Östtimors budgetar för 2020 och 2021

2020 års budget

Inte förrän den 19 oktober godkändes Östtimors statsbudget för år 2020 av president Francisco Guterres Lú Olo. Den omfattar 1,497 miljarder dollar 1 . Regeringen hade upprättat förslaget den 29 juni och parlamentet antagit det den 15 oktober.

Fram tills godkännandet har för varje kalendermånad en tolftedel av budgeten för 2019 gällt som budget i enlighet med Östtimors författning.

Det var kring beslut om budgeten i januari som den dåvarande regeringskoalitionen sprack, om vilket vi skrivit i nummer 80 av Merdeka & ÖsttimorInformation, där det också finns en redovisning för de fyra huvudkategorierna utgifter enligt budgeten.

2021 års budget

Parlamentet antog den 2 december 2020 budgetförslaget för 2021 i sin helhet med 44 röster för, 0 röster mot och 21 ledamöter som inte röstade. De 21 som inte röstade tillhörde CNRT. [2]

Parlamentet fortsätter diskussionen om budgetens detaljer, olika poster, som det senare ska rösta om.

När premiärminister Taur Matan Ruak den 30 november lade fram förslaget i parlamentet höll han ett tal [1]. I inledningen gav han ett antal sifferuppgifter:

 • 9 böcker med totalt 1.500 sidor
 • 91 olika ministerier, statssekretariat och myndigheter
 • 1.800 olika aktiviteter
 • 1,57 miljarder dollar är den beräknade BNP exklusive petroleumintäkter för 2021
 • 1,895 miljarder dollar är budgetens utgiftssida
 • 9,1 miljoner dollar är utvecklingspartnernas bidrag till budgetens inkomstsida
 • 27 % är ökningen från 2020 års reviderade budget
 • 3/4 är budgetens andel av BNP
 • 1.400 dollar är budgetens utgifter för varje timoresisk medborgare.

Om finansieringen av utgifterna, budgetens inkomstsida, sade han att en stor del, 74 %, sker genom uttag ur oljefonden av 1.378 miljoner dollar. Det är 830 miljoner mer än den uppskattade hållbara intäkten (Estimated Sustainable Income - ESI).

Budgetförslagets utgifter för de prioriterade områdena är på 1.824 miljoner dollar fördelade på (miljoner dollar):

 • 541 utveckling av socialt kapital
 • 338 ekonomisk utveckling
 • 475 utveckling av grundläggande infrastruktur
 • 470 utveckling av myndigheter

Jordbruksministeriet får inte mer än 31,9 miljoner dollar för utveckling.

Andra än premiärministern har framhävt en del detaljer i budgeten och vi återger några av dem här.

I budgeten kommer 8,5 miljoner dollar att avsättas för Tasi Man-projektet och 71 miljoner för Timor Gas and Petroleum, Public Entrepreneurs (Timor GAP, EP) för hanteringen av Östtimors olje- och gastillgångar. [6]

Östtimors regering har redan tidigare sagt att den förväntar sig att landets ekonomi växer med 3,9 % under 2021 som ett resultat av återhämtningsinvesteringar från den privata sektorn och hushållens konsumtion. BNP väntas falla med 6 % 2020 enligt vice finansminister Sara Lobo Brites. Inflationen beräknas förbli låg, 0,7 % för 2020 och 2,1 % för 2021. [3]

Den 10 november höll ministeriet för statens administration ett offentligt möte med parlamentets kommitté A om 2021 års budget. Ministeriet informerade om att det för 2021 avsatt ett månatligt incitament på 30 dollar till byrådens medlemmar. [4]

Budgetförslaget har ett nytt format grundat på program. 14 statliga instutitioner får tilldelning till program för jämställdhet (tusen dollar): 77 parlamentet 2.554 statssekreteraren inkludering för jämställdhet och 15 statssekreteraren för yrkesutbildning och sysselsättning 3 justitieministeriet 50 ministeriet för statens administration 9 Hälsovårdsministeriet 427 ministeriet för inkludering social solidaritet och 15 ministeriet för planering och territoriet 10 ministeriet för transport och kommunikation 73 försvarsministeriet (löner, varor och tjänster) 20 FALINTIL-F-FDTL 23 inrikesministeriet 103 PNTL (varor och tjänster samt smärre investeringar) 89 det nationella univeristetet 3.468 totalt för jämställdhetsprogram. [5]

Ur ett inlägg [7] av den kända och respekterade NGO:n La’o Hamutuk har vi noterat ett antal kritiska

Ända sedan 2008 har uttaget ur oljefonden överstigit ESI, vilket påverkar dess hållbarhet. Det kan kanske tyckas att detta avspeglar en ändrad regeringspolitik. Men dessa uttag fortsätter att finansiera aktiviteter som är ohållbara eftersom erfarenheten visar att dessa uttag äts upp av ständigt växande utgifter och stora projekt som inte har varit realistiskt analyserade och inte avhjälper de svåra förhållanden Östtimors befolkning står inför.

