor risk i längden så att nivån av regeringsutgifter borde minskas samtidigt som de mest sårbara skyddas, vaccineringsarbetet fortsätts och investeringar viktiga för utveckling säkras. Rationalisering av utgifter och mobilisering av intäkter borde förstärka fiskala reformer. Förbättring av kvaliteten på utgifterna för att förbättradess påverkan på produktiviteten i ekonomin är väsentlig.

Strukturella reformer prioriterar utveckling av den privata sektorn och diversifiering av ekonomin inklusive förbättring av produktiviteten i jordbrukssektorn, förbättring av affärsmiljön, förstärkning av styrelsskicket, lösning av ungdomsarbetslösheten, främjande av finasiell fördjupning, och investering i klimattålig infrastruktur.

Gruppen hade fruktbärande diskussioner med finansminister Rui Gomes, vice centralbankscheferna Nur Aini Djafar Alkatiri och Venancio Alves Maria, ministern för petroleum och mineral Victor da Conceicao Soares, andra högre tjänstemän, utvecklingsparter och representanter för civilsamhället och den privata sektorn. Representanter för Världsbanken deltog också i diskussionerna. Gruppen skulle vilja tacka de timoresiska myndigheterna för deras gästfrihet och utmärkta samarbete.

IMF Communications Department, Media relations press officer: Brian Walker, telefon +1 202 623-7100, epost media@imf.org

Källa: Pressmeddelande 22/225/Internationella valutafonden

20 — Östtimor ratificerar kärnvapenförbudet

Förenta nationernas generalsekreterare meddelar att Östtimor ratificerat kärnvapenförbudet [ref 1] den 20 juni 2022. Fördraget ska gälla för Östtimor från och med den 18 september 2022 i enlighet med dess artikel 15 (2) som lyder:

För varje stat som deponerar sitt ratificeringsdokument, acceptans, godkännande eller anslutning efter datumet för deposition av det femtionde ratificeringsdokumentet, acceptans, godkännande ellr anslutning, ska detta avtal träda i kraft 90 dagar efter det datum då staten deponerade sitt ratificeringsdokument, acceptans, godkännande eller anslutning.

Detta är slutet på en lång process. Östtimor godkände avtalet 2017 och undertecknade det 2018, ministerrådet godkände ratificering den 2 februari 2022. Parlamentet ratificerade avtalet med resolution 12/2022, godkändes den 25 april och kungjordes av president Lu-Olo den 18 maj.

Referens

 1. C.N.153.2022.TREATIES-XXVI.9 (Depositary Notification)
   TREATY ON THE PROHIBITION OF NUCLEAR WEAPONS
   NEW YORK, 7 JULY 2017
   TIMOR-LESTE: RATIFICATION
  

06 — Östtimor undertecknar fyra avtal med Kina

Men som så många av dess sydostasiatiska grannar kommer Dili att försöka upprätthålla en klok balans mellan kämpande stormakter.

Östtimors utrikesminister Adaljiza A.X.R. Magno och Kinas utrikesminister Wang Yi möttes i Dili den 3 juni 2022. Credit: Twitter/Adaljiza A.X.R. Magno

Kina och Östtimor undertecknade en serie övereneskommelser med syfte att förstärka de ekonomiska banden den sista dagen av Kinas utrikesminister Wang Yis 10 dagars sejour i södra Stilla havsregionen i fredags.

Överenskommelserna undertecknades i ett möte mellan Wang och hans timoresiska motsvarighet Adaljiza Magno, under vilket de två diplomaterna höll omfattande samtal om att främja bilateral vänskap och bilateralt samarbete och uttrycket sina starka avsikter att ytterligare förbättra och expandera den bilaterala ekonomiska kooperationen, sade Östtimors utrikesminister i ett uttalande.

De fyra överenskommelserna täcker jordbruk, partnerskap för media, ekonomisk och teknisk kooperation och utsändningen av kinesiska medicinska team till Östtimor rapporterade AFP. Under sitt upppehåll mötte Wang också den nyligen installerade presidenten, José Ramos-Horta och premiärminister Taur Matan Ruak.

Överenskommelserna med Östtimor är en viktig del av Kinas diplomatiska charmoffensiv i Stilla havsregionen, särskilt dess planer på att förhandla säkerhetsarrangemang med ö-nationerna i regionen. Den årslånga framstöten, som kulminerade i skapandet av en säkerhetsöverenskommelse med Salomonöarna förra månaden, har ökat oron i Förenta staterna och Australien och förmått den nya australiska utrikesministern Penny Wong att företa en snabb tur till regionen.

Sedan sin självständighet 2002 har Östtimor, liksom de flesta av dess grannar i Sydostasien, utvecklat nära ekonomiska band med Kina och det verkar osannolikt att ändras inom överskådlig framtid.Som Sydney Morning Herald konstaterat har presidentpalatset, utrikesministeriet, försvarsministeriet och stora gallerior i huvudstaden Dili alla byggts med kinesiska pengar.

Under sitt installationstal den 20 maj utlovade den 72-årige Ramos-Horta att smida närmare relationer med Kina, särskilt på sätt som kommer att hjälpa till att utveckla Östtimors 1,8 miljarders ekonomi utöver olje- och gassektorn. Det är vår avsikt att utöka bilateralt samarbete med Kina sade han i sitt tal enligt Reuters. Särskilt inom områdena hållbart ekologiskt jordbruk, små industrier, handel, nya teknologier, förnybar energi, uppkoppling, digitalisering, artificiell intelligens och infrastruktur i stad och land.

Men Ramos-Hortas senaste kommentarer antyder att liksom många andra läner i Sydostasien kommer Östtimor att undvika att ta ställning i den uppkommande kampen mellan Förenta staterna och Kina. I en intervju med Sky News sade han att Dili inte har några planer på att sluta avtal av militär eller säkerhetsnatur med Peking, som Salomonöarnas pakt, som har utlöst så mycket bestörtning.

Hans installationstal prisade också Förenta staterna för deras roll i utvecklingen av Östtimors infrastruktur. I en senare intervju med Sydney Morning Herald vädjade Ramos-Horta också till Canberra att investera rejäla belopp som stöd för infrastruktur i Östtimor.

Det är inte bara en enkelriktad väg på så sätt att det bara gunnar Östtimor, sade han. Östtimor borde vara en del av ett bredare australiskt strategiskt intresse för att se pro-australiska, pro-västliga värden i Östtimor på Australiens tröskel.

Allt detta antyder att den strategiska mittlinjen för Sydostasiens yngsta stat kommer att vara omsorgsfullt balanserad.

Sebastian Strangio är Sydostasienredaktör hos The Diplomat.

Källa: Sebastian Strangio/The Diplomat

05 — Ramos-Horta utmanar Stilla havsregionens största hot mot medias frihet — Kinas grindvakter

Östtimor, den yngsta självständiga nationen och den nyaste pressen i Asien-Stilla havsregionen, har slutligen visat hur det görs — med en stor lektion för Stilla havsöarnas grannar.

Tackla de kinesiska mediegrindväktarna och krypande auktoritarism som hotar journalismen i regionen på toppen.

I Dili på den sista dagen av den kinesiske utrikesministerns Wang Yis stora Stilla havstur för att sluta fler än 50 överenskommelser och affärer — även om han misslyckades med sin säkerhetspakt för hela Stilla havsregionen för ögonblicket — inhöstade den nyvalde (för andra gången) presidenten José Ramos-Horta en större eftergift.

Nog om detta paranoida hemlighetsmakeri och den föraktfulla attityden gentemot lokala — och internationella — media i demokratiska länder i regionen.

Under tryck från demokraten Ramos-Horta, en långvarig vän av fria media, gav Wangs entourage efter och tillät fler frågor som på en riktig presskonferens.

Nyhetsagenturen Lusas korrespondnet i Dili, Antonió Aamaio, summerade resultatet med hänsyn till säkerhetslarmet i hela Stilla havsregionen i ett Facebookinlägg: Efter kontroversen gav den kinesiske ministern upp och samtyckte till att tala med journalister. En liten seger för media i Östtimor!

Liten seger, stort erkännande

En liten seger kanske. Men den fick ett stort erkännande av ordföranden för Östtimors jurnalisförbund Zevonia Vieira och hennes kollegor. Hon tackade president Ramos-Horta för hans roll i avslutandet av bojkotten av lokala media och försvaret av landets informationsfrihet.

Mediekonsulten Bob Howarth, en tidigare publicist av PNG Post-Courier och långvarig rådgivare till timoresiska meda, hyllade motoffensiven mot kinesisk sekretess och sade att den kinesiske ministern svarade på tre frågor — på andra ställen i regionen tilläts bara en och den måste komma från en godkänd kinesisk journalist — som ett genombrott för pressfrihet.

På kvällen av Wangs besök hade Östtimors pressråd kritiserat de begränsningar som ålagts journalister före Hortas ingripande.

Att i en demokratisk stat som Östtimor inte tillåta frågor är oacceptabelt, sade ordföranden Virgilio Guterres. Det finns gränser för extraordinära situationer, när det inte kan finnas bevakning, men att uttryckligen säga att det inte får ställas frågor är mot principerna för pressfrihet.

Den kinesiska delegationen rättfärdigade beslutet att förbjuda frågor från journalister och från dagordningen utesluta alla uttalanden med ursäkterna tidsbrist och covid 19-pandmin.

Men Ramos-Horta stödde också med tystnad de kinesiska ouvertyrerna i regionen.

Enligt Sampiaio när han utfrågades i mediekonferensen om rädslan i väst för Kinas agerande i Stilla havsregionen sade Ramos-Horta det finns inga skäl för alarm och konstaterade att Peking alltid hade haft intressen i regionen, till exempel fiske.

‘En mängd lobbying’

Dessa Stilla havsländer har gjort en mängd lobbying mot Kina för att få mer stöd och Kina har svarat. Dessa engångsöverenskommelser med ett eller annat landpåverkar inte det långsiktiga intresset hos länder som Australien och Förenta staterna, sade han.

En artikel av The Guardians Stilla havsprojektredaktör Kate Lyons den här veckan belyser Kinas auktoritära syn på media med anklagelser väcker oro över pressfrihet och varnar om Stilla havsregionens journalister kan göra sina jobb, särskilt när relationen mellan regionen och Kina blir viktigare.

En av de mest talande kritisismerna kom från den fidjianske frilansjournalisten Lice Movono, vars televisionsarbetare rapporterar för ABC och avsiktligt blockerades från att filma. Representanter för Pacific Islands Forum intervenerade.

Redan från början var det en massa hemligheter, ingen transparens, inget tillträde, sade hon till The Guardian.

Jag var riktigt oroad av vad jag såg. När du lever i Fiji blir du på något sätt van vid platsens militariserade natur, men att se dessa kinesiska reprsentanter göradet var riktigt oroande.

Att vara journalist i Fiji är att oroa sig för fängslande hela tiden. Journalism är kriminaliserad. Du kan fängslas eller bolaget du arbetar för kan bötfällas ett omintetgörande belopp, som kan stänga bolaget … Men att se utlänningar pressa dig tillbak i ditt eget land, det var en annan nivå.

Medias grubblerier

Kina var måttligt framgångsrikt i undertecknandet av fler bilateral överenskommelser med nästan ett dussin önationer i Stilla havet under Wangs besök besök i regionen. Turen började för 11 dagar sedan på Salomonöarna — där en hemlig säkerhetspakt med Kina läcktes i mars — och sedan dess har Wang mött ledare från Kiribati, Samoa, Fiji, Tonga, Niue (virtuellt), Cooköarna (virtuellt) och Vanuatu.

Så motoffensiven från president Ramos-Horta är ett välkommet tecken för medias frihet i regionen.

Östtimor steg till 17:e plats i listan RSF World Press Freedom Index för 2022 med 180 länder — den högsta i Stilla havsregionen — medan både Fiji och Papua Nya Guinea föll i rankningen. Det finns några lektioner för försvarare av medias frihet.

Källa: David Robie/Asia Pacific Report

Maj

04 — Utdrag ur pressmeddelande om regeringssammanträde den 4 maj

Ur pressmeddelandet om det extraordinära regeringssammanträdet den 4 maj har vi bara tagit med siffrorna om vaccinering mot covid-19.

Till och med den 2 maj 2022 har 71,6 % av befolkningens ungdomar mellan 12 och 17 år fått minst en dos vaccin. 36,9 % av ungdomarna har fått två doser. I Dili har 74,4 % av de unga mellan 12 och 17 år redan fått två doser av Pfizers vaccin.

När det gäller individer äldre än 18 år så har 72,2 % fått minst två doser och 84,6 % har fått minst en dos covid-19-vaccin.

Källa: Pressmeddelande/Östtimors regering

04 — LH:s inlaga om förslaget till budgetändring

Det följande är en förkortad englesk översättning av en inlaga som La'o Hamutuk just har överlämnat till parlamentet. Originalet på tetum finns på https://www.laohamutuk.org/econ/OGE22/OR/220504LHSubmisaunPN-OR2022te.pdf och den kompletta översättningen finns på https://www.laohamutuk.org/econ/OGE22/OR/220504LHSubmisaunPN-OR2022en.pdf. För sammanhanget och annat material om förslaget, som förnärvarande diskuteras i parlamentet se https://www.laohamutuk.org/econ/OGE22/21OGE22.htm#OR.

Inlaga till kommitté C och alla parlamentsledamöter från La'o Hamutuk om den föreslagna ändringen av budgeten för 2022.
4 maj 2022

Introduktion

La'o Hamutuk uppskattar att parlamentskommitté C med oss delar sin rapport om den föreslagna processen för att ändra budgeten för 2022. Även om vi inte bjudits in för att presentera en utsaga om den föreslagna ändringen av budgeten för 2022, så vill vi ge vårt perspektiv och vår analys med denna inlaga för att hjälpa parlamentsledamöter och allmänheten att förstå betydelsen och angelägenhetsgraden av den föreslagna ändringen av budgeten för 2022.

Den existerande budgeten för 2022 överstiger redan 2 miljarder dollar, den största budgeten i vår historia. För närvarande beslutar parlamentet huruvida transfereringen från petroleumfonden ska ökas till 2,44 miljarder dollar, vilket kommer att vara den största överföringen i historien och äventyra statens finanshantering, ansvar och uthålligt. Av de nya åtgärder regeringen föreslår är nästan 89 % av tilläggen i den föreslagna budgetändringen avsedda för de nationella frihetskämparnas fond (National Liberation Combatants' Fund — FCLN).

Denna fond är inte baserad på tydlig planering, men är ett kortsiktigt svar på det nuvarande valläget och förberedels för de kommande parlamentsvalen.

Vi uppskattar att kommitté C:s rapport ifrågasätter angelägeheten av innehållet i den föreslagna lagen och det är olyckligt att majoriteten av ledamöter har röstat för angelägenheten hos förslaget.

Därför uppmuntrar vi kommitté C att genomföra grundliga konsultationer och diskussioner med olika grupper i parlamentet för att ta fram en konsistent rapport som har substans och kan lämns till plenardiskussion för godkännande.

Vi bör inte offra den demokratiska processen och öppenheten i namn av ‘angelägenheten’

Regeringens försök att snabbt godkänna ändringen av budgeten för 2022 och fort överföra ett stort belopp från petroleumfonden motsäger den normala transparenta och demokratiska lagstiftningsprocessen. Denna situation kommer inte att underlätta grundlig och substantiell diskussion med alla relevanta partier innan förslaget presenteras för parlamentets godkännande.

I presidentvalet nyligen den 19 april lade majoriteten av Östtimors väljare sina röster för Ramos-Hort och den nyvalde presidenten kommer att börja sin mandatperiod den 20 maj. Detta valresultat borde inte vara ett skäl för regeringen att pressa parlamentet att godkänna lagar så att den kan godkännas av den avgående presidenten och vi konstaterar att detta är ett viktigt precedensfall, en snabb process utan tillfälle för grundlig diskussion.

Medan regeringen har uttalat att budgetändringen 2022 är nödvändig på grund av ett brådskande läge, är verkligheten att de program som föreslås av regeringen inte brådskar och stöd till utsatta människor är bara en liten del av förslaget. Regeringen hävdar att budgetändringen 2022 kommer att hjälpa individer och familjer som är mer utsatta i den nuvarande ekonomiska situationen, men sanningen är att bara 8 % av de föreslagna nya utgifteran kommer att gynna denna grupp genom hushållssubsidier och UKL+-programmet samt att ytterligare 1 % kommer att stödja utbildning.

Dessa planer är inte tidskänsliga och skulle kunna införlivas med budgeten för 2023. Skulle familjernas ekonomiska situation förvärras, kan regeringen finna andra sätt att hjälpa befolkningen med pengar redan avsatta i 2022-års budget.

Genom den godkända budgeten för 2022 har regeringen redan kapaciteten att hantera oförutsedda situationer. Regeringen har avsatt 29,5 miljoner dollar till fonden för oförutsedda händelser i budgeten för 2022; detta belopp är tillräckligt för att betala för flertalet av de föreslagna nya programmen, bara de nationella frihetskämparnas fond skulle kräva en ny överföring av medel. Dessutom tillåter artikel 25 och 26 av lag 2/2022 om budgetramverket regeringen att flytta den del avsättningar inom budgeten utan att skapa en ändrad budget. Regeringen har således kapacitet att genomföra flertalet av de föreslagna programmen utan en ändring av budgeten för 2022. Vi observerar att förslagen ger litet stöd för människorna och är avsedda att gömma huvudsyftet hos detta förslag: att skapa FCLN.

Strukturella sociala problem som fattigdom, inadekvat näring och drabbade hushållsekonomier kommer inte att lösas genom godtyckliga politiska beslut. Vi behöver ett genomförande av konsistenta, evidensbaserade ingrepp som är planerade och genomgått grundliga konsultationer. Vi håller med om att det behövs en större ansträngning för att skapa långsiktiga lösningar på dessa pressande frågor, men svaret är inte den plötsliga introduktionen av nya åtgärder under en valkampanj.

Ur transparensperspektivet är vi också oroade av att det mesta av kapitalet som regeringen föreslår att använda kommer att vara offentliga transfereringar i budgetens helhet. Det betyder att det inte kommer att vara ett ministerium eller en annan myndighet ansvarig för programmen och deras utgifter. Tidigare har La'o Hamutuk i sina inlägg om budgeten uttryckt oro över den växande tendensen att avsätta medel genom offentliga transfereringar. Om det här förslaget godkänns kommer mer än 61 % av den central budgeen för 2022 var offentliga transfererignar. Vi fortsätter att kräva starkare ansvarighet genom att minska användningen av offentliga transfereringar.

Den föreslagna ändrade budgeten kommer att påverka petroleumfondens hållbarhet

Överföringen från petroleumfonden i den föreslagna budgetändringen är fyra gånger större än den Uppskattade hållbara inkomsten. Som regeringen själv har insett kommer detta att betyda att petroleumfonden kommer att tömmas tidigare. Om parlamentet inte är försiktigt av dessa överväganden och godkänner den föreslagna budgetändringen kommer budgeten för 2022 att överstiga 3 miljarder dollar.

Petroleumfonden är investerad på internationella finansmarknader och vi behöver ta hänsyn till att stabiliteten av denna enda resurs beror på globala ekonomiska fluktuationer och att de av regeringen föreslagna och av parlamentet godkända utgifterna. 2015 och 2018 förlorade Östtimor pengar på sina investeringar av petroleumfonden. I april 2022 föll den internationella aktiemarknaden brant; kommande rapporter från petroleumfonden kommer att visa att fondens investeringar kan vara värda 1 miljard dollar mindra idag än de var i slutet av 2021.

Oro för särskilda åtgärder

Veteranfonden

Majoriteten (89 %) av den föreslagna budgetändringen kommer att avsättas till en veteranfond (National Liberation Combatants’ Fund — FCLN). För veteraner har redan 95 miljoner avsatts i den godkända budgeten för 2022. Sedan 2010 har regeringen använt mer än 1 miljard dollar för veteraner, vilket inte omfattar stipendier och en del andra förmåner. Skapandet av en veteranfond brådskar inte — ändringar av exiterande mekanismer för att stödja veteraner och strukturen hos framtida budgetar behöver diskuteras mera grundligt. La'o Hamutuk håller med om att vi borde försöka finna ett hållbart sätt att stödja veteraner och deras familjer, men vi ser det inte som så brådskande att det kräver en ändring av budgeten för 2022.

Vi är bekymrade över regeringens förslag att skapa denna nya fond med ofullständig information om hur den ska förvaltas. Det finns ännu inte en förordning om fondens förvaltning och regeringen själv har ännu inte planerat att upprätta ett juridiskt ramverk; i slutet av april publicerade regeringen sin plan för lagstiftning 2022 (http://timor-leste.gov.tl/wp-content/uploads/2022/04/plano_legislativo_2022-f2.pdf), som inte omfattade lagstiftning för att skapa en veteranfond. Vi konstaterar att sådan godtycklig planering följer ett mönster från tidigare beslut om subsidier till veteraner som beslutats utan den planering som krävs för att de ska bli hållbara.

Vidare finns det inte tillräcklig information om fondens mål. I dess presentation till Jornadas Planeamentu (https://www.laohamutuk.org/econ/OJE23/MOP/220426Materia%20Jornadas%20Planeamentu%202023te.pdf förklarade regeringen att denna fond kommer att ersätta andra budgetposter för veteraners pensioner, men regeringen har inte föreslagit att dra tillbaka existerande avsättningar till pensioner. Det finns ännu inte information om målen och förvaltningen av denna stora fond — utan sådan information hur kan parlamentsledamöter använda sina mandat för att göra visa och sansade beslut?

Familjesubsidier (julbonus)

Den föreslagna budgetändringen inkluderar 70 miljoner dollar för att finansiera en 200 dollars &lsquo:julbonus’ till alla familjer (utom offentligt anställda). Enligt folkräkningen 2015 fanns det 205.000 hushåll i Östtimor. Baserat på befolkningsändringar kan antalet nu vara 235.000; efter att dragit bort 15.000 offentligt anställda familjer, skulle den totala kostnaden för programmet vara 44 miljoner dollar. Till vad ska de återstående 26 miljonerna dollar användas?

Vi tror inte att dessa subsidier till hushåll är en effektiv åtgärd för att bekämpa fattigdom. Vi fortsätter att kräva att regeringen prioriterar mer utsatta människor och fördelar subsidier genom existerande mekanismer såsom Bolsa de Mae. Bistånd till utsatta människor måste vara konsistent och baserat på behov. För att hantera den situation Östtimor och världen för närvarande står inför, borde vi diskutera arten av subsidier eller mathjälp eller anta mekanismer för att stödja hushållens matproduktion för att förhindara ytterligare minskning av näringsnivåer och matbrister på lång sikt.

Sammanfattning

La'o Hamutuk anser att de skäl som anges i regeringens förklarande memorandum är otillräckliga för att rättfärdiga kravet på skyndsamt godkännande av parlamentet.

Dessutom är vi bekymrade över att detta förslag skulle kunna etablera ett farligt prejudikat som tillåter budgetar som har utvecklats i enlighet med lagen om budgetramverk att ignoreras, när det finns politisk motivation att snabbt genomföra storskaliga program.

