Krokodil

Caritas biståndsprojekt
i Östtimor

Östtimorkommittén
c/o Jonsson
Tegnérlunden 12, 3 tr
113 59 STOCKHOLM
Tel. 08-33 62 47
Postgiro 1 81 92-5
E-post tpollak@algonet.se
Web http://www.algonet.se/~tpollak/OTK/

Medlemsmöte

Inför tvåårsdagen av Östtimors självständighet höll Östtimorkomittén ett öppet medlemsmöte den 18 maj. Charles Camara, som är Östtimor-handläggare vid Svenska Caritas1 och besökte landet i mars-april, talade om Svenska Caritas biståndsprojekt, varav de flesta i Asien finns i Indien och Östtimor.

I Östtimor sedan 1998

Caritas blev 1998 tillfrågat av EU om man ville engagera sig i Östtimor. Man tackade ja och fick stöd från EU för att arbeta med utbildningsfrågor. Projektet förbereddes och lokala kontakter etablerades, men det var svårt att rekrytera lokal personal på grund av det instabila politiska läget. Det visade sig också vara svårt att samarbeta med stiften i Dili och Baucau. I stället valde Caritas att samarbeta med Maristbröderna, som är från Australien. De är specialister på utbildning, särskilt av barn med problem. De skall enligt kontrakt utföra Caritas arbete i Östtimor 1998-2008.

Våldet 1999 ledde till att 85% av skolorna förstördes och att många lärare dödades. Caritas hjälpte därför till att bygga upp skolor och utbilda lärare. Många lärare fick genomgå korta utbildningar. Sedan 1998 har 1.200 rektorer och studierektorer utbildats i samarbete med Baucau och Dili stift, vilka själva driver 150 skolor. I oktober 2003 inleddes lärarurutbildning som är internationellt erkänd. De tre Maristbröderna har därför gjort en stor insats, dock med hjälp av volontärer från Australien. Östtimors regering har bett bröderrna att utveckla ett curriculum för lärarutbildningen.

Kunskapsöverföring

Maristbröderna prioriterar praktisk utbildning. Charles visade bilder på att hemmagjorda trummor används i musikundervisningen. Ett mål för projekten är att östtimoreser skall kunna ta över dem på sikt. Därför bedrivs utbildning på plats. Ett problem i skolorna är emellertid den osäkra elförsörjningen.

Caritas samarbetar även med tre personer från Australien ur Christian Brothers, vilka stöder integrerad byutveckling som omfattar skolor och yrkesutbildning. En tredje samarbetspartner är Salesiansystrarna, varav många är från Italien. Charles berättade om en jordbruksskola som präster grundade för 50 år sedan och där det nu finns 1.000 studenter. Salesianerna utbildar även kvinnor till sekreterare och sömmerskor och lånar ut pengar till bl.a. tillverkning av det inhemska tyget tais. Caritas har hjälpt till att köpa in datorer till utbildningen.

Svag ekonomi

Charles sade att Östtimors är Asiens fattigaste land och det sjätte dyraste. Ett stort problem är att det saknas köpare av inhemska produkter såsom livsmedel. Det finns dock gatumarknader i bl.a. Baucau. Jordmånen för kaffeodling är bra i den centrala delen av landet, men transporterna är svåra. Därför tjänar bönderna lite på produktionen. Förädling av kaffet är nödvändigt för att Östtimor skall kunna konkurrera med Indonesien.

Ett 40-tal utländska biståndsorganisationer finns nu i Östtimor. FN, Världsbanken och Asian Development Bank bedriver biståndsverksamhet i landet.

Diskussion

Caritas spenderar nu ca tre miljoner per år i Östtimor, men det är inget enkelt land att arbeta med - bland annat på grund av. de bristfälliga telefonförbindelserna. EU-projektet omfattade ursprungligen tio miljoner kronor, men är nu avslutat. I stället erhålls stöd från Sida. Östtimor utgör en liten av Caritas verksamhet, men lärarutbildningen kan vara en av de viktigaste insatserna som Caritas har gjort. Skolundervisningen i Östtimor återupptogs 2000-2001, och 2001 upprättades en skolmyndighet. Norge utarbetade en utbildningsplan för att bekämpa analfabetismen, enligt vilken den unga generationen skall prioriteras. Skolundervisningen kommer fr.om. nästa år bara att vara på portugisiska, som mycket få människor kan. Media sänder därför på flera språk.

Caritas bedrev först sin verksamhet i Dili, men genom att biskopen i Baucau visade intresse för utbildningsinsatser bestämde man sig för att investera där. Detta underlättades av att förstörelsen där var mindre än i Dili. Att Caritas samarbetar med utlänningar och ej med östimoreser beror på att prästerna i stiften inte arbetar med biståndsprojekt och saknar kompetens på området. Att stödja kvinnors sociala integration och utbildning är viktiga mål för Caritas.

Höga priser

Charles underströk att prisnivån är hög i Östtimor på grund av den utländska närvaron. Utlänningarnas efterfrågan tillgodoses genom import från bl.a. Indonesien. Den inhemska ekonomin präglas i hög grad av självhushåll, men småentreprenörerna blir fler. Småskaliga aktiviteter pågår i byarna. Charles såg inga tiggare och inte heller hungriga barn, men undernäring förekommer till följd av ensidig kost ris, majs och kassava. Under den indonesiska ockupationen dödades även boskap, vilket alltjämt är till nackdel för livsmedelsförsörjningen. Det finns tonårsgäng i Dili som kräver pengar för bl.a. biltvätter. Regeringen är för att utveckla turismen, men ett problem är nu de höga kostnaderna. Man vill utveckla vildmarksturism som en egen nisch.

Två aktuella frågor

Två aktuella frågor är vad som skall hända när FN-närvaron är över och hur dragkampen med Australien om olje- och naturgastillhångarna i Timorhavet skall lösas. Det finns en oro för hur säkerhetsläget skall bli, särskilt längs gränsen och enklaven Oecussi i Västtimor. Om dragkampen med Australien utfaller till Östtimors fördel, skulle det ekonomiska tillskottet vara betydande. Och Australien skulle även kunna gengälda den moraliska skuld landets krigföring i Östtimor under andra världskriget och stödet till den indonesiska invasionen 1975 skapat.

Gabriel Jonsson


  1. Caritas är den katolska kyrkans biståndsorganisation.