Krokodil

Årsmötesuttalande
2004

Östtimorkommittén
c/o Jonsson
Tegnérlunden 12, 3 tr
113 59 STOCKHOLM
Tel. 08-33 62 47
Postgiro 1 81 92-5
E-post tpollak@algonet.se
Web http://www.algonet.se/~tpollak/OTK/

Uttalande av Östtimorkommitténs årsmöte 2004

Den 5 april 2004 höll Östtimorkommittén årsmöte i Solidaritetsrörelsens Hus i Stockholm. Deltagarna ställde sig bakom följande uttalande:

Östtimorkommittén vill med anledning av årsmötet påminna om Östtimor, som den 20 maj 2002 blev 2000-talets första nya stat. Självständigheten föregicks av den indonesiska ockupationen 1975-1999, som krävde 200.000 människoliv - d.v.s. en tredjedel av den ursprungliga befolkningen - och FN-förvaltningen efter folkomröstningen den 30 augusti 1999. Nu gäller det att fortsätta stödja Östtimors arbete med återuppbyggnad och utveckling som står inför stora svårigheter.

Östtimor benämns ofta "Asiens fattigaste land" och dras med typiska u-landsproblem som hög barnadödlighet, låg medellivslängd och hög analfabetism. Det är av yttersta vikt att komma över dessa problem och att skapa ekonomisk utveckling. Ekonomisk utveckling krävs för att de högt ställda förväntningarna på självständigheten inte skall leda till besvikelse och social oro. För att skapa ekonomisk utveckling behöver Östtimor långsiktigt stöd från omvärlden. Landstrategin för Östtimor är en god början från svensk sida men stödet får inte upphöra när perioden går ut år 2005. Särskilt viktigt är det att satsa på utbildning, eftersom Östtimors befolkning är mycket ung med kort skolgång bakom sig. Utbildning är ett villkor för att delta i och ta ansvaret för utvinningen av de betydande olje- och naturgastillgångarna i Timorhavet, som är Östtimors viktigaste naturresurs. Det krävs även parallella satsningar på jordbruk, skogsbruk och fiske samt industri för att höja levnadsstandarden i Östtimor och att bygga upp en ekonomi som inte blir alltför beroende av oljan och naturgasen.

FN är sedan självständigheten representerat på plats i form av United Nations Mission of Support in East Timor, vars mandat emellertid går ut den 20 maj. Både Östtimors regering och Nobelpristagaren biskop Carlos Belo har krävt att FN-trupperna längs gränsen mot Västtimor måste finnas kvar efter maj. Det finns nämligen pro-indonesiska milisgrupper i Västtimor, som utför destabiliserande aktioner, och Östtimors egen försvars- och polismakt anses ej ännu vara färdigtränad för att då kunna ta över helt och hållet från FN-trupperna. Östtimor behöver fred för att koncentrera sina resurser på uppbyggnadsarbetet. Sveriges regering måste därför till FN:s säkerhetsråd framföra krav på en förlängning av FN-mandatet. Generalsekreterare Kofi Annan föreslog i februari att FN-närvaron förlängs med ett år men att personalstyrkan skärs ned betydligt, dock utan att FN-insatsen skall nämnvärt försvagas. FN har sedan år 1999 gjort stora insatser för Östtimor, men arbetet får inte ta slut i år utan måste fortsätta för att landet skall kunna gå en bättre framtid till mötes.

Mot denna bakgrund är det viktigt att

  • vi alla påminner om Östtimors situation och behov
  • Sveriges riksdag fortsätter sitt samarbete med Östtimors parlament och uppmanar regeringen att följa upp landstrategin och utarbeta en ny för nästa period
  • Sveriges regering ser till att följa upp landstrategin och utarbeta en ny för nästa period samt i alla internationella sammanhang verkar för stöd till Östtimor och dess utveckling.