Ny lag om förtal och ärekränkning i Östtimor?

Östtimors justitieministerium har lagt fram ett förslag till ett tillägg till landets brottsbalk med en ny lag om förtal och ärekränkning. Förslaget har mött ett starkt motstånd från många olika aktörer. De anser att den hotar yttrande- och tryckfriheten.

Den 5 juni 2020 bjöd justitieministeriet in utvalda organisationer (La'o Hamutuk ingick inte) för att skriva inlägg om ett föreslaget tillägg till den östtimoresiska brottsbalken, som skulle kriminalisera förtal, anstötligheter och förolämpningar, även om föremålet är ett företag eller en död person. Det ettåriga fängelsestraffet kan fördubblas eller trefaldigas om ‘offret’ är en offentlig person eller om förolämpningen görs i traditionella eller sociala media. Lusa rapporterade att justitieminister Manuel Cáceres da Costa sade att utkastet är till för att ‘sparka igång’ offentlig diskussion.

Inledningen till lagförslaget förklarar att den indonesiska förtalslagen inte togs med i 2009 års östtimoresiska brottsbalk för att minnena från den repressiva ockupationen fortfarande var färska, men nu, mer än tio år senare, har framväxten av sociala media gjort det nödvändigt att skydda heder och rykte för innehavare av ämbeten och andra.

När förslaget började cirkulera uttalade många människor oro i media, bland andra:

 • José Ramos-Horta (Det är inte prioriterat och skulle kunna inkräkta på människors rättigheter)
 • Mari Alkatiri, Fretilin (Att kriminalisera förtal måste göras med försiktighet och inte nu)
 • Joaquim dos Santos, Fretilin, ordförande i parlamentets juridiska kommitté (Regeringen måste definiera lagförslaget väl, lära alla med- borgare att respektera varandra). Senare, lagförslag får inte bryta mot konstitutionella principer.
 • Virgilio Guterres, ordförande för pressrådet (Pressrådet anser att lag för att kriminalisera förtal är mot andan i Östtimors konstitution). Också pressmeddelande http://www.laohamutuk.org/Justice/defamation/2020/KonselluImprensaKI9Jun2020PtEn.pdf.
 • Hugo Fernandes, medlem av pressrådet (Förtalslag kommer att påverka Östtimors rankning när det gäller pressfrihet).

Internationella organisationer har också uttryckt oro över förslaget, bland andra:

 • International Federation of Journalists (IFJ) (Också pressmeddelande http:// www.laohamutuk.org/Justice/defamation/2020/ IFJProposedPetition11June2020.pdf)
 • Media, Entertainment and Arts Alliance (MEAA - Australien) http://www.laohamutuk.org/Justice/defamation/2020/MEAA%20DefamationLaw11Jun2020en.pdf.

La'o Hamutuk skriver i ett yttrande den 15 juni att organisationen i 20 år arbetat för att främja demokrati och försvar av mänskliga rättigheter i Östtimor och är mycket bekymrad över denna föreslagna ändring av strafflagen. De betraktar det föreslagna tillägget som mycket farligt, eftersom det kommer att släcka människors rätt att sprida åsikter, att kritisera och uttrycka missnöje. Det föreslagna tillägget har redan utlöst omfattande diskussion och missnöje i Östtimor.

På grund av de ovan nämnda skälen ber vi justitieministeriet att avslå det föreslagna tillägget i sin helhet; det strider mot fundamentala rättigheter till yttrandefrihet och åsikter och kommer särskilt skada våra mest sårbara människor.
Den föreslagna ändringen strider mot Östtimors konstitution gällande artikel 6 om statens mål, artikel 40 om åsiktsfrihet och information och artikel 41 om pressfrihet och andra former av kommunikation. Det föreslagna tillägget bryter mot artikel 19 i den universella deklarationen om mänskliga rättig- heter (som den refereras i artikel 23 av Östtimors konstitution), som garanterar alla rätt till yttrande- frihet och frihet att inhämta information.

Ombudsmannen (Provedor) för mänskliga rättigheter och rättsväsende har skrivit en längre inlaga om lagförslaget om förtal som lagts fram. Inlägget är starkt kritiskt till förslaget:

There is consensus that the criminalization of defa- mation and a violation of the right to freedom of expression and opinion. It is clear that this represents a disproportionate limitation of the right to freedom of expression and information in the face of the right to honor and privacy, and is therefore irreconcilable.
Therefore, the introduction of new legislation in the criminal sphere, criminalizing defamation, insulting, among other offenses to prestige and memory, will not reinforce or guarantee current rights, but will end up calling into question the balance between these two fundamental rights, resulting in the application of excessive or disproportionate measures.

International Federation of Journalists (Asia Pacific) har skrivit ett råd om förslaget till förtalslag. Rådet, uppgjort av Jim Nolan, en australisk advokat och juridisk rådgivare på ideell grund till International Federation of Journalists (Asia Pacific) (IFJ), skisserar åtskilliga oroande juridiska frågor och betonar IFJ:s djupa bekymmer över försök av myndigheter i Östtimor att underminera pressfriheten.

I rådet konstaterar IFJ:s juridiska rådgivare att förslaget är störande därför att det strider mot konsensus i den demokratiska världen som betraktar förtalslagar som giftiga, möjliga att grovt missbruka av de rika och de med goda förbindelser, anti-demokratiska och anti-transparenta. Förtalslagar har historiskt varit förknippade med allvarliga begränsningar av pressfrihet och typiskt setts som ett medel för auktoritärt styre.

Dock har minister Cárceres uttalat att den nya lagen kommer att uppmuntra människor att bättre respektera ledare. I själva verket kommer lagen. som föreslår upp till tre års fängelse för lagöverträdare, att skydda politiker, myndighetspersoner och religionsföreträdare. Lagen kommer också att utöka ‘rätten’ att ansöka om brottsutredningar till bolag och myndigheter. Det faktum att den föreslagna utökningen av förtal också gäller avlidna är också orande. Det är också oroande att det inte finns något försvar eller skydd för journalister i förslaget.

Östtimor har redan ett robust, effektivt och högt uppskattat pressråd, som arbetar med klagomål på media och journalister genom en mekanism som inte kriminaliserar fritt tal och tryck. IFJ befarar att om detta lagförslag antas så kommer pressfriheten i Östtimor att försvagas.

IFJ sade: IFJ ber respektfullt premiärministern att säkerställa att den föreslagna förtalslagen inte kommer in i Östtimors brottsbalk. Att göra annorlunda skulle skamfila bilden av Östtimor som en öppen och rättvis demokrati.

Tommy Pollák

Källor:

 • La'o Hamutuk 2020-06-11 Proposed Criminal Code addition to Criminalize Defamation
 • Submission to the RDTL Ministry of Justice From La’o Hamutuk regarding the Proposed Amendment to the Penal Code to Criminalize Defamation 15 June 2020
 • OMBUDSMAN FOR HUMAN RIGHTS AND JUSTICE OPINION—Criminalizing Defama- tion: Perspectives on Human and Fundamental Rights (Publicerat på La’o Hamutuks webbplats)
 • International Federation of Journalists Pressmeddelande 2020-07-16 Timor-Leste: IFJ submits legal advice on Criminal Defamation Law