Den föreslagna budgetändringen är nästan helt och hållet avsatt till veteranfonden, ssom inte är relaterad till världsmarknadspriser på mat eller covid-19:s inverkan.

Vi håller med om att de utsatta medborgarna behöver tillgång socialt skydd vid särskilda omständigheter så som de vi nu befinner oss i, men vi behöver i detalj beakta hur vi kan skapa större moståndskraft på lång sikt, så att befolkningen stärks inför framtida utmaningar.

Rekommendationer

Detta är bekymmer och förslag från La'o Hamutuk till parlamentet för att hjälpa er att fatta visa beslut som kan gynna medborgare i Östtimor. Vi uppskattar er uppmärksamhet på och beaktande av våra perspektiv innan ni debatterar och röstar ändringen av budgeten för 2022.

Celestino Gusmão Pereira        Marta da Silva
La'o Hamutuks koordinatörer

April

24 — Timors val — Ramos-Hortas återkomst och möjliga följder

Nobelprisvinnaren José Ramos-Horta, Östtimors viktigaste internationella röst under territoriets 24-åriga kamp mot indonesisk ockupation, blir president för andra gången efter en klar vinst med 62 % i presidentvalets andra omgång den här veckan. Antonio Sampaio1 rapporterar från Dili.

Valet betyder inte bara en betydande förlust för den sittande presidenten Francisco Guterres Lú-Olo, utan också, indirekt, för de tre partier som stödde hans kampanj och som för närvarande ingår i regeringen: presidentens eget Fretilin, premiärministerns PLP och KHUNTO.

Tillsammans nådde de tre partierna nästan 47 % av rösterna i parlamentsvalet 2017, men också innan rösträkningen är avslutad är det tydligt att deras stöd i hela landet har minskat. Det är svårt att säga som bär den största skulden eftersom Fretilin traditonellt har haft omkring 30 % av valmanskåren.

I valet har konflikten mellan de grundande fäderna, Xanana Gusmão och hans CNRT-parti och Fretilin lett av Mari Alkatiri, varit viktig.

Symboliskt för detta så hade valsedeln för det timoresiska presidentvalets andra omgång inte bara porträtt av de två tävlande kandidaterna, José Ramos-Horta and Francisco Guterres Lú-Olo, utan också denna årtionden gamla politiska kamp.

Utöver fotografier av de mest populära kandidaterna från valets första omgång den 19 mars finns också Fretilins (Revolutionary Front of Independent Timor-Leste) flagga och Xanana Gusmãos foto på valsedeln.

I årtionden har relationen mellan Xanana Gusmão och Fretilin, och särskilt dess ledare Mari Alkatiri, präglat det timoresiska politiska landskapet. Xanana Gusmão och Mari Alkatiri har inte talat med varandra i åtskilliga år och de två politiska krafterna har konstant kritiserat varandra.

Dessutom har kampen försenat det mycket omdebatterade generationsskiftet i den nya demokratins ledarskap, när Östtimor återigen leds av den 75-årige Xanana Gusmão. En gång en rebell som bekämapde de indonesiska ockupanterna blev Gusmão det självständiga Östtimors förste president 2002-2007. Han blev sedan den fjärde premiärministern 2007-2015.

37 % av Östtimors snabbt växande befolkning är under 14 år. Landet står inför stora fundamental planeringsfrågor, från hälsovård och utbildning till stadsplanering och transporter. I det här valets bakgrund har det mycket omdiskuterade Tasi Mane-projektet för en petroleuminfrastruktur, av en del betraktat som landets räddare och av andra som en finansiell skadande kvarnsten, funnits.

Valresultatet i år är nästan en upprepning av omröstningen 2007, då de båda ledarna möttes i en andra valomgång i presidentvalet och Ramos-Horta vann.

Presidenten i Östtimors halvpresidentiella system har mindra makt än hans regionala motsvarigheter men de senaste åren har visat att konstitutionen tillåter statsöverhuvudet betydande makt inklusive upllösning av parlamentent och entledigande av regeringen.

Och om Ramos-Horta går vidare med de krav som gjordes av Xananas CNRT för fortsatt politiskt stöd, skulle Östtimor de kommande månaderna kunna se betydnade politisk instabilitet.

CNRT har krävt att parlamentet upplöses och förtida val hålls — för närvarande ska de hållas 2023 — och Ramos-Horta har antytt möjligheten av en alternativ lösning med misstroendevotum mot regeringen och en ny övergångsregering fram till 2023.

En upplösning av parlamentet, om presidenten för fram den, skulle tvinga fram ytterligare en kraftmätning i parlamentet och domstolar och, enligt vissa experter på konstitutionen, endast kunna användas av Ramos-Horta sex månader efter hans tillträde.

En misstroendeomröstning skulle kräva en ändring i den nuvarande majoriteten, som stöder regeringen, kanske genom att några parlamentsledamöter byter sida.

Observeratörer noterar att dessa ledamöter skulle kunna vara från KHUNTO, partiet som förbinds med kampsportgruppen Korka och som i det förgångna senaste åren hoppat mellan majoriteterna. Till och med i detta val, när partiet formellt stödde Lú-Olo, erkände bägge kampanjerna att lojaliteten kanske inte var 100 % bland partimedlemmarna.

Partimedlemmar har privat uttryckt sitt stöd för Ramos-Horta och partiledaren, José Naimori, har försökt få till stånd en dialog med Ramos-Horta och Xanana Gusmão, trots att han offentligt stöder Lú-Olo.

Oavsett resultatet av den politiska debatten förblir ekonomin en nyckelfråga för landet. En krympande oljefond förblir kärnan i intäkterna nästan alla statsutgifter med ökande hemskickade pengar från timoresiska arbetare runt jorden till en annan stor inkomstkälla för familjer i landet.

BNP per capita har fallit till nivåer nära de vid årtiondets början med många bolag inför svårigheter. Tusentals examinerade timoreser går ut på en arbetsmarknad som förblir avslagen med få eller inga valmöjligheter utöver att bli en i den redan uppblåsta offentliga sektorn eller migrera.

Att reda ut de ekonomiska frågorna kräver en intensiv arbetsrelation mellan presidenten och regeringen. Ramos-Horta framhävt sina internationella rekommendationer för kontakter med investerare.

Men framför allt kommer det att behövas något som liknar politisk stabilitet, när regeringsutgifterna fortsätter att vara nyckel till att få fart på ekonomin.

Den nye presidenten kommer att tillträda den 20:e maj.

De stora konsekvenserna av Östtimors presidentval

Ramos-Hortas seger kommer troligen hjälpa Peking att försäkra sig om ytterligare ett regionalt fotfäste skriver Parker Novak2 och Jack Mullan3 i en kommentar till valutgången.

José Ramos-Hortas seger i Östtimors presidentvals andra omgång mot den sittande presidenten Francisco ‘Lú-Olo’ Guterres kommer att ha stor påverkan på två områden viktiga för Sydostasiens framtid: energi och Kinas roll i regionen.

I utbyte mot det viktiga stödet från självständighetsikonen Xanana Gusmão har Ramos-Horta, som vann med 62 % av rösterna, uttalat stöd för att förnya Östtimors kontroversiella Tasi Mane-projekt för att ta iland och behandla naturgas och lovat utlysa ett förtida parlamentsval.

Det första löftet innebär existentiella ekonomiska följder medan det andra lovar att bringa landet ur balans, ett land i vilket, historiskt sett, instabilitet har lett till oroligheter och statens sammanbrott.

Ramos-Hortas prokinesiska inställning, särskilt när det gäller mycket behövda utländska investeringar, kan göra Östtimor mer sårbart för stormaktskonflikter och undergräva ansträngningar att utveckla en ekonomi, som skadats svårt av covid-19 och kämpar med att skapa tillräckligt med arbetstillfällen för en ung och växande befolkning som längtar efter möjligheter.

Hans stora segermarginal ger honom ett mandat att leverera enligt löftena, även om vägen för att göra det inte är helt klar än. Han kan komma att stå inför en del hinder från den nuvarande regeringen ledd av Guterres parti. Oavsett vilket, så var valet ett prov för Sydostasiens yngsta stat och en av dess mest pulserande demokratier.

Olje- och gasexport står för närvarande för mer än 90 % av Östtimors bruttonationalprodukt och står för mer än 95 % av statens årsinkomster. Kaffe, utlandstimoresers inkomster, jordbruk och turism är viktiga, men dessas omedelbara tillväxtmöjligheter är dystra och landet kommer att vara beroende av energiinkomster under överskådlig framtid.

Bayu Udun-fältet, som har stått för huvudparten av landets olje- och gasintäkter de senaste åren, börjar sina och det är osannolikt att föreslagna projekt för koloxidfångst når sina förutsedda intäktsmål.

Detta visar behovet av att utveckla Greater Sunrise-fältet i vilket staten har en majoritetsandel. Med uppskattade tillgångar på mer än 141,5 miljarder kubikmeter flytande naturgas och 226 fat olja skulle fältet kunna dra fördel av västerns letande efter alternativa energikällor efter Rysslands invasion av Ukraina.

Men utvecklingen har försenats på grund av oenighet om huruvida man ska förlita sig på processering till havs, i redan existerande anläggningar i Darwin eller utveckla dyrare anläggningar i Östtimor.

Gusmãos obrutna stöd för anläggningar på land ledde till skapandet av Tasi Mane, ett megaprojekt avsett att bygga upp den nödvändiga infrastrukturen från noll. Hittills, endast en del av projketet är klar, har projektet drabbats av kontinuerligt stigande kostnader och envisa frågor om dess genomförbarhet, vilket lett till att den nuvarande regeringen pausade det förra året.

Gusmão har därefter arbetat för att underminera regeringen och utnyttja sitt inflytande, som landets enskilt populäraste politiker, för att tvinga fram en ändring.

Givet Tasi Manes prislapp på 18 miljarder dollar kan Östtimor inte fullfölja projektet på egen hand och har sökt utländska investeringar från en rad källor. Mycket har redan använts på viktig infrastruktur, inklusive en internationell flygplats i Suai och en del av en huvudväg längs sydkusten, vilket ytterligare ansträngt statsfinanserna.

Men Östtimors oljfond, en självständig finansfond finansierad av petroleuminkomster, minskar med en ohållbar fart och hotar att skapa en fiskal kris i slutet av 2020-talet eller början av 2030-talet, om staten fortsätter att ta av kapitalet.

Gusmão och Ramos-Horta ser Tasi Mane som ekonomins räddare, men de avsevärda utländska investeringar som krävs kan komma att vara förknippade med villkor, om de överhuvudtaget kan fås.

Östtimor har betonat möjligheten av kinesisk investering för att få västliga makter som Australien, Japan, Sydkorea och Förenta staterna samt den Europeiska unionen att lova medel, men utan påtagliga resultat.

Men utan frikostighet från Kina, vars statsägda företag har avböjt på grund av kostnaderna och frågorna om genomförbarheten 2019, tvingades Östtimor att förneka rapporter att Export-Import Bank of China var beredd att finansiera hela projektet.

Oberoende av kostnad och genomförbarhet tycks Ramos-Horta vara besluten att fortsätta sökandet av kinesisk investering, för vilken han upprepade gånger förklarat sig vara öppen och beskrivit rädsla för växande kinesiskt inflytande i Dili som nonsens. Ramos-Horta är inte anti-västlig, lång ifrån. Men han har trots det intaget en märkbart mer Kinavänlig kurs än andra östtimoresiska ledare.

Med denna bakgrund kommer västvänliga makter att noga följa händelserna — ingen noggrannare än granne Australien. Canberras relation med Dili har förbättrats de senaste åren, men de två länderna har en lång och komplicerad historia och farhågor lurar på bägge sidorna, inte minst på grund av Östtimors vägran av nationalistiska och ekonomiska skäl att använda billigare LNG-anläggningar i Darwin för att behandla olja och gas från Greater Sunrise.

Australien börjar också bli allt mer oroat över växande kinesiskt inflytande i dess grannskap, inklusive ettt nytt säkerhetsavtal mellan Peking och Salomonöarna, liksom ökande kinsesiskt engagemang i Papua Nya Guinea. En del medlemmar av de 10 i Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) delar Canberras oro, vilket skulle kunna stoppa Östtimors försök att gå med i blocket.

Små länder som Östtimor får sällan ihållande internationell uppmärksamhet. Men de ekonomiska och geopolitiska konsekvenserna av detta presidentval har långt större betydelse än landets storlek, srå regionala politiker och näringslivsledare kommer att behöva hålla ett öga på utvecklingen om de ska kunna undvika att fångasöverraskas oförberedda, när reultatet visar sig.

Författarnas åsikter speglar inte tidigare eller nuvarande arbetsgivares eller klienters uppfattningar.

Noter

 1. Journalisten Antonio Sampaio är för närvarande baserad i Dili, Östtimor. Han arbetar som kontorschef för LUSA, en portugisisk nyhetsagentur.
 2. Parker Novak är en i USA baserad expert på regeringsfrågor och tidigare chef för Östtimor och Indonesien i International Republican Institute
 3. Jack Mullan är riskanalytiker i Singapore och grundare av ett regionalt marknadskonsultbolag med verksamhet i Östtimor.

Källa:

13 — USA: 2021 Landsrapporter om praktiker för mänskliga rättigheter: Östtimor

Rapporten är uppgjord av USA-myndigheten Byrån för demokrati, mänskliga rättigheter och arbetsliv. Här har vi bara översatt inledningen till sammanfattning och gjort några få kort kommentarer.

Sammanfattning

Östtimor är en parlamentarisk flerpartirepublik. Efter parlamentsval i maj 2018, som var fria, rättvisa och fredliga, blev Taur Matan Ruak premiärminister med en trepartikoalition. President- och parlamenstsvale 2017 var också fria och rättvisa. I motsats till tidigare år genomfördes dessa val utan omfattande hjälp från det internationella samfundet.

Den nationella polisen upprätthåller intern säkerhet. Militären är ansvarig för extern säkerhet men har också en del ansvar för inrikes säkerhet. Den nationella polisen rapporterar till inrikesministeriet och militären rapporterar till försvarsministeriet. Premiärministern var samtidigt inrikesminister. Civila myndigheter upprätthöll effektiv kontroll över säkerhetsstyrkorna. Det finns trovärdiga rapporter om att medlemmar av säkerhetsstyrkorna begått några övergrepp.

Betydande problem med mänskliga rättigheter omfattade trovärdiga rapporter om: statlig korruption, brist på utredningar och ansvarsutkrävande för våld mot kvinnor, trafficking och de värsta formerna av barnarbete.

Myndigheterna vidtog en del åtgärder för att åtala medlemmar och tjänstemän i säkerhetsstyrkorna, som använde överdrivet våld men undvek att genomföra utredningar av korruption (och arbetslivsbrott) av politiker, myndighetspersoner och ledare av landets självständighetskamp. Allmänheten fortsatte att ha uppfattningar om straffrihet.

Sektion 1. Respekt för personlig integritet

C. Tortyr och annan grym, inhuman eller nedbrytande behandling eller bestraffning

Förhållandena i fängelser, häkten och arrester mostvar inte internationella krav.

Sektion 4. Korruption och brist på transparens i staten

Korruption är vanlig och myndigheterna har problem med att hävda lagarna mot korruption. Trots utredningar fälldes inga domar.

Sektion 6. Diskriminering och social misshandel

Icke desto mindre hanterade det formella rättsväsendet ett ökande antal rapporterade fall av misshandel i nära realtioner och sexuellt våld. Enligt riksåklagaren var våld i nära relationer (domestic violence) det näst mest förekommande brottet i rättssystemet efter enkel misshandel. …

Källa: 2021 Country Reports on Human Rights Practices: Timor-Lestek/U.S.Department of State

09 — ‘Rovdjursaktig pedofil’ — präst från Leeds tillbringade tio år med besök i asiatiska länder där sårbara barn stannade på hans hotellrum

En katolsk präst beskriven som en ‘rovdjusaktig pedofil’ tillbringade tio år med besök i ett land i Asien, där sårbara barn tilläts stanna på hans hotellrum.

De stötande detaljerna kom fram när fader Patrick Smythe fängslades av Leeds domstol efter att ha befunnits skyldig till historiska sexbrott mot pojkar i hans vård.

Polis och åklagare har uttryckt oro över Smythes uppförande efter att han för detektiver berättat att han hade tillbringat ett årtionde med besök i Östtimor.

Smythe dömdes till sju och ett halvt års fängelse på torsdagen (den 7 april) efter att ha befunnits skyldig till sex fall av otuktigt övergrepp och ett försök till otuktigt övergrepp.

Juryledamöter fick höra att Smythe, 79, attackerade tre av sina offer under simturer till den tidigare internationella bassängen i Leeds unde 1970- och 1980-talen.

Smythe gav sig också på pojkar i hans vård under ett läger i ett vandrarhem i norra Yorkshire.

En domare sade att pensionären yttrade en packe lögner för domstolen under rättegången.

Efter att Smythe befunnits skyldig gjorde åklagare Michael Morley en begäran om en Sexual Harm Prevention Order (SHPO) för att förbjuda honom att resa utomlands efter frisläppande från häkte.

Morley sade att Smythe hade sagt till poliser under ett förhör att han hade tillbringat tio år med resor till Östtimor för att sponsra människor i landet.

Domstolen fick höra att han hade varit i kontakt med barn i liknande ålder som offren han har blivit dömd för att ha missbrukat.

Morley sade: Under det förhöret sade han att han hade tagit dessa barn tillbka till sitt hotellrum för att, med hansegna ord, ‘visa dem hur den andra halvan lever’.

Åklagaren tillade: Det har gett polisen och åklagarväsendet avsevärda bekymmer.

Domare Simon Batiste sade att han var medveten om att det hade varit problem med sex-trafficking i Östtimor och tillade: Jag förstår nu varför anmälan har gjorts.

Domaren sade till Smythe att han är förbjuden att resa till något land utanför Storbritannien utom länder inom EU eller i Nordamerika.

Domstolen hörde att ett av Smythes offer berättat för sina föräldrar om övergreppet han hade lidit.

Ett klagomål gjordes till pojkens skola men det rapporterades inte till polisen.

Domaren sade: Trots att det inte finns några skoljournaler från den tiden, är det uppenbart att lite eller ingenting gjordes på grund av klagomålet och det verkar som om det i stort sett sopades under mattan.

Saken rapporterades inte till polisen och ni var i stånd att fortsätta med ert ungdomsarbete.

Det är förvånande, men tråkigt nog, med tanke på vad vi nu vet, inte överraskande att ni tilläts fortsätta i er roll med barn utsatta för risken att sexuellt missbrukas av er.

Smythe, från Manor Square, Otley, gav sig också på ett annat offer efter att ha besökt pojkens far, när han var döende i cancer, för att försäkra honom om att hans son skulle vara i säkerhet.

Domare Batiste sade: Ni är en rovdjursaktig pedofil som använde sin position för att möjliggöra er att missbruka pojkar i er vård.

Smythes advokat, Susannah Proctor, sade till domstolen: Det finns absolut ingenting som antyder att den svaranden har begått lagöverträdelser i Östtimor.

Efter att Smythe fängslades, gjordes ett uttalande av Marcus Stock, biskop i Leeds, som lyder: Det katolska samfundet i Leeds stift känner djup skam och sorg över de brott som begåtts av Smythe.

Som stiftets biskop och herde vill jag uttrycka mina uppriktiga ursäkter till de överlevande, som nu är vuxna, för det missbruk de lidit som barn och den smärta som de har burit under livets gång som en följd av sådana allvarliga lagbrott.

Jag tackar er för det mod ni har visat genom att träda fram och ta dessa brott till rättvisan.

Våra tankar och böner är med er och era familjer.

Leeds stift lovar säkerhet och skydd för varje barn, ungdom och vuxen i riskzonen.

Det finns robusta säkerhetsstandarder, regler och procedurer i bruk i stiftet — och sannerligen överallt inom den katolska kyrkan i England och Wales.

Missbruk av varje slag ska rapporteras till polisen och varje missbruk rapporterat till stiftet hänvisas till polisen och andra relevanta myndigheter.

Om någon har någon oro över huvud taget i fråga om detta fall, så var god och kontakta stiftets säkerhetskoordinatör.

Hon kan kontaktas på 0113 2618069 eller via safeguarding@dioceseofleeds.org.uk.

Källa: Tony Gardner/Yorkshire Evening Post

05 — Fundasaun Maheins observationer under presidentvalet 2022 och följder för säkerhet och demokrati

Fundasaun Maheins (FM) anställda registrerade sig som nationella valobservatörer och var på olika platser inklusive åtskilliga vallokaler i Dili samt andra distrikt. Vi kan rapportera att medan kampanjen och röstningen i huvudsak var framgångsrika och genomförda utan större incidenter, så inträffade åtskilliga irregulariteter och problem. Dessa omfattade våld och olämpliga polisingripanden under kampanjerna, problem med registrering av röstande, säkerhetsproblem i samband med ökat resande till landsbygden och felkatigt uppträdande av säkerhetsstyrkor under röstningen. Från FM:s perspektiv har dessa problem bidragit till ett mindre antla röstande och minskad allmän tillfresställelse med valprocessen, som försvagar Östtimors demokratiska institutioner, politisk utveckling och allmän säkerhet. Den här artikeln beskriver några av dessa utmaningar och deras innebörd för demokrati och säkerhet i Östtimor.

FM:s övervakning under kampanjperioden noterade åtskilliga problem. Först, några kampanjer började före den officiella kampanjperioden, så som ett evenemang arrangerata av De gröna i Tasi Tolu den 11 februari för att uttala stöd för president Lú-Olo. Vi fick också rapporter om att kampanjevenemang störde skolor vilket bryter mot regeringsdekret 3/2022, som förbjuder kampanjaktiviteter nära skolor, FM observerade att några kampanjer och kandidater använde statliga instutitioners symboler, inklusive FALINTIL-flaggor och F-FDTL-baskrar, vilket är förbjudet enligt regeringdekret 3/2022 artikel 14.

Det förekom åtskilliga våldsincidenter mellan supportrar för olika kandidater och partier. En bidragande faktor var det olagliga deltagandet av kampsports- och ritualgrupper i kampanjerna. Medan PNTL aktivt säkrade kampanjevenemang misslyckades de olyckligtvis att förhindra våldsutbrott. Ett möjligt skäl för detta är att PNTL inte tillämpade lagen lika för alla.FM observerade att PNTL konfiskerade många motorcyklar under kampanjevenemang, men vid andra tillfällen när politiker begick klara överträdelser vidtog PNTL inga åtgärder. Denna straffrihetskultur skapar ett intryck av att lagar lätt kan brytas och det minskar allmänhetens respekt för säkerhetsorgan och laglydigheten.

Det fanns också problem med registrering av väljare, vilket bidrog till minskat valdeltagande och allmänhetens frustration över valmyndigheterna. För att möjliggöra för röstande att ändra sina röstlokaler från landsbygdsområden till Dilis vallokaler organiserade STAE åtskilliga parallellokaler i Dili. Men FM observerade att många människor sknade adekvat information om registrering av röstande och int kunde registrera sig i tid för att ändra sin vallokal en av de parallella i Dili.

