Uttalande av Östtimorkommitténs årsmöte

Den 14 april 2010 höll Östtimorkommittén årsmöte på Slottsgatan 2 i Solna. Deltagarna ställde sig bakom följande uttalande:

Östtimor blev den 20 maj 2002 2000-talets första nya självständiga land. Utvecklingen därefter har i hög grad präglats av arvet från den indonesiska ockupationen 1975-1999. Östtimors regering önskar upprätthålla goda relationer med Indonesien. Därför har den emfatiskt uttalat sig emot kraven från nationella och internationella människorättsorganisationer på att etablera en internationell domstol i syfte att ställa de indonesiska officerare, som är de ytterst ansvariga för våldsvågen inför och efter folkomröstningen om Östtimors status den 30 augusti 1999 inför rätta. Endast ett mindre antal inhemska milismän har fått fängelsedomar.

Ett uppseendeväckande fall på eftergivenhet, som väckte skarp kritik inom Östtimor och en misstroendeomröstning i parlamentet, var när den tidigare milisledaren Maternus Bere förra året på begäran av Indonesien utlämnades dit alldeles före högtidlighållandet av tioårsdagen av folkomröstningen utan parlamentets medgivande. Händelsen är ett exempel på att rättsväsendet i Östtimor fungerar dåligt, något som är illavarslande för arbetet att skapa den sociala stabilitet som behövs för att utveckla landet.

Avsaknaden av ett fungerande rättsväsende är tyvärr inte det enda oroväckande exemplet på att uppbyggnaden av det nybildade landet är behäftad med stora problem. Landet lider svår brist på utbildad arbetskraft. Den ökande korruptionen kommer, om den inte beivras, försvåra utvecklingsarbetet ytterligare. Om utvecklingen uteblir, kommer befolkningens frustration tillta med ökad risk för att social oro liknande den som landet upplevde under 2006 upprepas.

Ännu har Östtimor inte förmått att bygga upp en funktionsduglig statsförvaltning och benämns ofta "Asiens fattigaste land." Jämte ett fungerande rättsväsende, är en fungerande administration en nödvändig förutsättning för den ekonomiska och sociala utveckling som behövs för att ge befolkningen, varav majoriteten lever på landsbygden under fattiga förhållanden, drägliga levnadsvillkor. De bästa möjligheterna att utveckla ekonomin utgör de stora naturgas- och oljetillgångarna i Timor-havet. För att utvinna dem krävs att både staten och rättsväsendet fungerar. Om inte lagen respekteras, kommer förtroendet för staten att försvagas och investeringarna att utebli.

Östtimor är ett av de länder som enligt regeringens nya biståndsstrategi ska få fortsatt svenskt bistånd. Sverige bör förstärka sitt samarbete för utveckling för att bidra till att statsförvaltningen och rättsväsendet förstärks.

Därför vädjar vi alla och hemställer till riksdagen och regeringen