Exilkongress

Magna Carta för Östtimor

Alla partier och en mängd andra organisationer enades i början av året om att organisera en Nationalkongress i exil. Den hölls i april i Portugal. Kongressen antog en "Magna Carta" för friheter, rättigheter och skyldigheter. CNRM ombildades till CNRT, "National Council of Timorese Resistance" med en politisk, en juridisk och en verkställande kommitté. Xanana Gusmao valdes enhälligt till ordförande.

Xanana Gusmao

Den första nationalkongressen i exil markerar utan tvekan ett nytt steg i utvecklingen i Östtimor. Så många organisationer har aldrig tidigare kunnat enas om så mycket. 218 delegater kom från Australien Portugal, Macao, Angola, Mozambique, Sydafrika, USA, Holland, Belgien, Norge, Italien, Kanada, Storbritannien, Irland, Östtimor och Indonesien. De representerade politiska organisationer, kulturorganisationer, social organisationer och idrottsföreningar. Kongressen hölls 23-28 april i Lissabon och Peniche.
CNRT, Conselho Nacional da Resistência Timorense, omfattar alla motståndsorganisationer både i Östtimor och exil. Rådets organ är en politisk kommitté, en verkställande kommitté och en kontrollerande, juridisk kommitté. Vice ordförande i den politiska och i den verkställande kommittén är José Ramos-Horta. Andra medlemmar i den politiska kommittén är João Carrascalão, fader Francisco Fernandes, Mari Alkatiri, Ana Pessoa Pinto, Alberto Araújo och Domingos Oliveira. I den verkställande kommittén ingår också José Luis Guterres, internationella frågor, Manuel Tilman, administration, Rama Metan, ungdomsfrågor, Roque Rodrigues, gemensamma tjänster, Emilia Pires, regionala frågor och Pascoela Barreto, ekonomi.
Magna Cartan förklarar att timoreserna erkänner FN-stadgan och deklarationen om de mänskliga rättigheterna samt en rad andra grundläggande FN-deklarationer. Därför förklarar den första nationalkongressen att ett oavhängigt Östtimor:
kommer att vara en demokratisk flerpartistat
kommer att stödja och noggrant respektera varje medborgares grundläggande fri- och rättigheter
främja och respektera en rad sociala rättigheter
samt att med tanke på att skyddet av miljön är väsentligt för att säkra framtida generationers överlevnad:
Östtimor kommer att se bevarandet av naturresurser som en av sina fundamentala uppgifter
internationell rätt måste respekteras och att en kärnvapenfri zon måste upprätthållas i regionen
Östtimor som ett land med portugisiska som officiellt språk  kommer att vårda sina relationer med övriga portugisiskspråkiga länder och med länderna i regionen
Östtimor, eftersom det är viktigt att läka krigssåren, kommer att arbeta för fred och stärka sina band med ASEAN, South Pacific Forum och APEC samt vara neutralt.


Tommy Pollak

E-post