Det resulterade i att en del människor inte kunde rösta på grund av att de inte kunde resa ut på landsbygden på grund av sitt arbete och brist på pengar. Dessutom kom många studenter för att rösta i parallella vallokaler, men fann att deras namn inte fanns på listorna, då deras universitet inte hade sänt namnlistor till valmyndigheten. Detta ledde till stor förvirring och ilska i vallokaler och några studenter arresterades. I en del vallokaler var det långa köer vilket betydde att en del människor tvingades vänta åtskilliga timmar för att få rösta. Detta avskräckte någramänniskor från att rösta eftersom de inte hade tid att vänta.Å andra sidan så var en del vallokaler mycket mindre sysselsatta vilket visar att det fanns en obalans i fördelningen av registrerade väljare mellan olkika vallokaler.

En annan konsekven av svårigheterna med registrering av väljare var att resor från Dili till landsbygden ökade kraftigt under valet, eftersom människor inte kunde ändra sin registrerade vallokal. På grund av den kvaliteten på vägar och fordon och dåliga förarvanor resulterade den ökade trafiken i många olyckor. Dessutom avhöll kostnaden, risken och den tid som krävs för att resa till avlägsna orter människor från att rösta och kommer troligen resultera i ännu lägre valdeltagande i andra valomgången på grund av många människors ekonomiska begränsningar.

FM observerade också att medan PNTL:s agerande under valprocessen i huvudsak var i enlighet med reglerna, så noterade vi att PNTL i vissa fall inte höll 25 meters avstånd från vallokaler vilket krävs. Även om ingen rapporterats avskräckt av PNTL:s närvaro är det viktigt att PNTL följer dessa regler för att undvika möjligheten att påverka röstningen. En sista observation om valsäkerhet var att möjligheterna för funktionshindrade fortfarande är begränsade särskilt för synskadade. Bristen på blindskrift för röstning betyder att synskadade behöver hjälp för att rösta, vilket hindrar dem från att rösta i hemlighet.

Grundat på dessa observationer gör FM fljande rekommendationer till Östtimors valmyndigheter och beslutsfattare för att förhindra att dessa problem uppstrår i framtiden:

För fler detaljer i denna fråga kontakta: Fundasaun Mahein, epost mahein2009@gmail.com, telefon (+670) 75771766, webbplats www.fundasaunmahein.org.

Källa: Fundasaun Mahein

04 — Preliminärt resultat i presidentvalets första omgång

Totalt antal röster med alla vallokaler räknade
KandidatRöster
NrNamnAntalAndel i %
14José Ramos-Horta303.47746,6
6Francisco Guterres Lú-Olo144.28222,1
9Armanda Berta dos Santos56.6908,7
8Tito da Costa Cristóvão (Lere Anan Timur)49.3147,6
16Mariano Assanami Sabino Lopes47.3347,3
5Anacleto Bento Ferreira13.2052,0
13Martinho Germano da Silva Gusmão8.5981,3
2Hermes da Rosa Correia Barros8.0301,2
7Maria Helena Lopes de Jesus Pires5.4300,8
1Isabel da Costa Ferreira4.2190,6
15Felisberto Araújo Duarte2.7090,4
11Constâncio da Conceição Pinto (Terus)2.5200,4
4Rogério Tiago de Fátima Lobato2.0580,3
12Virgílio da Silva Guterres (Lamukan)1.7200,3
10Anteiro Bendito da Silva1.5620,2
3Maria Ângela Freitas da Silva7110,1
Total651.859100

Status
Vallokaler
Totalt1200
Bekräftade1200 (100 %)
Röstande
Totalt registrerade859.613
Bekräftade664.106 (77,26 %)
Kvinnor322.482 (48,56 %)
Män341.624 (51,44 %)
Röster
Totalt664.106
Giltiga651.859 (98,16 %)
Blanka3.743 (0,56 %)
Övriga8.504 (1,27 %)

Källa: CNE

Mars

31 — USAID och HAMNASA samarbetar för att ytterligare förbättra Östtimors arbete mot covid-19

Den 29 mars deltog den avsides belägna byn Memo i Bobonaro-distriktet i starten av ‘Covid-19 safe’, ett viktigt initiativ för att förbättra Östtimors arbete mot covid-19. Projektet Covid-19 safe stöds av USA:s utvecklingsorgan USAID och utförs av den lokala ideella organisationen Hamutuk Nasaun Saudavel (HAMNASA — ‘Tillsammans ett friskt land’ på svenska). USAID:s Hälsovårdssystems aktivitet för hållbarhet har nyligen gett HAMNASA ett bidrag på 320.000 dollar för jämlik tillgång till och leverans av säkra och effektiva covid-19-vaccin. HAMNASA kommer att arbeta i byar och städer i i fyra distrikt (Bobonaro, Ermera, Ainaro, och Liquica), som har rapporterat lägre andel vaccinationsandel än det nationella medelvärdet. Bidraget till projektet ‘Covid safe’ ett av åtskilliga initiativ USAID:s aktivitet genomför för att stödja det timoresiska hälsovårdsministeriet i kampen mot covid-19-pandemin och med att skapa ett robust och oberoende hälsovårdssystem.

Källa: Emilio Dos Santos/USAID’s Health System Sustainability Activity

23 — Regeringsombildning i Östtimor för att möta utmaningar i ekonomisk och social återhämtning

Den timoresiske premiärministern sade i tisdags att regeringsombildningen avser att hantera landets nya omständigheter och utmaningarna av ekonomisk och social återhämtning med tilltagande postpandemisk normalitet.

Dessa ändringar kräver en anpassning av regeringens struktur bättre anpassad till den interna och externa situationen för att kunna dra fördel av de nya möjligheterna i denna mer positiva fas av nationell utveckling, sade Taur Matan Ruak.

I sitt tal efter tillträdet av fyra nya medlemmar i exekutiven, sade premiärministern i presidentpalatset att detta är en mer lovande fas som kräver förnyat fokus, intern samordning och samlade ansträngningar inom områdena rättsväsende, finanser, offentliga anläggningar och nationella frihetskämpars intressen.

Den tidigare parlamentsledamoten för Folkets befrielseparti (People’s Liberation Party, PLP) Abel Pires avlade eden som minister för offentliga arbeten, han ersätter Salvador Pires från samma parti och den juridiske rådgivaren Tiago Sarmento tog över justitieportföljen efter Manuel Cáceres da Costa, som avgick.

Den nuvarande generadirektören för utländskt samarbete António Freitas, övertog posten som vice finansminister, besatt av Sara Brites, som hade ombetts att avgå av premiärministern.

Slutligen ersätter Loro Mesak, en veteran från Ainaro, Gil da Costa Monteiro (Oan Soru) som statssekreterare för tidigare nationella befrielsekämpars angelägenheter.

Fyra fundamentala förvaltningsområden för att kunna påskynda den goda farten för reformer av rättsväsendet och hanteringen av offentliga finanser liksom att utveckla omfattningen och intensiteten i genomförandet av offentliga arbeten, sade han.

På spel står vad han anser vara en häftig mängd arbete för rekonstruktion av infrastruktur skadad av förra årets översvämningar och den ekonomiska återhämtningsplanen inom ramen för pandemin, fokuserat på områdena hälsa, utbildning, yrkesutbildning, samband och civilt skydd som regeringen önskar att förstärka de kommande månaderna.

Även om den genomförs det sista året av mandattiden, visar regeringsombildningen exekutivens vilja att göra mer och bättre, uppnå bättre resultat avseende målen för hållbar utveckling, underströk den timoresiske premiärministern.

Regeringsombildningen sker också när exekutiven börjar en ny cykel av planering och budgetarbete för 2023, som kommer att vara mer krävande när det gäller identifiering och uppnåelse av utpekade mål och prioriteringar som utvärderar indikatorerna för hälsosammare och hållbart mänskligt välmående och utveckling, tillade han.

Bättre nivåer av kapacitetsskapande och kunskap om vår mänskliga tillgångar för fullföljandet av den stora nationella planen att transformera Östtimor till ett modernt, välmående och säkert land med rättvisare, mer jämställd och värdigare inkomststandard, sade han.

Källa: Lusa/Macau News Agency

22 — Premiärminister Ruak: Gratulationer till kandidaterna i presidentvalets andra omgång

Dili. Premiärminister Taur Matan Ruak gratulerar kandidaterna i presidentvalet för mandatperioden 2022-2027, José Ramos-Horta och Francisco Guterres ‘Lú Olo’, som lyckades få tillräckligt många röster för att gå till den andra omgången.

Jag önskar gratulera de presidentkandidater, som kommer att tävla i den andra valomgången och önska dem lycka till! Förhoppningsvis kommer den valde presidenten att fortsätta arbeta bättre än den tidigare presidenten för att representera Östtimors nationella självständighet och garantera överlägsenheten av en bra fungerande suverän enhet och dess instutitioner i Östtimor, sade premiärminister Taur Matan Ruak, till reportern i presidentpalatset Dili i tisdags.

Utöver detta uppskattar premiärminister Taur Matan Ruak också alla 16 kandidater, som deltog i denna demokratiska akt utan diskriminering och visade ömsesidig tolerans och respekt för varandra i kampanjen. Premiärminister Ruak gratulerade också Östtimors befolkning till deltagandet i presidentvalet den 19 mars 2022 fredligt utan våld.

Jag kommer att gratulera den i den andra valomgången valde presidenten och önska att han arbetar tillsammans med regeringen och andra tillämpliga statliga instutitioner för att förbättra statens förmåga att följa den nationella utvecklingens mål för människors goda liv, som modernt, säkert, hälsosamt och med välmående, tillade premiärminister Ruak.

Källa: Camilio de Sousa/Tatoli

22 — Östtimors presidentval får avgörande omgång i april

Dili. De två främsta kandidaterna i Östtimors presidentval såg ut att vara klara för en andra valomgång nästa månad, trots att den senaste rösträkningen visade en imponerande ledning för Nobelpristagaren José Ramos-Horta.

Med alla röster räknade har Ramos-Horta säkrat 46,58 %, mer än dubbelt så stor andel som hans rival Francisco Lú Olo Guterres, men fortfarande mindre än majoriteten som behövs för att vinna i första omgången.

Valmyndigheten, som visar de senaste siffrorna på sin webbplats, har ännu inte bekräftat den andra valomgången. Men om ingen kandidat får mer än 50 % av rösterna, så kommer valet att fortsätta till en andra omgång den 19 april.

I presidentpalatset sade den sittande presidenten Guterres i tisdags att han skulle försöka åstadkomma en allians med alla partier som inte kvalificerade sig för den andra omgången.

Låt oss gå till den andra omgången eftersom ingen kandidat blev vinnare, nu börjar vi om från noll igen, sade han.

Ramos-Horta sade tidigare att han var säker på att vinna och att hans val skulle orsaka en politisk jordbävning i parlamentet.

Den 72-årige, som tidigare varit president från 2007 till 2012, sade förra veckan att han kände sig tvungen att ställa upp igen efter att han bedömt att åtgärder av den sittande presidenten hade varit i strid med konstitutionen.

Nästan två årtionden efter att ha återvunnit självständigheten från grannen Indonesien, höll östtimor sitt femte presidentval i lördags &madash; en tväling full av motståndets nyckelfigurer, som förblivit framstående i skötseln av Asiens yngsta land fram tills idag.

I Östtimor är presidenten ansvarig för att utse regeringen och har också rätten att upplösa parlamentet.

Landet har en övervägande katolsk befolkning på 1,3 miljoner människor och en ekonomi beroende av olja och gas, men har kämpat för politisk stabilitet och utveckling.

Källa: Nelson Da Cruz/Reuters

21 — Preliminärt uttalande av EU EOM om Östtimors presidentvals första omgång

Originalet finns här https://eeas.europa.eu/election-observation-missions/eom-timor-leste-2022/113115/eu-eom-timor-leste-2022-preliminary-statement_en.

Preliminärt uttalande
Östtimor håller välorganiserade och konkurrensbetonade val

Detta preliminära uttalande av EU:s valobservationsdelegation (EU Election Observation Mission — EOM) publiceras innan hela valprocessen är avslutad. Viktiga etapper återstår, inklusive slutliga resultat och behandling av eventuella klagomål, som EU EOM stannar i landet för att observera. EU EOM är för närvarande bara i ett läge för att kommentera observationer gjorda till dags dato och kommer senare att publicera en slutrapport inklusive fullständig analys och rekommendationer för en valreform. EU EOM kan också göra ytterligare uttalanden om frågor med anknytning till valet när och om den anser det lämpligt att göra så.

Sammanfattning

Den 19 mars gick timoreserna till valuronorna för att välja sin president för en femårig period. Dessa val följer på en politisk kris som ställde frågan om presidentens makt, regeringens konstitutionalitet och parlamentets procedurregler. En fredlig kampanjperiod baserad på respekt för fundamentala friheter följdes av en välorganiserad valdag. Valkampen fortsatte domineras av veteraner från självständighetskampen medan nästa generation av potentiella politiska ledare var mindre synlig.

Ett rekordantal av 16 kandidater deltog och av dessa var fyra kvinnor. Populära favoriter var den sittande presidenten Francisco Guterres Lú-Olo, tidigare stabschefen för försvarsstyrkorna Tito da Costa Cristovão Lere Anan Timur och tidigare presidenten José Ramos-Horta. Även om kandidaterna nominellt var oberoende, så stöddes en handfull av politiska partier med finasiell och strukturell fördel jämfört med de flesta andra kandidaterna.

Kampanjen visade verklig tävling mellan de viktigaste kandidaterna med yttrande-och församlingsfrihet och frihet att bilda föreningar respekterades väl. Men mycket olika finansiella resurser — i sammanhang med regler för kampanjfinansiering som inte har gränser för donationer och utgifter — resulterade i ojämna förörutsättningar. Den nationella valkommissionen (National Election Commission — CNE) bad kandidaterna att inte blanda in kampsports- och ritualgrupper i kmpanjaktiviteter och EU-observatörer noterade deras närvaro i färre än 20 procent av observerade kampanjevenemang. Kampajne var i stort sett fredlig, med en handfull mindre bråk mellan partianhängare.

Det juridiska ramverket för valet gav tillräckliga garantier för att föra demokratiska val. Ändringen av tre lagar 2021 förbättrade inkludering, överblick och juridisk säkerhet. Trots dessa förbättringar förblev juridiska brister identifierade av tidigare EU-delegationer inklusive önskemål om bättre kontroll av kampanjfinansiering till stor del olösta. I enlighet med nya juridiska regler konsulterade regeringen CNE, när den färdigställde de nya reglerna två månader före valdagen.

CNE och det tekniska sekretariatet för valadministration (Technical Secretariat for Electoral Administration — STAE) engagerade sig för transparenta val och intressenterna var i stort sett säkra på deras opartiskhet och professionalism. Valmyndigheterna visade expertis i genomförandet av valet och samarbetade med valets intressenter under hela processen.

Logistiska valförberedelser var adekvata och generellt i tid. EU-observatörer besökte 174 vallokaler i 12 distrikt och enklaven Oecusse-Ambeno. I stort sett bedömde EU-observatörerna röstnings- och räkningsprocesserna som goda eller mycket goda i nästan alla observerade vallokaler och beskrev atmosfären som fredlig. Närvaron av företrädare för kandidaterna säkrade processens transparens. Nationella observatörer var närvarande vid många av de observerade vallokalerna.

Ett pluralistiskt medielandskap gav tillgång till ett brett spektrum av politiska åsikter. Radion förblev den viktigaste källan för information i landsbygdsområden. EU EOM:s bevakning av media visade att Rádio-Televisão Timor-Leste (RTTL) gav fri tid till och redaktöriell bevakning av alla 16 kandidater i en neutral ton. Men dess täckning av kampanjnyheter var obalanserad.

Kampanjen i sociala medier fördes nästan uteslutande i Facebook. Hälften av kandidaterna, inklusive favoriterna förde en betydande kampanj i social medier. Kampanjerna var respektfulla och kandidaterna gav information om sina aktiviteter utanför nätet. Men online-kampanjerna skapade lite engagemang. Trots att det inte fanns några gränser för kampanjkostnader, så investerade få kandidater i betald annonsering i sociala medier.

Östtimor har en av de högsta andelarna av kvinnor i parlamentet globalt och den högsta i Asien och Stilla havsregionen. Ett rekordantal av fyra kvinnliga kandidater tävlade i valet. Men EU:s observatörer noterade att färre kvinnor än män deltog i valarrangemang och färre talare var kvinnor. Kampanjbudskap var sällan riktade till frågor som berör kvinnor. EU:s observatörer noterade vidare att vid fler än 120 besökta kampanjevenemang bara tre kandidater talade frågan om våld mot kvinnor i nära relationer.

Hinder för politiskt deltagande för personer med funktionshinder kvarstog till största delen. Inga särskilda åtgärder för att möjliggöra röstning för personer med funktionshinder hade vidtagits till detta val med antagandet av en valsedel med blindskrift förkastat av parlamentet. EU:s observatörer noterade att svår fysisk tillgänglighet till vallokaler fortsätter att vara en utmaning för röstande med funktionshinder.

Upprättade grupper av nationella observatörer var sprida över hela landet, vilket ökade valförfarandets transperans. Observatorio da Igreja para os Assuntos Sociais (OIPAS) hade skickat ut omkring 1.300 observatörer och räknade också rösterna parallellt. Utöver den Europeiska unionens fanns andra internationella observatörsgrupper inklusive en från de portugisisktalande ländernas gemenskap (Community of Portuguese Speaking Countries — CPLP) och Asian Network for Free Elections (ANFREL).

För återstoden av rapporten hänvisar vi i Östtimorkommittén till det engelska originalet.

Källa: reliefweb/OCHA Services

15 — Baucaus distriktsdomstol fortsätter att utdöma effektiva fängelsstraff för brott i nära relationer

Den 8 mars 2022 dömde Baucaus distriktsdomstol svaranden CFB till ett fängelsestraff på två år efter att den funnit honom skyldig till hot och misshandel av sin andra fru även om de levde åtskilda. Domstolen beaktade också att den svarande tidigare begått brottet att inte beakta den fysiska integriteten karakteriserat som våld i nära relation mot sin första fru och den 17 december 2018 dömts till tre månaders fängelse villkorligt. …

Beslutet att utdöma ett effektivt fängelsestraff för svaranden i fall karakteriserade som våld i nära relationer avser att skicka ett klart meddelande till samhället att våld i nära relationer är oacceptabelt och om svarandena inte visar ånger kommer de att få ett tungt straff, sad Ana Paula Marçal, Judicial System Monitoring Programmes(JSMP) verkställande direktör

För mer information kontakta Ana Paula Març,al, Executive Director of JSMP, epost ana@jsmp.tl, (+670) 33238883 | 77040735, webbplats https://jsmp.tl

Källa: Pressmeddelande/JSMP

13 — 16 kandidater i Östtimors presidentval

På valsedeln kommer de 16 kandidaterna anges utan partinamn i nedanstående ordning

 1. Isabel da Costa Ferreira
 2. Hermes da Rosa Correia Barros
 3. Maria Ângela Freitas da Silva
 4. Rogério Tiago Lobato
 5. Anacleto Bento Pereira (PDRT)
 6. Francisco Guterres Lú-Olo (FRETILIN)
 7. Maria Elena Lopes de Jesus Pires
 8. Lere Anan Timur
 9. Armanda Berta dos Santos (KHUNTO)
 10. Antero Benedito da Silva
 11. Constâncio Pinto
 12. Virgílio Guterres
 13. Martinho Gusmão
 14. José Ramos Horta (CNRT)
 15. Felisberto Araújo Duarte
 16. Mariano Assanami Sabino (PD)

Källa: La'o Hamutuk

10 — Östtimor skickar humanitär hjälp till Ukraina

Regeringen säger att 1,5 miljoner-gesten görs för att visa solidaritet med ett land som lider såsom Östtimor en gång led i händerna på en inkräktare.

Östtimor, med katolsk majoritet, kommer att ge humanitärt bistånd som en solidaritetsdemonstration med ukrainare efter den ryska invasionen av det östeuropeiska landet.

Regeringen tillkännagav den 9 mars att 1,5 miljoner dollar bistånd kommer att ges genom FN:s Världslivsmedelsprogram.

Ministerrådets ordförande Fidelis Manuel Leite Magalhaes sade att hjälpen ska visa det timoresiska folkets solidaritet med ukrainare.

Beslutet kom efter att premiärminister Taur Matan Ruak nyligen kallade invasionen oacceptabel.

Han sade att Östtimor också led under Indonesiens 24-åriga styre efter dess invasion 1975 fram till folkomröstningen om självständighet 1999. Som ett resultat är det här landet fullständigt mot varje slagsinvasion, sade han.

Östtimor var ett av de länder som i februari stödde en resolution i Förenta nationernas generalförsamling som bekräftade ukrainisk suveränitet, självständighet och territoriell integritet.

Vid mötet krävde utrikesminister Adaljiza Magno ett omedelbart eld upphör och en diplomatisk lösning och varnade att som en nation som kommitt tillbaka ur askan av påtvingad ockupation ser Östtimor att krig inte ger någon fördelar.

Under tiden har La'o Hamutuk, en ideell organisation i Dili, krävt att FN och mäktiga nationer hjälper det ukrainska folket utn att öka krigets intensitet.

Vi kräver att Ryssland omedelbart drar sig tillbaka från Ukrainas territorium för att stoppa civilbefolkningens allvarliga lidande, den har inte begått några fel, sade den i ett uttalande den 9 mars.

Vi ber också grannländer att ta emot flyktingar från Ukraina för att minska deras svåra lidande orsakat av detta militära våld, står det i uttalandet.

Andrea Fahey, doktorand vid Australiens ANU National Security College, som känner Östtimor väl, sade nyligen i en artikel att landets beslut att öppet fördöma Ryssland och stödja Ukraina representerar ett viktigt steg för landet att hitta sin regionala och internationella röst.

Det bekräftar dess ställning som det enda ‘fria’ landet i Sydostasien. Det minskar också oron över närhet till auktoritära regimer som det misstänkta otillbörliga kinesiska inflytandet i det lilla landet, skrev hon i Interpreter, en publikation från tankesmedjan Lowy Institute i Australien.

Hon sade att en sådan position också skickar en stark signal till Kina om en möjlig invsion av Taiwan.

Om små asiatiska länder är villiga att uttala sig mot händelser långt från deras jurisdiktion, skulle de också kunna vara mindre benägna att tolerera brott mot suveräniteten närmare sig, skrev hon.

Förenta nationernas kontor för mänskliga rättigheter sade i mars att det har registrerat minst 1.335 civila offer sedan Rysslands invasion började den 24 februari med 474 dödade och 861 sårade.

Källa: Ryan Dagur/ucanews

07 — Östtimors presidentval: En lugn eller bråkig granne till Indonesien?

Man har i Östtimors politiska landskap i förspelet till presidentvalet gjort en del påståenden. Men Indonesien har mindre att oroa sig för givet att de politiska partierna i hela spektrat stöder starka relationer med Jakarta.

