Krokodil

Mötesuttalande på årsdagen
av Santa Cruz-massakern 1991

Östtimorkommittén
c/o Jonsson
Tegnérlunden 12, 3 tr
113 59 STOCKHOLM
Tel. 08-33 62 47
Postgiro 1 81 92-5
E-post tpollak@algonet.se
Web http://www.algonet.se/~tpollak/OTK/

Östtimorkommittén ordnade den 12 november 2004 ett öppet medlemsmöte på årsdagen av Santa Cruz-massakern i Dili 1991. En tyst minut hölls för att hedra offren. Mötet gjorde nedanstående uttalande.

Mötesuttalande på årsdagen av Santa Cruz-massakern 1991

Olje- och naturgastillgångarna i Timorhavet är Östtimors viktigaste naturresurser. Gränsdragningen mellan Östtimor och Australien är således av avgörande betydelse för det nya landets utvecklingsmöjligheter. Enligt internationell lag skall naturtillgångar belägna mellan länder fördelas enligt mittlinjeprincipen. Därför borde merparten av oljan och naturgasen redan ha tillfallit Östtimor. Australien hävdar dock kontinentalsockelprincipen och har under de senaste åren i strid mot internationell lag utvunnit olja i några av de fält som ligger närmare Östtimor än Australien. Förhandlingarna om gränsdragningen är nu inne i ett kritiskt skede, men det är svårt att skönja en lösning. För att lösa frågan är det av yttersta vikt att Sveriges regering hävdar mittlinjeprincipen och stöder Östtimor i internationella fora.

Östtimor behöver också politisk stabilitet för att utveckla landet. FN-mandatet förlängdes i maj med sex månader. Under november skall FN:s säkerhetsråd besluta huruvida FN-mandatet skall förlängas för ytterligare sex månader eller ej. Östtimor är ett bra exempel på en framgångsrik FN-insats i uppbyggnaden av ett nytt land. För att denna insats skall bestå är det nödvändigt att FN-mandatet förlängs så att de destabiliserande grupper som finns inom Östtimor och annorstädes inte skall kunna störa utvecklingsarbetet. En för tidig reträtt skulle alltså kunna ge dessa krafter större svängrum. Därför måste Sverige inom FN aktivt agera för att FN-mandatet förlängs.