Krokodil

Årsmötesuttalande
2006

Östtimorkommittén
c/o Jonsson
Råsundavägen 24, 2 tr
169 67 SOLNA
Tel. 08-33 62 47
Postgiro 1 81 92-5
E-post info@osttimorkommitten.se
Web http://www.osttimorkommitten.se/

Uttalande av Östtimorkommitténs årsmöte 2006

Den 3 april 2006 höll Östtimorkommittén årsmöte i Solidaritetsrörelsens Hus i Stockholm. Deltagarna ställde sig bakom följande uttalande:

Östtimorkommittén vill med anledning av årsmötet påminna om Östtimor, som den 20 maj 2002 blev 2000-talets första nya land. Det nuvarande FN-mandatet genom United Nations Office in Timor-Leste (UNOTIL) går ut den 20 maj 2006, men landet behöver fortsatt utländskt stöd för att bygga upp ett nytt samhälle. Östtimors regering vill ha kvar FN på plats även efter den 20 maj, bland annat genom att ett "särskilt politiskt kontor" upprättas. Enligt UNOTIL:s rapport för perioden 18/8 2005-18/1 2006, som presenterades i FN:s säkerhetsråd den 23 januari, är Östtimors egen kapacitet inom rättsskipning och finanser mycket svag. Säkerhetsrådets medlemsländer var överens om fortsatt stöd till Östtimor. Sverige bör i FN och andra internationella fora agera för en förlängning av FN-mandatet och att den nuvarande personalstyrkan består.

De planerade parlaments- och presidentvalen i maj 2007 blir de första efter självständigheten. Därmed blir de även en värdemätare på hur demokratin fungerar. Inför valen är det betydelsefullt att parlamentariker från Östtimor planerar besöka Sverige i samband med riksdagsvalet i september 2006 inom ramen för det parlamentarikerutbyte som inleddes 2002. Utbytet skulle få ännu större inverkan på uppbyggnaden av demokratin i Östtimor om det förlängs till att omfatta även 2007. Med den långvariga erfarenhet svenska parlamentariker har av valarbete, kan Sverige nämligen verksamt bidraga till att valen hålls under fria och rättvisa former. Det är därför mycket betydelsefullt att förlänga parlamentarikerutbytet för ytterligare ett år.

Med denna bakgrund är det viktigt att

  • Sveriges regering kräver en förlängning av FN-mandatet i Östtimor
  • Sveriges regering förlänger parlamentarikerutbytet med Östtimor till minst år 2007.