Krokodil

UNMIT
ett nytt FN-uppdrag i Östtimor

Östtimorkommittén
c/o Jonsson
Råsundavägen 24, 2 tr
169 67 SOLNA
Tel. 08-33 62 47
Postgiro 1 81 92-5
E-post info@osttimorkommitten.se
Web http://www.osttimorkommitten.se/

UNMIT är ett helt nytt FN-uppdrag i Östtimor. Det skapades den 25 augusti i år av FN:s säkerhetsråd genom säkerhetsrådets resolution 1704.

UNMIT:s uppdrag handlar om stabilitet, nationell försoning och demokratisk regering av Östtimor. UNMIT kommer att arbeta för att stärka nyckelinstitutioner, kommer att stödja nödhjälp och återuppbyggnad samt rättsväsende och försoning. 2007 års val kommer att stödjas på alla sätt inklusive tekniskt och logistiskt stöd samt kontroll och råd angående riktlinjer för valet.

Att återupprätta den allmänna säkerheten är prioriterat av UNMIT. När det nått full styrka kommer det att omfatta 1.608 FN-poliser (UNPol) liksom 34 militära förbindelse- och stabsofficerare. UNPol kommer att ge den timoresiska polisen (PNTL) stöd under dess återuppbyggnad och interimistiskt upprätthålla lag och ordning. Som ett första steg har undersökningen av poliser som återvänder till styrkan börjat. De första poliserna har redan kunnat återvända till arbete på Dilis gator.

Till UNMIT:s övriga prioriteter hör att bistå den allmänne åklagaren, när denna återupptar förundersökningarna från den tidigare enheten för allvarliga brott med syftet att avsluta undersökningarna av de allvarliga brotten mot de mänskliga rättigheterna 1999.

Vad betyder ett namn? UNMIT är en förkortning för United Nations Integrated Mission in Timor Leste (Förenta Nationernas integrerade uppdrag i Östtimor). Ordet "integrerade" är viktigt eftersom, utöver att spela en "politiskt bra agentur", UNMIT kommer att "integrera" alla FN-organs arbete i Östtimor för att maximera effektiviteten och resultaten.

UNMIT:s högsta post är en särskild representant för Östtimor för FN:s generalsekreterare. Finn Reske-Nielsen, som utsågs till ställföreträdanden särskild representant för generalsekreteraren i augusti, tjänstgör för närvarande som uppdragets chef. En ordinarie särskild representant för generalsekreteraren har ännu inte utsetts.

UNMIT är Östtimors femte FN-uppdrag sedan 1999 och det tredje efter självständigheten i maj 2002. Vart och ett av de fem FN-uppdragen har haft ett särskilt syfte:

  • UN Mission in East Timor (UNAMET, juni 1999 - oktober 1999) banade väg för folkomröstningen om autonomi.
  • UN Transitional Administration in East Timor (UNTAET, oktober 1999 - maj 2002) administrerade territoriet under övergångsperioden.
  • UN Mission in Support of East Timor (UNMISET, maj 2002 - maj 2005) tillhandahöll hjälp under den första tiden efter självständigheten.
  • UN Office in Timor Leste (UNOTIL, maj 2005 - augusti 2006) stödde avgörande statliga institutioner för att stärka demokratisk förvaltning och fortsätta bygga fred.
  • UNMIT hör till FN:s avdelning för fredsbevarande operationer. Dess mandat löper till att börja med under sex månader med möjlighet till förlängning av FN:s säkerhetsråd. UNMIT finaniseras av FN:s medlemsstaters bidrag, inte av bidragsgivare. Det har en noll-tolerans avseende sexuellt utnyttjande och missbruk.

För ytterligare information kontakta:
Adrian Edwards, Acting Chief, Public Information Office, UNMIT; +670 723 0453
eller
Donna Cusumano, talesperson; +670 723 0749

Källa: http://tinyurl.com/kwd77