Gemensamt uttalande för Östtimor

I dag, på årsdagen av Santa Cruz-massakern i Dili, som inträffade 1991, anordnar Östtimorkommittén en manifestation till åminnelse av offren och till stöd för sanning och rättvisa i Östtimor. Deltagarna ställde sig bakom följande uttalande:

Östtimor står nu under FN-förvaltning inför sin förväntade självständighet, som nära 80% av väljarna i folkomröstningen den 30 augusti 1999 röstat för. Det omfattande våld som präglat Östtimor kastar emellertid mörka skuggor över uppbyggandet av ett nytt samhälle. Ingen av de ansvariga bakom våldsvågen 1999 har ännu ställts inför rätta. 100.000 människor är fortfarande kvar som flyktingar i Västtimor, där den pro-indonesiska milisens terror fortsätter. För att uppbyggnadsarbetet skall kunna ske under fredliga och ordnade former är det nödvändigt att sanningen om våldsdåden kommer fram och att rättvisa skipas. Därför kräver vi mötesdeltagare:

och uppmanar den svenska regeringen att med kraft verka för detta.

Stockholm den 12 november 2000

Agneta Brendt (s)Margareta Cederfelt (m)
Gustav Fridolin (mp)Lennart Rohdin (fp)
Christoffer Sjöholm (kd)Eva Zetterberg (v)
Amnesty International, svenska sektionenCaritas Sverige
Justitia et PaxKristna Fredsrörelsen
Peace QuestRädda Barnen
Stockholms FN-föreningSvenska FN-förbundet
Svenska Freds- och SkiljedomsföreningenÖsttimorkommittén

Postadress:
Box 70 341
107 23 STOCKHOLM
Telefon:
08-33 62 47 (ordf)
Postgiro:
1 81 82-5
epost:
tpollak@algonet.se
Webplats:
http://www.algonet.se/~tpollak/OTK