Uttalande av Östtimorkommitténs årsmöte 2008

Den 15 mars 2008 höll Östtimorkommittén årsmöte i Solidaritetsrörelsens Hus i Stockholm. Deltagarna ställde sig bakom följande uttalande:

Östtimorkommittén vill med anledning av årsmötet påminna om Östtimor, som den 20 maj 2002 blev 2000-talets första nya stat. Östtimor behöver fortsatt stöd för att i första hand bygga upp en funktionsduglig statsförvaltning. Jämte ett fungerande rättsväsende, är det en nödvändig förutsättning för den ekonomiska och sociala utveckling som behövs för att landet ska kunna komma ur sin svåraste kris sedan 2002.

Under 2006 utlöstes oron av att cirka 600 man ur landets armé på 1,600 man hade avskedats i mars. De kom från landets västra delar och hävdade att soldater från de östra delarna, där frihetskampen var hårdare, hade favoriserats i utnämningarna. Avskedandena utlöste starka spänningar i samhället som yttrade sig i en plundrings- och våldsvåg som kulminerade från och med april-juni och kastade in landet i en svår kris.

Under 2007 fanns tecken på att krisen höll på att lättas. Läget i landet har dock försämrats efter attackerna mot president José Ramos-Horta och premiärminister Xanana Gusmão den 11 februari 2008. Syftet och målet för de två attackerna är hittills höljda i dunkel. Lyckligtvis klarade sig Gusmão utan skador och Ramos-Horta håller på att tillfriskna efter sina allvarliga skottskador. Rebelledaren Alfredo Reinado, som varit ett ständigt orosmoment för regeringen alltsedan 2006, dödades i attacken mot Horta. Oavsett vad som låg bakom attackerna, fördömer vi skarpt dåden.

För att Östtimor ska kunna komma till rätta med den besvärliga situationen gäller det att komma åt orsakerna, inte symptomen. Ett allvarligt problem är den dåliga ekonomiska utvecklingen: Östtimor kallas ofta "Asiens fattigaste land". De bästa möjligheterna att utveckla ekonomin utgör de stora naturgas- och oljetillgångarna i Timor-havet. För att utveckla dem krävs att både staten och rättsväsendet fungerar. Om inte lagen respekteras, kommer förtroendet för staten att försvagas och investeringar utebli.

Östtimor är ett av de länder som enligt regeringens nya biståndsstrategi ska få fortsatt svenskt bistånd. Sverige bör förstärka sitt samarbete för utveckling för att bidra till att krisorsakerna arbetas bort. Östtimor måste bli en framgång för utveckling av nya stater, om inte förtroendet för FN, Världsbanken och Internationella valutafonden, som är de organ som direkt verkar i Östtimor, ska undergrävas. Det skulle kunna få mycket allvarliga följder runt om i världen.

Därför vädjar vi alla och hemställer till riksdagen och regeringen