Regeringen står inför en kritisk situation genom att olje- och gastillgångarna, undantagandes det hittills oexploaterade olje- och gasfältet Greater Sunrise, inom en snar framtida kommer att sina.

Trots att regeringarna hittills under två årtionden av självständighet använt 12 miljarder dollar ur oljefonden, har människors ekonomi inte utvecklats på ett sådant sätt att den ger dem långsiktig välfärd såsom utlovats i den nationella strategiska utvecklingsplanen. Tills nu har dessa drömmar inte förverkligats eftersom regeringen inte har visat någon vilja att diversifiera ekonomin för att stärka människors ekonomi, när oljefonden har tömts.

La'o Hamutuk fortsätter att föreslå att regeringen investerar i utbildning och hälsovård.

I inlägget frågar La'o Hamutuk också om Tasi Mane-projektet kommer att vara bra för Östtimors folk och säger att en oberoende analys av dess kostnader, risker och fördelar för Östtimors folk behövs. I budgeten sägs att regeringen kommer att avsätta medel för att kompensera samhällen som utryms för att ge plats för projektet, bland annat huvudvägens andra etapp, raffinaderiet, försörjningsbasen i Suai och LNG-anläggningen. Eftersom hela projektet är ifrågasatt, så föreslår vi att regeringen inte fortsätter med att utrymma samhällena.

La'o Hamutuk motsätter sig att regeringen skapar en rad självständiga myndigheter för att minska det arbete som sedan länge har utförts av ministerierna. I 2020 års budget skapades 8 nya myndigheter, enligt 2021 års budget ska ytterligare fem ny skapas. Dessa minskar budgetens transparens.

Transparensen i budgeten minskar också genom en rad nya transfereringar.

I Judical System Monitoring Programmes (JSMP) pressmeddelande [5] säger de att JSMP begärt att parlamentet skulle prioritera en diskussion om jordbruk, turism, utbildning och hälsovård, som är viktiga för att förbättra den ekonomiska återhämtningen efter coronapandemin.

JSMP har också krävt att parlamentet stryker en rad poster, utlandsresor, inköp av fordon, lokala resor och myndigheter, som enbart arbetar temporärt (till exempel National Electoral Commission—CNE—och Technical Secretariat for Electoral Administration—STAE), som delvis inte kan utnyttjas på grund av pandemins begränsningar. JSMP vill att medlen för dessa poster överförs till de områden de enligt föregående stycke vill prioritera.

Tommy Pollák

Källor:

 1. "Speech of H.E. the Prime Minister of Republic Democratic of Timor-Leste, Taur Matan Ruak In occasion presentation of the 2021 General State Budget Law Proposal National Parliament, November 30/th/ 2020", http://timor-leste.gov.tl/wp-content/ uploads/2020/11/ENG-Speech-of-H.E.-the- Prime-Minister-of-Republic-Democratic-of- Timor-Leste-Taur-Matan-Ruak_ENG.pdf
 2. La'o Hamutuk 2020-12-03 "Information on proposed 2021 State Budget" i ETAN:s epostlista om Östtimor
 3. Tatoli 2020-11-05 "Timor-Leste optimist 3.9% GDP growth target for the next year 2021" http://www.tatoli.tl/en/2020/11/05/ timor-leste-optimist-3-9-gdp-growth-target- for-the-next-year-2021/
 4. JSMP pressmeddelande 2020-11-11 "2021 STATE BUDGET Ministry of State Ad- ministration (MAE) continues to provide an incentive payment of US$30 every month to members of village councils"
 5. JSMP pressmeddelande 2020-12-01 "The VIII Constitutional Government has included funds for implementing gender policies in the 2021 Budget Program
 6. Tatoli 2020-11-30 "Government Acknowl- edge Petroleum Investment is Facilitator of Development", http://www.tatoli.tl/ en/2020/12/01/government-acknowledge- petroleum-investment-is-facilitator-of- development/
 7. La'o Hamutuk 2020-11-13 "Submission to Committee C, National Parliament of Timor-Leste From La'o Hamutuk Regard- ing The Proposed General State Budget for 2021, 13 November 2020"

Noter:

 1. Östtimor använder USA-dollar som sin officiella valuta.