Uttalande av Östtimorkommitténs årsmöte

Den 28 mars 2011 höll Östtimorkommittén årsmöte på Slottsvägen 2 i Solna. Deltagarna ställde sig bakom följande uttalande:

Östtimor blev den 20 maj 2002 2000-talets första nya land. FN överlämnade då makten till regeringen ledd av president Xanana Gusmão och premiärminister Mari Alkatiri. Den övergripande uppgiften för landet efter självständigheten är att bygga upp ett nytt samhälle. FN har fortsatt varit på plats för att bistå uppbyggnaden av den inhemska förvaltningen som dragits med svår brist på utbildad personal. År 2007 hölls de första parlaments- och presidentvalen efter självständigheten. Valdeltagandet var högt och valen gick överlag fredligt till. Nya val ska hållas under 2012. Hur de genomförs blir viktigt för att konsolidera demokratin.

Östtimors regering vill att FN genom polisenheten UNPOL ska fortsätta stödja den inhemska poliskåren PNTL över nästa års val. Detta bör helst ske genom ett särskilt avtal. Regeringen har även uttryckt önskemål om att internationella observatörer ska finnas på plats under valen. Mot denna bakgrund är det betydelsefullt att redan nu börja agera för att finna andra former för FN:s stöd till Östtimor så att FN ska kunna bidra till att fria och säkra val kan hållas. Fortsatt stöd till uppbyggnaden av det nya samhället är nödvändigt. Oavsett valutgången, gäller det också att se till att den regering som väljs får möjlighet att styra landet under lugna förhållanden.

Ännu har Östtimor inte förmått att bygga upp en funktionsduglig statsförvaltning och benämns ofta Asiens fattigaste land. För utvecklingen på sikt är en uppbyggnad av en fungerande administration och ett starkt rättsväsende nödvändiga förutsättningar för den ekonomiska och sociala utveckling som behövs för att ge befolkningen, varav majoriteten lever på landsbygden under fattiga förhållanden, drägliga levnadsvillkor.

De bästa möjligheterna att utveckla ekonomin utgör de stora naturgas- och oljetillgångarna i Timor-havet. För att utvinna dem krävs att både staten och rättsväsendet fungerar. Om inte lagen respekteras, kommer förtroendet för staten att försvagas och investeringarna att utebli. Östtimor är ett av de länder som enligt regeringens nya biståndsstrategi ska få fortsatt svenskt bistånd. Sverige bör förstärka sitt samarbete för utveckling för att bidra till att statsförvaltningen och rättsväsendet förstärks.

Därför vädjar vi alla och hemställer till riksdagen och regeringen