Gemensamt uttalande för Östtimor

I dag, på 10-årsdagen av Santa Cruz-massakern i Dili, då indonesisk militär angrep och dödade 270 deltagare i ett fredligt demonstrationståg till Santa Cruz-kyrkogården i Dili, anordnade Östtimorkommittén ett öppet medlemsmöte. Offren hedrades först med en tyst minut. Till stöd för sanning och rättvisa i Östtimor lästes nedanstående gemensamma uttalande upp:

Östtimor står sedan hösten 1999 under FN-förvaltning. Ett viktigt steg mot självständighet togs genom valet den 30 augusti till en konstituerande församling som skall lägga fram en konstitution. Ett självständigt Östtimor kommer utropas den 20 maj 2002. Det omfattande våld som präglat Östtimor kastar dock mörka skuggor över uppbyggandet av ett nytt samhälle. Ingen av de ansvariga bakom våldsvågen 1999 har ännu ställts inför rätta. Våldet ledde till att hundratusentals människor frivilligt eller genom tvång blev flyktingar i Västtimor. Av dessa är i dag 50.000-100.000 fortfarande kvar som flyktingar i läger i Västtimor, där den pro-indonesiska milisens terror fortsätter. För att uppbyggnadsarbetet i Östtimor skall kunna ske under fredliga och ordnade former är det nödvändigt att sanningen om våldsdåden kommer fram och att rättvisa skipas. Därför kräver vi mötesdeltagare:

och uppmanar den svenska regeringen att med kraft verka för detta.

Stockholm, den 12 november 2001

Marianne Andersson (c) Karl-Göran Biörsmark (fp)
Agneta Brendt (s) Margareta Cederfelt (m)
Marianne Samuelsson (mp) Margareta Viklund (kd)
Eva Zetterberg (v)
Caritas Sverige Föreningen Fjärde Världen
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Justitia et Pax
Kristna Fredsrörelsen Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
Svenska Fredskommittén Vänsterpartiet
Östtimorkommittén

Östtimorkommittén
Postadress:
Box 70 341
107 23 STOCKHOLM
Telefon:
08-33 62 47 (ordf)
Postgiro:
1 81 82-5
epost:
tpollak@algonet.se
Webplats:
http://www.algonet.se/~tpollak/OTK