Utrikesdepartementet
Utrikesministern
Till riksdagen

Svar på fråga

Fråga 2001/02:1089 av Margareta Cederfelt om Östtimor

Margareta Cederfelt har frågat mig vad jag avser vidta för åtgärder för att stödja Östtimors utveckling till ett fritt och demokratiskt land med goda levnadsvillkor för befolkningen.

Margareta Cederfelt har rätt att det självständiga Östtimor kommer att fortsätta behöva omvärldens stöd för att befästa sin demokrati, lösa flyktingproblemet, avvärja hotet från milisgrupperna och utveckla sin ekonomi. Den 20 maj överlämnar FN makten i landet till ett självständigt Östtimor. FN har sedan 1999 lett en omfattande internationell insats för att återställa freden och återuppbygga landet. Sverige har bidragit med över 120 miljoner kronor i stöd, varav över hälften gått till FN:s över-gångsadministration (UNTAET), samt med civilpoliser, militärobserva-törer och valobservatörer. Sverige har även stöttat Östtimors försonings-process och utformandet av offentlighetsprincipen.

Regeringen har upprepat förklarat att det svenska engagemanget kommer att bestå, bl.a. senast då jag träffade Östtimors blivande president Xanana Gusmão i Stockholm den 24 april. Vi har också uppmanat övriga länder och institutioner att fortsatt stödja Östtimor. Det svenska biståndet kommer att ligga kvar på ungefär samma nivå som i dag under kommande år. Regeringen har givit Sida i uppdrag att utforma en landstrategi för utvecklingssamarbetet. Biståndet skall huvudsakligen kanaliseras via multi-laterala organisationer för att minska bördan på den östtimorianska för-valtningen och ge landet möjlighet att påverka biståndet enligt de egna prioriteringarna. Sverige bistår också genom EU-kommissionen, som är en av de största enskilda givarna.

För att lösa flyktingkrisen har Sverige stöttat insatser från bl.a. UNHCR. EU-kommissionen har beslutat om stöd till FN:s och Indonesiens gemen-samma appell för de östtimorianska flyktingarna, och Sida överväger för närvarande ett svenskt bidrag. Sverige och EU kommer att fortsätta upp-märksamma Indonesiens ansvar för att lösa flyktingkrisen och för att återställa säkerheten i flyktinglägren. Det gjorde jag också när jag träffade den indonesiske samordningsministern för säkerhet och politiska frågor, Susilo Bambang Yudhoyono, den 18 april i år i Stockholm.

Regeringen stödjer därtill den av generalsekreteraren föreslagna nya FN-missionen i Östtimor. Den skall stötta den nya östtimorianska staten och garantera landets säkerhet under en övergångsperiod och föreslås bestå av en militär komponent, civilpoliser och en civil administration. Svenska civilpoliser och militärobservatörer kommer att delta i denna mission.

Stockholm den 2 maj 2002

Anna Lindh