Uttalande av Östtimorkommitténs årsmöte

Den 20 mars 2019 höll Östtimorkommittén årsmöte på Slottsvägen 2 i Solna. Deltagarna ställde sig bakom följande uttalande:

Östtimor blev den 20 maj 2002 2000-talets första nya land. FN överlämnade då makten till en regering ledd av president Xanana Gusmão och premiärminister Mari Alkatiri. Sedan dess har parlaments- och presidentval hållits 2007, 2012 och 2017. Valdeltagandet var högt och valen gick överlag fredligt till vid alla tillfällena.

För att den politiska stabiliteten ska bestå är det betydelsefullt att ekonomin utvecklas och diversifieras. Ekonomiska svårigheter kan skapa stora politiska problem i länder som är starkt beroende av konjunk- turkänslig råvaruexport. Östtimor och Australien undertecknade den 7 mars 2018 efter långa förhandlingar en överenskommelse om gränsdragningen i Timorhavet mellan länderna. Det gäller nu att respektera överenskommelsen som kan leda till betydligt stör- re inkomster för Östtimor under de kommande 20 åren. Samtidigt gäller det att se till att inkomsterna fördelas rättvist och används till hela landets utveckling. Det är oklart hur länge Östtimors olje- och gastillgångar kommer räcka och därför är det ytterst viktigt att utveckla jordbruket, som sysselsätter merparten av befolkningen, och turismen som på sikt kan ge stora inkomster för att förebygga inkomstbortfall om tillgångarna skulle sina.

Sverige kan bidra till att överenskommelsen om gränsdragningen i Timorhavet efterföljs och att utveckla och diversifiera ekonomin genom att lyfta fram frågorna i bilaterala kontakter samt genom EU:s och FN:s utvecklingssamarbete med Östtimor.

Därför vädjar vi alla och hemställer till riksdagen och regeringen

  • Att agera för att både undertecknarna av avtalet om gränsdragning i Timorhavet och alla andra stater respekterar gränsdragningen
  • Att EU i sitt samarbete med Östtimor verkar för att utveckla och diversifiera ekonomin för att göra Östtimor mindre sårbart för fluktuationer i olje- och gaspriser samt minskade intäkter på grund av minskat utbyte från olje- och gaskällor
  • Att EU i sitt samarbete med Östtimor verkar för att intäkter från olje- och gasfyndigheter används för hela Östtimors utveckling.