Alla politiska partier i Östtimor ser Indonesien som en granne med vilken man behöver vänskapliga relationer. Det finns ingen anledning till oro i Indonesien i denna fråga, oavsett vilken blandning av partier och personer som för tillfället dominerar. Men det förblir viktigt att bedöma utsikterna för stabilitet gentemot kaos. Den 19 mars kommer presidentval att hållas i Östtimor med en andra runda den 19 april om ingen kandidat får mer än 50 % i den första. Det finns nu 16 bekräftade kandidater.

Valet kommer efter fyra år med oavbrutna spänningar mellan landets två största partier, Den revolutionära fronten för ett självständigt Östtimor (Revolutionary Front for an Independent East Timor — FRETILIN) och den Nationella kongressen för timoresisk rekonstruktion (National Congress for Timorese Reconstruction — CNRT). Ny partier har sedan dess uppstått. Detta tillstånd av pågående spänningar har betytt att under en stor del av perioden sedan 2017 regeringen har styrt utan en årlig budget. Den har förlitat sig på månatliga tillskott från sina fonder på 1/12 av budgeten för 2019.

Den politiska striden mellan FRETILIN och CNRT började 2017 och 2018.I 2017 års presidentval gick Xanana Gusmão, central ledare för det timoresiska motståndet mot den indonesiska ockupationen och nu ledare för CNRT, ihop med FRETILIN för att stödja Francisco Lu'Olo Guterres som president. I de följande parlamentsvalen fick både FRETILIN och CNRT 29 procent av rösterna, men FRETILIN fick fler mandat än CNRT. Trots det var CNRT i stådn att forma en koalition med två mindre partier — nämligen People’s Liberation Party (PLP) och det ungdomsorienterade Khuntopartiet — med en majoritet i parlamentet och bilda en regering.

Men president Guterres lade in sitt veto mot nästan alla nominerade till ministerposter av CNRT. Som ett resultat hade Östtimor för en tid en regering bestående av ministrar enbart från de två mindre partierna i pralamentsmajoriteten och med åtskilliga ministerposter vakanta. Sedan dess har FRETILIN och CNRT manövrerat och kontrat. 2021 hade situationen ‘stabiliserats’ med en regering efter att PLP och Khunto övergett CNRT och bildat ett informellt samarbete med FRETILIN, som fick flera viktiga ministerposter i regeringen.

CNRT har vidhållit att presidenten och Fretilin under denna period inte handlat enligt konstitutionen inklusive olaglig erövring av parlamentets talmanspost. Detta förnekas av FRETILIN. CNRT har också förlora domstolsmål om dessa frågor. Men de förblirt debatterade.

President Guterres ställer upp igen och har fått FRETILIN:s stöd. CNRT har nominerat den tidigare presidenten José Ramos-Horta som sin kandidat och han kampanjar med fullt stöd av Xanana Gusmão. CNRT har gett Horta åtskilliga rekommendationer, en är att om en ny majoritet in kan förhandlas fram i det nuvarande parlamentet, så borde parlamentet upplösas och nyval hållas.

Under tiden har FRETILIN:s ledare Mari Alkatiri varnat för ett sådant drag och i en TV-kommentar sagt att skulle kunna framkalla ‘inbördeskrig’. Alkatiri har också uttalat att samarbete med Xanana Gusmão inte längre är möjligt.

Om Horta skulle bli vald kan det bli en potentiell konfrontation mellan presidenten och FRETILIN:s parlamentsmajoritet — om de nuvarande partisamarbetena blir kvar efter den 19 mars. Om en sådan konfrontation uppstår kommer de institutionella mekanismerna för konfliktlösning att kraftigt belastas.

Medan det finns 16 presidentkandidater, så finns detta vals kritiska dynamik mellan FRETILIN och CNRT, det vill säga mellan Guterres och Horta tillsammans med Xanana Gusmão. Medan FRETILIN stödjer Guterres har flera andra kandidater kommit fram ur Fretilinmiljön. Den mest framträdande av dessa är den tidigare befälhavaren över de väpnade styrkorna, Lere Anan Timur, som avgick från sin post för att ställa upp i valet.

En tidig enkät i social medier gav Horta över 50 procent och Lere och Guterres runt 25 procent tillsammans, men proffessionella enkätresultat finns ännu inte. Medan många kommentatorer är skeptiska till att Horta kan vinna en absolut majoritet i första omgången, är det säkert det som Hortas kampanj siktar mot. Horta kommer att behöva största möjliga vinst om han beslutar sig för att utlysa ett extra parlamentsval trots opposition från en parlamentsmajoritet. En avgörande seger kan också minska de mindre, med FRETILIN samarbetande, partiernas beslutsamhet.

Horta och CNRT har också blivit stärkta av en ny formation, UMPD (United Patriotic Democratic Movement). Det är en koalition av sektororganisationer (studenter, akademiker, bönder, artister, moståndsveteraner och andra) och mindre politiska partier såsom det Timoresiska Socialistpartiet, Frente Mudanca och andra. Vid UMP:s kongress nyligen valdes Horta tilldess ordförande. Eftersom det är en ny organisation är det ännu inte klart vilken betydelse detta extra stöd kommer att ha på Hortas kampanj. En nyckelperson i UMDP är Avelino Coehlo, ordföranden för Timors socialistparti. Avelino, tillsammans med CNRT-medlemmen och tidigare utrikesministern Dionisio Soares, har blivit utsedda till officiella talespersoner för Hortas och Xananas kampanjer. Avelino har blivit en av de vanligaste politiska kommentatorerna i timoresisk television, ett medium som når de flesta i befolkningen.

Aktiviteterna före valkampanjerna har redan börjat och den egentliga valkampanjen kommer att börja snart. Det kommer att bli då som spänningarna kan öka även om lla kampanjare har vädjat om en lugn och ordnad kampanj. Omfattningen av tvister om utsikterna för en upplösning av parlamentet för ett förtida val kommer att bli en viktig indikation. Givet den stora roll som Indonesien spelar i Östtimors handel och dess svåra historia kommer denna indikator att följas noga, både inom och utom landet.

Max Lane är visiting senior fellow vid ISEAS-Yusof Ishak Institute.

Källa: Max Lane/Fulcrum

03 — Vatikanens nuntie säger att påven kommer att besöka Östtimor i år

Jakarta. Datumen är ännu inte bestämda men en nuntie saäger att den på grund av covid uppskjutna resan kommer att äga rum.

Påven Franciskus planerade besök i Östtimor med dess katolska befolkningsflertal har bekräftats bli i år enligt högre tjänsteman i landets apostoliska ambassad.

Vi kan bekräfta påven Franciskus avsikt att besöka Östtimor i år. Jag har träffat honom och kan bekräfta hans beslut, sade monsignore Marco Sprizzi, ambassadens chargé d'affaires, den 1 mars.

Han talade med reportrar i Dili efter ett möte med Manuel Leite Magalhaes, ministerrådets ordförande, för att diskutera besöket.

Monsignore Sprizzi sade att han ännu inte kunde ge några datum, men sade att den Heliga stolens tankar är med det timoresiska folket och den timoresiska staten i varje stund av Östtimors demokratiska liv.

Påve Franciskus har Östtimor i sitt hjärta, citerade den statliga nyhetsbyrån Tatoli honom.

Påven skulle ha besökt Östtimor, Indonesien och Papua Nya Guinea i september 2020. Men hans resa ställdes in på grund av covid-19-pandemin.

Jag hoppas att hans besök kommer att kunna ge en ändring för vårt unga och växande land och också för katoliker, som jag tror erfar en kris för tro och moral.

I juli förra året sade monsignore Sprizzi att besöket i Östtimor i år skulle bero på landets vaccinationsprocess.

Till och med den 28 februari hade omkring 754.800 vuxna, 84,7 procent, fått sin första dos medan 71,8 procent var helt vaccinerade enligt officiella data.

Utöver att att ha börjat ge påfyllnadsdoser, som 7.000 har fått injicerade, försöker landet med omkring 1,3 miljoner invånare, att vaccinera ungdomar i åldern 12-18 år, av vilka 37.509 (20,6 procent) har fått sin första dos och 30.126 (16,6 procent) redan fått sind andra dos.

Franciskanern Roberto Fernandez, en lärare, sade att han hoppas att påvens besök kommer att äga rum och att han kommer att be för att alla hinder ska kunna övervinnas.

Om det kommer att så kommer jag som medborgare i Östtimor, som är ett litet land, är jag stolt och rörd eftersom det betyder att två påvar kommer att satt sina fötter på vårt land, sade han till UCA News.

Påven Johannes Paulus II var den förste påven att besöka Östtimor 1989, när landet fortfarande var kontrollerat av Indonesien.

Jag hoppas att detta besök kommer att kunna ge en ädring för vårt unga och växande land och också för katoliker, som jag tror erfar en kris för tro och moral, sade broder Fernandez, som undervisar i S:t Francis Assisi-skolan i Fatuberliu, Manufahi-distriktet, omkring 190 kilometer söder om Dili.

Källa: Ryan Dagur/UCA News

02 — Mer inkluderande analys av presidentvalet i Östtimor behövs

Det här året firas 20-årsdagen av utropandet av den Demokratiska republiken Östtimor 2002.

Det kom efter två år av Förenta nationernas administration, 24 år av indonesisk militärockupation (1975-1999) och nästan 400 år av som portugisisk koloni. Mars 2022 kommer Östtimors folk att gå till valurnorna för att välja sin sjunder president.

Stämplingarna och intrigerna i de växlande relationerna mellan de välkända manliga historiska ledarna av Timors väpnade motstånde och diplomatiska front (och deras olika politiska partier) har länge dominerat Östtimors nationella politik.

De har också tenderat att dominera nationella och internationella analyser av den unga statens valcykler. Här argumenterar vi för att detta intresse för Timors starka män förbiser andra berättelser om kraft, identitet och uppdykande av tidigare marginaliserade röster.

Gender, klass och kultur i Östtimor

Den nationella politikens dynamik i Östtimor kan också ses genom ändrade relationer av gender, klass och kultur. De avspeglar sig också i mångfalden hos de 16 presidentkadidaterna 2022, liksom den breddade offentliga dialogen om det kommande valet.

Trots att det står inför en samling av post-konflikt-utmaningar inklusive möjliggörandet av en mer diversifierad och inkluderande representation i nationellt politiskt beslutsfattande, anses Östtimor vara en motståndskraftig demokrati.

Ny social dynamik inklusive uppkomsten av en medelklass och progressiv identitetspolitik har i sin tur skapat utrymme för nya former av politiskt ledarskap och handlingskraft. En marginaliserad landsbygdsröst vinner också politisk dragningskraft och uppmärksamhet.

Under de senaste vå decennierna har den högsta sociala statusen i Timors post-konflikt-samhälle getts till dem som tjänstgjorde i det beväpnade motståndet mot den indonesiska ockupationen. Trots det har, som en ung manlig timoresisk politiker nyligen anmärkte, det timoresiska parlamentet öppnat sig för en bredare politisk representation.

Rakt igenom sedvanlig rang och veteranstatus skär moderniserande gendervärden och klassmångfald samt ökande erkännande av att ursprungliga kulturer och språk är en kritisk del av av det nationella politiska samtalet.

[Originalet har här ett foto med bildtexten: En självhjälpsgrupp jordbrukare i byn Tapomemo, Östtimor. Pic creditFoto: UN Women/Betsy Davis-Cosme via Flickr.]

Timors kvinnliga presidentkandidater

Fyra av de sexton presidentkandidaterna 2022 är kvinnor. I en nätdebatt nyligen med rubriken ‘Kvinnor är redo att leda’ deltog två av de kvinnliga kandidaterna och svarade på frågor om sina planer för nationell säkerhet och finansiering av militären.

En kandidat, Milena Pires, en tidigare FN-representant, talade om sin önskan att Timor utbildar och bidrar med fredsbevarare till post-konfliktsituationer i hela världen. Den andra kandidaten, Angela Freitas, ledare för Timoresiska arbetares parti, talade om det brådskande behovet av att ta itu med frågan att nästan en tredjedel av befolkningen är medlemmar i olagliga kampsportgrupper.

Bägge kandidaterna gjorde starka uttalanden om behovet av att omforma Timor genom att skapa en starkare plattform för ungdomar genom utbildning och anställning. Tittare i hemmen kan ha blivit överraskade av det eftertänksamma och nyanserade sätt på vilket denna säkerhetsdebatt, ofta en exklusivt manlig domän i Östtimor, fördes i offentligheten av dessa två kvinnor.

Anmärkningsvärt frånvaranden från denna televiserade debatt var de två andra kvinnliga kandidaterna. En är Isabel da Costa Ferreira, den nuvarande premiärministerns fru, en människorättsadvokat känd för sin mera konservativa, elitistiska etablissemangssyn och konstaterad som ifrågasättande kvotering av kvinnlig representation (satt till 30 % med blandat men allmänt positiva resultat för kvinnors deltagande i nationell politik).

Den andra, Armanda Berta dos Santos, är en gåtfull kandidat som leder Khunto, ett av de nyare partierna på den politiska scenen och vars individuella profil har vuxit avsevärt de senaste åren. För närvarande vice premiärminister i ett politiskt konvenansäktenskap visas dos Santos närvaro och inflytande i parlamentet av en del timoreser upp som bevis på den större mångfalden när det gäller gender, klass och särskilt ‘traditionell’ timoresisk kultur som tillåts göra sin röst hörd på den parlamentariska arenan.

Kommen från en fattig landsbygdsbakgrund har hennes kadidatur till president 2022 sett en ny landsbygdsklass av röststarka kvinnor som samlas runt henne och partiet. Likväl betyder detta att hennes politiska persona är präglad av potentiella nackdelar: hennes gender, hennes socio-ekonomiska status och landsbygdsbakgrund stämplar henne som en outsider jämfört med den vanliga politiska och sociala eliten i Dili.

Detta visades grundligt i en händelse nyligen när dos Santos hånades och svärtades ner på social medier för att ha motsatt sig krav på att presidentkandidaternas debatt skulle hållas på portugisiska, ett av de två officiella språken. Medan timoreserna betonar att deras president behöver kunna kommunicera internationellt på den högsta statliga nivån, verkar ett kvardröjande kolonialt influerat förakt för det ursprungliga och lantliga vara implicit i detta offentliga svar.

Icke desto mindre var kandidaten snabb att peka på att inte bara hon själv utan att majoriteten av den timoresiska befolkningen inte skulle vara i stånd att genomföra eller inte ens förstå en debatt på portugisiska. Senare höjde hon insatsen med ett förslag att om portugisiska skulle föreskrivas, så skulle hon också tillåtas att debattera på sitt eget ursprungsspråk eller modersmål (det finns nästan 20 sådana språk i landet).

Växande mångfald i politiska processer

Åtta yngre manliga kandidater som själva ställt upp i valet 2022 kampanjer också på ett antal progressiva fronter. Fem är tidigare ledare av ungdoms- eller studentmotstånd (National Resistance of East Timorese Students — RENETIL — och andra). Av dessa fem är en ledare för Östtimors pressråd och kampanjar med en plattform som verkar för en fri och professionellt byggd press.

En annan är socialvetare och chef för fredsstudiecentret vid det nationella universitetet och har nyligen upprättat ett miljöläger i en lantlig avkrok för att uppmuntra studenter att dokumentera och engagera sig för ursprungligt timoresiskt miljökunnande.

Timors politiska institutioner kan vara en fientlig plats för kvinnor och andra marginaliserade grupper. Betydande skillnader i makt och status mellan män och kvinnor är uppenbara men så är också andra splittrande sociala kategorier för att etablera auktoritet och inflytande, inklusive familjebakgrund, bostadsort, ålder, klass och veteranstatus.

Mera diversifierat deltagande i politiskt beslutsfattande processer (och analys av dessa) möjliggör inklusion av marginaliserade gruppers bekymmer och prioriteter i policybildande och möjliggör framsteg i skapandet av mer jämlika, rättvisa och hållbara samhällen.

Framsteg är synliga i den stora representationen av kvinnor, de nya yngre ansiktena hos män och dem från lägre, ofta lantliga, socio-ekonomiska grupper i nyare politiska partier och i listan över presidentkandidater.

Quintiliano Mok är tidigare RENETIL-representant i Asien-Stilla havsregionen; Sara Niner är föreläsare och interdisciplinär forskare i socialvetenskap vid Monash-universitetet; Lisa Palmer är associerad professor vid School of Geography, Earth and Atmospheric Sciences i Melbournes universitet.

[Rubrikbild: Fidelia Soares och hennes 12 år gamla dotter Domingas är med i CARE:s projekt Young Women Young Nation education i Liquica, Östtimor. Projektet uppmuntrar föräldrar att skicka sina flickor till skolan och stöder flickor att stanna där. Källa: Flickr/Department of Foreign Affairs and Trade

Källa: Quintiliano Mok, Sara Niner and Lisa Palmer/Melbournes universitet

02 — Statliga projekts påverkan på utveckling och ekonomisk säkerhet i distriktet Covalima

Sedan upprättandet av den nationella strategiska utvecklingsplanen 2011-2030 (SDP) har Tasi Mane-projektet varit prioriterat av staten. Förespråkare för projektet argumenterar med att det kan stimulera industriell utveckling och ge Östtimors folk fördelar. Men för de lokala samhällena i projektområdet på sydkusten har regeringen gett bristande uppmärksamhet till deras behov och betänkligheter, särskilt i förhållande till miljöriscker och påverkan på samhällenas dagliga rörelser från de stora projekten.

Denna rapport analyserar åtskilliga komponenters i Tasi Mane-projektet påverkan, omfattande Sydkustvägen, Suais flygplats och oljborrningen på lande i Matai Suku i Covalima-distriktet, på lokalbefolkningen. Risker och negativ påverkan omfattar miljöskador, minskade möjligheter att förflytta sig och utföra dagliga aktiviteter, inklusive ekonomiska aktiviteter och tillgång till väsentlig service, påverkan på hälsa och säkerhet, förlorad mark och utkomst och diskriminering och hot från staten.

Rapporten avslutar med att Tasi Mane-projektet har skapat många negativa följder för lokala samhällen, vilket belyser det viktiga kravet att regeringen och oljebolag som arbetar i projektet vidtar åtgärder för att minska dessa skador. Fundasaun Mahein ger följande rekommendationer till dessa instutitioner.

Rekommendationer
 1. Ministeriet för petroleum och mineraler borde beakta civilsamhällets rapporter och information om de verkliga förhållandena i påverkade samhällen. Civilsamhällets rapporter är en viktig barometer för samhällenas verklighet som användbar för att minimera sreisker med petroleumaktiviteter.
 2. Timor GAP borde kontakta sin partner Timor Resources för att inkludera kvinnliga markägare i kontraktsdiskussioner så att deras röster och oro hörs.
 3. Ministeriet för petroleum och mineraler borde uppmana Timor Resources att ge civilsamhället, media, aktivister och forskare tillgång till korrekt information om oljekällan Feto Kamus, vilket skulle kunna ge samhällen och allmänheten tillgång till relevant information.
 4. Ministeriet för offentliga arbeten måste omedelbart agera på problemet med alternativ access runt sydkustvägen, särskilt i Matai Suku, för att underlätta samhällenas rörlighet, ekonomiska aktiviteter och tillgång till utbidldning och hälsovård.
 5. För att agera på alla situationer som innebär risker för samhällena, som de som uppstod förra året, måste ANPM koordinera sig med Timor Resources och der underentreprenörer för att säkra riktig kontroll och styrning avseende geologisk påtryckning, integritet och avfallsprodukter från oljeaktiviteter.

För mer detaljerad information var god se den fullständiga rapporten ellr kontakta Fundasaun Mahein, epost mahein2009@gmail.com, telefon (+670) 75771766, webbplats www.fundasaunmahein.org.

Källa: Abel Amaral/Fundasaun Mahein

01 — Östtimors presidentkandidater går ihop i enhetspakt

Jakarta. Traditionella riter söker förfädernas välsignelse för att säkra ett fredligt val utan konfrontationer mellan supportrar.

Kandidater i Östtimors kommande presidentval har undertecknat en nationell enhetspakt, en del av en försäkran om en fri, rättvis och fredlig valprocess och inte en skamfilad av smutskastning och våld.

Under en ceremoni den 28 februari organiserad av den Allmänna valkommissionen (General Elections Commission — CNE) i Dili, deltog 11 av de 16 presidentkandidaterna och de fyra övriga representerades av nära medarbetare.

Undertecknandet av pakten markerades av traditionella ritualer i vilka lokala äldre utförde åtskilliga riter för att få förfädernas välsignelse för att säkra en fredlig kampanj utan konfrontationer mellan supportrar.

CNE:s ordförande José Belo sade att riterna inte bara ägde rum i landets huvudstad utan i alla distrikt i landet i en mindre skala.

Vi utförde ritualer som denna i hela landet för att säkra fria, rättvisa och fredliga val. Seder och kultur är viktiga för att uttrycka hoppet att detta kommer att bli ett fredligt val, sade han.

Kampanjerna för ett allmänt val 2018 fläckades av våld och politisk smutskastning.

Oavsett det slutliga resultatet är det klart att den vinnande kandidaten kommer att spela en viktig roll i formandet av nästa fas i landets utveckling.

Enhetspakten för det kommande valet stipulerar följsamhet mot konstitutionen, främjande av mänskliga rättigheter och jämställdhe mellan könen som grundstenar för att stärka demokratin; främja dialog som ett medel för att etablera fred och nationell stabilitet och enhet och acceptans av valresultaten.

Med 16 kandidater, fler än de 12 kandidaterna i valet 2012, lovar detta års val att bli det mest konkurrensbetonade i det katolskt dominerade landets historia.

Valet markerar det politiska inträdet för 12 kandidater, inklusive Martinho Germano da Silva Gusmaos, en tdigare katolsk präst.

Politiska veteraner som president Francisco Lú-Olo Guterres och tidigare presidenten José Ramos-Horta, fredspristagare, ställer också upp.

Den första runda äger rum den 19 mars och den andra rundan den 19 april om ingen kandidate vinner fler än 50 procent av rösterna i första rundan.

I ett uttalande den 2 mars sade Roy Trivedy, Förenta nationernas lokale koordinatör för Östtimor, att han hoppades att valprocessen ska bli lugn.

Oavsett det slutliga resultatet är det klart att den vinnande kandidaten kommer att spela en viktig roll i formandet av nästa fas i landets utveckling, sade han.

Källa: Ryan Dagur/UCA News

Februari

28 — Östtimors uttalande vid FN:s generalförsamlings särskilda session om Ukraina

Uttalande av Sebastiana Barros Counselor, Östtimors permanenta FN-delegation vid FN:s generalförsamlings elfte särskilda nödsession

Herr ordförande,

Östtimor är mycket bekymrat över den nuvarande situationen i Ukraina. Som en av de senaste medlemmarna som gått med i Förenta nationerna under de senaste 20 åren tror Östtimor alltid på de regler som satt av FN-stadgan: att varje stat borde upprätthålla den internationella lag som styr den regelbaserade ordningen, respekterar territoriell integritet och suveränitet hos andra stater, särskilt internationella humanitära lagar och människorättslagar.

