Woodside nedvärderar värdet av oljefält

Woodside Petroleum sade att det redovisade värdet av projektet Greater Sunrise förväntas bli noll efter en nedskrivning med 170 miljoner dollar offentliggjord den 14 juli. Detta avspeglar ökad osäkerhet vad gäller regleringsvillkor, skattemässiga villkor och utvecklingskoncept. Utvinningen av Greater Sunrise, som sträcker sig över havsgränsen mellan Australien och Östtimor, har dragit ut på tiden under det senaste decenniet eftersom Östtimors regering har insisterat på att gasen ska förädlas i en ännu icke byggd anläggning längs kusten. Woodside och dess samarbetspartners ansåg att det icke var ett kommersiellt gångbart alternativ.

Internationella oljebolags uppfattning var att Greater Sunrise är politiskt svårt att genomföra och av föga värde efter förhandlingarna med Australien om havsgränsen 2018. Östtimor gick då inte med på att fältets uppskattade 142 miljarder kubikmeter gas skulle förädlas i Darwin under 2020-talet. Shell och ConocoPhillips gick därefter med på att sälja sina aktier i Greater Sunrise till Östtimor. Därmed kom Woodrise att driva projektet och Osaka Gas kom att inneha en liten del av aktieinnehavet. I april köpte Östtimor ut Shell och ConocoPhillips för 650 miljoner dollar och blev huvudägare i fältet. Xanana Gusmao hoppades då att detta skulle driva på byggandet av en förädlingsanläggning längs sydkusten. Ironiskt innebar köpet att fältets värde sjönk genom att det skulle bli svårt att utvinna, varefter Östtimor betalade fullt pris till Shell och ConocoPhillips för deras aktieandelar.

I början av juli avskedades chefen för Östtimors nationella oljebolag, som drev på utvecklingen av Greater Sunrise. Projektet var centralt för den strategiska utvecklingsplan som Gusmäo och hans parti lade fram 2011. Gusmäo är nu en del av den politiska oppositionen sedan hans regeringskoalition kollapsade tidigare i år. Den nuvarande regeringens nya strategiska vision för oljeutvinning är oklar. En förhoppning är att den ska vara mera pragmatisk istället för att dogmatiskt driva på utvecklingen av Greater Sunrise, som av investerare och oberoende analytiker ej bedöms bli lönsam.

Woodside insisterar på att inte investera i Östtimor, eftersom det förutses bli olönsamt. Istället kommer Östtimor få investera i anläggningen. Efter att avtalet om gränsen i Timor-havet ratificerades 2019, pågår förhandlingar mellan regeringarna i Australien och Östtimor respektive Woodside om hur produktionen i Greater Sunrise ska fördelas. Woodside har antytt att man kan utveckla fältets stora gastillgångar efter 2027, varefter gasen senare ska vidareförädlas på land. Utan en överenskommelse om produktionens fördelning, kan detta alternativ inte genomföras. Planen att bygga en anläggning för att förädla gasen i Östtimor ter sig riskabel och kommer sannolikt inte påbörjas före år 2030, om ens någonsin. Det är nu dags att omvärdera den hittillsvarande strategin som har misslyckats. Det mest sannolika är att utvecklingen av fältet sker via anläggningar i Australien.

Gabriel Jonsson

Källa: Damon Evans, ”Sunset at East Timor’s Greater Sunrise LNG after Woodside write-down”, https://www.energyvoice.com/category/ oilandgas/asia, 22 juni.