Krokodil

Årsmötesuttalande
2005

Östtimorkommittén
c/o Jonsson
Tegnérlunden 12, 3 tr
113 59 STOCKHOLM
Tel. 08-33 62 47
Postgiro 1 81 92-5
E-post tpollak@algonet.se
Web http://www.algonet.se/~tpollak/OTK/

Uttalande av Östtimorkommitténs årsmöte 2005

Den 4 april 2005 höll Östtimorkommittén årsmöte i Solidaritetsrörelsens Hus i Stockholm. Deltagarna ställde sig bakom följande uttalande:

Östtimorkommittén vill med anledning av årsmötet påminna om Östtimor, som den 20 maj 2002 blev 2000-talets första nya land. Självständigheten föregicks av Indonesiens ockupation 1975-1999, som krävde 200.000 människoliv - d.v.s. en tredjedel av den ursprungliga befolkningen - och FN-förvaltningen efter folkomröstningen den 30 augusti 1999. Östtimors arbete att återuppbygga och utveckla landet måste nu stödjas.

FN-chefen Kofi Annan har nyligen uttalat sitt stöd för den förlängning av FN-missionen i Östtimor efter den 20 maj som landets regering begärt. Östtimor lider brist på utbildade människor. Innan behovet av yrkesutbildade kan mötas inom Östtimor behövs fortsatt utländskt stöd. Fortsatt FN-närvaro är nödvändig även för att garantera säkerheten längs gränsen till Västtimor, där det fortfarande finns pro-indonesiska milisgrupper. Östtimor behöver fred för att genomföra uppbyggnadsarbetet. Sveriges regering måste därför till FN:s säkerhetsråd framföra krav på en förlängning av FN-mandatet.

Olje- och naturgastillgångarna i Timorhavet är Östtimors viktigaste naturresurs. Hittills har dock utvinningen gynnat Australien mer än Östtimor p.g.a. den olösta gränsdragningen: för Australien är kontinentalsockeln norm medan Östtimor hävdar den internationellt vedertagna mittlinjeprincipen. Förhandlingar pågår men det är svårt att skönja en lösning. Inkomsterna från utvinningen skulle kunna bidraga till att lösa Östtimors problem med hög analfabetism, hög barnadödlighet och låg medellivslängd. Sveriges regering måste därför i internationella fora ställa krav på en rättvis lösning av gränsdragningsfrågan.

Även om kontroll över de egna naturresurserna är ytterst viktigt, räcker det inte som bas för den ekonomiska utvecklingen. För att skapa ekonomisk utveckling behöver Östtimor långsiktigt stöd från omvärlden. Utbildning är särskilt viktigt att prioritera, eftersom Östtimors befolkning är mycket ung med kort skolgång bakom sig. Yrkesutbildade människor krävs också för olje- och naturgasutvinningen. Det krävs även parallella satsningar på jordbruk, skogsbruk och fiske samt industri för att höja levnadsstandarden i Östtimor och att bygga upp en diversifierad ekonomi som inte blir alltför beroende av oljan och naturgasen.

Mot denna bakgrund är det viktigt att

  • Sveriges regering kräver en förlängning av FN-mandatet i Östtimor
  • Sveriges regering kräver en rättvis lösning av gränsdragningsfrågan i Timorhavet
  • Sveriges regering i alla internationella sammanhang verkar för stöd till Östtimors utveckling