Vad vi har bevittnat de senaste dagarna är åtgärder mot internationella humanitära lagar och människorättslagar när denna situation har eskalerat till fullt krig och krävt stora offer av civilbefolkningen. Av just detta skäl har Östtimor medundertecknat ett resolutionsförslag till säkerhetsrådet som kräver ett slut på denna situation, som till slut inte antogs av säkerhetsrådet.

Och nu är det generalförsamlingens plikt att ställa upp och försvara Förenta nationernas kärnvärden. Östtimor försäkrar återigen sin avsikt att upprätthålla principerna för internationell lag och FN-stadgan genom att ställa sig bakom och fullt ut stödja resolutionsförslaget i Aggression Against Ukraine i generalförsamlingen.

Herr ordförande,

Östtimor förstår den smärta och det lidande som orsakas av ett militärt anfall, eftersom vi själva har erfarenhet av detta. Som en nation som kommit ut ur askan av en mångårig påtvingade ockupation, vet Östtimor att krig inte ger någon fördelar. Vi vädjar därför till alla parter i konflikten att gå med på ett omedelbart eldupphör och arbeta för en diplomatisk lösning.

Medan upprätthållandet av fred och säkerhet har blivit den mest kritiska uppgiften för den här organisationen måste vi skydda civilbefolkningen och skapa förhållanden för fred.

Vi tackar generalsekreteraren och alla FN-organ och parter för deras ständiga stöd till civilbefolkningen genom sina ansträngningar för humanitära insatser.

Tack herr ordförande

25 — Portugisiska för att utvärdera presidentkandidater är orättvist och skapar hinder för medborgare som inte förstår portugisiska att kampanja i presidentvalet

Portugisiska för att utvärdera presidentkandidater är orättvist och skapar hinder för medborgare som inte förstår portugisiska att kampanja i presidentvalet.

Den nationella valkommissionen (National Electoral Commission — CNE) har utfärdat en regel att presidentkandidater måste besvara frågor på portugisiska. Syftet är att utvärdera dessa kandidaters kapacitet, därför att, enligt CNE:s ordförande, artikel 75 i konstitutionen säger att de behöver tillräcklig kapacitet för att leda vårt land. Enligt tidplanen ska presidentkandidaterna delta i en debatt mellan den 2 och 6 mars 2022.

JSMP menar att mekanismen att använda portugisiska som används av CNE för att utvärdera presidentkandidaternas kapacitet för presidentämbetet är oriktig, orättvis och har skapat ett hinder för de medborgare som inte förstår portugisiska att tälva om presidentposten även om de har kapacitetetn att utöva funktioner och kompetenser för presidenten enlig konstitutionen, sade JSMP:s verkställande direktör Ana Paula Marçal.

JSMP har noterat att Östtimor har två officiella språk, nämligen tetum och portugisiska, grundat på bestämmelserna i artikel 13 i Östtimors konstitution. Därför är det viktigt att de kandidater som kämpar om posten som president i republiken behöver förstå ett av dessa två språk. Om de förstå bägge dessa språk, så är det desto bättre.

Statsöverhuvuden från många nationer runt världen använder i verkligheten, när de gör officiella besök i andra länder och Förenta nationerna, alltid sitt officiell språk osm de förstår och det tolkas till internationella språk. Kapaciteten att verka som president borde inte grundas enbart på språklig förmåga. Även om en medborgareinte förstår portugisiska eller ett av de internationella språken perfekt, betyder det inte att han eller hon inte har kapaciteten att bli president.

Dessutom förstå de flesta i befolkningen bara det officiella språket tetum och om portugisiska används, hur ska de kunna följa denna debatt ordentligt och utvärdera presidentkandidaternas kapacitet. Det här kommer att påverka deras val i det kommande valet. Därför rekommenderar JSMP CNE att dra tillbaka denna regel och tillåta kandidaterna att fritt välja och använda ett av de officiella språk som de önskar i debatten.

För mer information kontakta Ana Paula Marçal, Executive Director, JSMP, telefon 3323883, www.jsmp.tl.

Källa: Pressmeddelande/JSMP

24 — Bygget av hamnen i Tibar redan klart till 72 %

Bygget av hamnen i Tibarbukten var klart till 72 % den 31 december 2021. Östtimors regering har, genom depositionskontot hanterat av finansministeriet från augusit 2019 till december 2021, gjort en utbetalning till Viability Gap Funding (VGF) på 84,1 miljoner dollar till Timor Port, koncessionär för Tibar Bay Port Public Private Partnership (PPP).

När det startar driften kommer hamnen i Tibarbukten ersätta Dilis hamn, vilket ska underlätta rörelserna av import- och exportgods med en kapacitet att hantera en miljon containrar årligen. Hamnen består av en kaj med två platser, som kommer att användas för att minska fördröjningar av containrar och hanteringskostnader för att möjliggöra effektiv tullhantering och effektiva handelsaktiviteter.

Dessa förbättringar av effektiviteten betraktas som ett viktigt steg av finansministeriet när det gäller skattereform och hantering av offentliga finanser — en viktig prioritet i regeringens program, sade finansminister Rui Augusto Gomes.

Dessa förbättringar av effektiviteten kommer också att hjälpa regeringen, genom finansministeriet att snabbare, rättvisare och transparentare uppbära inkomster.

Denna nya moderna hamn kommer att förbättra Östtimors marina förbindelser i den asiatiska regionen, förbinda vårt land med globala sociala marknader och förbättra vår tillgång till varuhandel, särskilt för jordbruket, turism, fiskeri, tamboskap och industri, avslutade ministern.

Bygget av hamnen i Tibarbukten, med ett PPP, är ett partnerskap mellan Östtimors rgering, som har avsatt 130 miljoner dollar till Viability Gap Funding (VGF), och Timor Port, ett dotterbolag till Bollorè, som har avsatt 150 miljoner dollar. Totalt är det 280 miljoner dollar för den initiala byggnadsfasen och en total investering uppskattad till 500 miljoner dollar under 30 år.

För närvarande arbetar 949 människor i projektet hamn i Tibarbukten och av dessa är 579 (61 %) timoreser.

När det gäller den lokala utvecklingen till och med december 2021 har bolaget China Harbour construction lagt ut tjänster till 69 lokala bolag till ett värde av 21,2 miljoner dollar och det är 392 timoreser som indirekt arbetar i dessa bolag.

Källa: Pressmeddelande/Östtimors regering

17 — Folk- och bostadsräkning 2022

Vid regeringssammanträdet den 16 februari 2022 i Östtimor så fattades beslut om hur folk- och bostadsräkningen 2022 ska genomföras.

Källa: Pressmeddelande — regeringssammanträde 2022-02-16/Östtimors regering

17 — Östtimors och Australiens premiärministrars möte

Premiärminister Taur Matan Ruak och premiärminister Scott Morrison möttes virtuellt torsdagen den 17 februari 2022. De två premiärministrarna bekräftade igen den fundamental betydelsen av den bilaterala relationen mellan Australien och Östtimor och konstaterade att 2022 betyder 20 års diplomatiska realtioner mellan Australien och Östtimor. De välkomnade den betydande ökningen av samarbetet mellan de två länderna efter premiärminister Morrisons besök i Östtimor i augusti 2019.

Premiärministrarna diskuterade sin uppskattning av den starka och bestående vänskapen mellan Östtimors och Australiens folk och förstärkte den avsikt bägge länderna delar för att upprätthålla demokratiska värderingar.

Premiärminister Taur Matan Ruak uttryckte uppskattning av Australiens omfattande stöd för Östtimors arbete med covid-19 inklusive utskickningen av australiska medicinska team i april och september 2021, stöd från start till slut av Östtimors nationella vaccinering och Australiens tillhandahållande av vaccin för initial och uppföljningsvaccinering. Australien har varit den största givaren av covid-19-vaccin till Östtimor.

De två premiärministrarna tillkännagav början av en ny femårig fas med ett bidrag på 30 miljoner australiska dollar till Östtimor hälsovård för att stärka leveransen av primärvård inklusive förbättrad näringstillgång, hygien och avlopp och sexuell och reproduktiv hälsa. Premiärministrarna var överens om att arbeta tillsammans för att stödja ekonomisk återhämtning från pandemin.

Australien har gett 30 miljoner australiska dollar i budgetstöd och annat bistånd till Östtimor för att upprätthålla arbetstillfällen och ekonomisk aktivitet under krisen, inklusive finansiering av Östtimors nationella byutvecklingsprogram för byggande av samhällelig infrastruktur såsom bevatnningssystem, små broar och vägar i mer än två tredjedelar av alla byar i Östtimor.

Premiärministrarna erkände betydelsen av att stärka viktig infrastruktur för att främja Östtimors långsiktia ekonomiska välstånd. Premiärminister Taur Matan Ruak återupprepade Östtimors avsikt att förverkliga Timor-Leste South Submarine Cable link till Australien för att ge snabbare, tillförlitligare och överkomligare internettjänster till Östtimors konsumenter och företag samt välkomnade Australiens erbjudande av ytterligare stöd för leveransen av kabeln.

Premiärminister Morrison bekräftade att Australien också kommer att ge stöd till ombyggnad av Dilis internationella flygplats.

Premiärministrarna välkomnade också tillkännagivandet av Qantas verkställande direktör Alan Joyce att Qantas kommer att upprätta en permanent kommersiell rutt mellan Darwin och Dili med ett utökat antal flygningar enlig det nya flygavtalet mellan Australien och Östtimor. Dessa nya flygningar kommer att öka tillfällena för handel, turism och arbetskraftsrörlighet mellan våra länder.

Premiärministrarna diskuterade betydelsen av arbetskraftens rörlighet för att främja ekonomisk återhämtning i bägge länderna. Östtimor har en pool av fler än 6.500 fullt vaccinerade arbetare redo att åka till Australien. Det stora behover av arbetare i Australien väntas leda till en avsevär expansion av antale timoresiska arbetare anställda enligt reglerana för Pacific Australia Labour Mobility (PALM) 2022.

Premiärministrarna diskuterade det viktiga bidraget exploateringen av gastillgångar i Timorhavet gör till de bägge ländernas ekonomiska välstånd och det nära samarbetet mellan Australien och Östtimor enligt avtalet om havsgränser, som trädde i kraft 2019. Premiärminister Morrison lovade att etablera en LNG partnerskapsfond för att fördjupa länkarna mellan Australien och Östtimor avseende utveckling av och handel med gas inklusive användningen av koloxidinfångning och lagring.

Premiärministrarna diskuterade Australiens och Östtimors gemensamma intresse av en öppen, inkluderande och motståndskraftig indo-pacifisk region i vilken alla staters rätt respekteras och där suveräniteten och självständigheten av varje land upprätthålls. De betonade lösningen av den långvariga dispyten om havsgränser genom den obligatoriska förlikningsprocessen enligt UNCLOS som ett kraftfullt exempel på fredlig lösning av dispyter i enlighet med internationell lagstiftning.

Premiärministrarna beslutade att arbeta tillsammans för att förhindra Timorhavet från att användas av illegala fiskare, människosmugglare och andra transnationella kriminella aktörer. De åtog sig att fortsätta fördjupa samarbetet för maritim säkerhet och premiärminister Morrison bekräftade Australiens åtagande att 2023 ge Östtimor två patrullbåtar av Guardian-klassen, Aitana och Laline. De välkomnade det pågående arbetet för att förbereda leveransen av de två fartygen, inklusive förbättringar av nfrastrukturen i Herahamnens örlogsbas på Östtimors norra kust.

Premiärministrarna diskuterade Östtimors utökade engagemang i multilateral organisationer inklusive dess medlemsansökningar till ASEAN och Världshandelsorganisationen och Australiens starka och långvariga stöd.

Källa: Pressmeddelande/Östtimors regering

17 — Att minnas Darwin … och Timor, februari 1942

Minns 80-årsdagen av den japanska invasionen av Portugisiska Timor lördagen den 19 februari. Minns också vad som utlöste denna invasion. Tänk på den skuld Australien har till de modiga timoreser som stödde Sparrowstyrkan och det enorma pris de betalade. Det är därför vanliga australier är engagerade i så många ideella organisationers strävanden där. Om vår regering inte kommer att göra det så kommer vi att göra det.

[Originalet har här ett foto med bildtexten: Australiska soldater bränner ner inföddas byar i Östtimor under andra världskriget. (Foto: Australian War Memorial)]

Medan 150 australier dog i Timor-kampanjen, så betalade 40.000 timoreser det verkliga priset. Har Australien gottgjort det pris i blod som de betalade. Vi är skyldiga Timor en skuld.

80-årsdagen av Japans bombning av Darwin, den 19 februari 1942, riktar australisk uppmärksamhet på vår historiska relation med våra grannar. Vi minns anfallet på Darwin, men dagen efter räderna invaderade japanerna Portugisiska Timor.

Australiens långa, komplexa och tvetydiga relation med Östtimors folk kan sägas börja för exakt 80 år sedan. Det sägs ofta att Australien är skyldiga timoreserna en förpliktelse i blod, eftersom timoresiskt stöd till de australiska kommandosoldater som motstod den japanska invasionen i en årslång kampanj 1942-1943.

Det är verkligen så, och australiska soldater som tjänstgjorde i Timor som en del av Sparrow Force har därefter för alltid med tacksamhet kommit ihåg de timoreser som stödde dem.

Men varför kämpade australier över huvud taget i Timor? Därför att, naturligtvis, japanerna invaderade ön. Östtimors folk blev offer för det aggressiva försöket av det kejserliga Japan att skapa ett asiatiskt imperium. De led allvarligt: minst 40.000 civila timoreser dog under den japanska invasionen och ockupationen — så många som Australien förlorade på alla slagfält under hela kriget.

Timoreserna led som andra under japansk ockupation, från svält och sjukdomar på grund av förstörelsen och stölden av grödor och tvångsarbete, som också omfattade kvinnliga sexslavar. Japanerna utkämpade också ett brutalt krig mot uppror i Östtimor som orsakade repressalier och terror.

Men det skulle vara för enkelt att bara skyll timoresiska dödsfall på japansk aggression. Varför kämpade japanerna på Timor?

Det mer komplexa, på fakta baserade svaret är att japanerna kämpade mot australier i Östtimor därför att Australien hade brutit mot portugisisk neutralitet. Jpanerna invaderade enbart därör att Australien hade placerat en militär styrka i ett neutralt territorium.

Det är viktigt att minnas att ön Timor var uppdelade mellan holländarna i väst och Portugal i öst. Nederländska Ostindien med sina rika tillgångar på olja, gummi och ris hade alltid varit en del av Japans expansionistiska vision och det ockuperades snabbt i början av 1942. Timor, portugisiskt sedan början av 1600-talet, hade inte ingått i Japans krigsplaner. Portugal, som föredrog de allierade, förblev neutralt.

Medan japanerna rutinmässigt satte sig över krigets lagar och genomförde brutala kampanjer mot civilbefolkningar, bröt de inte mot icke-krigförande länders neutralitet. Portugal hade två kolonier i Asien: Macau och Östtimor. Macau förblev trots sin närhet till det ockuperade Hongkong och Kina orört. Timor blev ett slagfält. Varför? Vad gjorde skillnad?

När sannolikheten för japansk aggression ökade i början av 1940-talet, övervägde Australiens planerare hur de bäst skulle möta ett krig mot Japan. Australien bidrog med en division, den 8:e, till försvaret av den förmodligen ointagbara fästningen Singapore och fördelade ett antal ‘styrkor’ längs det som optimistiskt kallades den ‘malayiska spärren’.

Dessa små styrkor, alla med kodnamn efter fåglar omfattade Gull (Ambon), Lark (Niu Briten), Robin (Nya Kaledonien), Heron (Banaba) och Sparrow i Holländska Timor. De förväntades inte stoppa allvarliga japanska attacker. Ibästa fall skulle de ha kunnat fördröja den japanska offensiven.

Fågelstyrkorna sändes till australiska, brittiska, holländska och franska koloniala besittningar, territorier regerade av länder i krig med Japan. Men Portugal var neutralt.

En vecka efter utbrottet av Stilla havskriget gick den portugisiske diktatorn António Salazar motvilligt med på att tillåta australiska och holländska soldater ur Sparrow-styrkan att stationeras i Dili: men bara om japanerna skulle anfalla. Soldaterna steg i alla fall iland, nio veckor innan japanerna faktiskt anföll både Holländska och Portugisiska Timor.

Det verkar som om japanerna bara invaderade Östtimor därför att det där fanns en allierad garnison. Om, som i Macau, de allierade hade respekterat portugisisk neutralitet, så hade den japanska ockupationens tragedi förmodligen undvikits.

Den officiella australiska historien rättfärdigade Australiens brott mot neutraliteten genom att hävda att ‘att föreställa sig att japanerna skulle respektera den … skulle ha varit … ett extravagant optimistiskt synsätt’. Men faktiskt så var det Australien (och den kolonila holländska regimen) som bröt mot internationell lag.

Den japanska invasionens och ockupationens mörka historia är välkänd. Två australiska ‘oberoende kompanier’ — kommandon — förde en skicklig kampanj mot en hel japansk division innan de i början av 1943 drogs tillbaka.

Australisk överlevnad berodde mycket på timoresiskt stöd, notabelt från ‘criados’ — timoresiska pojkar som verkade som tjänare. (Ordet betyder ‘tjänare’ på tetum och australierna beskrev sig själva som pojkarnas ‘herrar’ — när de övergav dem 1943 lämnade de anteckningar som prisade deras criados som ‘goda infödingar’.)

Japanerna, skoningslösa i undertryckandet av motstånd, gjorde timoresiska civilister till mål för sin vedergällning — minskningen av stöd drev på det australiska tillbakadragandet.

Medan 150 australier dog i Timorkampanjen, betalade 40.000 timoreser det verkliga priset. Har Australien gottgjort blodspriset som de betalade? Har vi en skuld till Timor?

Professor Peter Stanley vid UNSW Canberra är en av Australiens mest aktiva militärhistoriker och författare till 40 böcker. Hans Bad Characters var en av vinnarna av premiärministerns pris för australisk historia 2011.

Källa: Peter Stanley/Pearls and Irritations

15 — Östtimoresisk NGO kritiserar Santos planer på koloxidlagring för LNG-anläggning i Barossa

Den Östtimor-baserade oberoende tankesmedjan La'o Hamutuk har kritiserat Santos planer att lagra koloxid från sin föreslagna anläggning för flytande naturgas (LNG) Barossa vid Bayu Undan-fältet i Timorhavet genom att lämna in en skrivelse till Northern Territory's (NT) miljöskyddsmyndighet (NTEPA).

[Skrivelsen finns på http://www.laohamutuk.org/Oil/Project/Bayu/CCS/220215LHSubNTEPADPDproject.pdf.]

Myndigheten ber om synpunker på Santos förslag att bygga och driva projektet Darwin Pipeline Duplication (DPD), föratt låta gas från Barossas gasfält i Timorsjön transporteras till Darwins LNG-anläggning för export. Gasledningen skulle ha omkring 100 km i NT:s vatten, dubblera en del av den befintliga Bayu-Undan-ledningen och omfatta en bit på land vid Wickham Point i Darwin-området.

NTEPA borde inte se på den del av projektet som ligger i Northern Territory isolerat, eftersom det påverkar våra grannar och det globala klimatet, står det i La'o Hamutuks inlägg idag.

Gasutvinning från Barossa och koloxidlagring i Bayu-Undan kan ligga utom vårt territoriums domvärjo, men det finns inneboende delar i det föreslagna DPD-projektet. Var vänliga och beakta effekter utanför Northern Territory, av vilka en del skulle kunna var för århundraden, när ni ser på den lokala påverkan detta projekt har tillade den ideella organisationen (NGO:n).

Bayu-Undan-fältet ligger i Östtimors territorialvatten. Östtimor är också känt som Timor Leste [Östtimor på portugisiska]. Barossa-fältet ligger i australiskt territorialvatten utanflr norra Australien.

Snabbt framåtskridande planer för det av Santos ledda projektet för fångst och lagring av koloxid (carbon capture and storage — CCS) vid Bayu Undan-fältet utanför Östtimors kust, som skulle landet importera Australiens sopor, har tidigare beskrivits som koloxid-kolonialism av La'o Hamutuk.

Förra året varnade den timoresiska NGO:n att Santos (ASX:STO ), Eni (BIT:ENI), och Australien hoppades på att utnyttja en fattig granne genom att genomföra det föreslagna CCS-programmet, med mål att starta 2025. Om det är framgångsrikt skulle det bli en av de största platserna i världen för lagring av koloxid.

I sitt inlägg till NTEPA idag säger La'o Hamutuk att ett styckvis angreppssätt som omfattar flera länders domvärjo kan inte adekvat skydda vår gemensamma välfärd. Övergripande frågor faller kanske utanför varje myndighets lokala mandat och kan förbises — det ligger mer i det här projektet än ledningarna framför dig.

Dessutom, om en del förordnande myndigheter är mindre erfarna och alltför påverkade av bolags påtryckningar behöver andra, inklusive vi själva, öka och utöva sitt ansvar effektivt, tillade tankesmedjan.

Östtimors folk är sorgligt illa utrustat för att värdera följdern av att gå med på det föreslagna CCS-projektet. Det timoresiska folket — inklusive viktiga beslutsfattare — har begränsade tekniska, miljömässiga och matematiska färdigheter och erfarenheter konstaterade La'o Hamutuk förra året.

Den timoresiska regeringen har blivit beroende av enkla avgifter från petroleumindustrin och landets reglerande myndighet ANPM har varit snabb att börja samarbeta med Santos. I september skrev de under ett memorandum of understanding som omfattar CCS-projektet Bayu Undan.

Men i sitt inlägg idag skriver La'o Hamutuk att människor i ANPM och annorstädes i Östtimor förstår att MOU:et bara är början på ett samtal, inte ett beslut att fortsätta projektet. I själva verket säger MOU:et att samriskföretaget och ANPM är överens om att samarbeta i god anda för att värdera möjligheten av att utnyttja möjligheten och att frågorna uppräknade i MOU:et inbegriper värdering av olika frågor och etablering av en tydlig och rimlig tidplan för beslut om fortsättning av detta CCS-projekt.

La'o Hamutuk sade till NTEPA att Santos föreslog idén om koloxidfångst och lagring (CCS) vid Bayu-Undan för att kunna utveckla det koloxidstinna oljefältet Barossa, en skönmålande strategi för att förvilla allmänheten om den skada de kommer att orsaka det globala klimatet. CCS är inte en beprövad teknologi.

Santos uttalande att CCS är erkänt som en säker, väl etablerad lösning för permanent, storskalig utsläppsminskning och ren energiproduktion, som nyckel till ekonomiskt omfattande koloxidminskning kan vara sant för oljebolag så som de själva, som har ett stort intresse av frågan, det är långt ifrån allmänt erkänt och nästan alla CCS-projekt har avskiltmycket mindre koloxid än dess förespråkare utlovat, sade NGO:n. La'o Hamutuk betonar Chevrons senaste utmaning med dess gigantiska CCS-projekt Gorgon i Australien.

Netto noll är ett vilseledande begrepp. Även om CCS-projektet vid Bayu-Undan fungerar, som Santos hoppas, kan det kanske inte minska de sammanlagda koloxidutsläppen från utvinning och omvandling till flytande form av naturgasen från Barossa, som är ett av de smutsigaste gasfälten i världen, tillade tankesmedjan och citerade en rapport från IEEFA.

Dessutom kommer oundvikliga metanläckor från borrhålen, ledningarna och LNG och förgasningsanläggningarna liksom CO2 frigjord genom förbränning av gas från Barossapå andra ställen på vår planet betydligt öka risken för allvarliga följder av global klimatändring, varnade La'o Hamutuk.

I sitt inlägg avslutade tankesmedjan genom att skriva varje person i Östtimor är ansvarig för utsläpp av omkring 0,5 ton CO2 årligen. Varje australier är ansvarig för 30 gånger så mycket oräknat utsläppen vid förbränning av respektiv lands export. Varför skulle Östtimor betyngas med ansvaret och riskerna av Barossas CO2, så att australiska bolag kan utvinnna och exportera mera fossilt bränsle från fält i Australien?

Källa: Damon Evans/Energy Voice

14 — Östtimor kommer att ge mathjälp till covid-drabbade familjer

Matkorgsprogrammet kommer att hjälpa till att bekämpa hungern i de fattigaste och mest isolerade delarna av landet.

Östtimors regering har godkänt ett matkorgsprogram för att stödja utsatta familjer och säkra ekonomisk återhämtning nationellt och lokalt mitt under en uppgång av antalet corona-fall.

Antalet aktiva fall hade nått 1208 den 10 februari 2022 med genomsnittligt 150 nya fall upptäckta dagligen.

Ökningen av nya fall i landet med katolsk majoritet rapporteras huvudsakligen från huvudstaden Dili och myndigheterna tror att landet kan vara på väg in i en tredje våg av pandemin.

Korgen består av matprodukter och hygienartiklar. Beskrivningen, mängden och priserna kommer att bestämmas gemensamt av regeringsmedlemmar ansvariga för handel och industri och kooperativ. Den här korgen kan ersättas med en inköpskupong, sade regeringen i ett uttalande.

Uttalandet förklarade vidare att programmet avser att fortsätta tillgången till grundläggande behovsuppfyllnad å ena sidan, att säkra hushållens livskraftighet och, samtidigt, skapa normala förhållanden för producenters och nationella ekonomiska aktörers inför minskande efterfrågan.

Familjer vilkas månatliga inkomst är mindre än 500 dollar kommer att vara berättigade att få hjälp med 50 dollars värde under hela 2022.

Vaccinationskampanjer pågår fortfarande när 84,3 procent av befolkningen har fått åtminstone en dos. Omkring 71 procent är fullt vaccinerade.

Men familjer med medlemmar som har managementarbeten eller leder avdelningar i offentlig statsverksamhet kommer inte att vara berättigade att få stödet.

Åtgärden som presenterades av den kkordinerande ministern för ekonomi och nyligen godkänts av ministerrådet förväntas hjälpa till med att bekämpa hunger och större sårbarhet i några avde fattigaste och mes isolerade delarna av dt sydostasiatiska landet och bidra till att förbättra maten och näringsriktigheten hos timoresiska familjers drabbade av pandemin diet.

Regeringen lanserade sitt första matkorgsprogram i oktober 2020.

Sedan starten av pandemin har Östtimor registrerat 122 döda och 20.748 fallav covid-19. Vaccinationskampanjer pågår fortfarande när 84,3 procent av befolkningen har fått åtminstone en dos. Omkring 71 procent är fullt vaccinerade.

Källa: Ryan Dagur/uca news

11 — Östtimor: Oljeinkomster hjälper inte mot hinder för barns tillväxt

Dili. Världens nyaste demokrati, Östtimor, står för närvarande inför en uppgång av antalet fall av omikron efter att ha varit ett av de mot covid säkraste länderna. Men medan det fortsätter att hantera pandemin ganska bra, är historien den motsatta när det gäller problement med hinder för barns tillväxt (child stunting).

Frågan fortsätter att plåga Östtimor årtionden efter återupprättandet av självständigheten med 53-57 % av barnen under fem år hämmade i sin tillväxt.

Brist på riktig näring har konsekvenser för Östtimors barns framtida hälsa, utbildning, produktivitet och kpacitet, säger den i Dili baserade organisationen La'o Hamutuk (Östtimors institut för uppföljning och analys av utvecklingen). De tror att timoresiska barn inte har tillgång till tillräckligt näringsrik mat och att detta har allvarlig påverkan på nästa generation.

Deras egen analys konstaterar: Denna situation är komplicerad och inte lätt att lösa. Tillgången på näringsrik mat är förvärrad på grund av att jordbruksproduktion inte är en nationell prioritet och den prohibitiva kostnaden för näringsrik mat.

Den senaste rapporten från det globala hungerindexet (Global Hunger Index — GHI), visar att Östtimor har en grad av hunger som är alarmerande bara ett steg under extremt alarmerande på världsstegen.

Bland 107 granskade länder är Östtimor på plats 106, vilket kräver skyndsamma åtgärder, med enbart ett land, Tchad, i en allvarligare situation. Världslivsmedelsprogrammets uppskattning pekar också på att 1-2 % av BNP förloras på grund av undernäring varje år med en befolkning på 1,3 miljoner.

Det är inte bara allvarlig undernäring, våra barn lider av diarré har inte riktig tillgång till vatten och avlopp, sade La'o Hamutuks forskare om ekonomi och statsfinanser Eliziar Febes Gomes till IDN.

Östtimors demografi- och hälsoöversikt 2016 visar att bara 50 % av hushållen har tillgång till förbättrade sanitära anläggningar och bara 58 % av människorna i landsortsområden har tillgång till dricksvatten i eller nära sina hem.

Hämmad tillväxt hos barn är ofta resultatet av olämplig matkonsumtion avseende mängd och kvalitet och sker vanligen under en längre tid. I Östtimorbörjar problemet så tidigt som hos fertila kvinnor och män, som också växt upp under- eller felnärda av föregående generation.

Timors människors kroniskt olämpliga matkonsumtion har förknippats med låg jordbruksproduktivitet, knappa försörjningskällor, dåliga förhållanden för sanitet, bevattning, hälsovård och infrastruktur samt en dålig långsiktig finansiell säkerhet.

Unga timoreser säger sin mening

La'o Hamutuks oro för landets barn och unga människor speglas i många unga timoresers dagliga liv.

Tichya Gusmao vars familj överlever genom att bruka jord på landsbygden försöker att bidra. jag har gått med i en trädgårdsaktivitet i vår by, i vilken jag kommer att dela med mig av det jag lärt mig om näring och jordbruk i mitt samhälle för att hjälpa till med att lösa våra unga människors problem med mat, sade hon till IDN.

På den andra sidan av Dili, i det avlägsna Viqueque, kämpade Elzita en tid med att hitta en dator så att hon kundefullfölja sin skoluppgift. När det är svårt, äter vi bara vad vi har på gården. Mina föräldrar får en inkomst genom att sälja frukt och grönsaker på marknaden. Jag studerar mödravård och vill hjälpa unga människor att vårda våra barn och nyfödda.

Ade vill bli veterinär och praktiserar på en djurklinik. Han säger att hans familjs huvudsakliga inkomst är från jordbruksproduktion. Men problemet i Östtimor är att denna sektor ger dåliga inkomster. Han vill att regeringen hjälper unga männsikor med grundläggande behov och inte att totalt förlista sig på oljetillgångar som kommer att ta slut när som helst.

Liknande känslor är vad som finns vid horisnonten för framtiden för Eugenia och Leaos.

Eugenia är aktiv i sitt lokala centrum för ungdomar i södar Bacau-distriktet, Som en ung kvinna vill jag alltid se hur jag kan bidra till att hjälpa andra och inte bara stanna hemma. Leao Carvalho pendlra mellan frivilligarbete om näringslära och civilt ungdomsarbete. Vi behöver ge våra samhällen mera kraft att göra vårt land mera produktivt.

Alla är de i 20-årsåldern, vilket speglar den företrädesvis unga befolkningen i Östtimor med genomsnittsåldern 35 år för den vucnsa befolkningen.

Enligt den senaste klassificeringen av mattillgången 2023 (Integrated Food Security Classification — IPC) har klimatrisker och hinder också spelat en allvarlig roll. I april 2021 led landet av en ödeläggande supertyfon som förstörde bostäder, butiker, hus och vägar fullständigt. Fler än 13.000 människor blev hemlösa, 44.000 hushåll påverkades och 50 människor dog i cyklonen Seroja.

Samtidigt har förlusterna från pandemin med de senaste 156 fallen förvärrat problemet. Knappt 20.000 människor har testat positivt för covid 2021.

Olje- och gastillgångar åderlåts

Charles Scheiner, forskare vid La’o Hamutuk har författat en rapport som väcker frågor om Östtimors stora beroende av utvinningsbara tillgångar på olja och gas.

Östtimor är ett av de mest petroleumberoende länderna i världen när det gäller exportinkomster från olja och gas. Mend det är inte för att det har en massa olja och gas, det är föra att det har få andra slags tillgångar. Så pengar från olja och gas har stått för 86 %, den största delen, av statens utgifter de senaste 20 åren. Till exempel skolsystemet och annat som gynnar barn såsom matprogram — även om de inte är så bra som vi hoppades att de skulle bli, säger Scheiner.

Enligt Scheiner föddes Östtimors övervägande unga befolkning huvudsakligen efter att den indonesiska ockupationen avslutades för 21 år sedan. Men de flesta lever i landsbygdsområden och växer upp med otillräcklig mat, utbildning, hälsovård och dåliga utsikter för anställningar.

Bara en fjärdedel av de 820.000 människorna i arbetsför ålder ingår i den formella ekonomin: mestadels i byggnadsindustir och offentlig administration. I arbeten i Dili förknippade med olje- och gasindustrin. Övriga majoriteten av befolkningen är beroende av informellt arbete inom jordbruk och fiske.

Olje- och gastillgångarna har varit till liten nytta för befolkningens majoritet. För de 10-15 procent av medel- och överklassen har livet förbättrats signifikant, konstaterar Scheiner. Men om du mäter är mer än 40 % av människorna fattiga, deras liv har inte ändrats mycket.

De pengar regeringen har använt har antingen gått till att betala statstjänstemän eller infrastrukturkontor för regeringsbyggnader i Dili, det hjälper de mer välmående människorna. Statstjänstemän betraktas som överklass.

Men den stora majoriteten av timoreser är jordbrukare med självhushåll och de har inte gett ut mycket för dem. Mer än hälften av pengarna som regeringen har använt har gått ut ur landet — till import av varor eller betalning till utlänska bolag för genomförandet av projket, säger Scheiner.

La'o Hamutuk har i sina egna undersökningar pekat på att icke-förnybara tillgångar åderlåts och också är mycket dyra att utvinna, så att investerare kan kan finna att de inte längre är lönsamma att utvinna. Resursflödet omkring 2005-2012 som genererade 23 miljarder dollarhar tagit slut.

För närvarande kommer 89 % av statens utgifter från dess oljtillgångar och med måttet utvinning av olja och gas skulle det kunna ta slut om några få år. Huvudfältet för utvinning, Bayu-Undan, har nästan tömts på livskraftiga tillgångar.

Två stycken provhål har borrats för några månader sedan. Ett på land i Östtimor, det första hålet på land sedan 50 år. Och ett till havs i ett fält som ett litet australiskt bolag driver. De tror att det finns mer olja att utvinna där. De har bägge visat sig vara olönsamma. Bolagen har bestämt sig för att inte fortsätta, påpekar Scheiner.

Samtidgt beklagar Gomes förhållandet att trots att de nu propagerat i årtionden, problemet med barns tillväxthinder på grund av undernäring förblir olöst. När regeringen inte använder pengarna vist är vi verkligen oroade för vår framtid. Dessa stora (infrastruktur-) projekt kan också vara en risk förvår sociala ekonomi och vår miljö, hävdar hon.

Jag kan säga att Östtimor de senaste 2-3 åren har varit i en osäker politisk situation. Det betyder att regeringen inte har satt vårt folk i centrum för sitt beslutsfattande, utan bara sina egna intressen, föklarar Gomes.

Med ett nationellt val inom kort hoppas Gomes unga timoresiska människor kommer att välja en bra ledare (som är) mer bekymrad över vår verklighet. Jag tror att om (en sådan ny) regering sätter folket i Östtimor i centrum för beslutsfattande, kan vi lösa vårt problem med barns tillväxt och förbereda våra framtida generationer (för ett bättre liv).

IDN är den främsta agenturen för The Non-profit International Press Syndicate.

Denna artikel har skrivits som en del av det gemensamma medieprojektet mellan The Non-profit International Press Syndicate och Soka Gakkai International med konsultativt status i ECOSOC den 11 februari 2022.

Kalinga Seneviratne

Källa: Annamarie Reyes/IDN-InDepthNews

11 — Tragedi i distriktet Cova Lima: PNTL måste sluta samla dråp

Den här artikeln är en fortsättning på Fundasaun Maheins (FM) tidigare övervakning och analys av incidenter med poliskjutningar av oskyldiga civilister, sådana som hände i Lahane 2021. I januari 2022 var sex PNTL-poliser från marinpolisenheten i Suai Loro Suku, Cova Lima-distriktet, inblandade i en fysisk dispyt med två civilister. Den händelsen resulterade i mordet av en ungdom, vilket provocerade ilska och fördömanden från allmänheten. Efter incidenten avväpnade PNTL:s distriktschef förövarna av brottet och arresterade dem.

Fall med våld begånget av PNTL har blivit föremål för stor oro hos allmänheten, särskilt sedan 2018, när tre människor dödades och och fyra skadades allvarligt av en polis i Kuluhun, Dili, och sedan 2021, när två människor dödades och en sårades allvarligt i Aihanek-hun, Lahane, Dili.

FM har således observerat att våld och bristande disciplin hos PNTL inte är någonting nytt. I själva verket har FM konstaterat att oegentligheter som dessa har skett många gånger på många platser. Enligt PNTL:s talesperson har PNTL fått information om detta fall och de misstänkta kommer att ställas till svars för sina handlingar. Men PNTL:s kommendör och distriktskommando har oft inte tagit fall med polisbrutalitet på allvar och oftast bara namält dem till disciplinutredning och disciplinära åtgärder.

FM ger regelbundet rekommendationer till PNTL:s kommando för att säkra att PNTL:s arbete följer människorättsprinciper och lagar. Dessutom kräver FM också att de lagstiftande och utförande delarna av statsförvaltningen bistår PNTL med att förbättra dess prestanda och trovärdighet. Men PNTL-medlemmar fortsätter att bryta mot lagen, regler och också principerna för kommunalt polisarbete.

Dessa problem är inte ett enkelt resultat av brist på kontroll av mentala eller känslomässiga tillstånd, men en brist på genomförande av regler på ledarskapsnivå, som har bidragit till att poliser begår kriminella handlingar genom fysisk aggression, som har lett till dödligt våld mot medborgares, särskilt unga människor. Dessa PNTL-handlingar visar att PNTL:s högsta kommando har misslyckats med att ta sitt ansvar som ledare av PNTL. Enligt FM:s syn har detta misslyckande skapat en instutitionell kris i PNTL avseende disciplin och etiken i användning av våld liksom kris avseende legitimitet bland folk.

Även om brottsbalken (artikel 124) förbjuder tortyr och grym behandling som förstör värdigheten eller den fysiska integriteten hos personer och det finns många rekommendationar från CAVR, civilsamhället, akademiker och forskare avseende brutalitet och våld från säkerhetsstyrkor, så fortsätter PNTL:s brutalitet att ske med resultat att oskyldiga ungdomar och andra medborgare dödas. FM konstaterar också att när PNTL utövar våld såsom slag, sparkar och skjutningar, så rättfärdigar högre polisbefäl och andra i PNTL det ofta genom att säga att de var trötta, länsliga eller inte samarbetsvilliga. Men från vårt perspektiv kan det inte finnas något rättfärdigande av sådana olagliga handlingar.

FM ser att PNTL har fått mycket utbildning och delgivits erfarenheter med olika polisstyrkor under Förenta nationernas mission i Östtimor. Användning av våld har tydliga regler och procedurer, som kräver att polisen bara får använda proportionellt och nödvändigt våld. Dessa regler är inskrivna i de juridiska reglerna för användning av våld, som trädde i kraft för nio år sedan.

FM är oroat av att PNTL-chefen kanske har glömt att påminna sina anställda om folosofin för lokal polis liksom Östtimors konstitution, lagar och rekommendationerna från Chega!, som beskriver den riktiga relationen mellan PNTL och det timoresiska folket och hur PNTL borde främja och skydda mänskliga rättigheters värden och förebygga de brutla åtgärder som förekom under den indonesiska ockupationen från att hända igen. Ytterligare ett problem är bristen på kontroll av den mentala och känslomässiga kapaciteten hos PNTL-anställda, brist på annan utrustning än pistoler liksom kapaciteten att lösa konflikter med fredliga metoder.

Rekommendationer

Efter incidenten i januari 2022 i Suai, FM anser att det hittills inte har funnits konkreta åtgärder från PNTL:s ledarskap för att lösa systemproblemet med bristande disciplin, vilket leder till många fall av brott mot mänskliga rättigheter och polisbrutalitet, särskilt med hänsyn till vapenkontroll och användning av våld. Därför vädjar FM till PNTL att säkra medborgarnas demokratiska mänskliga rättigheter, som är en integrerad del av den professionell utvecklingen av polisen som beskyddare av fundamentala mänskliga rättigheter.

FM erbjuder de följande särskilda rekommendationerna för att ta itu med de ovan beskrivna problemen:

För fler detaljer om denna fråga kontakta Fundasaun Mahein, epost mahein2009@gmail.com, telefon (+670) 75771766, webbplats www.fundasaunmahein.org

Källa: Abel Amaral, Outreach Officer/Fundasaun Mahein

07 — Östtimor: Dengue-utbrott — plan med nödåtgärder

Här kan du läsa hela planen från Internationella Röda korset Emergency Plan of Action (EPoA), Timor-Leste: Dengue Outbreak Response DREF Operation n° MDRTP005 (Östtimor: Åtgärder mot dengue-utbrott).

A. Lägesanalys

Beskrivning av katastrofen

Östtimor har registrerat en upptrappning av antalet fall denguefeber från början av 2022 med 20 dödsfall till och med den 31 januari 2022, vilket gör 2022 till det dödligaste året på senare tid. Den första veckan 2022 noterades 288 misstänkta fall av dengue i sju distrikt. I 2022:s andra vecka rapporterades ytterligare 56 denguefall i hela östtimor. Som en följd av ett växande antal fall, andelen döda sedan början av 2022 och beaktande Östtimors covid-19-situation publicerade Östtimors regering den 15 januari 2022 ett cirkulär, som deklarerade att dengue hade blivit en allvarlig hälsofara med ett utbrott. Den tredje veckan i januari hade antalet registrerade fall i landet mer än fördubblats och hälsovårdskapaciteten kunde inte klara av behoven på faälten.

Dengue förblir ett viktigt hälsoproblem i Östtimor med åtskilliga stora epidemier de senaste 10 åren. Dengueincidensen är mycket varierande med årstider och geografi, högre är förbunden med temperatur, nederbörd och demografi. Trots de höga kostnaderna och sjukdomens belastning har det gjorts få epidemologiska eller kliniska studier av dengue i Östtimor. Med en mycket säsongsbunden förekomst i Östtimor når denguefallen sin topp under årets våtaste och hetaste månaderna (december-april). Ökningen av denguefall motsvarar ökningarna av medeltemperaturen och nederbörden och ska troligen kopplas till klimatförändringar. Med temperaturökningen ökar aedesmyggornas livslängd med den bästa överlevnadstemperaturen mellan 27 och 30°. Högre temperaturer förkortar också virusets inkubationstid hos myggor. På platser med vattenbrist leder ökade temperaturer till algring av vatten i behållare, vilket i sin tur ger myggorna fortplantningsplatser. På liknande sätt ger ökad nederbörd potentiellt bättre möjligheter för smittbärares tillväxt genom mer vatten för myggors fortplantning.

En rapport publicerad av hälsovårdsministerietde n 31 januari 2022 bekräftade att de 20 dödsfallen registrerade i årets första månad redan hade överskridit det totala antalet dödsfall registrerade 2021 (11) respektive 2020 (10). Rapporten visade också att av de 20 dödsfallen 11 hade inträffat i huvudstaden Dili, fyra i distriktet Ermera, två i distriktet Covalima och ett vardera i distrikten Ainaro, Bobonaro och Viqueque. Rapporten anger också att de flesta av patienterna har varit barn under 14 år.

Risken för dengue finns i hela Östtimor året runt med största smittoöverföringen från december till april. I diagram 1 ovan [Diagram och tabeller finns bara i den fullständiga rapporten. Tommy Pollák/Östtimorkommittén] ser vi att 2021 det var relativt många fall mellan december och mars och att toppen nåddes i februari 2021. Viruset överförs genom bett av infekterade honmyggor Aedes aegypti och Aedes albopictus som äter både inom- och utomhus dagtid (frång gryning till skymning). Dessa myggor trivs i områden med stillastående vatten, inklusive pölar, vattencisterner, behållare och gamla däck. Brist på pålitliga avlopp och regelbunden sophämtning bidrar också till utbredningen av myggor. Dengue förekommer i stads- och förortsmiljöer med stor smittspridning under regntiden.

Som visas i tabell 1 ovan, så är antalet denguefall i Östtimor i januari 2022 sju gånger större än antalet registrerade föregående år. Dengefall har också rapporterats från 12 av de 13 distrikten i Östtimor med de flesta fallen rapporterade från Dili. Detta är nära förknippat med att Dili-distriktet, Östtimors huvudstad, är en tätare befolkad stadsmiljö. Som ovanstående statistik visar fanns det den 31 januari 853 denguefall i Dili, 66 % av det totala antalet rapporteade. Av det totala antalet har 42 % identifierats i åldesspannet 5-14 år, 36,5 % i åldersspannet 1-4 år och mindre än 10 % i övriga åldersgrupper.

Hälsovårdsministeriets rapport medger också att utöver infrastrukturproblem landets hälsovårdssystem också har brist på läkare och annan hälsovårdspersonal och att situationen skulle kunna förvärras kommande månader. Utbrottet har tvingat myndigheterna att använda hälsovårdsanläggningar tidigare reserverade för isolering av covid-19-patienter, så som Vera Cruz hälsovårdscentral, som behandlingsplatser för patienter med denguefeber efter att statens huvudsjukhus, Guido Valadares nationell sjukhus var överbelagt.

Översikt över läget för covid-19-pandemin i Östtimor

Frånsett utbrottet av dengue har Östtimor registrerat 234 nya fall av covid-19 under tiden 25 januari-1 februari 2022. Detta representerar en ökning med 117 % jämfört med de föregående sju dagarna. Alla de nya fallen registrerades i Dili-distriktet och i allmänhet har de flesta fallen rapporterats från Dili. Veckoincidensen är 1,0 per 100.000 nationellt sett. Antalet positivt testade per vecka är 0,5 % nationellt och har ökat något under rapporteringsperioden jämfört med de föregående sju dagarna. Landet står därför inför den dubbla bördan av att hantera den tredje vågen av covid-19 vid sidan av ökningen av denguefall, vilket kommer att avsevärt stressa det redan kämpande hälsovårdssystemet i Östtimor de kommande månaderna.

Inga nya dödsfall har rapporterats från Östtimor under samma period, vilket är den trettonde rapporteringsperioden i en följd utan rapporterade födsfall. Men sedan början av den globala pandemin har Östtimor registrerat totatlt 122 dödsfall med covid-19.

Till och med den 31 januari 2022 har hälsovårdsministeriet i Östtimor dokumenterat injektion av totalt 1.242.550 vaccindoser. Totalt 84,0 % av de kvalificerade har fått sin första dos covid-19-vaccin. 70,4 % av de över 18 år har fått sin andra dos och 0,7 % av befolkningen över 18 år har fått påfyllnadsdoser.

Källa: OCHA reliefweb

06 — Presidentval den 19 mars i Östtimor

Kalender för presidentvalet från den 19 mars till den 2 maj 2022
 1. Dekret från presidenten som fastställer de olika datumen — 14 januari
 2. Publicering av presidentdekretet i den officiella tidningen (Jornal da República) — 15 januari
 3. STAE publicerar valkalendern — 15 till 23 januari
 4. Kandidaturer och relaterade processer

 5. Datum för anmälan av kandidaturer till appellationsdomstolens ordförande — 15 januari till 4 februari
 6. Vid mottagandet av anmälningar — STJ verifierar att processen är korrekt, dokumentens äkthet och kandidaters valbarhet
 7. Stoppdatum för att lösa irregulariteter om STJ:s ordförande informerat kandidaters representanter — 2 dagare efter information
 8. Appellationsdomstolens beslut om tillrättaläggande av irregulariteter i kandidaturer — 4 till 14 februari
 9. Överklagan till appellationsdomstolen av godkännande/avslag av kandidaturer — 15 februari
 10. Beslut om överklaganden av godkännande/avslag av kandidaturer (appellationsdomstolen) — 16 till 17 februari
 11. Appellationsdomstolen underrättar STAE och CNE om kandidaturer slutgiltigt godkända — 17 februari
 12. STAE offentliggör i media de slutgiltigt godkända kandidaturerna — 18 till 20 februari
 13. Upprättande av röstningscentraler och vallokaler

 14. STAE offentliggör antalet och placeringen av röstningscentraler och vallokaler — 17 februari
 15. Valkampanj

 16. Tid för valkampanjen — 2 till 16 mars
 17. Röstning och räkning av resultat

 18. Valdag — 19 mars
 19. Start för rösträkning i röstningscentralerna och sändning av valurnor till distriktets rösträkning — 19 mars
 20. Distriktens rösträkning och inlämning av förrättningsprotokoll (blanka röster, underkända röster och klagomål) till CNE — 19 till 21 mars
 21. Räkning av nationellt resultat — 22 till 24 mars
 22. CNE förbereder protokollen för de provisoriska nationella resultaten och offentliggör dem vid sitt högkvarter med kopior för STAE och media — 25 till 27 mars
 23. Överklaganden till appellationsdomstolen av det preliminära nationella resultatet — 28 mars
 24. Appellationsdomstolen beslutar om överklagandena — 29 mars
 25. CNE lämnar in protokollen över resultaten till appellationsdomstolen om det inte finns några överklaganden — 29 mars
 26. Appellationsdomstolen granskar de av CNE inlämnade dokumenten, validerar resultatet, tillkännager resultatet och antalet registrerade röstberättigade, antalet väljare, antalet blankröster och antalet röster på varje kandidat — 30 mars till 1 april
 27. Publicering av appellationsdomstolens beslut i den officiella tidningen (Jornal da República) — 1 april
 28. Andra valomgången

 29. Appellationsdomstolens ordförande utfärdar ett meddelande som anger kandidaterna i andra röstomgången och lottar ordningen mellan kandidaterna på röstsedeln — 1 april
 30. Tid för valkampanjen — 2 till 16 april
 31. Valdag för andra omgången — 19 april
 32. Start för rösträkning i röstningscentralerna och sändning av valurnor till distriktets rösträkning — 19 april
 33. Distriktens rösträkning och inlämning av förrättningsprotokoll (blanka röster, underkända röster och klagomål) till CNE — 19 till 21 april
 34. Räkning av nationellt resultat (CNE) — 22 till 24 april
 35. CNE förbereder protokollen för de provisoriska nationella resultaten och offentliggör dem vid sitt högkvarter med kopior för STAE och media — 25 till 27 april
 36. Överklaganden till appellationsdomstolen av det preliminära nationella resultatet — 28 april
 37. Appellationsdomstolen beslutar om överklagandena — 29 april
 38. CNE lämnar in protokollen över resultaten till appellationsdomstolen om det inte finns några överklaganden — 29 april (när tiden för överklaganden har gått ut)
 39. Appellationsdomstolen granskar de av CNE inlämnade dokumenten, validerar resultatet, tillkännager resultatet och antalet registrerade röstberättigade, antalet väljare, antalet blankröster och antalet röster på varje kandidat — 30 april till 2 maj
 40. Publicering av appellationsdomstolens beslut i den officiella tidningen (Jornal da República) — 2 maj

Källa: Valkalender för presidentvalet/Östtimors regering

04 — Katolicismens förbisedda betydelse i Asien

Katolicism — antingen omfamnad eller avvisad — har spelat en viktig roll för att definiera identiter i Asien.

Många människor tror att Filippinerna är det mest katolska landet i Asien. Men det har inte varit fallet sedan 1990-talet; Östtimor har nu en högre andel katoliker. Hur förklarar vi att denna förändring har attraherat så liten uppmärksamhet? Vad säger det oss om våra geopolitiska och moderna förutfattade meningar? Och varför är det av vikt att få en bättre känsla för asiatisk katolicism?

Filippinernas befolkning är till 83 % katolsk idag, jämfört med Östtimor och dess 97 % katoliker. Tillfälliga observatörer skulle kunna anta att katolicismens dominans beror på Östtimors förflutna som portugisisk koloni. Men när Portugal llämnade landet i november 1975 var mindre än 20 % av den timoresiska befolkningen katolsk. Det var först under den brutala indonesiska koloniseringen (1975-1999) som timoreserna blev massivt katolska.

Med andra ord, katolicismen i Östtimor är inte bara en följd av västerns kolonisation. Den är någonting nyare och länkat till inomasiatisk dynamik. Medan den påvliga religionen i Asien i bästa fall avfärdas som en kulturell import och ofta fördöms som ett verktyg för västerns kolonisering, bortser sådana synpunkter från de många fall i vilka katolicismen stog som en skydd för förtryckta. Under perioden med våldsam ockupation och svält hjälpte katolicismen att attrahera inernationell uppmärksamhet till Östtimor. När självständigheten väl var säkrad så hjälpte den också att främja försoning med fienden, i detta fall Indonesien.

Dessutom visar den relativt nya konverteringen av timoresiska människor att religös tillhörighet kan ändras snabbt också idag. Och detta ifrågasätter en modern truism som ser religion — och särskilt katolicism — som oföränderlig, konservativ och på nedgång.

För att förminska denna förbryllande förändring säger människor ofta att Östtimor är en liten och avsider belägen ö i Asien. Vi skulle vilja påpeka att Östtimor fortfarande är ett territorium 20 gånger större än Singapore och ligger i knutpunkten för viktiga geopolitiska spänningar mellan Australien och Kina. Men även när man ser bortom Östtimor, så förtjänar katolicismen i hela Asien och Stilla havsregionen mer uppmärksamhet än den får.

Observatörer hävdar ofta att den påvliga religionen är en liten religiös minoritet i regionen. Bortsett från Filippinerna och Östtimor representerar katoliker mindre än 5 % av befolkninen i de flesta asiatiska länderna. Men denna nationella statistik döljer betydelsen av katolicismen på det lokala planet. Medan till exempel bara 3 % av hela Indonesiens befolkning är katolsk, så är ön Flores och delar av Papua överväldigande katolska. Här är katoliker lokalt majoriteten; som resultat är Indonesiens nationella sammanhållning och territoriella integritet beroende av denna minoritet.

… Således kan asiatisk katolicism inte förstås som enbart en religiös minoritetsgrupp. Dess lokala avtryck varierar enormt och påverkar konstruktionen av asiatiska nationalstater.

Faktiskt är utbildning och medicin två dimensioner som måste beaktas grundligt i varje undersökning av asiatisk katolicism. Under de gångna seklerna har katoliker byggt otaliga institutioner för utbildning och medicin i Asiens alla delar. Dessa skolor och sjukhus spelar en viktig roll i det lokala sociala nätverket och som bekräftelse i globala nätverk. Utöver den nya kunskap och teknik de ger, så sprider dessa institutioner ett alternativt narrativ och förbinder lokalbefolkningen med avlägsna resurser och partner. Det är inte överraskande att eliter och regeringar ofta noggrant har övervakat katolska skolor och sjukhus — när de inte tagit dem med våld. Därför är undersökning av de verkliga realiteterna för katolska sociala institutioner spridda i Asiens många delar, liksom deras tillfällig frånvaro och försvinnanden, ett värdefullt medel för att förstå de lokala samhällena och den lokala politiken liksom de nationalstater som omger dem.

Gästförfattare

Källa: Bernardo Brown och Michel Chambon/The Diplomat

02 — Upplösning av parlamentet och extra val måste följa konstitutionens krav och normer

För närvarande har kandidaterna i presidentvalet för perioden 2022-2027 börjat nominera och registrera sig hos appellationsdomstolen inför valet den 19 mars.

Dessa kandidater har också börjat göra uttalanden offentligt om sina åtaganden om de väljs till president. JSMP har observerat att en del av dessa politiska löften har snuddat vid frågor som skulle kunna ha stort inflytande på eller skada staten om de infrias. Dessa frågor är upplösning av parlamentet, förtida val och lagligheten i talmanskapet i parlamentet. Å ena sidan tror JSMP också att kandidaterna har skäl eller grund för sina ståndpunkter i dessa frågor. Men det är viktigt att hålla sig till normer inskrivna i konstitutionen.

JSMP menar att presidentens roll och fundamentala rättigheter finns beskrivna i paragraf 1 av artikel 74 i Östtimors konstitution, nämligen att presidenten är statsöverhuvud och symbol och garant för nationellt oberoende och statens enhet samt smidigt fungerande demokratiska institutioner.

JSMP tror att politiska åtaganden måste garantera följsamhet till dessa normer och principer och behöver utföras klokt för att möjliggöra omsorgsfullt övervägande och extra försiktighet med den påverkan dessa politiska åtaganden har på statens och landest intressen, sade JSMP:s direktör Ana Paula Marçal.

Även om det finns oro över lagligheten i talmannens ledarskap, så har JSMP observerat att man under den nuvarande talmannen har beslutat om ett antal viktiga lagar och gjort politiska beslut avseende statens och landets intressen. Dessa viktiga lagar har omfattat lagar om statsbudgeten, åtgärder för att förhindra och bekämpa korruption, rättsväsendets organisation, lokal makt och administrativ decentralisering, val av distriktsparlament, medling, undantagstillstånd, resolutioner och lagar som har initierats och överlämnats till parlamentet för länge sedan och i många fall förfallit.

JSMP har observerat att lagen om åtgärder för att förhindra och bekämpa korruption var en kollektiv produkt av parlamentet, som inbegrep avktivt deltagande av alla partier i parlamentet, både oppositionen och de som stöder regeringen. Godkännandet och ikraftträdandet av lagen speglar alla partiers starka önskan.

Erfarenheter från många länder visar att det för att förhindra och bekämpa korruption krävs politisk stabilitet, så att institutioner, som ges ett mandat, kan utöva dessa funktioner och åligganden effektivt. Om det inte finns någon politisk stabilitet kan åtagandet att bekämpa korruption fortsätta att vara en abtrakt dröm. Därför är upplösning av parlamentet inte ett säker politisk val för statens huvudintressen och kommer fortsätta att främja hat och politisk hämnd i framtiden.

JSMP tror att upplösning av parlamentet skulle ha politiska följder och skapa ett negativt prejudikat för framtiden och att en sådan upplösning skulle ha földer för för lagstiftning tidigare beslutad av parlamentet som lagen om budgeten för 2020, 2021 och 2022. Om talmanskapet bedömds som olagligt och brott mot konstitutionen kommer det att påverka alla beslut och all lagstiftning som tagits i plenum och vem som ska ha ansvaret, presidenten, parlamentet eller regeringen? Dessa frågor ger ett sätt och referens för att omsorgsfullt, grundligt och klokt överväga presidentens politiska åtaganden innan de genomförs.

Upplösning av parlamentet måste också reflektera kraven i artikel 86 f) av konstitutionen, som uppger att för att upplösa parlamentet i ett fall av allvarlig konstitutionell kris som förhindrar bildandet av en regering eller godkännandet av budgeten och varar längre än 60 dagar, efter konsultation med de politiska partierna i parlamentet och ministerrådet, med risk för att förklara upplösningen ogiltig med hänsyn till vad som sägs i artikel 100 [1].

Dessa konstitutionella regler säger att presidenten kan upplösa parlamentet med tre huvudskäl, nämligen 1) en allvarlig konstitutionell kris som förhindrar bildandet av en regering; 2) avsaknad av godkännande av budgeten som varat längre än sextio dagar och 3) efter konsultation med de politiska partierna i parlamentet och ministerrådet. Det betyder att när presidenten fattar ett beslut att upplösa parlamentet utan att konsultera de politiska partierna i parlamentet och ministerrådet, så kommer detta beslut att sakna juridisk verkan och giltighet. Det skulle skapa de förhållanden som anges i artikel 100.

JSMP ha observerat att den nuvarande verkligheten är att parlamentet har fungerat väl i utförandet av sitt arbete som det beskrivs i Östtimors konstitution, nämligen att det ålagts lagstiftande, granskande och beslutsfattande makt enligt artikel 92 i konstitutionen. När det gäller funktion och produktivitet har JSMP konstaterat att parlamentet har fungerat bättre och mer produktivt jämfört med föregående mandatperioder. Enligt schemat ska parlamentsval hållas nästa år, därför finns det inget fundamentalt skäl att rättfärdiga upplösning av parlamentet och förtida val och inte heller nyval av parlamentets talman.

I förhånnde till frågan om legaliteten hos det nuvarande ordförandeskapet och strukturen för parlamentet, parlamentsledamöter från oppositionspartierna krävde en sammanfattande granskning av konstitutionaliteten av högsta domstolen i enlighet med artikel 150 e) i konstitutionen för att kontrollera lagligheten i lagstiftning och beslut av parlamentet som publicerats i State Gazette [författningssamlingen] i förhållande till processen för avsättning och val av talman och strukturen i enlighet med artikel 126.1 b)av konstitutionen. När domstolen gör en kontroll och konstaterar att ett lagstiftande beslut inte skett i överensstämmels med lagen om parlamentets prodecurer, så kan processen anses olaglig enligt artikel 126.1 a) i konstitutionen.

Likväl tror JSMP att det nu inte är nödvändigt att vidta denna åtgärd därför att parlamentsval kommer att äga rum om ett år och det inte finns några större problem som skulle rättfärdiga denna åtgärd. Därför, grundat på folkets och landets intresse, är det rekommenderat att alla parter, särskilt den 2022 valde presidenten fortsätter att bidra till säkring av statens demokratiska institutioners normala funktion, särskilt parlamentets fram till parlamentsvalet 2023.

JSMP tror att det är viktigt för den valde presidenten att 2022 fortsätta att bidra till nationell enighet och demokratiska instutitioners normala funktion i framtiden och att säkerställa att hela processen och alla beslut, både politiska och lagstiftande, följer lagarna och konstitutionen.

För mer information kontakt Ana Paula Marçal, direktör JSMP, epost ana@jsmp.tl, webbplats http://jsmp.tl

Not

 1. Artikel 100 om upplösning: (1) Det nationella parlamentet ska inte upplösas under de 6 månader som följer omedelbart efter dess val, under det sista halvåret av presidentens mandatperiod eller under belägrings- eller undantagstillstånd, i annat fall är upplösningen ogiltig. (2) Upplösning av det nationella parlamentet påverkar inte parlamentsledamöternas mandat förrän dess första sammanträde efter det påföljande valet.

Källa: Pressmeddelande/JSMP

Januari

27 — 40:e periodiska universella granskningen av mänskliga rättigheter — Storbritanniens uttalande om Östtimor

Storbritannien gjorde detta uttalande under den universella periodiska granskningen (UPR) av Östtimor i rådet för mänskliga rättigheter. Det gjordes av Storbritanniens delegation i WTO, FN och andra internationella organisationer i Genève.

Det Förenade kungariket erkänner de fortsatta förbättringarna av läget för mänskliga rättigheter i Östtimor, mest anmärkningsvärd är förbättringen av kvinnors deltagande i politiken och upprättandet av ett nytt socialförsäkringssystem. Vi lovordar Östtimor för framsteg avseende skadestånd, inklusive upprättandet av det nationella Chega-centrumet, och för att ha godkänt lagstiftning som fokuserar på bekämpning av korruption och trafficking, även om en del av lagstiftningen fortfarande behöver antas.

Vi är fortsatt bekymrade över utbredningen av könsrollsgrundat (gender based) våld och antalet brott mot mänskliga rättigheter som rapporteras begångna av säkerhetsstyrkor. Det Förenade kungariket är också oroat av förslaget till förordning, som skulle kriminalisera förtal, vilket skulle kunna begränsa yttrandefriheten.

Vi rekommenderar Östtimor:

 1. Ratificera konventionen om funktionshindrade människors rättigheter
 2. Avsätt tillräckliga resurser för att ta itu med frågan om genderbaserat våld för att möjliggöra utfördandet av löften om GBV inklusive hanteringen av GBV uder covid-19-pandemin och säkra tillhandahållandet av kärntjänster till offer
 3. Tillhandahåll adekvat utbildning och adekvata resurser för alla relevanta tjänstemän så att de effektivt kan identifiera offer för trafficking och erbjuda offer lämplig assistans.

Källa: Regeringen/Förenade kungariket

26 — Sex östtimoresiska poliser anklagas för mord

Poliser anklagas för att ha misshandlat en man till döds vid en tillställning, vilket utlöst krav på polisreform.

Sex poliser i Östtimor har arresterats anklagade för att ha dödat en man och skadat två andra i ett fall som har utlöst krav på reformer av landets polisstyrka.

Poliserna från sjöpolisenheten anklagas för att ha slagit Marcos Amaral, 46, till döds och skadat två andra den 23 januari i Aldeia Loro, en by i landets sydvästra del, enligt tidningen Suara Timor Loresae.

Den rapporterade att ändelsen ägde rum omkring klockan 4 på morgonen efter en tillställning vid vilken offren och de misstänkte deltagit. Poliserna rapporteras alla ha deltagit i attacken — motivet för den är fortfarande okänt — mot Amaral och de två andra männen.

Östtimors polis (Timor-Leste National Police, PNTL) talesperson Armando Monteiro sade att polisen utfrågats i 72 timmar och att resultatet skulle lämnas till polishögkvarteret i Dili för fortsatt behandling.

Vi hoppas att det slutliga reultatet av det här fallet kommer att visa vem som stod bakom attacken och att de skyldiga kommer att ställas inför rätta, sade han i ett uttalande den 24 januari.

Han sade att utredningen kommer att vara öppen, särskilt eftersom den kommer att noggrant granskas av allmänheten och media.

Agustinho Siqueira Somotxo, ordförande i en parlamentskommitté ansvarig för säkerhetsfrågor, sade att stränga åtgärder behöver vidtas mot poliserna om de befinns skyldiga. Vi vill inte hysa kriminella i PNTL, sade han till reportrar.

Ivo Colimau Lay Costa, en kampanjare för Timor-Leste NGO Forum (FONGTIL), fördömde attacken och krävde att polisen gör en massiv utvärdering av sig själv.

Han sade att sådan användning av polisvåld inte är en isolerad händelse och nämnde ett fall i Lahane, Dili, i början av juni förra året, när en polis sköt ner en man och hans son innan han blev allvarligt sårade av en annan familjemedlem i deras hem.

I november 2018 sköt och dödade en berusad polis tre tonåringar vid en fest i Dili, vilket framkallade protester mot polisbrutaliet och brist på disciplin.

Dessa fall bevisar att PNTL:s chef misslyckas med att visa ledarskap, sade Costa.

Han krävde att polischefen Faustino da Costa avgår eller, om han vägrar att avgå, ministern för inrikesfrågor avskedar honom.

Källa: Ryan Dagur/UCA News

25 — Oväntat, timores ställer upp i slalom och storslalom i OS

Läs här om Yohan Goutt Goncalves från Östtimor som ställer upp i Pekingolympiaden https://www.einnews.com/pr_news/561484914/beijing-olympics-yohan-goutt-goncalves-the-skier-from-timor-leste-country-without-snow, men ha tålamod, sidan dyker upp först efter lång väntan.

24 — Östtimors människorättsläge ska granskas av FN

La'o Hamutuk har sammanställt information och dokument om denna veckas universella preiodiska granskning (UPR) av Östtimor på http://www.laohamutuk.org/Justice/UPR/12UPRIndex.htm#2021.

Genève. Östtimors hantering av mänskliga rättigheter kommer att granskas av FN:s råd för mänskliga rättigheter (HRC) för tredje gången torsdagen den 27 januari 2022 i ett möte, som kommer att visas på http://webtv.un.org>.

Östtimor är en av de stater som ska granskas av arbetsgruppen för UPR under dess kommande session, som ska äga rum från den 24 januari till den 3 februari*, markerar slutet på UPR:s tredje cykel. Östtimors första och andra granskningar skedde i oktober 2011 respektive november 2016.

De dokument på vilkas granskningarna grundar sig är:

 1. nationell rapport — information från den granskade staten
 2. information i rapporterna från oberoende experter på och grupper för mänskliga rättigheter kända som de särskilda procedurerna, organisationer för mänskliga rättigheter och andra FN-organ
 3. information från andra intressenter inklusive nationella instutitioner för mänskliga rättigheter, regionala organisationer, grupper från civilsamhället.

De tre rapporter som tjänar som basen för granskningen av Östtimor den 27 januari finns på https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/TLIndex.aspx.

Plats: Rum 20, Palais des Nations, Genève [På grund av covid-19-restriktioner kommer mötet att hållas som en kombination av fysisk- och nätnärvaro, mediarepresentanter anmodas att följa förhandlingarnas webcast.]

Tid och datum: 14:30 — 18:00, torsdagen den 27 januari 2022 (Genévetid, GMT +1 timme).

UPR är en unik process som består av en periodisk granskning av läget för de mänskliga rättigheterna i FN:s alla 193 medlemsstater. Efter att dess första möte hölls i april 2008 har alla 193 medlemmar granskats två gånger inom den första och andra UPR-cykeln. Under den tredje UPR-cykeln förväntas staterna igen att förklara de steg de tagit för att genomföra rekommendationer givna under de tidigare granskningarna, som de åtagit sig att följa upp, och även att belysa den senaste utvecklingen för mänskliga rättigheter i landet.

Östtimors delegation kommer att ledas av Manuel Cárceres da Costa, justitieminister.

De tre landsrepresentanterna som är rapportörer (trojka) för granskningen av Östtimor kommer från Malawi, Malaysia och Brasilien.

Session kommer att visas på http://webtv.un.org.

Talarlistan och alla tillgängliga uttalanden som görs under granskningen av Östtimor kommer att postas till UPR:s extranät https://uprmeetings.ohchr.org/Sessions/40session/Pages/Timor-Leste.aspx.

UPR:s arbetsgrupp planeras anta rekommendationerna för Östtimor 16:00 den 1 februari. Den granskade staten får uttrycka sina åsikter om rekommendationerna under granskningen.

*Den 40:e UPR-sessionen var usprungligen planerad till november 2021 men sköts upp på grund av covid-19-åtgärder.

För mer information och förfrågningar från media kontakta Rolando Gómez, HRC kommunikationsansvarig, Matthew Brown, HRC presstalesman, eller Pascal Sim, HRC presstalesman,

För att få veta mer om den universella periodiska granskningen se www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/upr-main.

Källa: Timor-Leste’s human rights record to be examined by Universal Periodic Review/UNHRC

24 — Återkomster och kamp före presidentvalet

José Ramos-Horta hoppas att vinna tillbaka sitt gamla jobb — Xanana Gusmão också — medan Fretilins egen ledarskapsfråga nalkas.

Efter två år präglade av covid-19 och översvämningar, laddar Östtimor nu upp för presidentval den 19 mars. En andra valomgång för de två främsta kandidaterna kommer att hållas den 19 april om inte någon kandidat får majoritet.

Presidentkandidaterna ställer formellt upp som oberoende, men får vanligtvis uppbackning av politiska partier. De kandidater som stöds av de två största partierna är nu klara. Den tidigare presidenten José Ramos-Horta bekräftade i söndags att han ställer upp igen 2022 och får kraftfullt stöd av Xanana Gusmãos CNRT. Det kom en vecka efter att den sittande presidenten Fretilins Francisco Lú Olo Guterres tillkännagett sin kandidatur. Men för att komplicera har ledaren för försvarsstyrkan, general Lere Anan Timur, också bett om Fretilins stöd.

I Östtimors semi-presidentiella system är presidenten direktvald och har en nyckelroll, när det gäller att utse regering efter parlamentsval liksom när parlamentet, om nödvändigt, ska upplösas. Med höjd position över ceremoniella statsöverhuvuden i parlamentariska system inkluderas andra betydande presidentbeslut som ett reversibelt veto vid lagstiftning, ett fllständigt veto vid beslut om författningar, makten att skicka lagstiftning till granskning om överensstämmelse med konstitutionen och benådningsrätt.

Icke desto mindre ligger den verkställande makten överväldigande hos premiärministern och kabinettet. Parlamentsval ska hållas 2023, men kan komma tidigare.

Och det är här som saken blir intressant 2022.

Stöd för Ramos-Horta från CNRT kommer med det uttryckliga kriteriet att om han blir vald, så ska han upplösa parlamentet och utlösa förtida val. Detta krav speglar det politiska jämviktsläget mellan de stora partierna som sträcker sig åtskilliga år bakåt. Efter att en minoritetsregering ledd av Fretilin föll i slutet av 2017 utropade Guterres förtida val, som vanns av en koalition av tre partier — Gusmãos CNRT, Taur Matan Ruaks PLP och KHUNTO. Ruak blev ny premiärminister, men Guterres vägrade kontroversiellt att godkänna utnämningen av sju CNRT-ministrar på grund av juridiska undersökningar av dåligt uppförande ellerdåligt moraliskt anseende. Detta gav regeringen en underlig kraktär, dominerad av de två mindre partierna.

Denna viktiga konstitutionella fråga belyser att presidentmakten i Östtimor är mer substantiell än många antar.

I början av 2020 lanserade Gusmão ett komplicerat drag för att tvinga fram ett nyval genom att rösta mot den budget hans egen alliansregering föreslagit, vilket generade Ruak och gjorde att den regerande koalitionen kollapsade. Draget slog slint eftersom Fretilins stöd i parlamentet höll Ruak vid makten med intåg av Fretilin-ministrar i regeringen.

CNRT var olyckligt för att Guterres inte omdelbart hade accepterat Ruaks omedelbara avgång och skjutit upp att utse ytterligare en Gusmão-ledd majoritet. Men Östtimors appellationsdomstol nekade att granska presidentens politiska omdöme i brist på ett formellt riksrättsåtal från parlamentet: en process som kräveren kvalificerad majoritet med två tredjedelar i parlamentet.

Detta var en viktig konstitutionell fråga och belyste att presidentmakten i Östtimor är mer substantiell än många antog. Det är mindre troligt att den underskattas i framtiden och CNRT tar valet på stort allvar. CNRT:s kriteria Tför att stödja Ramos-Horta speglar arvet från denna era.

Guterres står nu inför sin stund av politiskt ansvarstagande vid valurnorna och en politisk mäktig motståndare i Ramos-Horta. Om Ramos-Horta blir vald till president kommer han att ha tre alternativ: att upplösa parlamentet och utlösa ett förtida val; att ombilda regeringen med det nuvarande parlamentet; eller vänta till det ordinarie parlamentsvalet 2023. Trots trycket från CNRT är de två första alternativen varken enkla eller rättframma med hänsyn till parlamentets majoritet, även om de säkert är möjliga, särskilt om de mindre partierna skulle kunna övertalas att lämna den nuvarande parlamentskoalitionen. Oavsett väg, fortsatta spåänningar kan väntas i det semi-presidentiella systemet.

CNRT ser den nuvarande regeringen som illegal och hävdar att talmannen i parlamentet har sin post illegalt, trots att appellationsdomstolen uttryckligen har fastslagit att parlamentsomröstningen som valde honom som talman var laglig. Ramos-Hort stödjer CNRT:s position, men intressant nog, skulle han, om han är framgångsrik, installeras som president av talmannen.

Anmärkningsvärt är att CNRT:s stöd för Ramos-Horta tydligt antyder att Gusmão förösker komma tillbaka till rollen som premiärminister från vilken han bättre kan driva sitt förslag till utveckling av Greater Sunrise/Tasi Mane olje- och gasanläggning på land, ett projekt som lagts på hyllan av den nuvarande regeringen sedan 2020.

För Fretilins del skulle en tvåfrontskamp om stöd vara symbolisk för bredare spänningar i partiet. Om Lere ställer upp, splittras Fretilins röster och potentiellt hota förmågan hos båda kandidaterna att gå till andra omgången. Lere måste också som överbefälhavare för försvarsstyrkan för att kandidera: knepigt, det kräver godkännande både av regeringen och presidenten, hans rival om Fretilins stöd, Guterres. Regeringen har nu godkänt Leres avgång, medan Guterres svar väntas. Som tillägg till den existerande komplexiteten med den 4 februari som sista dag för registrering av kandidater, verkar Lere också ha anmält sig ganska sent.

Leres deklaration att han skulle ställa upp vare sig Fretilins ledare gillar det eller inte avspeglar andra spänningar inom partiet. En intern utmaning om ledarskapet för partiet hotar i juni, den första sedan 2006. Tidigare premiärministern Rui Araujo kommer att utmana Mari Alkatiris föreslagna kandidater till rollen som Fretilins generalsekreterare.

Under tiden ser 2022 ut att få det största antalet presidentkandidater sedan självständighetens återupprättande. Andra kandidater att notera omfattar Östtimors representant i Förenta nationerna Milena Pires, nuvarande vice premiärministern Berta dos Santos, ordföranden för pressrådet Virgilio Guterres, tidigare ordföranden för den nationella valkommissionen Martinho Gusmão och akademikern Antero da Silva.

Till dags dato har historien visat att Xanana Gusmãos stöd är avgörande i presidentkampanjer — sant även för den nuvarande presidenten 2017, när Guterres fick Gusmªos informella stöd i vad som visade sig vara ett sista uttryck för nationell enhet mellan de två största partierna. De senaste fem åren av spänningar mellan partierna väcker den vidare frågan huruvida nedgrävda konflikter från 1975 mellan de politiska ledarna tjänar landet. Med en medialålder på 18 och omkring 20 % röstberättigade förstagångsväljare i år och nästa år, kan unga väljare i alla fall säga sitt.

Källa: Michael Leach/the interpreter (Lowy institute)

23 — Östtimor: Återuppbyggnad efter cyklonen Seroja kommer att bli kostsam men ger tillfälle att öka motståndskraften mot katastrofer

Dili. Kostnaden för återhämtning från den allvarliga skada den tropiska cyklonen (TC) Seroja i Östtimor i april 2021 orsakade skulle kunna överstiga 420 miljoner dollar, återuppbyggnad erbjuder tillfälle att förbättra infrastrukturen och beredskapen för katastrofer, säger en rapport från Världsbanken.

Påverkan av TC Seroja, som orsakade omfattande översvämningar, jordskred, skador på viktig infrastruktur, boskap och grödor samt 44 rapporterade dödsfall, framhäver behovet av en syn på katastrof- och krishantering som tar hänsyn till många olika risker, enligt rapporten, Lärdomar av den tropiska cyklonen Seroja: Att skapa motståndskraft mot katastrofer och klimat i Östtimor (Learning from Tropical Cyclone Seroja: Building Disaster and Climate Resilience in Timor-Leste). Förstörelsen orsakad av cyklonen kommer att kännas mest akut av de fattigaste invånarna i ett land där mer än halva befolkningen förlitar sig på jordbruk för självhushåll för sitt uppehälle.

Efter den tropiska cyklonen Seroja koordinerade utvecklingsparterna sig för att bistå Östtimors regering med informerade beslut avseende de mest påverkade sektorerna, potentiella återhämtningsvägar och förbättringar av hanteringen av katastrofrisker, sade Världsbankens landsrepresentant för Östtimor, Bernard Harborne. Återuppbyggnaden kommer att kräva omsorgsfull planering investeringar inte bara för återhämtning från denna katastrofala händelse utan också stärka motståndskraften mot katastrofer och klimat de kommande åren.

Inom jordbruket uppskattas skadorna på boskap till mer än 15,7 miljoner dollar och förlusterna till mer än 13,1 miljoner dollar, konstaterade rapporten. Skadorna på bostäder (inklusive husgeråd) av TC Seroja uppskattas till totalt 60 miljoner dollar, men skulle kunna vara mer än 148 miljoner dollar om en bygg upp bättre ansats som omfattar säkrare bostäder, återställande av grundläggande servcie och förbättringar av bostadsområden för att minska risker används. Skadorna på vägar och broar uppskattas till 170 miljoner dollar, medan återuppbyggnad som inbegriper höjd standar för att minska katastrofrisker uppskattningsvis skulle kunna kosta 245 miljoner dollar.

På grund av begränsningarna till följd av covid-19-pandemin har kartläggningen Serojas inverkan utförts på avstånd med begränsad tillgång till data.

Återhämtning erbjuder ett tillfälle för regeringen att stärka motståndskraften mot framtida naturkatastrofer och identifiera prioriterade fokusområden för att förbättra hanteringen av katastrofer och åtgärder för anpassning till klimatförändringar.

Omedelbara prioriteter omfattar uppdatering av den nationella policyn för hantering av katastrofrisker; förbättring av varningssystem för tidiga varningar; användning av principer för riskminimering när skadad infrastruktur åeruppbyggs; och genomförande av en kartläggning av risker i städer för att identifiera prioriterade investeringar och behov i huvudstaden Dili som påverkades kraftigt av cyklonen.

Kartläggningen signalerar bankens förnyade engagemang i hantgering av katastrofrisker i Östtimor. Baserat på tidigare projekt fortsätter den nya rapporten att stödja Östtimors regering i långsiktigt byggande av motståndskraft mot katastrofer och klimat inklusive stärkandet av urban motståndskraft, förberedelser, finansiering av risker och anpassning av sociala skydd.

För mer information om Världsbankens arbete i Östtimor se www.worldbank.org/tl.

Matt Wilkinson | East Asia Pacific Communications | The World Bank, WhatsApp +856 20 91 938 474 | mwilkinson@worldbank.org

Källa: Pressmeddelande/Världsbanken

21 — Östtimor — Presidentval, hopp om stabilitet och välstånd

Dili. Östtimors folk ser i nästa presidentval, som ska hållas den 19 mars, ett tillfälle för tillväxt, välstånd och välmående. Människor i landet vill se ett slut på den politiska återvändsgränden och den ekonomiska recessionen, säger Acacio Pinto, en katolsk forskare och analytiker av social vetenskap i Östtimor, till Fides. Presidentvalet hålls lördagen den 19 mars 2022. Registreringen av kandidater pågår. Det kommer troligen att bli 8 kandidater, tre av dessa är kvinnor. Enligt opinionsundersökningar finns det tre favoriter till posten: sittande presidenten Francisco Lú-Olo Guterres, generalen och tidigare motståndsledaren Lere Anan Timur och tidigare presidenten och fredspristagaren José Ramos-Horta. Ett avgörande lyft för en av de tre kandidaterna, förklarar Acacio Pinto för Fides, skulle stöd från Xanana Gusmão, tidigare ledare för moståndsrörelsen, tidigare president och premiärminister, för närvarande ledare för oppositionspartiet i parlamentet.

Presidentvalskampanjen pågår från den 2 till den 16 mars. Den ny presidenten kommer att tillträda den 20 maj, det datum på vilket Östtimor kommer att fira 20 årsdagen av återställandet av självständigheten, för en mandatperiod på fem år.

Det är viktigt, enligt Pinto, att göra en djugående analys av landets politik från det senaste valet 2017 till kommande. Landet var fångat i ett politiskt dödläge, eftersom den sittande presidenten inte ville bekräfta valet av sju ministrar från den då regerande koalitionen på grund av anklagelser om korruption, vilket utlöste en lång politisk kris.

Därefter blev det näst största partiet (den sittande presidentens parti — Östtimors revolutionära front, Fretilin) del av regeringskoalitionen under anklagelser om brott mot konstitutionen, som förvärrade det politiska kaoset. Idag vill folket ha en ny president som vidmakthåller regeringens stabilitet och tolkar konstitutionen, säger analytikern. Enligt Pinto är några av de centrala frågorna i det nuvarande läget: en stabil regering som varar under den femåriga mandatperioden; återfå ekonomin till positiv tillväxt efter recessionen; ta itu med krisen på grund av covid-19 socialt, politiskt och ekonomiskt med lämpliga motåtgärder. För detta, betonar Pinto, är prioriteten att investera i hälsovårde, utbidlning, minska undernäringen. Det är nödvändigt att öka de inhemska inkomsterna, ha en bra förvaltning, fri från korruption, att ge offren för krig rättvisa och ge krigsveterander värdighet. Landet kommer att hålla parlamentsval i mars 2023. Östtimor blev självständigt från Indonesien 1999. Det har en bolkning på 1,3 miljoner, 95 % av den är katolsk.

Källa: Agenzia Fides

20 — Politisering av säkerhetssektorn med följder för presidentvalet 2022 — Fundasaun Mahein vädjar

I mars 2022 ska presidentval hållas i Östtimor. På grund av den politiska återvändsgränden, socio-ekonomiska utvecklingsproblem och intern social och politisk splittring förutsäger många att detta val kommer att bli kritiskt i Östtimors historia eftersom det är ett tillfälle att lösa några av dessa långsiktiga problem. Bland andra har den sittande presidenten Lú Olo sagt att han ställer upp i valet. En utmanare är generallöjtnanten och befälhavaren för Falintil-Forca Defeza Timor-Leste (F-FDTL) Lere Anan Timur.

Fundasaun Mahein stöder alla östtimoresiska medborgares att delta i politiken och kandidera till offentliga poster. Men Fundasaun Mahein är oroat över följderna av politisering av av säkerhetsorgan — eller sammanblandning av militärt ansvar med personliga och partitintressen — för nationell säkerhet och stabilitet.

Artikel 146 i Östtimors konstitution och artikel 63 i försvarslagen begränsar militärers medlemskap i politiska partier och rätt att göra offentliga uttalanden med politisk natur. Om officerare vill engagera sig politiskt måste de avstå sin militära roll och gå in i politiken som civilister. Reglerna är till för att förhindra politisk påverkan på säkerhetssektorn för att säkra militärens oberoende, så att de kan utföra sina primära uppgifter. I Östtimors historia finns flera fall av tidigare befälhavare i F-FDTL som har haft framgångsrika politiska karriärer, bland andra Xanana Gusmão, Tuar Matan Ruak och Lú Olo. Men alla dessa avgick från sina poster i det militära innan de officiellt gav sig in i politiken.

Den 18 januari 2022 rapporterades att generallöjtnant Lere Anan Timur lämnat in sin avskedsansökan till försvarministeriet och han sade att skulle lämna in sin avgångsansökan som överbefälhavare.

Eftersom general Leres avskedsansökan ännu inte behandlats riskerar hans senaste hadnlingar att blanda ihop hans militära och politiska roller. Till exempel höll han tidigare i januari ett möte med representanter för civilsamhället i överbefälhavarens officella residens i Dili för att diskutera hans kandidatur i presidentvalet. Användningen av residenset för diskussion om hans politiska kampanj antyder att general Lere är beredd att använda militära anläggningar och sin position som överbefälhavare för att främja sina personliga politiska mål. Hans deklaration av kandidaturen före avgången som överbefälhavare riskerar att politisera F-FDTL genom att han åde är presidentkandidat och överbefälhavare.

Ännu mer oroande är att politiseringen av militären hotar den nationella stabiliteten. När höga officerare bryter mot regler och normer utan konsekvenser — som general Leres hopblandning av militära och politiska roller — blir det en negativ förebild som åskådliggör att höga officerare kan dra fördel av sina poster för politiska ändamål. Fundasaun Mahein har många gånger skrivit om faran med att politisera säkerhetssektorn och elitens straffrihet.

Fundasaun Mahein vädjar därför till alla politiska och militära ledare, bland andra general Lere, att följa existerande lagar och regler och att inte använda sina höga poster för personliga vinster. För att undvika negativa prejudikat måste militär personal följa lagar och Östtimors konstitution, som kräver att militäer undviker politiska aktiviteter. Dessutom underminerar rule of deal [i stället för rule of law] allmänhetens förtroende för allmänhetens för politiska ledare, eftersom majoriteten människor tolkar det som att lagarna bara gäller vanliga människor medan eliten kan bryta mot lagarna utan straff. På grund av våra politiska problem, osäker ekonomisk framtid och växande social ojämlikhet är det kommande valet kritiskt för Östtimors framtid och vi vädjar till alla ledare att säkra att det kommer att bli fredligt, lagligt och demokratiskt. Politiska ledare måste avhålla sig från inflammerande retorik och handlingar med syfte att manipulera den offentliga opinionen och spänningar för att ‘sänka’ sina motståndare.

För mer detaljer i denna fråga kontakta Fundasaun Mahein, epost mahein2009@gmail.com, telefon (+670) 75771766, webbplats www.fundasaunmahein.org.

Källa: Fundasaun Mahein

10 — WHO om att stärka hälsovården i Östtimor för att klara pandemin

Dili. Världshälsoorganisationen (WHO) har arbetat med hälsovårdsministeriet i Östtimor för att skapa ett starkt, effektivt och rörligt hälsovårdssystem för att klara pandemin. En nyckelpartner i detta initiativ är den Europeiska unionen (EU).

Med ett generöst bidrag på nästan 3 miljoner dollar för 20 månader bidrar EU till ett allomfattande arbete mot pandemin och öka kapaciteten för att testa, upptäcka och följa covid-19-fall. EU-anslaget stödjer också initiativ för att minska sjuktal och dödlighet även från andra hälsoproblem och snabb tillgång till tekniskaexperter och viktiga medicinska material såsom personlig skyddsutrustning för covid-19-behandling.

De tekniska och logistiska fördelarna för WHO tillsammans med parternas finansiella stöd, särskilt EU:s, har möjliggjort Östtimors hantering av pandemin inklusive vågen orsakad av &lsquo:delta’-varianten de senaste månaderna, sade Arvind Mathur, WHO:s representant i Östtimor.

Partnerskapet WHO-EU har hjälpt till med att utbilda fler än 150 hälsovårdsarbetare i intensivvård, och förebyggande och begränsning av infektioner.

Världen står inför exempellösa chocker inom hälsovård och socialt och eknomiskt liv på grund av covid-19, Den Europeiska unionen är tillfredsställd över att med gemensamma krafter med Världshälsoorganisationen som en nyckepartner it Team Europes ansträngningar att hantera följderna av covid-19-pandemin i Östtimor. EU:s partnerskap med WHO kommer att stödja hälsovårdsministeriet för att skala upp offentliga hälsovårdsansträngningar och skydda människor bättre, sade Andrew Jacobs, den Europeiska unionens ambassadör i Östtimor.

EU:s stöd syftar också till att förbättra preventiva åtgärder mot covid-19, öka kapaciteten hos det nationella laboratoriet och tillhandahålla ny diagnostisk utrustning och mediciner, sade EU-ambassadören.

Endang Soares Da Silva, verkställande direktör för det nationlla hälsovårdslaboratoriet, uppskattade stödet från WHO-EU och sade att det hjälpt till med att rekrytera 25 hälsovårdsarbetare för att stödja hälsovårdsministeriets ökade bevakning av covid-19 i alla distrikt, inklusive Dili, och tillhandahållit fler än 40.000 provsatser.

WHO-EU-stödet var kritiskt för att skala upp testkapaciteten, särskilt under vågen utlöst av deltavarianten i juli, när den spred sig över landet.

Stött av EU, utbildade WHO genom International Organization for Migration (IOM) gränsposteringar i — Bobonaro, Covalima och den särskilda regionen Oé-Cusse Ambeno (RAEOA) att följa och hantera immigrationsflöjden. Denna möjlighet användes också för att öka medvetandet i loklalsamhällena om covid-19 och stödja gränsmyndigheten med övervakning.

WHO fortsätter att skala upp kapaciteter och fokuserar på intensivvård / avdelningar för remitterade på nivån under den nationella. Med EU-bidraget planeras High Dependency Units (HDU:er) i alla sjukhus för remitterade. WHO har stött Hälsovårdsministeriets uppskattning kritiska luckor av intensivvårdsexperter i Suais och Malianas remissjukhus. Extra mediciner och utrustning ges för att utveckla dessa sjukhus till högkvalitativa och säkra intensivvårdsgivare. Detta kommer också att omfatta ett systematiskt program för att bygga upp kompetenser hos hälsovårdsarbetare och biträdande personal.

EU:s bidrag på över 3 miljoner dollar kommer i två delar — partnerskapet EU-WHO på 2 miljoner dollar och EU-ECHO-bidraget på 1,2 miljoner dollar.

Källa: Nyhetsbulletin/WHO

03 - Nytt år

Än så länge har vi inte skrivit några notiser från 2022. Notiser från föregående år når du via länkarna högst upp på sidan.